Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu

MINISTARSTVO OBRANE

779

Na temelju članka 123. stavka 8. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13) uz suglasnost ministra zdravlja, donosim

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA VOJNU SLUŽBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način, kriteriji i ovlasti za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu te osnivanje, područje rada i sastav zdravstvenih komisija Ministarstva obrane koje utvrđuju zdravstvenu sposobnost za vojnu službu.

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i način, kriteriji i ovlasti za utvrđivanje zdravstvenih i psihičkih uvjeta za prijam u službu za zrakoplovno osoblje.

(3) Način, kriteriji i ovlasti za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za ugovorne pričuvnike propisani ovim Pravilnikom na odgovarajući način se primjenjuju kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za razvrstanu pričuvu.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

vojna služba: služba u Oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) koja u smislu ovoga Pravilnika obuhvaća: djelatnu vojnu službu, kadetsku službu, službu pričuvnog sastava i službu državnih službenika i namještenika

imatelj uvjerenja: osoba koja posjeduje valjano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

naručitelj pregleda: ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga razine samostalne bojne, njoj ravne ili više razine koje planiraju potrebe i upućuju osobe na zdravstvene preglede

izvršitelj pregleda: radne jedinice Vojno-zdravstvenog središta nadležne za obavljanje djelatnosti medicine rada i specijalisti medicine rada iz mreže ugovornih subjekata medicine rada.

Članak 3.

(1) Zdravstvena sposobnost za vojnu službu podrazumijeva udovoljavanje zahtjevima zdravstvene sposobnosti propisanih ovim Pravilnikom i zahtjevima psihičke sposobnosti propisanih pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(2) Zdravstvena sposobnost za vojnu službu utvrđuje se donošenjem ocjene o zdravstvenoj sposobnosti na temelju obavljenog zdravstvenog pregleda i psihologijskog ispitivanja osobe koja je pristupila zdravstvenom pregledu.

Članak 4.

(1) Zdravstvena sposobnost za vojnu službu utvrđuje se za pripadnike Oružanih snaga: djelatne vojne osobe, kadete, vojne stipendiste, državne službenike i namještenike na rasporedu u Oružanim snagama, pričuvnike i za zrakoplovno osoblje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika o djelatnim vojnim osobama primjenjuju se i na djelatne vojne osobe raspoređene na službu izvan Oružanih snaga.

(3) Službenim osobama (državnim službenicima) zaposlenim u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji (u daljnjem tekstu: VSOA) utvrđuje se zdravstvena sposobnost za poslove koje obavljaju prema načinu, kriterijima i ovlastima propisanim ovim Pravilnikom za časnike.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti ne primjenjuju se na djelatnike Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Vojni ordinarijat) i vojne kapelane u vojnim kapelanijama koji se mogu uputiti na zdravstveni pregled radi preventivnog utvrđivanja zdravstvenog stanja.

Članak 5.

(1) Zdravstvene preglede pripadnika Oružanih snaga provode specijalisti medicine rada i specijalisti pojedinih grana medicine u radnim jedinicama Vojno-zdravstvenog središta nadležnim za obavljanje djelatnosti medicine rada.

(2) Iznimno, kada zdravstvene preglede iz stavka 1. ovoga članka nije moguće provesti u radnim jedinicama Vojno-zdravstvenog središta, zdravstvene preglede mogu provoditi specijalisti medicine rada iz mreže ugovornih subjekata medicine rada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na temelju sklopljenog ugovora s Ministarstvom obrane.

(3) Psihologijska ispitivanja propisana ovim Pravilnikom provode vojni psiholozi.

(4) Planiranje, organizaciju i evidenciju zdravstvenih pregleda pripadnika Oružanih snaga obavljaju nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

II. VRSTE I SADRŽAJ ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Članak 6.

Vrste zdravstvenih pregleda pripadnika Oružanih snaga:

– redoviti zdravstveni pregled

– izvanredni zdravstveni pregled

– prethodni zdravstveni pregled kandidata za zrakoplovno osoblje te kandidata za poslove s posebnim uvjetima rada.

Članak 7.

(1) Redoviti i izvanredni zdravstveni pregled sastoji se od:

– općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada

– antropometrijskih mjerenja

– laboratorijske pretrage krvi i urina

– EKG (standardni i prekordijalni odvodi)

– spirometrije

– ispitivanja vidnih sposobnosti i pregled oftalmologa po indikaciji

– ispitivanja slušnih sposobnosti i pregled otorinolaringologa po indikaciji

– psihijatrijskog pregleda po indikaciji

– ginekološkog pregleda

– pregleda doktora dentalne medicine

– pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji

– ostalih dijagnostičkih pretraga uključivo i testiranje na droge po indikaciji.

(2) Ginekološki pregled se obavlja prije pristupanja zdravstvenom pregledu, a nalaz i mišljenje se dostavlja izvršitelju pregleda. Prihvaćaju se nalaz i mišljenje ne stariji od šest mjeseci kod redovitog zdravstvenog pregleda i ne stariji od mjesec dana kod izvanrednog zdravstvenog pregleda za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu i vojnu izobrazbu u inozemstvu.

(3) Indikaciju za dodatne preglede i pretrage postavlja specijalist medicine rada.

(4) Prilikom obavljanja redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda obvezno se provodi psihologijsko ispitivanje. Nalazi psihologijskih ispitivanja koji upućuju na patološka stanja uvjetuju psihologijsku obradu kod vojnoga kliničkog psihologa te daljnju liječničku specijalističku obradu.

Članak 8.

