Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

NN 41/2014 (31.3.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

HRVATSKI SABOR

732

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. ožujka 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 25. ožujka 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Članak 1.

U Zakonu o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12. i 148/13.) u članku 7. točki 18. iza riječi: »plaća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim poduzetničke plaće«.

U točki 21. riječi: »profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

Točka 49. mijenja se i glasi:

»49. umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, privremenu invalidsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka. Korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. ovoga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu ovoga Zakona.«.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznoga mirovinskog i obveznoga zdravstvenog osiguranja te osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom i/ili socijalnom statusu osiguranika jesu:

1. radni odnos – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 1. ili 5. ili 6. ili stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

2. izabrane ili imenovane osobe – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 2. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

3. radni odnos – izaslani radnik – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 7. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

4. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 1. točki 3. ili 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 5. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. nezaposlena osoba i korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 2. Zakona o mirovinskom osiguranju (nezaposlena osoba) ili

– članku 27. stavku 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnost);

6. njegovatelj HRVI – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 9. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 20. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

7. roditelj njegovatelj ili njegovatelj – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 14. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 25. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. pomorac – član posade broda u međunarodnoj plovidbi – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 16. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 1. i 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

9. djelatnost obrta i trgovca pojedinca – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

10. djelatnost slobodnog zanimanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

11. djelatnost sportaša (profesionalna) – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

12. djelatnost poljoprivrede i šumarstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 4. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

13. ostale samostalne djelatnosti – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 5. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

14. poljoprivreda – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 7. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14.a poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 11. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 7. stavku 1. točki 8. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

15. član uprave i izvršni direktor trgovačkog društva i upravitelj zadruge – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 12. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 4. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

16. svećenik i drugi vjerski službenik vjerske zajednice – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 13. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 9. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

17. roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 14. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju;

18. zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

19. zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 15. stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 3. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

20. primitak od kojega se utvrđuje drugi dohodak – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 17. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

21. produženo mirovinsko osiguranje – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 2. i stavku 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

22. produženo mirovinsko osiguranje bračnog druga profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 5. Zakona o mirovinskom osiguranju;

23. produženo mirovinsko osiguranje stalnog sezonskog radnika – obvezno osigurane osobe prema članku 18. stavku 4. Zakona o mirovinskom osiguranju;

24. korisnik mirovine ili invalidnine od stranog nositelja mirovinskog i invalidskog osiguranja – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25. korisnik mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

25.a korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

26. osoba koja je prekinula rad, a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 22. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

27. osoba koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad u drugu pravnu osobu – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 23. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

28. osoba upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 24. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

29. osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi – obvezno osigurane osobe prema članku 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

30. član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu – obvezno osigurane osobe prema članku 14. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

31. domaća radinost i sporedno zanimanje – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 10. točki 6. Zakona o mirovinskom osiguranju,

– članku 7. stavku 1. točki 6. i stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju,

– članku 6. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti;

32. nezaposlena osoba – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točkama 13., 16., 17. i 19. i članku 11. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koje se vode u evidenciji nezaposlenih osoba prema propisima o zapošljavanju;

33. osoba s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojoj je odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda i nalazi se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva pravosuđa – obvezno osigurane osobe prema članku 7. stavku 1. točki 28. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Jedinstveni nazivi osnova obveznih osiguranja za osobe osigurane na mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i/ili na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti jesu:

1. učenici i studenti za vrijeme rada preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

2. učenici i studenti na redovitom školovanju prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

3. nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

4. djeca sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

5. osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, rada za opće dobro sukladno posebnom propisu, primjene sigurnosnih mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, kao i odgojnih mjera – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 19. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

6. osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od elementarnih nepogoda, kao što su požar, poplava, potres i ostale nepogode uzrokovane višom silom, ili u spašavanju života građana, ili u otklanjanju materijalne štete koja prijeti imovini – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. stavku 1. točki 1. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točkama 5. i 9. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

7. članovi dobrovoljnoga vatrogasnog društva sudjelujući u gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, pri odlasku na vježbu i na povratku s vježbe te za vrijeme obučavanja koje organizira vatrogasno društvo – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 20. stavku 1. točki 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 13. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

8. osobe koje obavljaju dužnosti građana u obrani u skladu s propisima o obrani – obvezno osigurane osobe prema članku 20. stavku 1. točki 3. Zakona o mirovinskom osiguranju;

9. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

10. osobe koje na zahtjev državnih tijela pružaju pomoć tim tijelima i tom se prilikom ozlijede ili razbole – obvezno osigurane osobe prema:

– članku 21. Zakona o mirovinskom osiguranju i

– članku 16. stavku 1. točki 6. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

11. sportaši, treneri i organizatori u sklopu organizirane amaterske sportske aktivnosti – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

12. osobe koje kao članovi gorske spasilačke službe ili kao ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprječavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

13. osoba na odsluženju vojnog roka (ročnik), obveznik civilne službe (civilni obveznik) i pričuvnik za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 10. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

14. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 11. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;

15. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja – obvezno osigurane osobe prema članku 16. stavku 1. točki 12. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. točki 1. riječi: »po stopi od 13%« zamjenjuju se riječima: »po stopi od 15 %«.

