Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

42 02.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

780

Na temelju članka 142. točka 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAHTJEVIMA ZAJEDNIČKIH ZRAKOPLOVNIH VLASTI I UPRAVNIM POSTUPCIMA KOJI SE PRIMJENJUJU NA KOMERCIJALNI ZRAČNI PRIJEVOZ HELIKOPTEROM

Članak 1.

U Pravilniku o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom (»Narodne novine«, broj 103/09), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuju se zahtjevi Zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravni postupci te posebni zahtjevi u području sigurnosti civilnoga zrakoplovstva koji se odnose na komercijalni zračni prijevoz helikopterom, izvođenje operacija, te na osobe i organizacije koje su uključene u obavljanje pojedinih zadataka s tim u vezi.«

Članak 2.

U članku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. komercijalni zračni prijevoz (commercial air transport): prijevoz putnika, tereta ili pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade.«

U točki 3. riječ »Agencija« zamjenjuje se riječima »Hrvatska agencija«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Aneks II helikopter: helikopter koji je Aneksom II Uredbe (EZ) br. 216/2008, svrstan u jednu od kategorija:

(a) povijesni helikopter koji ispunjava niže navedena mjerila:

(i.) jednostavni helikopter:

– čiji je prvobitan projekt nastao prije 1. siječnja 1955. i

– čija je proizvodnja obustavljena prije 1. siječnja 1975.

ili

(ii.) helikopter koji ima nedvojbeni povijesni značaj, koji se odnosi na:

– sudjelovanje u značajnom povijesnom događaju, ili

– važan korak u razvoju zrakoplovstva, ili

– važnu ulogu u oružanim snagama države članice;

(b) helikopter koji je bio u službi vojnih snaga, osim ako se radi o tipu helikoptera za koji je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa usvojila standard projekta.«

Članak 3.

U članku 3. riječi »Europskog zajedničkog zračnog prostora« brišu se.

Riječi »Agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija)« zamjenjuju se riječima »Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo«.

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Pozivanje na pododjeljak M Dodatka I ovoga Pravilnika, ili neku od njegovih odredaba, odnosi se na propis kojim se uređuje kontinuirana plovidbenost helikoptera odnosno na Part M Uredbe Komisije (EZ) br. 2042/2003 od 20. studenoga 2003. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove, te na njene izmjene i dopune.

(2) Kada se u Dodatku I ovoga Pravilnika poziva na propise za kontinuiranu plovidbenost, primjenjivi propis za Aneks II helikopter je posebni propis kojim je regulirana kontinuirana plovidbenost Aneks II zrakoplova.

(3) Kada se u Dodatku I i Dodatku II ovoga Pravilnika poziva na zajedničke naredbe o tehničkim standardima (Joint Technical Standard Orders – JTSO), primjenjivim naredbama o tehničkim standardima smatraju se i Europske naredbe o tehničkim standardima (European Technical Standard Order ETSO) i Naredba o tehničkim standardima (Technical Standard Order TSO).

(4) Kada se u Dodatku I ovoga Pravilnika zahtijeva Svjedodžba o plovidbenosti, za Aneks II helikopter prihvatljiva je Svjedodžba o plovidbenosti izdana u skladu s Aneksom 8 Čikaške konvencije.«

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Dodaci I i II tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Dodatke iz stavka 1. ovog članka čine:

a) Dodatak I: Zahtjevi zajedničkih zrakoplovnih vlasti JAR-OPS 3 Javni zračni prijevoz (helikopteri) (JAR-OPS 3 Commercial Air Transportation (Helicopters)) – izmjena i dopuna broj 5, od 1. 7. 2007.

b) Dodatak II: Posebni zahtjevi za izvođenje operacija komercijalnog zračnog prijevoza helikopterom iz Aneksa II Uredbe (EZ) br. 216/2008 o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i kojom se osniva Europska agencija za sigurnost zračnog prometa te kojom se stavljaju izvan snage Direktiva Vijeća 91/670/EEZ, Uredba (EZ-a) br. 1592/2002 i Direktiva 2004/36/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 216/2008).«

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, zračni prijevoznici moraju udovoljavati i odgovarajućim zahtjevima Zajedničkih zrakoplovnih vlasti koji su povezani s njihovim operacijama, i to:

1. JAR-1: Definitions and Abbreviations; Definicije i kratice koje se koriste u JAA sistemu;

2. JAR-26: Additional Airworthiness Requirements for Operations; Dodatni plovidbeni zahtjevi za operacije;

3. JAR-MMEL/MEL: Pravila pod kojima se MMEL i MEL mogu utvrditi za određeni tip zrakoplova.

(2) Zračni prijevoznici se upućuju na korištenje Sekcije 2. Prihvatljivi načini udovoljavanja zahtjevima i Materijali s pojašnjenjima/tumačenjima (Section 2. AMC & IEM OPS 3 Acceptable Means of Compliance and Interpretative/Explonatory Material).«

Članak 7.

U članku 7 iza brojke »5.« dodaju se riječi »stavka 2. točke a)«.

Članak 8.

Iza Dodatka I dodaje se Dodatak II koji glasi:

»DODATAK II

POSEBNI ZAHTJEVI ZA ANEKS II HELIKOPTERE KOJIMA SE IZVODE OPERACIJE KOMERCIJALNOG ZRAČNOG PRIJEVOZA

Ovim Dodatkom propisuju se dodatni zahtjevi i alternativni načini udovoljavanja odredbama Dodatka I ovoga Pravilnika kada operator izvodi operacije komercijalnog zračnog prijevoza Aneks II helikopterom.

JAR-OPS 3.001 Područje primjene

Dodatno na JAR-OPS 3.001:

(c) Aneks II helikopterom operacije komercijalnog zračnog prijevoza mogu se obavljati u vizualnim meteorološkim uvjetima danju na letu koji počinje i završava na istom mjestu ili se izvodi unutar lokalnog i definiranog zemljopisnog područja

JAR-OPS 3.030 Lista minimalne opreme – Odgovornost zračnog prijevoznika

JAR-OPS 3.030 (a) nije primjenjivo se na operatore Aneks II helikoptera ukoliko ne postoji glavna lista minimalne opreme (MMEL).

JAR-OPS 3.065 Prijevoz bojnog oružja i streljiva

Nije primjenjivo na Aneks II helikopter.

JAR-OPS 3.080 Ponuda za prijevoz opasne robe zrakom

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

JAR-OPS 3.165 Zakup (Leasing)

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

Dodatak 1 JAR-OPS 3.005(d) Hitna medicinska pomoć koja se pruža helikopterom

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

Dodatak 1 JAR-OPS 3.005(h) Operacije helikopterskim vitlom (Helicopter Hoist Operations – HHO)

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

Dodatak 1 JAR-OPS 3.005(i) Operacije helikoptera na površinama od javnog interesa

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.243 Operacije u područjima u kojima se zahtijevaju posebne navigacijske performanse

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.265 Prijevoz neprihvatljivih, deportiranih osoba ili zatvorenika

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.290 Priprema za let

JAR OPS 3.290 (b) (2) i (4) nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.297 Minimum za planiranje IFR letova

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.340 Meteorološki uvjeti

JAR OPS 3.340 (a) i (c), nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.440 Operacije u uvjetima smanjenje vidljivosti – opća pravila operiranja

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.445 Operacije u uvjetima smanjenje vidljivosti – uvjeti helidroma

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.450 Operacije u uvjetima smanjenje vidljivosti – osposobljavanje i kvalifikacije

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.455 Operacije u uvjetima smanjenje vidljivosti – operativni postupci (LVP)

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.460 Operacije u uvjetima smanjenje vidljivosti – Minimalna oprema

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.477 Uračunavanje zapreka

JAR OPS 3.477 (a)(2)(3)(b), nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR OPS 3.652 Letovi s pomoću instrumenata (IFR) ili letovi noću – letački i navigacijski instrumenti i pripadajuća oprema

JAR OPS 3.652 (n), nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR OPS 3.655 Dodatna oprema za operacije s jednim pilotom u uvjetima IFR

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR OPS 3.837 Dodatni zahtjevi za helikoptere koji lete na ili sa helikopterskih platformi koje se nalaze u neprijateljskom području na moru (kao što je definirano u JAR-OPS 3.480(a)(11)(ii)(A))

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

JAR-OPS 3.855 Audiorazdjelna ploča

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere.

JAR-OPS 3.940 Sastav letačke posade

a) Umjesto JAR-OPS 3.940 (a)(5), primjenjuje se sljedeći zahtjev: da je jedan pilot među članovima letačke posade, određen za zapovjednika Aneks II helikoptera, sukladno primjenjivim propisima o dozvolama članova posade Aneks II helikoptera.

b) JAR-OPS 3.940 (b)(2)(3)(c)

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

JAR-OPS 3.960 Zapovjednici – minimalni zahtjevi stručne osposobljenosti

JAR-OPS 3.960 (a)(2)(i), Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

JAR-OPS 3.965 Periodička obuka i provjera (Recurrent training and checking)

JAR-OPS 3.965(b)(1)(ii), Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

Dodatak 1 JAR-OPS 3.940(c) Jednopilotske operacije po IFR ili noću

Dodatak 1 JAR-OPS 3.940(a)(5), Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

Dodatak 1 JAR-OPS 3.965 Periodična obuka i provjera – piloti

Dodatak 1 JAR-OPS 3.965(b)(1)(ii), Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

PODODJELJAK O – ČLANOVI POSADE KOJA NIJE LETAČKA POSADA

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere

PODODJELJAK R –PRIJEVOZ OPASNIH ROBA ZRAKOM

Nije primjenjivo na Aneks II helikoptere«

Stupanje na snagu

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/38

Urbroj: 530-06-1-1-14-2

Zagreb, 19. ožujka 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.