Sadržaj redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda iz članka 7. ovoga Pravilnika proširuje se kod zdravstvenih pregleda:

– zrakoplovnog osoblja, na način opisan u Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede koje se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio (Prilog 1)

– stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga, podmorničara, ronitelja i pomorskih diverzanata, na način opisan u Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog 1)

– osoba koje se raspoređuju ili rade na poslovima s otežanim ili posebnim uvjetima rada i štetnostima po zdravlje, u skladu s pravilnikom kojim se propisuje sadržaj zdravstvenih pregleda osoba na poslovima s posebnim uvjetima rada.

Članak 9.

(1) Redoviti zdravstveni pregledi pripadnika Oružanih snaga provode se u rokovima propisanim ovim Pravilnikom najkasnije sto dvadeset (120) dana prije isteka valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Zdravstveni pregled prije potpisivanja novog ugovora o vojničkoj službi provodi se najkasnije sto pedeset (150) dana prije isteka važećeg ugovora.

(3) Redoviti zdravstveni pregledi zrakoplovnog osoblja provode se najkasnije četrdeset pet (45) dana prije isteka valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja.

Članak 10.

(1) Izvanredni zdravstveni pregled provodi se izvan propisanih rokova za redovite zdravstvene preglede na zahtjev:

– zapovjednika na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine

– čelnika ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga

– pripadnika Oružanih snaga

– izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite

– Vojnog ordinarijata za djelatnike Vojnog ordinarijata i vojne

kapelane.

(2) Zahtjev za izvanredni zdravstveni pregled dostavlja se ustrojstvenim jedinicama Ministarstva obrane i Oružanih snaga nadležnim za upravljanje osobljem.

(3) Zapovjednik iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka obvezan je zahtijevati izvanredni zdravstveni pregled kada utvrdi postojanje okolnosti koje upućuju na zlouporabu opojnih droga i alkohola ili kada uoči da kod podređenog djelatnika postoje psihičke smetnje koje utječu na profesionalno obavljanje zadaća, a osobito zadaće stražarskog osiguranja, tijekom vojnih vježbi i sl.

(4) Kada djelatna vojna osoba zbog zdravstvenih tegoba u zadnja dva roka utvrđena pravilnikom kojim se propisuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu nije pristupila provjeri tjelesne spremnosti, nadležna osoba iz stavka 1. ovoga članka može zahtijevati izvanredni zdravstveni pregled.

(5) Na izvanredni zdravstveni pregled za sudjelovanje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu pripadnike Oružanih snaga upućuju ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga utvrđene pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

Članak 11.

(1) Na izvanredni zdravstveni pregled upućuju se pripadnici Oružanih snaga u slučaju:

– pregleda kadeta tijekom školovanja, na zahtjev nadležne ustrojstvene jedinice

– nominiranja pripadnika Oružanih snaga za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu

– po povratku pripadnika Oružanih snaga iz operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu, najkasnije u roku od šezdeset (60) dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku

– nominiranja pripadnika Oružanih snaga za pojedine oblike vojne izobrazbe u inozemstvu, u skladu sa zahtjevima škole

– prije prijma djelatnog vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu na dočasničku dužnost

– prije prijma djelatnog vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost

– prije prijma djelatnog dočasnika u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost

– prije rasporeda pripadnika Oružanih snaga na ustrojbena mjesta propisana u članku 17. stavku 1. točkama 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika

– prije rasporeda pripadnika Oružanih snaga na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila; pregled se obavlja u skladu s propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vozača motornih vozila i propisima koji uređuju utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama

– utvrđivanja zdravstvene sposobnosti pripadnika Oružanih snaga kojima je na posljednjem redovitom/izvanrednom pregledu određena potreba daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade

– preventivnog utvrđivanja zdravstvenog stanja djelatnika Vojnog ordinarijata i vojnih kapelana; sadržaj pregleda jednak je sadržaju redovitog zdravstvenog pregleda propisanog u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika. Nakon pregleda ne donosi se ocjena zdravstvene sposobnosti.

– preventivnog utvrđivanja zdravstvenog stanja ciljanim pregledom. Ovim pregledom utvrđuje se zdravstveno stanje pripadnika Oružanih snaga u slučajevima kada se predviđa moguća promjena ili pogoršanje zdravstvenog stanja, a pregled je usmjeren na one organe i simptome koji su vezani za štetno djelovanje procesa rada ili uvjeta rada. Sadržaj pregleda odredit će se ovisno o utvrđenim štetnostima kojima je djelatnik izložen.

(2) Vojni letači i časnici za navođenje imaju obvezu prijavljivanja svake promjene zdravstvenog stanja koja bi mogla utjecati na sigurno obnašanje dužnosti. Prijava promjene zdravstvenog stanja podnosi se nadležnom vojnom doktoru medicine pri ustrojstvenoj jedinici u kojoj vojni letač odnosno časnik za navođenje provodi zadaće.

Članak 12.

(1) Pripadnik Oružanih snaga koji ne posjeduje valjano uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili je istekao rok valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu ne upućuje se na izvanredni zdravstveni pregled. Ovaj djelatnik upućuje se na redoviti zdravstveni pregled.

(2) Kada uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu istekne prije očekivanog termina upućivanja u operaciju potpore miru i drugu aktivnost u inozemstvu, pripadnik Oružanih snaga upućuje se na redoviti zdravstveni pregled.

(3) Redoviti zdravstveni pregled iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od pretraga i pregleda propisanih člankom 13. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Pripadnici Oružanih snaga nominirani za upućivanje u operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu upućuju se na izvanredni zdravstveni pregled koji se uz pregled iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika sastoji od pregleda specijalista epidemiologa i dodatnih pregleda i pretraga utvrđenih pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

(2) Povratnici iz operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu pristupaju zdravstvenom pregledu koji se sastoji od:

– općeg kliničkog pregleda specijalista medicine rada

– pregleda specijaliste epidemiologa

– pregleda vojnog doktora dentalne medicine

– laboratorijske pretrage krvi i urina

– pregleda ostalih specijalista medicine po indikaciji

– ostalih dijagnostičkih pretraga po indikaciji

– pregleda i pretraga utvrđenih pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

(3) Prilikom obavljanja izvanrednog zdravstvenog pregleda kandidata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezno se provodi psihologijsko ispitivanje. Nalazi psihologijskih ispitivanja koji upućuju na patološka stanja određuju daljnju obradu.