Članak 5.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 1. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema plaći što je isplaćuje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana isplate plaće.

(2) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 2. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona nije isplatio do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Iznimno od odredbe članka 24. stavka 3. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana mjeseca u kojemu je izvršeno davanje odnosno korištenje prava, ali najkasnije u roku od osam dana od posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.«.

Članak 6.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

(1) Iznimno od odredbe članka 25. stavka 1. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema ostalim primicima što ih isplaćuje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od dana isplate tih primitaka.

(2) Iznimno od odredbe članka 25. stavka 2. ovoga Zakona doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a ovoga Zakona daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu u roku od osam dana od posljednjeg dana mjeseca u kojemu je izvršeno davanje, odnosno korištenje prava.«.

Članak 7.

U članku 43. stavku 1. riječ: »volontira« zamjenjuje se riječima: »stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa«.

Članak 8.

U naslovu iznad članka 47. riječi: »profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

U članku 47. stavku 2. riječi: »profesionalne nesposobnosti za rad« zamjenjuju se riječima: »djelomičnog gubitka radne sposobnosti«.

Članak 9.

U članku 49. stavku 2. broj: »25.« zamjenjuje se brojem: »27.«.

Članak 10.

U naslovu iznad članka 56. riječi: »roditelja – njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »roditelja njegovatelja i njegovatelja«.

U članku 56. riječi: »roditelja – njegovatelja« zamjenjuju se riječima: »roditelja njegovatelja i njegovatelja«.

Članak 11.

U članku 65. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način utvrđivanja dohotka, pa prema tim primicima utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, ne obračunava se doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 12.

U članku 69. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 13.

U članku 73. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 14.

U članku 81. točki 2.2. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 2.2. dodaje se točka 2.3. koja glasi:

»2.3. doprinos za zapošljavanje.«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka osobe koje ostvaruju primitke od imovine i imovinskih prava od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava, ali su promijenile način oporezivanja, pa prema tim primicima utvrđuju dobit, ne obračunavaju doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 15.

U članku 83. stavku 2. riječi: »do 15. dana« zamjenjuju se riječima: »do posljednjeg dana«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Poduzetnička plaća isplaćena nakon posljednjeg dana mjeseca u kojem je dospjela za isplatu smatra se osnovicom mjeseca koji prethodi mjesecu u kojemu je isplata izvršena.«.

Članak 16.

U naslovu iznad članka 85.a iza riječi: »poljoprivrednog gospodarstva« dodaju se riječi »te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva«.

U članku 85.a stavku 1. iza riječi: »poljoprivrednog gospodarstva« dodaju se riječi »te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva«.

Članak 17.

U članku 85.b točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 18.

U naslovu iznad članka 90. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i upravitelj zadruge«.

U članku 90. stavku 1. iza riječi: »izvršni direktor trgovačkog društva« dodaju se riječi: »i upravitelj zadruge«.

Članak 19.

U članku 91. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 20.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»Ako trgovačko društvo ili zadruga članu uprave ili izvršnom direktoru toga društva, odnosno upravitelju zadruge u kojemu osiguranik po toj osnovi obnaša dužnost člana uprave ili izvršnog direktora, odnosno upravitelja zadruge, isplati primitak podložan obvezi poreza na dohodak, obveza doprinosa prema tom primitku utvrđuje se na način propisan člankom 111. do 117. ovoga Zakona za obvezu doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak.«.

Članak 21.

U naslovu iznad članka 103. riječi: »međunarodnih organizacija i stranih poslodavaca« zamjenjuju se riječima: »međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije«.

U članku 103. stavku 1. riječi: »međunarodne organizacije i stranog poslodavca« zamjenjuju se riječima: »međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama Europske unije«.

Članak 22.

U članku 104. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 23.

U članku 108. točki 4. iza riječi: »na radu« briše se točka.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. doprinos za zapošljavanje.«.

Članak 24.

U članku 249. stavku 1. točki 1. riječi: »članak 24. i 25.« zamjenjuju se riječima: »članak 24., 24.a, 25. i 25.a«.

Članak 25.

(1) Stopa doprinosa od 15 % iz članka 4. ovoga Zakona primjenjuje se kod utvrđivanja obveza doprinosa koje su nastale za staž u osiguranju nakon 31. ožujka 2014., osim za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa iz članka 238. stavka 3. Zakona o doprinosima.

(2) Za obveze doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko-vjerovnički odnos, na temelju kojeg je nastala obveza isplate, nastao do 31. ožujka 2014. primjenjuju se odredbe Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12. i 148/13.).

Članak 26.

Ministar financija uskladit će provedbene propise s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/40

Zagreb, 21. ožujka 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.