Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

HRVATSKI SABOR

729

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/68

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM

Članak 1.

U Zakonu o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (»Narodne novine«, br. 25/13.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo i zadaće nadležnoga tijela za provedbu:

– Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ (SL L, 338, 13. 11. 2004.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1935/2004

– Uredbe Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i predmete koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 384/75, 29. 12. 2006.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2023/2006

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1895/2005 od 18. studenoga 2005. godine o ograničenju uporabe određenih epoksi derivata u materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 302/28, 19. 11. 2005.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1895/2005

– Uredbe Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 135/3, 30. 5. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 450/2009

– Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2008 od 27. ožujka 2008. o recikliranim plastičnim materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom i o izmjenama Uredbe (EZ) br. 2023/2006 (SL L, 86, 28. 3. 2008.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 282/2008

– Uredbe Komisije (EU) br. 10/2011 od 14. siječnja 2011. o plastičnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (SL L, 12/1, 15. 1. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 10/2011

– Uredbe Komisije (EU) br. 284/2011 od 22. ožujka 2011. o utvrđivanju posebnih uvjeta i detaljnih postupaka za uvoz plastičnih kuhinjskih proizvoda od poliamida i melamina podrijetlom ili isporučenih iz Narodne Republike Kine i Posebnog upravnog područja Hong Kong, Kina (SL L, 77, 23. 3. 2011.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 284/2011.«.

Članak 2.

U članku 4. točka 9. briše se.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 9.

Članak 3.

U članku 7. stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Službenu kontrolu nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 3. Uredbe (EU) br. 284/2011 obavljaju sanitarni inspektori na granici. Prema članku 8. Uredbe (EU) br. 284/2011 carinska tijela ne mogu obaviti carinjenje dok od sanitarnog inspektora na granici ne dobiju rješenje kojim se utvrđuje da je za predmetnu pošiljku uredno dostavljena, propisno ispunjena i ovjerena izjava iz Priloga Uredbe (EU) br. 284/2011, kako je predviđeno u članku 3. Uredbe (EU) br. 284/2011.

(7) Carinska tijela Ministarstvu, povodom njegova zahtjeva, dostavljaju podatke o provedbi carinskog nadzora nad pošiljkama plastičnih kuhinjskih proizvoda iz članka 8. Uredbe (EU) br. 284/2011.«.

Članak 4.

U članku 8. stavku 1. točki 16. riječi: »Uredbi (EU) br. 282/2011,« zamjenjuju se riječima: »Uredbi (EU) br. 282/2008,«.

Iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi:

»18. ne prijavi svoju djelatnost na propisanom obrascu sukladno članku 5. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/39

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.