Članak 14.

(1) Pripadnike Oružanih snaga na zdravstvene preglede upućuju naručitelji pregleda.

(2) Naručitelj pregleda upućuje osobu na zdravstveni pregled s Uputnicom za zdravstveni pregled (tiskanica UZP-RI) koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 2).

(3) Naručitelj pregleda obvezan je pripadnika Oružanih snaga, podnositelja zahtjeva za izvanredni zdravstveni pregled, pravovremeno obavijestiti o vremenu i mjestu provedbe zdravstvenog pregleda.

(4) Naručitelj pregleda dužan je voditi evidenciju o obavljenim zdravstvenim pregledima i upućivati osobe na redovite zdravstvene preglede u skladu s rokovima propisanim ovim Pravilnikom.

(5) Ovlašteni djelatnici naručitelja pregleda obavljaju unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti u informacijski sustav personalnog upravljanja Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Ovlašteni djelatnik VSOA-e obavlja unos podataka o zdravstvenoj sposobnosti djelatnika VSOA-e.

Članak 15.

(1) Prilikom upućivanja na zdravstveni pregled pripadnici Oružanih snaga obavještavaju se da su izvršitelju pregleda obvezni dostaviti:

– potvrdu izabranog doktora medicine o ne/postojanju psihičkih, zaraznih i kroničnih bolesti

– raspoloživu medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju

– rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja – invaliditeta ako je doneseno.

(2) Potvrda iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka izdaje se na tiskanici P koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 3).

(3) Pripadnici Oružanih snaga obvezni su prije ili tijekom zdravstvenog pregleda ispuniti Upitnik anamnestičkih podataka na tiskanici I koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 4).

Članak 16.

Pripadnici Oružanih snaga ne upućuju se na redovite zdravstvene preglede u skladu s člankom 9. stavkom 1. ovoga Pravilnika kada su:

– upućeni prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane na ocjenu zdravstvene sposobnosti

– privremeno nesposobni za rad na temelju izvješća izabranog doktora medicine; na zdravstveni pregled upućuju se nakon zaključenja bolovanja

– službeno odsutni s ustrojbenog mjesta; na zdravstveni pregled upućuju se po povratku na dužnost.

Članak 17.

(1) Rok za obavljanje redovitih zdravstvenih pregleda pripadnika Oružanih snaga je:

1. djelatni vojnici/mornari primljeni po ugovoru:

– prije potpisivanja novog ugovora

2. djelatni vojnici/mornari, dočasnici, časnici i vojni specijalisti primljeni na neodređeno:

– pet godina

3. kadeti i vojni stipendisti:

– po završetku školovanja, a za kadete za zvanje vojnog pilota jedanput godišnje tijekom školovanja. Redoviti pregled kadeta i vojnog stipendista po završetku školovanja ujedno je i prethodni zdravstveni pregled za prijam u djelatnu vojnu službu

4. državni službenici i namještenici na rasporedu u Oružanim snagama:

– pet godina

5. ugovorni pričuvnici:

– prije potpisivanja novog ugovora, najviše pet godina

6. djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici koji obavljaju sljedeće dužnosti:

– osobe sa zvanjem vojnog letača (u daljnjem tekstu: vojni letači) i specijalisti – letači stariji od 50 godina života

– vojni padobranci stariji od 50 godina života

– podmorničari, ronitelji, pomorski diverzanti

– pripadnici izvidničko-diverzantskih postrojbi

– osobe na radu s izvorima ionizirajućeg zračenja

– pirotehničari

– djelatnici koji pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su, prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je propisima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima propisan zdravstveni pregled svake godine

– osobe na radu s otrovima skupine I.

– jedna godina

7. djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici koji obavljaju sljedeće dužnosti:

– osobe na poslovima radiološke, biološke i kemijske zaštite

– stalno ukrcane osobe na ratnim brodovima i brodovima Obalne straže

– vojni padobranci do 50 godina života

– pripadnici postrojbe specijalne Vojne policije

– pripadnici postrojbi za specijalna djelovanja

– osobe na radu u barokomori (uz uvjet od najmanje 90 sati rada godišnje)

– osobe na radu s izvorima neionizirajućeg zračenja

– osobe na radu s otrovima skupine II. i III.

– osobe na poslovima zaštite štićenih osoba

– osobe koje pretežiti dio radnog vremena rade na ustrojbenim mjestima koja su prema opisu poslova mjesta s posebnim uvjetima rada, a za koja je u skladu s propisima iz područja zaštite na radu i srodnim područjima propisan zdravstveni pregled svake druge godine

– dvije godine.

8. djelatne vojne osobe, državni službenici i namještenici koji obavljaju sljedeće dužnosti:

– ovlaštene službene osobe Vojne policije

– pripadnici obavještajnih postrojbi

– specijalisti – letači do 50 godina života, zrakoplovno-tehničko osoblje, časnici za navođenje vojnih zrakoplova i operateri bespilotnih zrakoplova

– tri godine.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. točke 6. ovoga članka, vojni piloti stariji od 40 godina života kada su raspoređeni na ustrojbeno mjesto na kojem obavljaju jednopilotne operacije zrakoplovom i poslove nastavnika letenja na zdravstveni pregled se upućuju svakih šest mjeseci.

