Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

HRVATSKI SABOR

730

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/69

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA

Članak 1.

U Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, br. 139/08.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje postupak primjene međunarodnih mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi u skladu s pravnim aktima i odlukama Europske unije radi uspostavljanja i (ili) očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki a) iza riječi: »Europske unije« zarez i riječi: »odnosno Europske zajednice« brišu se.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) može donositi uredbe o provedbi propisa Vijeća Europske unije o međunarodnim mjerama ograničavanja ako je propisima Vijeća Europske unije, odlukama, uredbama i provedbenim uredbama o međunarodnim mjerama ograničavanja, predviđena nadležnost država članica u odlučivanju o pojedinim pitanjima.

(2) Uredbom o međunarodnim mjerama ograničavanja može se propisati vrsta mjere ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje, nadležnost i izuzeća.

(3) U slučajevima kad Vijeće Europske unije odlukom utvrdi mjeru ograničavanja iz članka 2. stavka 2. točke d) i e) ovoga Zakona prema nekoj državi, ona se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od dana stupanja na snagu te odluke.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) S ciljem učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka Vlada donosi odluku o uspostavi Zbirke podataka o provedenim mjerama ograničavanja nad fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka) kojom propisuje način vođenja Zbirke podataka, obradu podataka i njezino održavanje.«.

U stavcima 3. i 4. iza riječi: »osobni identifikacijski broj« zagrada i riječi u zagradi: »(nakon njegovog određivanja i dodjeljivanja)« brišu se.

Članak 5.

U članku 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Za odobrenja financijskih transakcija, u slučaju kad je utvrđena zabrana ili ograničenje financijskih transakcija prema financijskim institucijama država koje podliježu mjerama ograničavanja, potrebno odobrenje daje Ministarstvo financija.«.

Članak 6.

U članku 15. stavcima 1. i 2. riječi: »Odluci Vlade kojom« zamjenjuju se riječima: »propisu kojim«.

Članak 7.

Vlada će donijeti odluku o uspostavi Zbirke podataka iz članka 4. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Danom stupanja na snagu odluke iz članka 4. ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (»Narodne novine«, br. 78/11.).

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/31

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.