Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

HRVATSKI SABOR

731

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/70

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/13.) u nazivu glave IV. iznad članka 29. riječi: »U OKVIRU ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE POLITIKE« brišu se.

Članak 2.

U članku 30. stavku 1. riječi: »a odobrava ga Europska komisija« zamjenjuju se riječima: »nakon odobrenja od strane Europske komisije«.

Članak 3.

Iza članka 30. dodaju se članci 30.a i 30.b koji glase:

»Članak 30.a

(1) U 2014. godini provode se sljedeće mjere ruralnog razvoja:

1. mjere u sklopu IPARD programa ruralnog razvoja 2007-2013 prema Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi s financijskom pomoći Europske komisije Republici Hrvatskoj i provedbe pomoći u okviru komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, br. 10/08.),

2. potpora za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi,

3. potpora za organizaciju manifestacija,

4. potpora za ekološku poljoprivrednu proizvodnju,

5. potpora za integriranu poljoprivrednu proizvodnju,

6. potpora za očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja,

7. potpora za očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja,

8. potpora za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi.

(2) Mjere ruralnog razvoja iz stavka 1. točaka 2.-8. ovoga članka su nacionalne mjere ruralnog razvoja, prijavljene Europskoj komisiji kao postojeće mjere državne potpore sukladno odredbama članka 34. ovoga Zakona i financirat će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Maksimalna visina državne potpore za nacionalne mjere ruralnog razvoja utvrđena je u Dodatku 3. koji je u prilogu i sastavni je dio ovoga Zakona.

(4) Gornja granica za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske na godišnjoj razini za pojedine nacionalne mjere ruralnog razvoja utvrđena je u Dodatku 4. koji je u prilogu i sastavni je dio ovoga Zakona.

(5) Ako ukupne godišnje vrijednosti zahtjeva za potporu po pojedinim nacionalnim mjerama ruralnog razvoja premaše omotnicu utvrđenu u Dodatku 4., maksimalne visine potpore za pojedine mjere utvrđene u Dodatku 3. proporcionalno se smanjuju.

Članak 30.b

Financiranje mjera iz članka 30.a stavka 1. točaka 2.-8. bit će sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu Republike Hrvatske.«.

Članak 4.

U članku 34. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.).«.

Članak 5.

U članku 49. stavku 1. riječi: »u roku od 90 dana nakon donošenja Programa« zamjenjuju se riječima: »u roku od šest mjeseci nakon donošenja Programa«.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/30

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

Dodaci:

Dodatak 3. Maksimalna visina državne potpore za nacionalne mjere ruralnog razvoja u 2014. godini

Mjera

Maksimalna visina potpore

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

– do 25% troška premije osiguranja godišnje

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

godišnje, do:

– 3.000,00 kn/grlu goveda

– 2.000,00 kn/grlu konja

– 1.000,00 kn/grlu magarca

– 700,00 kn/grlu svinje

– 350,00 kn/grlu ovce i koze

– 150,00 kn/kljunu zagorskog purana

– 60,00 kn/kljunu kokoši hrvatice

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

godišnje, do:

– 4.300,00 kn/ha za povrće i višegodišnje nasade

– 2.646,00 kn/ha za oranice

– 1.323,00 kn/ha za livade i pašnjake

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

godišnje, do:

– 1.000,00 kn/ha za povrće

– 800,00 kn/ha za oranice i višegodišnje nasade

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi

godišnje, do:

– 1.050,00 kn/ha za brdsko-planinska područja i otoke

– 250,00 kn/ha za ostala područja

Organizacija manifestacija

godišnje:

– za znanstveno-stručne skupove – do 150,00 kn po sudioniku skupa, ali ne više od 30.000,00 kn po manifestaciji i organizatoru

– za gospodarske manifestacije – do 300 kn po izlagaču, ali ne više od 45.000,00 kn po manifestaciji i organizatoru

– za lokalno-tradicijske manifestacije – do 5.000,00 kn po manifestaciji i organizatoru

Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

godišnje, do:

– 700,00 kn/ha višegodišnjih nasada

– 800,00 kn/ha povrtnih kultura

– 500,00 kn/ha ratarskih kultura

Dodatak 4. Gornja granica za stvaranje obveza državnog proračuna Republike Hrvatske za nacionalne mjere ruralnog razvoja prema članku 30.a

Mjera

Gornja granica za stvaranje obveza, kn

Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

30.000.000,00

Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja

23.500.000,00

Ekološka poljoprivredna proizvodnja

84.964.732,00

Integrirana poljoprivredna proizvodnja

29.177.955,00

Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi:

– za brdsko-planinska područja i otoke

53.580.803,00

– za ostala područja

50.867.741,00

Organizacija manifestacija

5.000.000,00

Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja

10.000.000,00