(3) Za pripadnike Oružanih snaga raspoređene na ustrojbeno mjesto vozača motornih vozila rok i sadržaj zdravstvenog pregleda određuje se u skladu s pravilnikom kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača motornih vozila kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje i pravilnikom kojim se uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača specijalnih motornih vozila u Oružanim snagama.

III. UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 18.

Zdravstvena sposobnost ocjenjuje se jednom od ocjena:

– sposoban

– nesposoban

– daljnje liječenje/dijagnostička obrada.

Članak 19.

(1) Zdravstvena sposobnost utvrđuje se za:

– djelatnu vojnu službu za djelatne vojne osobe

– službu u Oružanim snagama za državne službenike i namještenike

– obavljanje poslova iz dodijeljene specijalnosti roda/službe/struke

– obavljanje poslova iz skupine dužnosti

– obavljanje službe na ustrojbenom ili radnom mjestu

– zahtjeve zbog kojih je osoba upućena na izvanredni zdravstveni pregled

– obavljanje poslova za službene osobe (državne službenike) zaposlene u VSOA-i.

(2) U slučaju izvanrednog zdravstvenog pregleda djelatne vojne osobe obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu. Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje uz ocjenu zdravstvene sposobnosti za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda sadrži i ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

(3) U slučajevima izvanrednog zdravstvenog pregleda državnog službenika i namještenika u Oružanim snagama obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za službu u Oružanim snagama. Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti s ocjenom zdravstvene sposobnosti za službu u Oružanim snagama stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti državnog službenika i namještenika za službu u Oružanim snagama.

(4) U slučajevima kada se utvrđuje zdravstvena sposobnost službenih osoba (državnih službenika) u VSOA-i obvezno se donosi i ocjena zdravstvene sposobnosti za poslove koje obavljaju.

(5) Ocjena daljnje liječenje/dijagnostička obrada donosi se za osobe za koje se utvrdi da nije moguće donijeti ocjenu sposoban ili nesposoban zbog liječenja koje je u tijeku te za osobe za koje se utvrdi potreba daljnjeg liječenja i/ili daljnje dijagnostičke obrade.

Članak 20.

(1) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti provodi se u skladu s Metodologijskim uputama za provedbu zdravstvenih pregleda (Prilog 1) te prema kriterijima utvrđenim Popisom bolesti i srodnih zdravstvenih problema (Prilog 5), Popisom minimalnih zdravstvenih zahtjeva i Zdravstvenim standardima za dužnosti zrakoplovnog osoblja (Prilog 6).

(2) Popis minimalnih zdravstvenih zahtjeva utvrđuje i donosi čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane nadležne za poslove vojnog zdravstva. Ovim popisom utvrđuju se minimalni zdravstveni zahtjevi za odabir i raspoređivanje – rotaciju na ustrojbeno/radno mjesto/dužnost, skupinu dužnosti i specijalnost roda/službe/struke u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga.

(3) Utvrđivanje psihičke sposobnosti za vojnu službu uređeno je pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(4) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti osoba na mjestima s posebnim uvjetima rada provodi se i na temelju dodatnih kriterija u skladu s pravilnikom kojim se propisuju kriteriji zdravstvenih pregleda osoba na poslovima s posebnim uvjetima rada.

(5) Ocjena zdravstvene sposobnosti donosi se na temelju obavljenog zdravstvenog pregleda, medicinske i druge dokumentacije te psihologijskih ispitivanja.

(6) Za potrebe redovitog i izvanrednog zdravstvenog pregleda valjana je zdravstvena dokumentacija koja nije starija od šest (6) mjeseci, uz mogućnost ponavljanja odnosno dodatne obrade po indikaciji.

IV. NOSITELJI UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

Članak 21.

(1) Zdravstvenu sposobnost pripadnika Oružanih snaga utvrđuju specijalisti medicine rada, zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje, prvostupanjska zdravstvena komisija i Viša zdravstvena komisija Ministarstva obrane.

(2) Specijalisti medicine rada, članovi zdravstvenih komisija, specijalisti iz drugih područja medicine i stručnjaci koje je Ministarstvo obrane pozvalo da ocjenjuju zdravstvenu sposobnost zrakoplovnog osoblja i stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga moraju imati i odgovarajuću stručnu osposobljenost propisanu općim propisima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog i pomorskog osoblja.

Specijalist medicine rada

Članak 22.

(1) Specijalist medicine rada na temelju donesene ocjene zdravstvene sposobnosti izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu na tiskanici UZS-RI koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 7). Tiskanica se popunjava u skladu s uputom za popunjavanje Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu koja se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio (Prilog 7a).

(2) Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti valjana su od datuma izdavanja uvjerenja do datuma isteka valjanosti koji se utvrđuje u skladu s rokovima provedbe redovitih zdravstvenih pregleda propisanim člankom 17. ovoga Pravilnika i rokovima valjanosti uvjerenja propisanim člankom 42. stavkom 1. ovoga Pravilnika.

(3) Valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti izdanog na temelju izvanrednog zdravstvenog pregleda je godinu dana od datuma izdavanja osim u slučaju navedenom u članku 42. stavku 1. ovoga Pravilnika te u slučaju zdravstvenog pregleda kandidata za izobrazbu u inozemstvu kada je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti valjano dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma izdavanja uvjerenja.

Članak 23.

(1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdaje se najkasnije u roku od osam (8) dana od dana obavljenoga zdravstvenog pregleda odnosno u roku od dvanaest (12) dana u slučaju zdravstvenog pregleda kandidata za operaciju potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu, a najkasnije u roku od trideset (30) dana ako je potrebna dodatna medicinska obrada.

(2) U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od trideset (30) dana od dana obavljenog zdravstvenog pregleda, specijalist medicine rada izdaje Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

Članak 24.

(1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu (tiskanica UZS-RI) specijalist medicine rada dostavlja naručitelju pregleda.

