Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

HRVATSKI SABOR

728

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASKTRUKTURE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/67

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13.) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osnivači i upravitelji poduzetničke infrastrukture propisane člancima 3. i 4. ovoga Zakona su pojedinačne pravne osobe ili konzorcij sastavljen od sljedećih pravnih subjekata:

– Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama

– jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

– strukovne i druge udruge i druge pravne osobe kao osnivači, odnosno upravitelji poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Raspoloživa površina poduzetničke zone uključuje one zemljišne parcele koje su namijenjene poduzetnicima za obavljanje poduzetničkih aktivnosti unutar poduzetničke zone, odnosno zemljišne parcele u vlasništvu osnivača poduzetničke zone, uključujući i zemljišne parcele drugih vlasnika s kojima je osnivač pravno definirao načine raspolaganja zemljištem.«.

Članak 3.

U članku 24. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) U slučaju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone, odnosno raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je obuhvaćeno Odlukom o osnivanju poduzetničke zone, prioritetni modeli raspolaganja zemljištem, a sukladno odredbama zakona kojim se uređuju upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, su: prodaja zemljišta, davanje u zakup ili najam, osnivanje prava građenja, dokapitalizacija trgovačkih društava unošenjem nekretnina u temeljni kapital trgovačkih društava, zamjena, osnivanje založnog prava na nekretnini, osnivanje prava služnosti na nekretnini i zajednička izgradnja ili financiranje izgradnje.

(2) U slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone, odnosno raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je obuhvaćeno Odlukom o osnivanju poduzetničke zone, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju/proširenje poduzetničke zone opravdano je samo u slučaju kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar prostora jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja podnosi zahtjev za dodjelu zemljišta iznosi ≥ 66 % ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone, i to prema izračunu iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Uz navedeni uvjet iz stavka 2. ovoga članka, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove poduzetničke zone opravdano je samo kada u radijusu od 20 kilometara od lokacije predviđene za izgradnju nove poduzetničke zone, odnosno od granica obuhvata nove poduzetničke zone ne postoje već poduzetničke zone čiji ukupni iznos aktivirane raspoložive površine iznosi ≤ 66 % ukupno raspoložive površine tih poduzetničkih zona, i to prema izračunu iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) U slučaju osnivanja, izgradnje poduzetničke zone od posebnog gospodarskog interesa, sukladno odredbama članka 5. stavka 3. i. 4. ovoga Zakona te za poduzetničke zone kojima je odobreno sufinanciranje iz pretpristupnih fondova ili fondova EU, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je uz izuzeće odredbi iz stavka 2. i 3. ovoga članka.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i proširenje postojeće poduzetničke zone, koje je u naravi prethodno predstavljalo javno dobro (javna infrastruktura), darovanje je moguće uz izuzeće odredbi iz stavka 2. i 3. ovoga članka, samo u slučaju kada ukupna površina darovanog zemljišta koje je u naravi prethodno predstavljalo javno dobro ne prelazi maksimalni udio od 5 % ukupne površine poduzetničke zone, odnosno ne prelazi maksimalnu veličinu ukupno darovane površine do 5 ha, uz uvjet prethodnog ishodovanja suglasnosti o prestanku svojstva javnog dobra za navedeno zemljište dobiveno od strane nadležnog tijela.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/34

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.