(2) Iznimno, kada specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu, obvezan je uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka dostaviti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji zajedno s raspoloživom medicinskom i drugom dokumentacijom u roku od petnaest (15) dana od dana izdavanja uvjerenja.

(3) Na uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ocijenjena osoba ima pravo u roku od osam (8) dana od dana primitka uvjerenja podnijeti pritužbu prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji putem izvršitelja pregleda.

Članak 25.

(1) Kada je pripadnik Oružanih snaga ocijenjen sposobnim za djelatnu vojnu službu odnosno za službu u Oružanim snagama, a nesposobnim za rad na ustrojbenom ili radnom mjestu i/ili nesposobnim za obavljanje poslova iz skupine dužnosti i/ili nesposobnim za obavljanje poslova za dodijeljenu specijalnost roda/službe/struke, nadležni personalni odjel/djelatnik pokrenut će postupak rasporeda na drugo odgovarajuće ustrojbeno ili radno mjesto.

(2) Ocjena nesposoban za službu u Oružanim snagama za državne službenike i namještenike temelj je za pokretanje postupka ocjene radne sposobnosti pri nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Članak 26.

(1) Ako specijalist medicine rada izda uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti s ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada u uvjerenju se utvrđuje rok za novi zdravstveni pregled koji ne može biti dulji od tri (3) mjeseca od dana izdavanja uvjerenja.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se naručitelju pregleda koji je dužan u roku od osam (8) dana po zaprimanju uvjerenja obavijestiti izabranog doktora medicine ocijenjene osobe o potrebi daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade.

Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje

Članak 27.

(1) Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje utvrđuje zdravstvenu sposobnost kandidata za kadeta–pilota, kadeta–pilota, kandidata za zrakoplovno osoblje i zrakoplovnog osoblja.

(2) Zrakoplovnim osobljem u smislu odredbi ovoga Pravilnika smatraju se:

– članovi letačke posade – vojni letači

– zrakoplovno-tehničko osoblje

– časnici za navođenje vojnih zrakoplova

– operateri bespilotnih zrakoplova

– vojni padobranci.

(3) Zrakoplovno osoblje kategorizira se u sljedeće kategorije zdravstvene sposobnosti:

– kategorija A – kadeti – piloti i vojni piloti

– kategorija B – navigatori, tehničari- letači i operateri oružnih sustava zrakoplova

– kategorija C – vojni padobranci

– kategorija D – zrakoplovno-tehničko osoblje

– kategorija E – specijalisti-letači, časnici za navođenje vojnih zrakoplova, operateri bespilotnih zrakoplova i ostalo osoblje koje nije obuhvaćeno kategorijama A, B, C i D, a obavlja poslove u vezi s vojnim zračnim prometom.

Članak 28.

(1) Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje osniva se u Vojno-zdravstvenom središtu.

(2) Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje ima pet članova od kojih je jedan ujedno i predsjednik, a jedan zamjenik.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje su doktori medicine – specijalisti medicine rada, dva člana su doktori medicine – specijalisti određenih grana medicine, a jedan je vojni psiholog. Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije moraju imati završenu temeljnu i naprednu obuku iz područja zrakoplovne medicine. Ostali članovi zdravstvene komisije moraju imati završenu osnovnu obuku iz područja zrakoplovne medicine odnosno zrakoplovne psihologije.

(4) Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 29.

(1) Članovi zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje tijekom pregleda ispunjavaju Karton zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja na tiskanici ZP-ZO i donose Nalaz i mišljenje na tiskanici NM-ZO koji su temelj za izdavanje Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na tiskanicama UZS-ZO i UZS-PD.

(2) Tiskanice ZP-ZO, NM-ZO, UZS-ZO i UZS-PD nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika (Prilog 8, Prilog 9, Prilog 10 i Prilog 11).

(3) Kada se za djelatne vojne osobe donosi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja, izvršitelj pregleda izdat će i novo uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu ako u kalendarskoj godini istječe rok valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

(4) Danom donošenja novog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu iz stavka 2. ovoga članka stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

(5) Osobe iz članka 27. stavka 1. ovoga Pravilnika kada pristupaju zdravstvenom pregledu ne ispunjavaju Upitnik anamnestičkih podataka na tiskanici I (Prilog 4) ovoga Pravilnika. Ove osobe daju izvršitelju pregleda podatke propisane u Kartonu zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja.

(6) Uvjerenje UZS-ZO zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje dostavlja naručitelju pregleda, Zapovjedništvu Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Samostalnoj službi za vojni zračni promet. Uvjerenje UZS-PD dostavlja se naručitelju pregleda koji ga zajedno s Uvjerenjem UZS-ZO obvezno dostavlja pripadniku Oružanih snaga.

Članak 30.

(1) Kada zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje ocijeni kandidata za zrakoplovno osoblje ili zrakoplovno osoblje nesposobnim za obavljanje poslova zrakoplovnog osoblja, obvezna je u slučaju pritužbe, osim za kandidata za kadeta-pilota, izravno dostaviti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja i raspoloživu medicinsku i drugu dokumentaciju. Rok za dostavu uvjerenja i dokumentacije je petnaest (15) dana od dana izdavanja uvjerenja.

(2) Ako zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja s ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada, obvezno u uvjerenju utvrđuje rok za novi pregled koji ne može biti dulji od tri (3) mjeseca od dana izdavanja uvjerenja.

(3) U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od trideset (30) dana od dana početka zdravstvenog pregleda, Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na temelju postojeće dokumentacije.

(4) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se naručitelju pregleda koji je dužan u roku od osam (8) dana po zaprimanju uvjerenja obavijestiti izabranog doktora medicine ocijenjene osobe o potrebi daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade.

Prvostupanjska zdravstvena komisija

Članak 31.

(1) Prvostupanjska zdravstvena komisija osniva se u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za poslove vojnog zdravstva.

(2) Prvostupanjska zdravstvena komisija ima tri člana od kojih je jedan ujedno i predsjednik.

(3) Predsjednik prvostupanjske zdravstvene komisije je doktor medicine specijalist medicine rada, dva člana su doktori medicine specijalisti određenih grana medicine ili doktori medicine.

(4) Jedan od članova prvostupanjske zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije. Zamjenik predsjednika prvostupanjske zdravstvene komisije je doktor medicine specijalist određene grane medicine.

(5) Prvostupanjska zdravstvena komisija ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 32.

(1) Prvostupanjska zdravstvena komisija utvrđuje zdravstvenu sposobnost za vojnu službu i donosi odluku u neupravnom postupku kada:

– rješava po pritužbi pripadnika Oružanih snaga na ocjenu zdravstvene sposobnosti, odnosno na ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja

– specijalist medicine rada ocijeni djelatnu vojnu osobu nesposobnom za djelatnu vojnu službu

– specijalist medicine rada, zapovjednik na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine te čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga uputi zahtjev za medicinsko vještačenje zdravstvene sposobnosti djelatne vojne osobe

– izabrani doktor medicine uputi zahtjev za medicinsko vještačenje pripadnika Oružanih snaga ispunjavanjem »Izvješća s nalazom i mišljenjem liječnika« (u daljnjem tekstu: Obrazac 1-IN) propisanog općim aktom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– utvrđuje zdravstvenu sposobnost djelatnih vojnih osoba koje su na dugotrajnom bolovanju.

(2) Nadređena osoba na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine te čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga obvezan je uputiti zahtjev prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti djelatne vojne osobe ako se nalazi na liječenju odnosno bolovanju neprekidno tri mjeseca ili više odnosno s prekidima šest mjeseci ili više u posljednje dvije godine. Uz zahtjev obvezno se za djelatnu vojnu osobu prilažu »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« (u daljnjem tekstu: Obrazac 2-IN) propisani općim aktom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se upućuje zahtjev izabranom doktoru medicine djelatne vojne osobe koji ispunjava Obrazac 1-IN i s propisanom dokumentacijom predmet upućuje prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji na ocjenu zdravstvene sposobnosti.

(3) U radu prvostupanjske zdravstvene komisije pri rješavanju pritužbe na ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga mogu sudjelovati specijalisti iz drugih područja medicine i stručnjaci iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika na poziv predsjednika zdravstvene komisije.

(4) Kada se pritužba pripadnika Oružanih snaga odnosi na ocjenu psihičke sposobnosti i/ili postupanje tijekom psihologijskog ispitivanja, kao i u slučaju kada prvostupanjska zdravstvena komisija procijeni da je potrebno zatražiti kliničku psihologijsku procjenu vojnog kliničkog psihologa, provodi se postupak uređen pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(5) Izabrani doktor medicine obvezan je na zahtjev prvostupanjske zdravstvene komisije za djelatnu vojnu osobu ispuniti Obrazac 1-IN i dostaviti ga prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(6) Ako izabrani doktor medicine u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva ne dostavi Obrazac 1-IN, upućuje se ponovljeni zahtjev. Ako izabrani doktor medicine na ponovljeni zahtjev u roku od trideset (30) dana ne dostavi Obrazac 1-IN, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

(7) Kada osobe iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka upute zahtjev za medicinsko vještačenje djelatne vojne osobe, dužne su uz zahtjev priložiti medicinsku i drugu dostupnu dokumentaciju kojom obrazlažu zahtjev. Prvostupanjska zdravstvena komisija nakon uvida u zahtjev po potrebi može tražiti dopunu dokumentacije od podnositelja zahtjeva i izabranog doktora medicine djelatne vojne osobe.

Članak 33.

(1) Ako prvostupanjska zdravstvena komisija utvrdi da dostavljena medicinska odnosno druga relevantna dokumentacija nije potpuna, zatražit će dopunu od izabranog doktora medicine ili od osobe koja se ocjenjuje ili od ustrojstvene jedinice kojoj djelatnik pripada odnosno od njezina ustrojbenog slijednika.

(2) Ako se zatražena dopuna dokumentacije ne dostavi u roku od petnaest (15) dana, osobu se može pozvati na zdravstveni pregled. U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od trideset (30) dana ili neodazivanja na zdravstveni pregled, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije. O neodazivanju na zdravstveni pregled obvezno se obavještava ustrojstvena jedinica djelatnika.

Članak 34.

(1) Odluku o zdravstvenoj sposobnosti prvostupanjska zdravstvena komisija dostavlja:

– ocijenjenoj osobi uz dostavnicu na adresu prebivališta/boravišta

– ustrojstvenoj jedinici djelatnika

– ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga nadležnoj za upravljanje osobljem

– osobi iz članka 32. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika

– izabranom doktoru medicine pripadnika Oružanih snaga

– Zapovjedništvu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Samostalnoj službi za vojni zračni promet kada se ocjenjuje zdravstvena sposobnost zrakoplovnog osoblja.

(2) Na odluku prvostupanjske zdravstvene komisije može se u roku od osam (8) dana od dana primitka izjaviti pritužba Višoj zdravstvenoj komisiji putem prvostupanjske zdravstvene komisije.

Viša zdravstvena komisija

Članak 35.

(1) Viša zdravstvena komisija ima tri člana od kojih je jedan ujedno i predsjednik.

(2) Predsjednik Više zdravstvene komisije je doktor medicine specijalist medicine rada, dva člana su doktori medicine specijalisti određenih grana medicine ili doktori medicine. Jedan od članova Više zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije. Zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije je specijalist određene grane medicine.

(3) Viša zdravstvena komisija ima tajnika za obavljanje administrativnih poslova.

Članak 36.

(1) Viša zdravstvena komisija odlučuje o pritužbi na odluku prvostupanjske zdravstvene komisije o ocjeni zdravstvene sposobnosti u neupravnom postupku.

(2) Viša zdravstvena komisija rješava o pritužbi na temelju dokumentacije pribavljene od prvostupanjske zdravstvene komisije, a može po potrebi dopuniti postupak pribavljanjem dodatne dokumentacije, dodatnim specijalističkim pregledima, dodatnim psihologijskim ispitivanjima u skladu s postupkom uređenim pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(3) U radu Više zdravstvene komisije pri rješavanju pritužbi na ocjenu zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i stalno ukrcanih osoba na brodovima Oružanih snaga na poziv predsjednika komisije sudjeluju specijalisti iz drugih područja medicine i stručnjaci iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Viša zdravstvena komisija dužna je odluku po pritužbi donijeti u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja pritužbe, odnosno najdulje u roku od šezdeset (60) dana kada je za rješavanje pritužbe potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

(5) Odluka Više zdravstvene komisije dostavlja se putem prvostupanjske zdravstvene komisije osobama i ustrojstvenim jedinicama iz članka 34. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

(1) Zdravstvene komisije mogu prilikom donošenja ocjene zdravstvene sposobnosti po potrebi angažirati i vojne psihologe koje odredi psihološka struka nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane.

(2) Članove Prvostupanjske zdravstvene komisije, Više zdravstvene komisije i Zdravstvene komisije za zrakoplovno osoblje imenuje odlukom ministar obrane.

(3) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za poslove vojnog zdravstva stručno usmjerava i nadzire rad zdravstvenih komisija te rad specijalista medicine rada i drugih specijalista koji sudjeluju u donošenju ocjene zdravstvene sposobnosti.

Članak 38.

(1) Odluku kojom je osoba ocijenjena nesposobnom za službu u Oružanim snagama, zdravstvena komisija s cjelokupnom medicinskom i drugom dokumentacijom dostavlja Upravi za ljudske resurse.

(2) Odluku kojom je službena osoba (državni službenik) VSOA-e ocijenjena nesposobnom za obavljanje poslova službene osobe (državnog službenika) VSOA-e, zdravstvena komisija s cjelokupnom medicinskom i drugom dokumentacijom dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te VSOA-i.

(3) Zdravstvena dokumentacija na temelju koje je djelatnik ocijenjen nesposobnim za službu u Oružanim snagama, odnosno za obavljanje poslova službene osobe (državni službenici) VSOA-e, dostavlja se u skladu s propisima o zaštiti profesionalne odnosno liječničke tajne.

Članak 39.

(1) Uprava za ljudske resurse donosi rješenje o prestanku djelatne vojne službe u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Prvostupanjske zdravstvene komisije o nesposobnosti djelatne vojne osobe za djelatnu vojnu službu ako protiv odluke nije podnesena pritužba, odnosno donošenjem rješenja o prestanku djelatne vojne službe u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Više zdravstvene komisije.

(2) Odluka zdravstvene komisije dostavlja se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje s priloženom medicinskom dokumentacijom.

Zdravstvena sposobnost djelatnih vojnih osoba, kadeta i vojnih stipendista

Članak 40.

(1) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti djelatnog vojnika/mornara prije potpisivanja novog ugovora provodi se prema zdravstvenim kriterijima za prijam vojnika/mornara propisanim pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(2) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti djelatnog vojnika/mornara prije prijma u djelatnu vojnu službu na dočasničku i časničku dužnost te djelatnog dočasnika prije prijma u djelatnu vojnu službu na časničku dužnost provodi se prema zdravstvenim kriterijima za prijam časnika i temeljnim psihologijskim kriterijima za dočasnike i časnike propisanim pravilnikom kojim se utvrđuju zdravstveni, psihički, tjelesni i sigurnosni uvjeti za prijam u službu u Oružane snage.

(3) Kada se potpisuje novi ugovor za djelatnog vojnika/mornara raspoređenog na službu u ustrojstvenu jedinicu Oružanih snaga s posebnim uvjetima popune, prihvaća se ocjena zdravstvene sposobnosti donesena za ovu osobu na redovitom zdravstvenom pregledu ako na dan potpisivanja novog ugovora nije istekao rok valjanosti uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(4) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti djelatnog vojnika/mornara prije potpisivanja novog ugovora i prije prijma u djelatnu vojnu službu na dočasničku i časničku dužnost izdaje se na tiskanici UZS-RI.

(5) Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kadeta i vojnih stipendista provodi se prema kriterijima propisanim za redovite zdravstvene preglede kadeta/vojnih stipendista u slučaju upućivanja na:

– izvanredni zdravstveni pregled tijekom školovanja

– prethodni zdravstveni pregled prije upućivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje

– prethodni zdravstveni pregled prije prijma u djelatnu vojnu službu.

Zdravstvena sposobnost kandidata za sudjelovanje i povratnika iz operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu

Članak 41.

(1) Ocjenjivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za sudjelovanje u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu provodi se prema kriterijima propisanima za pripadnike Oružanih snaga uz dodatne kriterije utvrđene pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru, ovisno o zemlji u koju se kandidat upućuje.

(2) Za vojne kapelane koji se upućuju u operaciju potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu primjenjuje se odredba članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika. Vojni kapelani upućuju se na cijepljenje i provedbu drugih preventivnih mjera zdravstvene zaštite utvrđenih pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

Članak 42.

(1) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za operaciju potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu valjano je dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma izdavanja uvjerenja, uz obvezu obavljanja izvanrednog dentalnog pregleda čija valjanost je od dvanaest (12) do najviše dvadeset četiri (24) mjeseca od datuma izdavanja uvjerenja.

(2) Kandidati s valjanim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za sudjelovanje u operaciji potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu nemaju obvezu pristupiti ponovnom zdravstvenom pregledu u slučaju kada valjanost ovoga uvjerenja istječe nakon očekivanog termina upućivanja u operaciju potpore miru i drugu aktivnost u inozemstvu.

(3) Kandidati su dužni obavijestiti ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane i Oružanih snaga u kojoj su raspoređeni o svakoj promjeni zdravstvenog stanja koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za operaciju potpore miru i drugu aktivnost u inozemstvu u vremenu od dana obavljenog izvanrednog zdravstvenog pregleda do očekivanog odlaska u operaciju potpore miru i drugu aktivnost u inozemstvu.

(4) Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje uz ocjenu zdravstvene sposobnosti za sudjelovanje u operaciji potpore miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu sadrži i ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

Članak 43.

(1) Kandidati koji se u razdoblju spremnosti snaga, utvrđenom u skladu s Ciljevima sposobnosti Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (u daljnjem tekstu: NATO), upućuju u operaciju potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu smatraju se zdravstveno sposobnim za sudjelovanje u operaciji potpore miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu uz uvjet da u razdoblju spremnosti snaga ne istječe valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

(2) Pripadnici Oružanih snaga koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima na poziciji sa statusom izmjestiva u područje operacije smatraju se zdravstveno sposobnim za sudjelovanje u operaciji potpore miru kada se s te pozicije upućuju u područje operacije uz uvjet da u razdoblju rasporeda na dužnost ne istječe valjanost uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

(3) Pripadnici Oružanih snaga prije upućivanja na dužnosti iz stavka 2. ovoga članka obavljaju izvanredni zdravstveni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za sudjelovanje u operaciji potpore miru prema kriterijima iz članka 41. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Kandidati iz stavka 1. ovoga članka i pripadnici Oružanih snaga iz stavka 2. ovoga članka obavit će prije upućivanja u operaciju potpore miru dodatne pretrage i cijepljenje utvrđene pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru.

Članak 44.

(1) Sudionici operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu nemaju obvezu upućivanja na ponovni zdravstveni pregled u slučaju kada valjanost uvjerenja donesenog prije upućivanja istekne tijekom boravka u operaciji potpore miru i drugoj aktivnosti u inozemstvu osim sudionika koji u operaciji potpore miru obavljaju dužnosti za obavljanje kojih je propisana obveza posjedovanja odgovarajuće dozvole čija je valjanost uvjetovana valjanošću uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.

(2) Kada povratnik iz operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu pristupa zdravstvenom pregledu, umjesto Upitnika anamnestičkih podataka (tiskanica I) ispunjava Izjavu o zdravstvenom stanju na tiskanici ZS koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 12).

(3) Nakon provedenog izvanrednoga zdravstvenog pregleda po povratku iz operacije potpore miru i druge aktivnosti u inozemstvu ne donosi se uvjerenje s ocjenom zdravstvene sposobnosti nego Procjena zdravstvenog stanja na tiskanici PZS koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 13). Ispunjena i ovjerena tiskanica PZS dostavlja se naručitelju pregleda.

(4) Kada se tijekom pregleda iz stavka 3. ovoga članka utvrde promjene zdravstvenog stanja koje upućuju na promjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu, izvršitelj pregleda obavit će pretrage i preglede propisane člankom 7. stavkom 1. ovoga Pravilnika i donijeti ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

V. METODOLOGIJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA

Članak 45.

Zdravstvene preglede pripadnika Oružanih snaga obavljaju doktori medicine, doktori medicine – specijalisti pojedinih grana medicine, doktori dentalne medicine te medicinske sestre/tehničari, u pravilu djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Članak 46.

(1) Zdravstveni pregled obuhvaća:

- utvrđivanje statusa i funkcionalne sposobnosti svih organskih sustava, organa i osjetila: ruku s ramenim pojasom (R), nogu sa zdjeličnim pojasom (N), unutarnjih i drugih organa u sastavu općeg stanja (OS), osjetilo vida (O), osjetilo sluha (U), središnjeg i perifernog živčanog sustava (NP) i psihijatrijski status (L)

- posebno pronalaženje i evidentiranje patoloških stanja i poremećaja koji utječu na ocjenu zdravstvene sposobnosti: opća tjelesna nerazvijenost (As), izrazita gojaznost (Ob), promjene na koži (K), nedostatak zuba u usnoj šupljini (Z), mucanje (M), poremećaj u raspoznavanju boja – protanopi i deuteroanopi (KV), poremećaj noćnog vida (NV), poremećaj stereovida (SV), ispodprosječne kognitivne sposobnosti (IKS).

(2) Utvrđene vrijednosti antropometrijskih mjerenja i nalazi o zdravstvenom statusu/stanju upisuju se u Karton zdravstvenog pregleda na tiskanici ZP (Prilog 14).

(3) U Karton zdravstvenog pregleda unosi se ocjena psihičke sposobnosti i utvrđena točka psihologijskih kriterija i/ili točka popisa bolesti.

(4) Metodologijskim uputama za zdravstvene preglede (Prilog 1) propisan je sadržaj, način i opseg zdravstvenih pregleda pripadnika Oružanih snaga.

Članak 47.

Izvršitelji zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja u postupanju s medicinskom i psihološkom dokumentacijom dužni su pridržavati se važećih zakonskih odredbi o postupanju i zaštiti tajnosti podataka.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (»Narodne novine«, br. 127/10, 29/12, 31/12 i 45/12).

Članak 49.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-04/6

Urbroj: 512-01-14-10

Zagreb, 20. ožujka 2014.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 13 


42 02.04.2014 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu 42 02.04.2014 Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu