Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

782

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13), ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNOM ELEKTRIČNOM I ELEKTRONIČKOM OPREMOM

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, sprječavanjem ili smanjivanjem štetnih učinaka od nastajanja i gospodarenja otpadnom električnom i elektroničkom opremom (u daljnjem tekstu: EE otpad) kao i smanjivanjem ukupnih učinaka korištenja prirodnih resursa te poboljšanjem učinkovitosti njihova korištenja, doprinoseći time održivom razvoju.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti gospodarenja EE otpadom u cilju sprječavanja njegova nastajanja, osiguravanja njegove ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe u skladu s Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012., u daljnjem tekstu: Direktiva 2012/19/EU).

(3) Ovim Pravilnikom propisuju se obveze i odgovornosti svih osoba uključenih u životni ciklus električne i elektroničke opreme (u daljnjem tekstu: EE oprema) kao što su dizajneri, konstruktori, proizvođači, prodavatelji i korisnici, a posebice osoba uključenih u sakupljanje i oporabu EE otpada te zbrinjavanje ostataka od oporabe EE otpada.

(4) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju EE otpadom, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i obrade EE otpada, zahtjevi u pogledu proizvodnje EE opreme, način i uvjeti označavanja, obveza vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača EE opreme, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja EE otpada, popis i najmanje količine određenih vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti samostalno ispunjavanje pojedinačnog vlastitog cilja, način obveznog postupanja proizvođača EE opreme i posjednika EE otpada te druga pitanja u svezi EE opreme i EE otpada a u svrhu postizanja ciljeva propisanih ovim pravilnikom.

(5) Na pitanja vezana uz stavljanje na tržište EE opreme te gospodarenja EE otpadom koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju spomenuta pitanja.

(6) U smislu odredbi ovog Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i uvoz na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno.

(7) U smislu odredbi ovog Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice EU i izvoz iz područja Republike Hrvatske u treće zemlje.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na EE opremu kako slijedi:

a) do 14. kolovoza 2018. godine na EE opremu koja potpada pod kategorije iz Dodatka 1. ovog Pravilnika s pripadajućim indikativnim necjelovitim popisom vrsta proizvoda iz Dodatka 2. ovog Pravilnika.

b) od 15. kolovoza 2018. godine nadalje na svu EE opremu koja potpada pod kategorije iz Dodatka 3. ovog Pravilnika s pripadajućim indikativnim necjelovitim popisom vrsta proizvoda iz Dodatka 4. ovog Pravilnika.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve zakonodavstva EU o sigurnosti i zaštiti zdravlja, o kemikalijama, posebno Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 396, 30.12.2006.), kao ni zahtjeve posebnog zakonodavstva EU o gospodarenju otpadom ili dizajnu proizvoda.

(3) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se u skladu s člankom 5. Direktive 2008/112/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 23. 12. 2008.).

(4) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na sljedeću EE opremu:

– opremu koja je potrebna za zaštitu nacionalne sigurnosti, uključujući oružje, streljivo i vojne materijale namijenjene za posebne vojne svrhe,

– opremu koja je posebno dizajnirana i instalirana kao dio opreme druge vrste koja je isključena iz područja primjene ovog Pravilnika ili njime nije obuhvaćena, a svoju funkciju može ispuniti samo ako je dio te opreme,

– opremu koja sadrži zatvorene radioaktivne izvore,

– standardne žarulje sa žarnom niti,

– velike nepokretne industrijske alate,

– velika nepokretna postrojenja, isključujući opremu koja nije posebno dizajnirana i instalirana kao dio tih postrojenja.

(5) Osim na EE opremu navedenu u stavku 4. ovog članka, od 15. kolovoza 2018. godine, odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se ni na sljedeću EE opremu:

– opremu namijenjenu za upućivanje u svemir,

– putnička ili teretna prijevozna sredstva, isključujući električna vozila na dva kotača koja nisu prošla postupak homologacije,

– necestovne pokretne strojeve koji su raspoloživi isključivo za profesionalnu uporabu,

– opremu koja je posebno dizajnirana isključivo za primjenu u istraživanjima i razvoju, a koja je raspoloživa na temelju poslovne razmjene samo među poslovnim korisnicima,

– medicinske proizvode i »in vitro« dijagnostičke medicinske proizvode ako se očekuje da će prije kraja životnog ciklusa biti infektivni te aktivne medicinske proizvode za ugradnju.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Aktivni medicinski proizvod za ugradnju je aktivni medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema;

2. Cilj je cilj kojeg su u određenoj kalendarskoj godini dužni ispuniti proizvođači EE opreme, sukladno Zakonu i ovom pravilniku.

3. EE oprema (električni i elektronički uređaji i oprema) predstavlja sve proizvode i njihove sastavne dijelove koji su za svoje primarno i pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao primarnom izvoru energije kao i proizvode za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a koji se mogu svrstati u popis vrsta proizvoda iz Dodatka 2. i Dodatka 4. ovog pravilnika ili su im po svojoj svrsi i namjeni slični i koji su namijenjeni za korištenje pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju;

4. EE oprema iz kućanstva je EE oprema koja se koristi u kućanstvu i EE oprema koja se koristi u komercijalnim, industrijskim, institucionalnim i drugim djelatnostima, ukoliko je njezina uporaba po prirodi i načinu slična uporabi u kućanstvu;

5. EE otpad (električni i elektronički otpad) je EE oprema koja je otpad u smislu zakona kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Zakon), uključujući sve komponente, podsklopove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio proizvoda;

6. EE otpad iz kućanstva je:

a) EE otpad koji potječe iz kućanstva i

b) EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti koji je po vrsti i količini sličan EE otpadu iz kućanstva.

EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su koristili ili mogli koristiti i korisnici u kućanstvima i korisnici u registriranim osobama, u svakom se slučaju smatra EE otpadom iz kućanstva;

7. Financijski sporazum je bilo koji sporazum o zajmu, zakupu, najmu ili prodaji s odgođenim plaćanjem ili dogovor koji se odnosi na bilo kakvu opremu, bez obzira na to predviđa li se prema uvjetima tog sporazuma ili dogovora ili bilo kakvog popratnog sporazuma ili dogovora da će vlasništvo nad tom opremom biti ili bi moglo biti preneseno;

8. Gospodarenje EE otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade EE otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja ostataka od oporabe EE otpada, te radnje koje poduzimaju posrednik ili trgovac EE otpadom;

9. »In vitro« dijagnostički medicinski proizvod je »in vitro« dijagnostički medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema;

10. Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti EE opremu ili osoba kod koje zbog obavljanje njene registrirane djelatnosti nastaje EE otpad. Krajnji korisnik može biti krajnji korisnik u kućanstvu ili krajnji korisnik u registriranoj osobi;

11. Medicinski proizvod je medicinski proizvod kako je definiran zakonom kojim se uređuju medicinski proizvodi, a koji je EE oprema;

12. Naknada gospodarenja EE otpadom (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači EE opreme u svrhu pokrivanja troškova odvojenog sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond);

13. Necestovni (izvancestovni) pokretni strojevi su strojevi s ugrađenim izvorom energije koji u radu moraju biti pokretni ili se moraju kontinuirano ili polukontinuirano kretati između niza nepokretnih radnih lokacija;

14. Obrada EE otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja EE otpada i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja EE otpada;

15. Obrađivač EE otpada (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade EE otpada;

16. Omogućavanje dostupnosti na tržištu podrazumijeva svaku isporuku proizvoda za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u Republici Hrvatskoj, uključujući internetsku prodaju i druge načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno;

17. Opasna tvar ili smjesa je bilo koja tvar ili smjesa koja se treba smatrati opasnom na temelju Direktive 1999/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 1999. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih pripravaka (SL L 200, 30. 7. 1999) ili bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Tekst značajan za EGP) (SL L 353, 31. 12. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1272/2008):

a) razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10,

c) razred opasnosti 4.1,

d) razred opasnosti 5.1.;

18. Oporaba EE otpada je svaki postupak oporabe u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za oporabu EE otpada;

19. Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se EE oprema ili dijelovi EE opreme koji nisu otpad ponovno upotrebljavaju u istu svrhu za koju su izvorno proizvedeni;

20. Posjednik EE otpada (u daljnjem tekstu: posjednik) je posjednik otpada kako je definiran Zakonom, a koji je u posjedu EE otpada u kućanstvu ili u registriranoj osobi.

21. Priprema za ponovnu uporabu su postupci oporabe kojima se EE oprema ili dijelovi EE opreme koji su postali EE otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade;

22. Prodavatelj EE opreme (u daljnjem tekstu: prodavatelj) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u dobavljačkom lancu EE opremu čini dostupnom na tržištu u Republici Hrvatskoj. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;

23. Proizvođač EE opreme (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja stavlja na tržište u Republici Hrvatskoj EE opremu, odnosno osoba koja neovisno o načinu prodaje:

– ima poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj i na području Republike Hrvatske pod svojim imenom ili trgovačkom oznakom preprodaje opremu koju su proizveli drugi dobavljači, pri čemu se preprodavač ne smatra »proizvođačem« ako se ime ili zaštitni znak proizvođača nalazi na opremi,

– ima poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj i proizvodi EE opremu pod svojim imenom ili zaštitnim znakom, ili je dala dizajnirati ili proizvesti EE opremu koju prodaje pod svojim imenom ili zaštitnim znakom unutar Republike Hrvatske,

– ima poslovno sjedište u Republici Hrvatskoj i u Republici Hrvatskoj na profesionalnoj osnovi stavlja na tržište EE opremu iz treće zemlje ili iz druge države članice EU ili

– koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu izravno kućanstvima ili korisnicima koji nisu kućanstva u Republici Hrvatskoj, a poslovno sjedište ima u drugoj državi članici EU ili nekoj trećoj zemlji.

Osoba koja isključivo osigurava financiranje prema bilo kakvom financijskom sporazumu ili u skladu s njim ne smatra se »proizvođačem« ukoliko ne djeluje kao proizvođač u smislu definicije iz 1. i 4. alineje ove točke.

Osoba koji ima poslovno sjedište u drugoj državi članici EU, a na područje Republike Hrvatske stavlja na tržište EE opremu, u smislu odredbi ovog pravilnika smatra se »proizvođačem« i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim pravilnikom.

Proizvođač koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj i koji koristeći komunikaciju na daljinu prodaje EE opremu u drugoj državi članici EU u kojoj nema poslovno sjedište, dužan je u toj državi članici imenovati ovlaštenog predstavnika kao osobu koja je na državnom području te države članice EU odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s Direktivom 2012/19/EU;

24. Recikliranje EE otpada je svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijali iz EE otpada prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje;

25. Sabirni centar je mjesto sakupljanja EE otpada koje predstavlja dio mreže mjesta sakupljanja EE otpada koji nastaje u kućanstvu i u registriranoj osobi, kao što su: komunalna tvrtka, prodavatelj, serviser, sabirno mjesto sakupljača, prihvatno mjesto obrađivača, reciklažno dvorište i ostala mjesta za preuzimanje i skladištenje EE otpada, a koja udovoljavaju uvjetima iz Dodatka 8.A ovog pravilnika.

26. Sakupljač EE otpada (u daljnjem tekstu: sakupljač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada;

27. Sakupljanje EE otpada je prikupljanje EE otpada, uključujući prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje EE otpada u svrhu prijevoza na obradu;

28. Samostalni ispunjavatelj pojedinačnog vlastitog cilja (u daljnjem tekstu: samostalni ispunjavatelj) je proizvođač koji sukladno Zakonu za EE opremu koju stavlja na tržište samostalno ispunjava pojedinačni vlastiti cilj propisan ovim pravilnikom.

29. Sprječavanje je skup mjera u cilju smanjenja količine EE otpada uključujući ponovnu uporabu ili produženje životnog vijeka EE opreme te u cilju smanjenja štetnih učinaka EE otpada na ljudsko zdravlje i okoliš uključujući i materijale i tvari sadržane u EE opremi;

30. Stavljanje na tržište je uvoz proizvoda na područje Republike Hrvatske odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj;

31. Uklanjanje obuhvaća ručnu, strojnu, kemijsku ili metaluršku obradu čiji je rezultat da su opasne tvari, smjese i komponente sadržane u prepoznatljivom toku ili čine prepoznatljivi dio toka u postupku obrade. Tvar, smjesa ili komponenta je prepoznatljiva ako se može pratiti i tako provjeriti je li obrada sigurna za okoliš;

32. Veliki nepokretni industrijski alati su veliki sklop strojeva, opreme i/ili komponenata koji zajedno funkcioniraju za određenu primjenu, koje na određenom mjestu trajno montiraju ili demontiraju ovlaštene osobe i koja se profesionalno koristi i održava u industrijskom proizvodnom pogonu ili objektu za istraživanje i razvoj;

33. Veliko nepokretno postrojenje je veliki skup različitih vrsta aparata i, prema potrebi, drugih uređaja koje sklapaju, montiraju i demontiraju ovlaštene osobe, koji su namijenjeni za stalnu uporabu kao dio zgrade ili konstrukcije na unaprijed određenom i za to namijenjenom mjestu te koji mogu biti zamijenjeni samo jednakom posebno konstruiranom opremom;

Ciljevi

Članak 4.

(1) Do 31. 12. 2015. godine cilj odvojenog sakupljanja EE otpada iz kućanstva iznosi 4 kg po stanovniku godišnje ili jednaka masena količina EE otpada koja je u prosjeku bila sakupljena u Republici Hrvatskoj u prethodne tri godine, ovisno o tome koja je količina veća.

(2) Od 2016. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 45 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstava i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine, uz postepeno povećanje do 2019. godine.

(3) Od 2019. godine cilj odvojenog sakupljanja je postizanje stope od 65 % izračunato na temelju ukupne mase EE otpada sakupljenog iz kućanstva i registriranih osoba u promatranoj godini u Republici Hrvatskoj, izražene u obliku postotka prosječne mase EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine ili 85 % nastalog EE otpada.

(4) Minimalni ciljevi oporabe, recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu propisani su u Dodatku 5. ovog Pravilnika, a za svaku se kategoriju EE opreme računaju tako da se podijeli masa EE otpada koji uđe u postrojenje za oporabu ili recikliranje/pripremu za ponovnu uporabu, nakon odgovarajuće obrade u skladu s odredbama ovog pravilnika, s masom odvojeno sakupljenog EE otpada za svaku kategoriju, izraženo u postocima. Prethodni postupci, uključujući sortiranje i skladištenje prije oporabe, ne smatraju se doprinosom postizanju tih ciljeva.

(5) Cilj odvojenog sakupljanja u stopi od 45% iz stavka 2. te u stopi od 65% iz stavka 3. ovog članka računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• Cilj sakupljanje, n – cilj odvojenog sakupljanja u promatranoj godini

• n – promatrana godina za koju se računa cilj

• m EE otpad, sakupljeno, n – ukupna masa sakupljenog EE otpada (t) u promatranoj godini (n)

• m EE oprema, prosjek – prosječna masa EE opreme stavljene na tržište (t) u prethodne tri godine

Ukupna masa sakupljenog otpada (t) u promatranoj godini računa se prema sljedećoj formuli:

mEE otpad, sakupljeno, n = mEE otpad, kućanstva, n + m EE otpad, ostalo, n

pri čemu je:

• m EE otpad, kućanstva, n – masa sakupljenog EE otpada (t) koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva u promatranoj godini

• m EE otpad, ostalo, n – masa sakupljenog EE otpada (t) iz registriranih osoba koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva u promatranoj godini

Prosječna masa EE opreme stavljene na tržište u prethodne tri godine računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• m EE oprema, n-3 – masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-3 godini

• m EE oprema, n-2 – masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-2 godini

• m EE oprema, n-1 – masa EE opreme (t) stavljene na tržište u n-1 godini

(6) Cilj odvojenog sakupljanja u stopi od 85 % iz stavka 3. ovog članka računa se prema sljedećoj formuli:

pri čemu je:

• m EE otpad, sakupljeno, n – ukupna masa EE otpada (t) sakupljenog u promatranoj godini (n)

• m EE otpad, nastalo, n – ukupna masa EE otpada (t) nastalog u promatranoj godini (n)

II. OBVEZE PROIZVOĐAČA, PRODAVATELJA I SERVISERA EE OPREME

Ispunjavanje cilja proizvođača

Članak 5.

(1) Proizvođač je obvezan ispuniti cilj na jedan od sljedećih načina:

– uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda koji time preuzima obvezu ispunjavanja cilja za tog proizvođača ili

– ishođenim rješenjem Fonda kojim je utvrđeno da je u cijelosti ispunio pojedinačni vlastiti cilj za određenu kategoriju EE otpada.

Dizajn i proizvodnja

Članak 6.

(1) Proizvođač je obvezan osigurati da je EE oprema koja se stavlja na tržište dizajnirana i proizvedena na način:

– da je uporaba opasnih tvari u EE opremi smanjena na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u EE opremi koja su unutar EU propisana posebnim propisom,

– da je moguće rastavljanje i oporaba EE otpada, a posebno ponovna uporaba i recikliranje njegovih komponenata i materijala;

– da je EE oprema, sukladno posebnom propisu, u skladu s tehničkim zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji olakšavaju ponovnu uporabu i obradu EE otpada,

– da su u proizvodnji EE opreme u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali,

– da EE oprema koja je postala EE otpad, ne predstavlja opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju tim EE otpadom.

(2) Proizvođač ne smije kroz poseban dizajn EE opreme ili proizvodne postupke sprječavati ponovnu uporabu EE opreme, osim ako takav dizajn ili postupci predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva korištenja EE opreme.

Označavanje EE opreme

Članak 7.

(1) Proizvođač koji EE opremu stavlja na tržište mora osigurati da EE oprema bude čitljivo i na vidljivom mjestu jasno i neizbrisivo označena oznakom o obaveznom odvojenom sakupljanju EE otpada iz Dodatka 9. ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko oznaku iz prethodnog stavka zbog veličine ili funkcije EE opreme nije moguće otisnuti na samoj EE opremi, istu oznaku potrebno je otisnuti na ambalaži, uputama za upotrebu i jamstvenom listu te EE opreme.

(3) Proizvođač koji EE opremu stavlja na tržište mora osigurati da EE oprema na sebi sadrži čitljiv i vidljiv natpis o tvrtki proizvođaču te EE opreme.

(4) EE opremu, ukoliko je moguće, potrebno je označiti sukladno normi HRN EN 50419.

Informiranje krajnjih korisnika, prodavatelja i javnosti o gospodarenju EE otpadom

Članak 8.

(1) Proizvođač i/ili prodavatelj EE opreme obvezan je uz isporučenu EE opremu krajnjim korisnicima priložiti pisanu uputu o:

– razlozima, važnosti i obvezi odvojenog sakupljanja EE otpada te zabrani i razlozima zabrane odlaganja EE otpada kao nerazvrstanog komunalnog otpada,

– tome u kojoj je mjeri isporučenu EE opremu moguće ponovo koristiti i reciklirati,

– mjestima i sustavima povrata i prikupljanja EE otpada koji su im na raspolaganju, bez obzira na osobe koje su ih uspostavile,

– važnosti uloge i doprinosa krajnjih korisnika u gospodarenju EE otpadom te mogućim načinima ponovne uporabe, recikliranja i drugih oblika oporabe EE otpada,

– mogućim utjecajima EE otpada na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi kao rezultat prisutnosti opasnih tvari u EE opremi,

– značenju oznake iz Dodatka 9. ovog Pravilnika.

(2) Proizvođač je obvezan informirati sve prodavatelje u dobavljačkom lancu o načinu preuzimanja EE otpada od posjednika, a posebno prodavatelja koji posljednji dobavlja EE opremu krajnjem korisniku.

(3) Proizvođač je obvezan informaciju iz stavka 2. ovog članka priložiti uz dokumentaciju koja prati pošiljku EE opreme od proizvođača do prodavatelja.

(4) Informiranje javnosti o važnosti odvojenog sakupljanja i pravilne obrade EE otpada, posebno i prije svega za EE opremu za izmjenu topline koja sadrži tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, za fluorescentne cijevi (žarulje) koje sadrže živine pare, za fotonaponske ploče te za malu opremu svrstanu u kategorije 5. i 6. u Dodatku 3. ovog Pravilnika, dužni su provoditi proizvođači na svojim mrežnim stranicama te Fond putem godišnjih edukativnih kampanja.

Informiranje obrađivača

Članak 9.

(1) Proizvođač je obvezan za svaku vrstu nove EE opreme koju prvi put stavlja na tržište, najkasnije u roku od godinu dana od stavljanja na tržište, o vlastitom trošku osigurati informacije o pripremi za ponovnu uporabu i obradi te EE opreme kada ona postane EE otpad.

(2) Informacije iz prethodnog stavka moraju sadržavati podatke o sastavnim dijelovima i materijalima EE opreme kao i mjestima unutar EE opreme gdje se nalaze opasne tvari i smjese.

(3) Informacije iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti dostupne sakupljačima i obrađivačima EE otpada u obliku priručnika ili putem elektroničkih medija

Obveze prodavatelja EE opreme

Članak 10.

(1) Prodavatelj je obvezan prilikom prodaje EE opreme krajnjem korisniku u Republici Hrvatskoj, bez naknade preuzeti EE otpad od posjednika u kućanstvu po sistemu jedan za jedan, ako potječe od EE opreme iz Dodatka 1. točke 1. do 7. odnosno Dodatka 3. ovog Pravilnika i ako je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema.

(2) Prodavatelj koji u svom prodajnom programu ima halogene žarulje, fluorescentne i ostale vrste štednih žarulja obvezan ih je preuzimati od posjednika u kućanstvu kada ih vraća kao EE otpad i to bez naknade i obveze kupnje i bez obzira na proizvođača i tip žarulje. Spremnike za preuzimanje, za svako prodajno mjesto na kojem se prodaju, obvezan je osigurati sakupljač koji ih na tom prodajnom mjestu preuzima. Spremnici moraju biti konstruirani na način da onemogućuju emisiju štetnih plinova u okoliš.

(3) Prodavatelj s maloprodajnom trgovinom koja ima više od 400 m2 prodajne površine za EE opremu mora unutar svog poslovnog prostora osigurati preuzimanje EE otpada vanjskih dimenzija do 25 cm od posjednika u kućanstvu bez naknade i bez obveze kupnje.

(4) Prodavatelj iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka obvezan je, na vidnom mjestu na ulazu za kupce u trgovinu, informirati krajnjeg korisnika o mogućnosti predaje odnosno o obvezi preuzimanja EE otpada oznakom iz Dodatka 10. ovog Pravilnika te po potrebi i usmeno o načinu i uvjetima preuzimanja.

(5) Prodavatelj koji koristeći komunikaciju na daljinu (putem interneta, telefona, kataloga i slično) prodaje EE opremu izravno korisnicima u kućanstvima ili korisnicima koji nisu kućanstva, obvezan je na svojim mrežnim stranicama informirati kupca o lokaciji na kojoj je osigurao mogućnost besplatnog preuzimanja EE otpada koji nastaje od te EE opreme, a koja mora biti na području jedinice lokalne samouprave u kojoj kupac prebiva.

(6) Prodavatelj koji preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu na prodajnom mjestu ne obavlja djelatnost sakupljanja otpada stoga ne podliježe obvezi pribavljanja Zakonom propisane dozvole niti je obvezan voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za EE otpad preuzet u smislu odredbi ovog članka.

(7) Prodavatelj koji u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad od posjednika u kućanstvu, dužan je taj otpad bez naknade predati sakupljaču.

(8) Prodavatelj iz stavka 7. ovog članka dužan je voditi vlastitu evidenciju o količinama preuzetog EE otpada po vrstama proizvoda i prema kategorijama iz Dodataka 1. i 3. ovog Pravilnika, po svakom pojedinom proizvođaču i o tome ga izvješćivati.

(9) Poštujući nacionalne zdravstvene i sigurnosne uvjete i standarde Republike Hrvatske, prodavatelj koji od posjednika u kućanstvu u smislu odredbi ovog članka preuzima EE otpad koji zbog kontaminacije predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoblja može odbiti preuzimanje EE otpada, ali je posjednika u tom slučaju obvezan informirati o najbližem sakupljaču EE otpada.

Obveze servisera

Članak 11.

Serviser je obvezan unutar svog poslovnog prostora besplatno preuzeti od krajnjeg korisnika EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je komercijalno neisplativ, te bez naknade i sukladno ovom pravilniku istu predati sakupljaču.

III. REGISTAR GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Upis i dostava podataka

Članak 12.

(1) Proizvođač, sakupljač i obrađivač obvezni su upisati se i dostavljati podatke u Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada (u daljnjem tekstu: Registar) kojeg vodi Fond, sukladno Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar.

(2) Prilikom upisa i dostave podataka u Registar osobe iz stavka 1. ovog članka obvezne su, osim podataka propisanih Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje Registar, dostaviti i podatke iz članka 8. i 9. te Dodatka 11. ovog Pravilnika.

(3) Fond je obvezan osigurati da Registar sadrži poveznice na nacionalne registre drugih država članica EU.

(4) Osim dostave podataka u Registar iz stavka 1. ovog članka, obveznici dostave podataka dužni su dostavljati podatke i u Registar onečišćavanja okoliša sukladno posebnom propisu.

IV. GOSPODARENJE EE OTPADOM

Općenito

Članak 13.

(1) Gospodarenje EE otpadom poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Proizvođač EE opreme dužan je snositi troškove gospodarenja EE otpadom.

(3) Posjednik EE otpada obvezan je EE otpad odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ga predati u cijelosti i u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti ili dijelova. Takvim EE otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi EE opreme koja se sastoji od više cjelina (npr. monitori računala, elektromotori crpki ili kompresora i sl.).

(4) Posjednik EE otpada u registriranoj osobi obvezan je posebno odvojiti i evidentirati EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstva od ostalog EE otpada te ga odvojeno i uz ostali EE otpad predati sakupljaču uz odgovarajuće prateće listove.

(5) Posjednik EE otpada koji je sukladno posebnom propisu klasificiran kao opasan otpad nije obvezan uz prateći list predati deklaraciju o svojstvima otpada kao ni izvješće o ispitivanju svojstava tog EE otpada.

(6) Predaja odvojeno sakupljenog EE otpada obavlja se bez naplate za kućanstva i registrirane osobe i na način koji omogućuje optimalne uvjete za pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i druge postupke oporabe te izdvajanje opasnih tvari iz EE otpada.

(7) U cilju što bolje pripreme za ponovnu uporabu i prije bilo kakvog daljnjeg prijevoza, osobe koje preuzimaju i sakupljaju EE otpad obvezne su u sabirnim centrima posebno odvajati EE otpad prikladan za pripremu za ponovnu uporabu od ostalog prikupljenog EE otpada te prema potrebi i u svrhu edukacije, omogućiti pristup osoblju obrađivača osposobljenom za ponovnu uporabu.

Sakupljanje EE otpada

Članak 14.

(1) Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti EE otpad u cijelosti i u takvom ga stanju predati obrađivaču.

(2) Sakupljač je obvezan, na poziv posjednika EE otpada u kućanstvu, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu.

(3) Posjednik EE otpada u kućanstvu obvezan je prilikom predaje EE otpada sakupljaču potvrditi primopredaju EE otpada potpisom na obrascu Potvrda o primopredaji EE otpada u kućanstvu (u daljnjem tekstu: Obrazac EE1) iz Dodatka 12. ovog Pravilnika.

(4) Sakupljač je obvezan na poziv prodavatelja, servisera te ostalih posjednika EE otpada koji su registrirane osobe, bez naplate i unutar 20 dana od poziva preuzeti EE otpad čija je ukupna masa veća od 30 kg, a može preuzeti i manju količinu.

(5) Sakupljač je obvezan privremeno skladištiti sakupljeni EE otpad sukladno tehničkim zahtjevima iz Dodatka 8. točke A. ovog Pravilnika.

(6) U slučaju kada EE otpad predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost, posjednik EE otpada je o tome obvezan obavijestiti sakupljača ili drugu osobu kojoj predaje EE otpad.

(7) Sakupljač je obvezan sav sakupljeni EE otpad predati obrađivaču uz prateći list.

(8) Sakupljač je obvezan posebno evidentirati EE otpad preuzet od prodavatelja.

(9) Sakupljač je obvezan posebno evidentirati EE otpad koji odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava od ostalog EE otpada koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava.

(10) Podatke iz evidencije iz stavka 8. i 9. ovog članka sakupljač je, za svaku županiju posebno, obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće o sakupljenim količinama EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE2) iz Dodatka 13. ovog Pravilnika.

(11) Sakupljač je obvezan voditi evidenciju o stanju skladišta EE otpada a podatke iz evidencije jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar na obrascu Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE8) iz Dodatka 18. ovog Pravilnika.

(12) Fond je obvezan, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, dostaviti godišnje podatke prema obrascu EE2 iz Dodatka 13. ovog Pravilnika Agenciji za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Agencija).

Obrada EE otpada

Članak 15.

(1) Obrađivač je obvezan bez naplate i uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču, preuzeti od sakupljača sav sakupljeni EE otpad te ga obraditi u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(2) Obrađivač mora imati građevinu za skladištenje i obradu EE otpada u skladu s Zakonom i posebnim propisom te je obvezan ispunjavati zahtjeve iz Dodatka 8. ovog Pravilnika.

(3) Obrada EE otpada, koja nije priprema za ponovnu uporabu i oporaba ili recikliranje, mora minimalno uključiti izdvajanje svih tekućina te posebnu obradu sukladno Dodatku 7. ovog Pravilnika.

(4) Oporaba EE otpada mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika.

(5) Ukoliko je moguće, obrada EE otpada obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

(6) Ukoliko u Republici Hrvatskoj ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu cjelovitog EE otpada, dijelova EE otpada ili ostataka nakon obrade EE otpada, obrađivač je obvezan takav EE otpad izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je taj EE otpad izvezen na oporabu ili zbrinjavanje, oporabljen i/ili zbrinut, što dokazuje Izvješćem o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (Obrazac EE3) iz Dodatka 14. ovog Pravilnika i ovjerenim obrascem dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

(7) U slučaju izvoza EE otpada izvan država članica EU izvoznik je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 4.12.2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1418/2007).

(8) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, izvoznik je obvezan, u skladu s Uredbom 1013/2006/EZ i Uredbom 1418/2007/EZ dokazati da je obrada izvezenog EE otpada obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

(9) Obrađivač je obvezan do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti u Registar godišnje podatke o količini izvezenog EE otpada na obrascima Izvješće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE3) i Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE4) iz Dodatka 14. ovog Pravilnika.

(10) Obrađivač je obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o količini preuzetog i obrađenog EE otpada na obrascu Izvješće o obrađenim količinama EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE5) iz Dodatka 15. ovog Pravilnika te na istom obrascu godišnje podatke do 20. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(11) Fond je obvezan, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje podatke iz stavaka 9. i 10. ovog članka dostaviti Agenciji.

(12) Obrađivač je obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o stanju skladišta na obrascu Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE9) iz Dodatka 19. ovog Pravilnika.

(13) Obrađivač je obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o posebnoj obradi EE otpada na obrascu Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog Pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada (u daljnjem tekstu: Obrazac EE10) iz Dodatka 20. ovog Pravilnika.

Sustav sakupljanja i obrade EE otpada kojim upravlja Fond

Članak 16.

(1) Ispunjavanje ciljeva proizvođača u svrhu ispunjavanja ciljeva Republike Hrvatske o odvojenom sakupljanju i obradi EE otpada iz članka 4. ovog Pravilnika prati Fond.

(2) Fond je u kalendarskoj godini obvezan ispuniti ciljeve svih proizvođača koji plaćaju naknadu gospodarenja Fondu.

(3) Cilj proizvođača je količina koju treba sakupiti proizvođač u tekućoj godini, a utvrđuje se umnoškom količine EE opreme koju je proizvođač EE opreme stavio na tržište tijekom prethodne kalendarske godine i stope cilja odvojenog sakupljanja u tekućoj godini iz članka 4. ovog Pravilnika za svaku pojedinu kategoriju EE opreme iz Dodatka 1. i 3. ovog Pravilnika.

(4) Sustav sakupljanja i obrade EE otpada kojim upravlja Fond obuhvaća sve kategorije EE opreme iz Dodatka 1. i 3. ovog Pravilnika.

Članak 17.

(1) Sakupljanje EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond obavlja sakupljač s kojim je Fond prema postupku provedenom po javnom pozivu, temeljem podnesenog programa za obavljanje usluge sakupljanja EE otpada, sukladno Zakonu sklopio ugovor.

(2) Program za obavljanje usluge sakupljanja EE otpada mora, osim onog propisanog Zakonom, sadržavati sljedeće:

– operativni program rada i elaborat gospodarenja otpadom iz odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom za obavljanje djelatnosti sakupljanja EE otpada,

– dokaz o raspolaganju potrebnim brojem i stručnim profilom radnika za ostvarenje operativnog programa rada,

– dokaz o raspolaganju potrebnim financijskim sredstvima ili izvorima sredstava za ostvarenje operativnog programa rada,

– dokaz o raspolaganju skladišnim prostorom, radnicima, prijevoznim sredstvima i potrebnom dodatnom opremom kojom se osigurava sakupljanje i prijevoz sakupljenog EE otpada od proizvođača do skladišta, odnosno osobe ovlaštene za obradu EE otpada,

– ponuđeni iznos troškova za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene posebne kategorije otpada.

(3) Za sakupljene, privremeno skladištene, razvrstane i prevezene do obrađivača količine EE otpada, sakupljač iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu troškova koju isplaćuje Fond.

(4) Sakupljač iz stavka 1. ovog članka obvezan je voditi evidenciju i dostavljati izvješća sukladno članku 14. i 22. ovog Pravilnika.

Članak 18.

(1) Obradu EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond obavlja obrađivač koji je pribavio ovlaštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i sukladno Zakonu sklopio ugovor s Fondom.

(2) Ovlaštenje iz prethodnog stavka Ministarstvo izdaje po postupku provedenom po javnom pozivu, sukladno Zakonu.

(3) Obrađivač iz stavka 1. ovog članka ima pravo na naknadu troškova obrade EE otpada za EE otpad preuzet od sakupljača a koju isplaćuje Fond.

(4) Obrađivač iz stavka 1. ovog članka obvezan je voditi evidenciju i dostavljati izvješća sukladno članku 15. i 22. ovog Pravilnika.

Pojedinačno ispunjavanje obveze postizanja cilja

Članak 19.

(1) Samostalno ispunjavanje pojedinačnog vlastitog cilja dozvoljeno je proizvođaču koji je u prethodnoj kalendarskoj godini stavio na tržište u Republici Hrvatskoj EE opremu iz kategorije 2., 3. i 4. Dodatka 1. ovog Pravilnika u stopi od najmanje 5% EE opreme iz pojedine kategorije za koju je dozvoljeno pojedinačno ispunjavanje obveze postizanja cilja u odnosu na ukupnu masu EE opreme te kategorije koja je u prethodnoj kalendarskoj godini stavljena na tržište, a nakon ishođenog privremenog rješenja sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.

(2) Privremeno rješenje iz prethodnog stavka donosi Fond temeljem zahtjeva kojeg proizvođač podnosi na obrascu Zahtjev za izdavanje rješenja o samostalnom ispunjavanju pojedinačnog cilja (u daljnjem tekstu: Obrazac EE11) iz Dodatka 21. ovog Pravilnika.

(3) Izjava podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati količine EE opreme prema kategorijama i vrstama, koje planira staviti na tržište u Republici Hrvatskoj u tekućoj godini.

(4) Plan ispunjavanja pojedinačnog vlastitog cilja koji se prilaže zahtjevu mora uključivati:

– planirani način ispunjenja cilja (samostalno putem ishođene dozvole ili putem ugovora s osobama koje posjeduju takvu dozvolu ili oboje),

– kartu s označenim lokacijama na kojima planira sakupljati EE otpad nastao iz EE opreme koju stavlja na tržište,

– planirani način informiranja prodavatelja i krajnjih korisnika o svojoj obvezi (mjesta preuzimanja EE otpada, besplatni telefon, uputa prodavatelju o načinu preuzimanja) i

– planirani način obrade sakupljenog EE otpada.

(5) Privremeno rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi Fond za svaku pojedinu godinu.

(6) Samostalni ispunjavatelj je za EE opremu za koju nije ishodio rješenje iz prethodnog stavka, a stavlja je na tržište, obvezan plaćati naknadu gospodarenja u Fond te voditi evidenciju i predavati izvješća kao proizvođač u sustavu kojim upravlja Fond.

(7) Pojedinačni vlastiti cilj samostalnog ispunjavatelja za tekuću godinu je sakupiti i predati obrađivaču najmanje 50% količine EE otpada od količine EE opreme koju je stavio na tržište u prethodnoj godini za kategoriju za koju je ishodio rješenje iz stavka 1. ovog članka.

(8) Samostalni ispunjavatelj je obvezan do kraja tekućeg mjeseca za prethodno tromjesečje na obrascu Izvješće samostalnog ispunjavatelja (u daljnjem tekstu: Obrazac EE12) iz Dodatka 22. ovog Pravilnika dostaviti u Registar podatke o količini i vrsti EE opreme koju je stavio na tržište, a za koju je prethodno ishodio rješenje iz stavka 1. ovog članka.

(9) Samostalni ispunjavatelj je obvezan do kraja tekućeg mjeseca za prethodno tromjesečje na Obrascu EE2 iz Dodatka 13. ovog Pravilnika dostaviti u Registar podatke o količini sakupljenog EE otpada nastalog od EE opreme iz prethodnog stavka.

(10) Samostalni ispunjavatelj je obvezan do kraja tekućeg mjeseca za prethodno tromjesečje na Obrascu EE5 iz Dodatka 15. ovog Pravilnika dostaviti u Registar podatke o količini obrađenog EE otpada nastalog od EE opreme iz stavka 8. ovog članka.

(11) Osim obveza iz ovog članka, samostalni ispunjavatelj dužan je ispuniti i ostale obveze propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, u mjeri u kojoj su na njega primjenjive.

Financiranje sustava gospodarenja EE otpadom nastalim od krajnjih korisnika u kućanstvu

Članak 20.

Troškovi sustava gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond, a koji će nastati i koji su već nastali od krajnjih korisnika u kućanstvu, pokrivaju se iz naknade gospodarenja iz članka 3. točke 12. ovog Pravilnika, uključujući i EE otpad koji je nastao od EE opreme koja je stavljena na tržište prije 26. srpnja 2007. godine (»povijesni otpad«).

Financiranje sustava gospodarenja EE otpadom nastalim od krajnjih korisnika u registriranoj osobi

Članak 21.

Troškovi sustava gospodarenja EE otpadom kojim upravlja Fond, a koji će nastati i koji su već nastali od krajnjih korisnika u registriranoj osobi, pokrivaju se iz naknade gospodarenja iz članka 3. točke 12. ovog Pravilnika, uključujući i EE otpad koji je nastao od EE opreme koja je stavljena na tržište prije 26. srpnja 2007. godine (»povijesni otpad«).

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 22.

(1) Osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja EE otpadom, što uključuje sakupljanje, prijevoz, oporabu, zbrinjavanje, drugu obradu otpada, posredovanje i trgovanje otpadom sukladno Zakonu te registrirana osoba čijom aktivnošću nastaje EE otpad (proizvođač otpada) dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom.

(2) Preuzimanje EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond mora se obavljati na zasebnom pratećem listu.

(3) Preuzimanje EE otpada koji je u sustavu samostalnog ispunjavatelja mora se obavljati na zasebnom pratećem listu.

(4) U svrhu sljedivosti različitih tokova istog ključnog broja EE otpada, sakupljač i obrađivač obvezni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO unosi odgovarajuća oznaka:

a) u slučaju EE otpada koji je u sustavu kojim upravlja Fond u svakom unosu ulaza navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje izdvojenih količina EE otpada koji je u sustavu kojim upravlja Fond iz ukupnih količina EE otpada po ONTO obrascu,

b) u slučaju EE otpada koji je u sustavu samostalnog ispunjavatelja mora se u svakom unosu ulaza navesti oznaka »S« (Samostalni ispunjavatelj),

c) u slučaju uvezenog EE otpada mora se u svakom unosu ulaza navesti oznaka »OU« (Ostalo-uvoz),

d) za ostali EE otpad u svaki unos ulaza navodi se oznaka »OO« (Ostalo-ostalo).

(5) Oznaka iz prethodnog stavka unosi se u stupac »Način« obrasca ONTO u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom za stupac »Način«, na način da je od nje odvojena povlakom.

(6) Odabrana oznaka iz stavka 4. ovog članka unosi se i u polje »Napomena« obrasca pratećeg lista.

Članak 23.

(1) Fond je obvezan na godišnjoj razini prikupljati podatke, uključujući argumentirane procjene, o masenim količinama i kategorijama EE opreme stavljene na tržište, te na isti način o EE otpadu koji je sakupljen, pripremljen za ponovnu uporabu, oporabljen odnosno recikliran ili izvezen na obradu.

(2) Fond je obvezan prikupljene podatke iz prethodnog stavka jednom godišnje, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, dostaviti u elektronskom obliku Agenciji.

(3) Temeljem prikupljenih podataka, Agencija izrađuje godišnje Izvješće o sakupljenim i obrađenim količinama EE otpada (Obrazac EE6) iz Dodatka 16. i Izvješće o ponovno uporabljenim, recikliranim i oporabljenim količinama EE otpada (Obrazac EE7) iz Dodatka 17. ovog Pravilnika.

(4) Izvješće iz prethodnog stavka Agencija je obvezna podnijeti Ministarstvu jednom godišnje, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, u elektronskom i pisanom obliku.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 24.

(1) Izvješće o provedbi Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) izrađuje Agencija u suradnji sa Ministarstvom i Fondom, a sastavlja se na temelju upitnika iz Odluke Komisije 2004/249/EZ od 11. ožujka 2004. o upitniku za izvješća država članica o provedbi Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (Tekst značajan za EGP) (SL L 78, 16.3.2004.) i Odluke Komisije 2005/369/EZ od 3. svibnja 2005. o utvrđivanju pravila praćenja sukladnosti država članica i utvrđivanju formata podataka za potrebe Direktive 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 119, 11.5.2005.) odnosno drugog važećeg propisa EU o izvješćivanju o provedbi odredbi Direktive 2012/19/EU.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka Agencija šalje Europskoj komisiji u trogodišnjim intervalima, u roku od devet mjeseci od kraja trogodišnjeg razdoblja na koje se odnosi. Osim podataka o provedbi Direktive 2012/19/EU izvješće sadrži i podatke iz članka 23. ovog pravilnika, a prvo izvješće pokriva vremenski period od 14. veljače 2014. do 31. prosinca 2015. godine.

(3) Izvješće koje prethodi izvješću iz stavka 2. ovog članka izrađuje se temeljem odluka iz stavka 1. ovog članka.

Administrativna suradnja i razmjena podataka

Članak 25.

(1) U cilju propisne provedbe odredbi ovog Pravilnika, Ministarstvo, Fond, Agencija i ostala tijela u mjeri u kojoj su nadležna, obvezni su kroz administrativnu suradnju osigurati razmjenu podataka, koja mora, posebno u svezi nacionalnih registara, uključivati i sredstva za elektroničku komunikaciju.

(2) Suradnja iz prethodnog stavka mora, između ostalog, uključivati odobrenje pristupa relevantnim dokumentima i podacima, uključujući rezultate svih inspekcijskih nadzora, u skladu s odredbama važećeg propisa o zaštiti podataka koji je na snazi u državi članici u kojoj se nalazi tijelo od kojeg se traži suradnja.

V. NADZOR

Članak 26.

(1) Nadzor nad odredbama ovog Pravilnika provodi se sukladno Zakonu, a mora obuhvatiti barem:

1. podatke prijavljene u Registar,

2. pošiljke EE otpada, a posebno pošiljke EE otpada prema državama izvan Europske unije u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU-e) br. 255/2013 kojom se, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, dopunjuju prilozi I.C, VII. i VIII. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 79, 21. 3. 2013.) te Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu na oporabu određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4. 12. 2007.) i

3. postupke u postrojenjima za obradu koji moraju biti u skladu sa propisima koji uređuju gospodarenje otpadom i Dodatkom 7. ovog Pravilnika.

(2) U svrhu razlikovanja pošiljki rabljene EE opreme za koju se sumnja da je EE otpad i EE otpada primjenjuju se minimalni zahtjevi iz Dodatka 6. ovog pravilnika.

(3) Troškovi odgovarajućih analiza i inspekcijskih kontrola iz stavka 2. ovog članka, uključujući troškove skladištenja rabljene EE opreme za koju se dokaže da je EE otpad podmiruju se sukladno odredbama članka 25. Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.).

(4) Odgovarajuća ispitivanja iz točke 3. Dodatka 6. ovog pravilnika, ovisno o opsegu ispitivanja, rade osobe ovlaštene za ispitivanje sukladnosti odnosno ovlašteni servisi EE opreme.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Do uspostave Registra iz članka 12. ovog Pravilnika proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke iz Dodatka 11. ovog Pravilnika te podatke na obrascima EE2, EE3, EE4, EE5, EE8, EE9, EE10, EE12 propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 28.

Od 1. lipnja 2015. godine, u članku 3. točka 17. ovog Pravilnika mijenja se i glasi:

»(18) Opasna tvar ili smjesa je bilo koja tvar ili smjesa koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 1272/2008:

a) razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj, 3.8. učinci osim narkotičkih učinaka, 3.9. i 3.10,

c) razred opasnosti 4.1,

d) razred opasnosti 5.1.«.

Članak 29.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine«, broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13), osim odredbi članka 4. točke 11.,12, 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3. toga Pravilnika, te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

(2) Upućivanja na Dodatak 1.A i Dodatak 1.B članka 17. Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (»Narodne novine« broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13) smatraju se upućivanjima na Dodatak 1. i 2. ovog Pravilnika do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

(3) Upućivanja na Direktivu 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 37, 13. 2. 2003.), Direktivu 2003/108/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 8. prosinca 2003. o izmjenama i dopunama Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 345, 31. 12. 2003.) i Direktivu 2008/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjenama Direktive 2002/96/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 81, 20. 3. 2008.) smatraju se upućivanjima na Direktivu 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (SL L 197, 24. 7. 2012.).

Članak 30.

Dodaci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. i 22. s obrascima EE1, EE2, EE3, EE4, EE5, EE6, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11 i EE12 tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 351-01/13-04/80

Urbroj: 517-06-3-14-4

Zagreb, 27. ožujka 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v.r.

DODATAK 1.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM U RAZDOBLJU DO 14. 8. 2018.

1. Veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. Rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

DODATAK 2.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 1.

Napomena: Opisivanje pojedinih kategorija EE opreme sa odrednicama pripadnosti kao što su »kućanski«, »alati«, »instrumenti«, itd. ne određuje EE opremu kod svrstavanja u pojedine kategorije isključivo za tu pripadnost.

1. Veliki kućanski uređaji

Veliki rashladni uređaji

Hladnjaci

Ledenice

Ostali veliki uređaji za hlađenje, konzerviranje i spremanje hrane

Strojevi za pranje rublja

Sušilice rublja

Strojevi za pranje posuđa

Kuhinjske peći

Električni štednjaci

Električne ploče za grijanje

Mikrovalni uređaji

Ostali veliki uređaji za kuhanje i ostalu pripremu hrane

Električni uređaji za grijanje

Električni radijatori

Ostali veliki uređaji za grijanje soba, kreveta i namještaja za sjedenje

Električni ventilatori

Klima-uređaji

Ostala oprema za ventilaciju, odzračivanje i klimatizaciju

Ostali veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

Usisavači

Uređaji za čišćenje tepiha

Ostali uređaji za čišćenje

Uređaji za šivanje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine

Glačala i ostali uređaji za glačanje, prešanje, valjanje i drugo uređivanje odjeće

Tosteri

Pržilice

Mlinci, aparati za kavu i uređaji za otvaranje i zatvaranje spremnika i pakiranja

Električni noževi

Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zubi, brijanje, masiranje i ostali uređaji za njegu tijela

Satovi, ručni satovi i uređaji za mjerenje, pokazivanje i zapisivanje vremena

Vage

Ostali mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Središnja obrada podataka:

Velika računala

Mini računala

Jedinice za tiskanje

Osobna računalna oprema:

Osobna računala (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »laptop« (CPU, miš, zaslon i tipkovnica)

Računala »notebook«

Računala »notepad«

Pisači

Kopirna oprema

Električni i elektronički pisaći strojevi

Džepni i stolni kalkulatori

i ostali proizvodi ili oprema za prikupljanje, spremanje, obradu i predstavljanje podataka ili slanje podataka elektroničkim putem

Korisnički terminali i sustavi

Faks-uređaji

Teleks-uređaji

Telefoni

Telefoni s karticama i kovanicama

Bežični telefoni

Mobilni telefoni

Sustavi odgovora na poziv i ostali proizvodi ili oprema za telekomunikacijski prijenos zvuka, slike ili drugih podataka

Ostala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje

Radioaparati

Televizijski aparati

Videokamere

Videorekorderi

Hi-fi uređaji

Audio pojačala

Glazbeni instrumenti

Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike, uključujući signale ili druge tehnologije, osim telekomunikacijskih, za distribuciju zvuka i slike

Fotonaponske ploče (solarni paneli)

Ostala oprema široke potrošnje

5. Rasvjetna oprema

Rasvjetna tijela za fluorescentne žarulje, osim rasvjetnih tijela u kućanstvu

Ravne fluorescentne žarulje

Kompaktne fluorescentne žarulje

Žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama

Niskotlačne natrijeve žarulje

Ostala rasvjetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svjetla, osim žarulja sa žarnom niti

Ostala rasvjetna oprema

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

Bušilice

Pile

Šivaći strojevi

Oprema za tokarenje, glodanje, pjeskarenje, brušenje, piljenje, rezanje, sječenje, bušenje, izradu rupa, probijanje, preklapanje, savijanje ili za sličnu obradu drva, metala i drugih materijala

Alati za zakivanje, spajanje čavlima, spajanje vijcima, alati za skidanje zakovica, čavala ili vijaka ili za slične namjene

Alati za zavarivanje, lemljenje i sličnu uporabu

Oprema za prskanje, nanošenje, raspršivanje ili drugačiju obradu tekućih ili plinovitih tvari drugim sredstvima

Alati za košenje ili za druge vrtne poslove

Ostali električni i elektronički alati i oprema za prevoženje i prenošenje tereta i osoba

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

Kompleti električnih vlakova ili automobila

Ručne konzole za videoigre

Videoigre

Računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd.

Sportska oprema s električnim ili elektroničkim komponentama

Automati s kovanicama za igranje

Ostale igračke, ostala oprema za razonodu i ostala sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

Radioterapijska oprema

Kardiološka oprema

Uređaji za dijalizu

Plućni ventilatori

Uređaji nuklearne medicine

Laboratorijska oprema za dijagnostiku invitro

Analizatori

Ledenice

Uređaji za ispitivanje oplodnje

Ostali uređaji za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, liječenje i ublaživanje bolesti, ozljeda ili onesposobljenosti

Ostali medicinski proizvodi

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

Detektori dima (osim ionizacijskih detektora sa zatvorenim radioaktivnim izvorom)

Regulatori grijanja

Termostati

Uređaji za mjerenje, vaganje ili ugađanje za kućanstvo ili laboratorije

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu koji se upotrebljavaju u industrijskim postrojenjima (npr. na kontrolnim pločama)

Ostali instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

Automatski uređaji za izdavanje toplih napitaka

Automatski uređaji za izdavanje toplih ili hladnih boca ili limenki

Automatski uređaji za izdavanje čvrstih proizvoda

Automatski uređaji za izdavanje novca

Svi uređaji koji automatski izdaju sve vrste proizvoda

DODATAK 3.

KATEGORIJE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME OBUHVAĆENE PRAVILNIKOM OD
15. 8. 2018.

1. Oprema za izmjenu topline

2. Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2

3. Žarulje

4. Velika oprema (bilo koja vanjska dimenzija veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; opremu informatičke tehnike (IT) i opremu za telekomunikacije; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1., 2. i 3.

5. Mala oprema (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm) koja uključuje, ali se ne ograničava na:

Kućanske uređaje; potrošačku opremu; rasvjetna tijela; opremu za reprodukciju zvuka ili slike, glazbenu opremu; električne i elektroničke alate; igračke, opremu za razonodu i sportove; medicinske proizvode; instrumente za praćenje i kontrolu; automatske samoposlužne uređaje; opremu za proizvodnju električne struje. Ova kategorija ne obuhvaća opremu iz kategorija 1. do 3. i 6.

6. Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije (nijedna vanjska dimenzija nije veća od 50 cm)

DODATAK 4.

NECJELOVIT POPIS VRSTA PROIZVODA KOJI PRIPADAJU KATEGORIJAMA IZ DODATKA 3.

(1) Oprema za izmjenu topline

Hladnjaci, ledenice, oprema za automatsko izdavanje hladnih proizvoda, klima uređaji i ostali uređaji za ventilaciju, odzračivanje i kondicioniranje zraka, oprema za odvlaživanje, toplinske pumpe, uljni radijatori i druga oprema za izmjenu topline u kojoj se za izmjenu temperature koriste druge tekućine osim vode, ostala oprema za izmjenu topline.

(2) Zasloni, monitori i oprema koja sadrži zaslone površine veće od 100 cm2

Zasloni, televizori, LCD fotookviri, monitori, računala »laptop« i »notebook«.

(3) Žarulje

Ravne fluorescentne žarulje, kompaktne fluorescentne žarulje, fluorescentne žarulje, žarulje s izbijanjem, uključujući visokotlačne žarulje s natrijevim parama i žarulje s metalnim parama, niskotlačne natrijeve žarulje, LED, ostale žarulje.

(4) Velika oprema

Perilice, sušilice rublja, strojevi za pranje posuđa, kuhinjske peći, električni štednjaci, električne ploče za grijanje, rasvjetna tijela, oprema za reprodukciju zvuka ili slika, glazbena oprema (isključujući orgulje u crkvama), uređaji za pletenje i tkanje, velika računala, veliki pisači, kopirna oprema, veliki automati s kovanicama, veliki medicinski proizvodi, veliki instrumenti za praćenje i kontrolu, veliki uređaji za automatsko izdavanje proizvoda i novca, fotonaponske ploče, ostala velika oprema.

(5) Mala oprema

Usisavači, uređaji za čišćenje tepiha, uređaji za šivanje, rasvjetna tijela, mikrovalni uređaji, oprema za ventilaciju, glačala, tosteri, električni noževi, električna kuhala za vodu, satovi i ručni satovi, električni aparati za brijanje, vage, uređaji za njegu kose i tijela, kalkulatori, radioaparati, videokamere, videorekorderi, Hi-fi uređaji, glazbeni instrumenti, oprema za reprodukciju zvuka ili slike, električne i elektroničke igračke, sportska oprema, računala za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje itd., detektori dima, regulatori grijanja, termostati, mali električni i elektronički alati, mali medicinski proizvodi, mali instrumenti za praćenje i kontrolu, mali uređaji za automatsko izdavanje proizvoda, mali uređaji s ugrađenim fotonaponskim pločama, ostala mala oprema.

(6) Mala oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

Mobilni telefoni, GPS, džepni kalkulatori, ruteri, osobna računala, pisači, telefoni, ostala mala oprema informatičke tehnike (IT) i ostala oprema za telekomunikacije.

DODATAK 5.

MINIMALNI CILJEVI OPORABE I PRIPREME ZA PONOVNU UPORABU

Dio 1.: Minimalni ciljevi primjenjivi do 14. 8. 2015. za kategorije iz Dodatka 1.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 10. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada1 mora se oporabiti i

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. ili 4. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 65% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2., 5., 6., 7., 8. ili 9. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 50% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

4. otpadna rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

Dio 2.: Minimalni ciljevi primjenjivi od 15. 8. 2015. do 14. 8. 2018. za kategorije iz Dodatka 1.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 10. iz Dodatka 1. ovog Pravilnika:

– 85% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti,

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 3. ili 4. iz Dodatka 1. ovog pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 2., 5., 6., 7., 8. ili 9. iz Dodatka 1. ovog Pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 55% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

4. otpadna rasvjetna tijela s plinskim izbijanjem, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

Dio 3.: Minimalni ciljevi primjenjivi od 15. 8. 2018. za kategorije iz Dodatka 3.

1. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 1. ili 4. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 85% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za ponovnu uporabu i reciklirati.

2. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 2. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 80% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 70% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

3. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategorijama 5. ili 6. iz Dodatka 3. ovog Pravilnika:

– 75% mase sakupljenog EE otpada mora se oporabiti;

– 55% mase sakupljenog EE otpada mora se pripremiti za uporabu i reciklirati.

4. EE otpad nastao od EE opreme koja pripada kategoriji 3. iz Dodatka 3. ovog pravilnika, 80% mase sakupljenog EE otpada mora se reciklirati.

1 odnosi se na cjelokupne količine sakupljenog EE otpada (kućanstva i ostalo)

DODATAK 6.

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA RAZLIKOVANJE POŠILJKI RABLJENE EE OPREME I EE OTPADA

1. Kako bi bilo moguće razlikovati EE opremu i EE otpad, u slučajevima kad posjednik tvrdi kako se radi o pošiljki rabljene EE opreme, a ne EE otpadu, posjednik mora podnijeti sljedeće dokaze za svoju tvrdnju:

a) preslike računa i ugovora koji se odnose na prodaju i/ili prijenos vlasništva EE opreme, u kojima je navedeno da je oprema namijenjena za izravnu ponovnu uporabu i da je potpuno funkcionalna;

b) dokaz o ocjenjivanju ili ispitivanju u obliku preslike zapisa (potvrda o ispitivanju, dokaz o funkcionalnosti) o svakoj stavci u pošiljci i dokument koji sadrži sve informacije o zapisima u skladu s točkom 3.;

c) izjavu posjednika koji organizira prijevoz EE opreme da ništa od materijala ili opreme u pošiljci nije otpad kako je definiran Zakonom i

d) odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta.

2. Točka 1.a) i 1.b) i točka 3. iznimno se ne primjenjuju ako postoji definitivan dokumentirani dokaz da se otprema odvija u okviru sporazuma o prijenosu s poduzeća na poduzeće i da:

a) se EE oprema kao neispravna vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime radi popravka pod garancijom i s namjerom ponovne uporabe; ili

b) se rabljena EE oprema namijenjena za profesionalnu uporabu, radi obnavljanja ili popravka na temelju valjanog ugovora s namjerom ponovne uporabe, vraća proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime ili u postrojenje treće strane u nekoj od zemalja na koje se primjenjuje Odluka C(2001)107/završna verzija Vijeća OECD-a o reviziji Odluke C(92)39/završna verzija o nadzoru prekograničnog prometa otpada namijenjenog postupcima oporabe; ili

c) se neispravna EE oprema za profesionalnu uporabu, kao što su medicinski proizvodi ili njihovi dijelovi, na temelju valjanog ugovora šalje proizvođaču ili trećoj strani koja djeluje u njegovo ime na analizu osnovnog uzroka kvara, u slučajevima kad takvu analizu može napraviti samo proizvođač ili treće strane koje djeluju u njegovo ime.

3. Radi dokazivanja da su stavke pošiljke rabljena EE oprema, a ne EE otpad, pri ispitivanju i vođenju zapisa o rabljenoj EE opremi poduzimaju se sljedeći koraci:

Korak 1.: Ispitivanje

a) Ispituje se funkcionalnost i ocjenjuje prisutnost opasnih tvari. Ispitivanja ovise o vrsti EE opreme. Za većinu rabljene EE opreme dovoljno je ispitivanje ključnih funkcija.

b) O rezultatima ocjenjivanja i ispitivanja vode se zapisi.

Korak 2.: Zapis

a) Zapis se mora sigurno, ali ne trajno pričvrstiti ili na samu EE opremu (ako nije zapakirana) ili na ambalažu tako da se može pročitati bez raspakiravanja opreme.

b) Zapis sadrži sljedeće podatke:

– naziv stavke (naziv opreme ako je navedena u Dodatku 2. ili Dodatku 4. ovog pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 3. ovog pravilnika te naziv kategorije iz Dodatka 1. ili Dodatka 3. ovog Pravilnika, ovisno o razdoblju primjene iz članka 3. ovog Pravilnika)

– identifikacijski broj stavke, prema potrebi,

– godina proizvodnje (ako je raspoloživa),

– naziv i adresa tvrtke odgovorne za dokazivanje funkcionalnosti,

– rezultat ispitivanja kako je opisano u koraku 1. (uključujući datum ispitivanja funkcionalnosti),

– vrstu provedenih ispitivanja.

4. Osim dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2. i 3. uz svaki tovar (npr. transportni kontejner, kamion) rabljene EE opreme prilaže se:

a) odgovarajući prijevozni dokument, npr. međunarodni teretni list (CMR) ili teretni list;

b) izjava odgovorne osobe o njezinoj odgovornosti.

5. U nedostatku dokaza da je predmet rabljena EE oprema, a ne EE otpad u obliku odgovarajuće dokumentacije koja se zahtijeva u točkama 1., 2., 3. i 4. ovog Dodatka i odgovarajuće zaštite od oštećenja tijekom prijevoza, utovara i istovara, posebno uporabom odgovarajuće ambalaže i pravilnim slaganjem tereta, što su obaveze posjednika koji organizira prijevoz, smatrat će se da je predmet EE otpad i pretpostaviti da tovar sadrži nezakonitu pošiljku. U takvim se okolnostima s tovarom postupa u skladu s člancima 24. i 25. Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

DODATAK 7.

ZAHTJEVI ZA POSEBNU OBRADU MATERIJALA I KOMPONENATA IZ EE OTPADA

1. Iz odvojeno skupljenog EE otpada trebaju se odstraniti ove tvari, pripravci i komponente:

– kondenzatori koji sadrže polikloriranebifenile (PCB);

– komponente koje sadrže živu, kao što su sklopke ili pozadinska svjetla;

– baterije

– tiskane ploče mobilnih telefona te ostalih uređaja ako je površina tiskane ploče veća od 10 cm2;

– tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju;

– plastika koja sadrži bromirana sredstva za usporavanje gorenja;

– azbestni otpad i komponente koje sadrže azbest;

– katodne cijevi;

– klorofluorougljici (CFC), klorofluorougljikovodici (HCFC) ili fluorougljikovodici (HFC), ugljikovodici (HC);

– plinske izbojne svjetiljke;

– zasloni s tekućim kristalima (zajedno s njihovim kućištima kad je to primjereno) površine veće od 100 kvadratnih centimetara i svi zasloni pozadinski osvijetljeni plinskim izbojnim svjetiljkama;

– vanjski električni kablovi;

– ploče tiskanih krugova;

– komponente koje sadrže vatrootporna keramička vlakna kako je opisano u Direktivi Komisije 97/69/EZ od 5. prosinca 1997. o dvadeset trećoj prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari;

– komponente koje sadrže radioaktivne tvari, osim komponenata koje su ispod granica izuzeća utvrđenih posebnim propisom;

– elektrolitski kondenzatori koji sadržavaju zabrinjavajuće tvari (visina > 25 mm, promjer > 25 mm ili razmjerno sličan obujam kondenzatora).

Te se tvari, smjese i komponente oporabljuju ili zbrinjavaju u skladu sa Zakonom.

2. Iz odvojeno sakupljenog EE otpada mora se:

– odstraniti fluorescentni sloj iz katodnih cijevi;

– izdvojiti i obraditi plinove koji oštećuju ozonski omotač ili imaju potencijal globalnoga zagrijavanja iznad 15;

– izdvojeni plinovi moraju se obraditi u skladu s posebnim propisima;

– odstraniti živu iz plinskih izbojnih svjetiljki.

3. Točke 1. i 2.ovog Dodatka moraju se primijeniti na način koji će omogućiti ponovnu uporabu i za okoliš prihvatljivo recikliranje komponenata i cijelih uređaja.

DODATAK 8.

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA SKLADIŠTENJE I OBRADU EE OTPADA

A. Građevine za skladištenje EE otpada prije obrade trebaju imati:

1. dijelove skladišta s nepropusnim plohama opremljene uređajima za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno,

2. nepropusni pokrov za odgovarajuće površine,

3. vagu za mjerenje preuzetog EE otpada.

B. Građevine za obradu EE otpada trebaju imati:

1. vage za mjerenje mase obrađenog otpada,

2. odgovarajuća područja s nepropusnim plohama i nepropusnim pokrovom, opremu za skupljanje rasutog materijala i za odstranjivanje izlivenih tekućina, te dekantere i opremu za čišćenje odmašćivanjem gdje je prikladno,

3. odgovarajući skladišni prostor za rastavljene dijelove iz EE otpada,

4. odgovarajuće spremnike za skladištenje baterija, kondenzatora koji sadrže PCB/PCT i drugoga opasnog otpada,

5. opremu za obradu voda prema posebnim propisima.

DODATAK 9.

OZNAKA ZA OZNAČAVANJE EE OPREME

EE oprema označava se oznakom odvojenog sakupljanja EE otpada koja se sastoji od prekriženog spremnika za sakupljanje otpada s kotačima. Ta oznaka mora biti otisnuta vidljivo, jasno i neizbrisivo.


DODATAK 10.

OZNAKA O OBVEZI PREUZIMANJA EE OTPADA

DODATAK 11.

PODACI ZA UPIS I DOSTAVU PODATAKA U REGISTAR

DIO A: PODACI KOJI SE PREDAJU PRI UPISU U REGISTAR

1. Naziv i sjedište proizvođača, sakupljača i obrađivača, te ovlaštenog predstavnika proizvođača, broj telefona i telefaksa, adresa e-pošte, adresa mrežne stranice (web) i podaci o kontakt osobi. Kad se radi o ovlaštenom predstavniku proizvođača predaju se i podaci proizvođača kojeg predstavlja i pisana punomoć kojom proizvođač ovlašćuje ovlaštenog predstavnika,

2. OIB/PDV identifikacijski broj,

3. Podaci o načinu ispunjavanja cilja sakupljanja i obrade EE otpada (samostalno ili putem Fonda),

4. Korištena prodajna tehnika (npr. prodaja na daljinu),

5. Izjava u kojoj se navodi da su dostavljeni podaci istiniti.

DIO B: PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU KOD IZVJEŠĆIVANJA

1. Razdoblje izvješćivanja,

2. Kategorija EE opreme,

3. Količina EE opreme po kategorijama EE opreme stavljenih na tržište Republike Hrvatske, izražene kao neto masa.

4. Podaci o EE opremi koju stavlja na tržište Republike Hrvatske (vrsta EE opreme, sastavni dijelovi, materijali i podaci o opasnim tvarima i smjesama unutar EE opreme, podaci o pripremi za ponovnu uporabu i obradu kada EE oprema postane otpad)

5. Količina EE otpada po kategorijama EE opreme koja je odvojeno sakupljena preuzimanjem iz kućanstva ili registriranih osoba, po županijama, izražena kao neto masa,

6. Količina EE otpada preuzeta od sakupljača, reciklirana (uključujući i onu pripremljenu za ponovnu uporabu), oporabljena i zbrinuta unutar Republike Hrvatske ili otpremljena unutar Europske unije ili izvan Europske unije.

DODATAK 12.

Obrazac EE1

POTVRDA O PRIMOPREDAJI EE OTPADA U KUĆANSTVU

EE otpad preuzeo sakupljač (upisati naziv tvrtke/obrta):

 

EE-otpad predao:

Ime i prezime:

 

Adresa:

 

Na području (upisati naziv županije):

R.br.

NAZIV OTPADA

Masa (kg):
Broj komada:

1.

 

 

2.

 

 

3.

                                                                                                   

 

4.

 

 

5.

 

                                         

6.

                                                     

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

Potpis posjednika EE otpada:               

                                                                                                                       

Datum:

 


DODATAK 13.

Obrazac EE2

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

PODATKE POPUNJAVA:

☐ SAMOSTALNI ISPUNJAVATELJ za tromjesečje:____________ godine:_________

☐ SAKUPLJAČ za mjesec:_____________ godine: ___________

PODACI

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

OIB tvrtke ili OIB vlasnika obrta / Matični broj:

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

na području (upisati naziv županije):

SAKUPLJENO:

iz kućanstava1

ostalo2

ukupno1+2

od toga preuzeto kod prodavatelja

 

EE otpada prema kategoriji EE opreme

kg

kg

kg

kg

1.

Veliki kućanski uređaji

 


 


2.

Mali kućanski uređaji

 


 


3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 


 


4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

 


 


5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

 


 


5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem

 


 


6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 


 


7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

 


 


8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

 


 


9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu

 


 


10.

Automatski samoposlužni uređaji

 


 


UKUPNO:

 


 


PREDANO OBRAĐIVAČU – naziv tvrtke/obrta:

Adresa obrađivača:

 

Količine EE otpada predane obrađivaču prema kategoriji EE opreme

kg

kg

kg

kg

1.

Veliki kućanski uređaji

 


 


2.

Mali kućanski uređaji

 


 


3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 


 


4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

 


 


5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

 


 


5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem

 


 


6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 


 


7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

 


 


8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

 


 


9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu

 


 


10.

Automatski samoposlužni uređaji

 


 


UKUPNO:

 


 


Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

M.P.

Dostaviti:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Zagreb

1 EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti, a po vrsti i količini je sličan EE otpadu iz kućanstava prijavljuje se kao EE otpad iz kućanstava. EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su vjerojatno koristila ili mogla koristiti i kućanstva i korisnici koji nisu kućanstva smatra se EE otpadom iz kućanstava te se tako i prijavljuje.

2 Isključiva prijava podataka za EE otpad koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava

DODATAK 14.

Obrazac EE3

Izvješće o izvezenim količinama neobrađenog EE otpada
(cjelovitog EE otpada i dijelova EE otpada)

Za godinu _____________

Izvješće se odnosi na količine EE otpada za koje ne postoje obradni kapaciteti u Republici Hrvatskoj

Podatke popunjava obrađivač EE otpada:

Naziv tvrtke obrađivača:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

OIB tvrtke ili OIB vlasnika obrta:

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA CJELOVITOG EE OTPADA


EE otpad prema kategorijama EE opreme

U zemlje EU

(kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno

(kg)

1.

Veliki kućanski uređaji
2.

Mali kućanski uređaji
3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)
5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem
6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema
8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)
9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu
10.

Automatski samoposlužni uređaji

Ukupno:
IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA DIJELOVA EE OTPADA

Ključni broj otpada
Dijelovi EE otpada (kg) i kratak opis otpada

U zemlje EU
(kg)

Izvan EU

(kg)

Ukupno

(kg)

Ukupno:
Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

M.P.

Obrazac EE4

Izvješće o izvezenim količinama obrađenog EE otpada

(dijelova EE otpada, korisnih sirovina ili ostataka nakon obrade)

Za godinu _____________

Izvješće se odnosi na količine EE otpada obrađene u Republici Hrvatskoj – komercijalni izvoz frakcija nakon obrade

Podatke popunjava obrađivač EE otpada

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

OIB tvrtke ili OIB vlasnika obrta:

IZVEZENO:

Ključni broj otpada

Dijelovi EE otpada, korisne sirovine ili ostatak nakon obrade (kg) – kratak opis otpada

U zemlje EU (kg)

Izvan EU (kg)

Ukupno (kg)

Ukupno:
IZVEZENO UKUPNO PO KLJUČNOM BROJU OTPADA (Rekapitulacija):

Ključni broj otpada:

U zemlje EU (kg)

Izvan EU (kg)

Ukupno (kg)

Ukupno:
Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

M.P.

DODATAK 15.

Obrazac EE5

IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

PODATKE POPUNJAVA:

☐ OBRAĐIVAČ

1. Mjesečno: za mjesec_________________ godine _________________

2. Godišnje: za godinu _________________

☐ SAMOSTALNI ISPUNJAVATELJ

Za tromjesečje_______ godine_________

PODACI:

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Matični broj i OIB tvrtke ili OIB vlasnika obrta:

IZVJEŠĆE O PREUZETIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

NAPOMENA: Za mjesečno izvješće ispunjavaju se stupci 1. – 3., a za godišnje stupci 1. – 7.


EE otpad prema kategoriji EE opreme

1

2 = 3+6+7

3 = 4+5

4

5*

6*

7*

Preuzeto od skupljača

Uzeto u obradu = Obrađeno

Oporabljeno

Reciklirano

Energetska oporaba

Zbrinjavanje

Gubici

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1.

Veliki kućanski uređaji
2.

Mali kućanski uređaji
3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)
5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem
6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema
8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)
9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu
10.

Automatski samoposlužni uređaji
UKUPNO, kg
Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

M.P.

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

* popuniti ukoliko tvrtka ima podatke ili ih može procijeniti

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA – dio Izvješće o preuzetim i obrađenim količinama EE otpada

1 Preuzeto od skupljača:

količine EE otpada preuzete od sakupljača, odnosno predana obrađivaču

2 Obrađeno:

obrađene količine EE otpada; postupci oporabe i zbrinjavanja, kao i postupci pripreme otpada prije oporabe ili zbrinjavanja – razvrstavanje, rastavljanje, sortiranje,..

3 Oporabljeno:

materijalno i energetski oporabljene količine EE otpada; postupci u kojima otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo upotrijebiti za tu svrhu

4 Recikliranje i ponovna upotreba:

materijalno oporabljene količine EE otpada; postupci kojima se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu

5 Energetska oporaba:

Energetski oporabljene količine EE otpada; postupci kojima se otpadni materijali koriste u energetske svrhe

6 Zbrinjavanje:

količine EE otpada koje se odlažu na odlagalište

7 Gubici:

gubici nastali u procesima obrade/oporabe

NAPOMENA

Ukoliko se radi o procijenjenim podacima, potrebno je objasniti procjenu i korištenu metodologiju.

DODATAK 16.

Obrazac EE6

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

 

Vrsta EE opreme

Stavljeno na tržište

Sakupljeno iz kućanstava1

Sakupljeno ostalo2

Ukupno sakupljeno1+2

Obrađeno u RH

Obrađeno u EU3

Obrađeno izvan EU3

t

t

t

t

t

t

t

1.

Veliki kućanski uređaji

 

 

 

 

 

 

 

2.

Mali kućanski uređaji

 

 

 

 

 

 

 

3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

 

 

 

 

 

4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

 

 

 

 

 

 


5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem

 

 

 

 

 

 

 

6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

 

 

 

 

 

 

 

8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatski samoposlužni uređaji

 

 

 

 

 

 

 

1 EE otpad koji potječe iz komercijalnih, industrijskih, institucionalnih i drugih djelatnosti, a po vrsti i količini je sličan EE otpadu iz kućanstava prijavljuje se kao EE otpad iz kućanstava. EE otpad koji je nastao od EE opreme koju su koristili ili mogli koristiti i korisnici u kućanstvu i korisnici u registriranim osobama u svakom se slučaju smatra EE otpadom iz kućanstava te se tako i prijavljuje.
2 Isključiva prijava podataka za EE otpad koji ne odgovara definiciji EE otpada iz kućanstava
3 Cjeloviti EE otpad i dijelovi koji nisu obrađeni u Republici Hrvatskoj

DODATAK 17.

Obrazac EE7

IZVJEŠĆE O PONOVNO UPORABLJENIM, RECIKLIRANIM I OPORABLJENIM KOLIČINAMA EE OTPADA

EE otpad prema kategoriji EE opreme

Oporaba

Stopa oporabe

Ponovna uporaba i recikliranje

Stopa ponovne uporabe i recikliranja

EE otpad ponovno uporabljen kao cjelovit uređaj*

Ukupna masa

t

%

Ukupna masa

t

%

Ukupna masa

t

1.

Veliki kućanski uređaji

 

 

 

 


2.

Mali kućanski uređaji

 

 

 

 


3.

Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

 

 

 

 


4.

Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

 

 

 

 


5.

Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

 

 

 

 


5.a

Žarulje s plinskim izbijanjem

 

 

 

 


6.

Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

 

 

 

 


7.

Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

 

 

 

 


8.

Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)*

 

 

 

 


9.

Instrumenti za praćenje i kontrolu

 

 

 

 


10.

Automatski samoposlužni uređaji

 

 

 

 


* nije nužno ispuniti, podaci se izvješćuju Europskoj komisiji na dobrovoljnoj osnovi

Stopa oporabe računa se prema sljedećoj formuli:pri čemu je:

Oporaba – masa ukupno oporabljenog otpada (t) iz stupca 1. Obrasca EE8,

Ukupno obrađeno – ukupna masa (t) otpada obrađenog u Republici Hrvatskoj, u EU i izvan EU odnosno posljednja tri stupca Obrasca EE7

Stopa ponovne uporabe i recikliranja računa se prema sljedećoj formuli:pri čemu je:

Ponovna uporaba i recikliranje – zbroj mase ukupno recikliranog i ponovno uporabljenog otpada (t) odnosno treći stupac Obrasca EE8,

Ukupno obrađeno – ukupna masa (t) otpada obrađenog u Republici Hrvatskoj, u EU i izvan EU odnosno posljednja tri stupca Obrasca EE7

DODATAK 18.

Obrazac EE8

Izvješće sakupljača o stanju skladišta EE otpada

mjesec: godina:

Podatke popunjava sakupljač EE otpada

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Matični broj:

OIB:

STANJE SKLADIŠTA EE OTPADA


1

2

3

4=1+2-3

Kategorija EE otpada

Stanje skladišta sakupljača iz prethodnog razdoblja (kg)

Sakupljeno EE otpada (kg)

Predano obrađivaču (kg)

Novo stanje skladišta sakupljača (kg)

1. Veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

5.a Žarulje s plinskim izbijanjem

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

UKUPNO, kg

Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

M.P.

DODATAK 19.

Obrazac EE9

Izvješće obrađivača o stanju skladišta neobrađenog EE otpada

mjesec: godina:

Podatke popunjava obrađivač EE otpada

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Matični broj:

OIB:

STANJE SKLADIŠTA NEOBRAĐENOG EE OTPADA


1

2

3

4=1+2-3

Kategorija EE otpada

Stanje skladišta obrađivača iz prethodnog razdoblja (kg)

Preuzeto EE otpada od sakupljača
(kg)

Obrađeno EE otpada
(kg)

Novo stanje skladišta obrađivača (kg)

1. Veliki kućanski uređaji

2. Mali kućanski uređaji

3. Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije

4. Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče

5. Rasvjetna oprema (osim žarulja s plinskim izbijanjem)

5.a Žarulje s plinskim izbijanjem

6. Električni i elektronički alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)

7. Igračke, oprema za razonodu i sportska oprema

8. Medicinski proizvodi (osim svih implantiranih i inficiranih proizvoda)

9. Instrumenti za praćenje i kontrolu

10. Automatski samoposlužni uređaji

UKUPNO, kg

Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

M.P.

DODATAK 20.

Obrazac EE10

Izvješće obrađivača po zahtjevima iz Dodatka 7. ovog pravilnika za posebnu obradu materijala i komponenti iz EE otpada
mjesec: godina:

Podatke popunjava obrađivač EE otpada

Naziv tvrtke/obrta:

Adresa:

Osoba za kontakt:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

Matični broj:

OIB:

IZVJEŠĆE O POSEBNOJ OBRADI MATERIJALA I KOMPONENTI IZ EE OTPADA


1

2

3

4=2+3

5

6

7

8=4-5-6-7

Br.

Naziv izdvojenog materijala i komponenti iz EE otpada sukladno Dodatku 7. pravilnika, ključni broj otpada

Stanje skladišta iz prethodnog razdoblja
(kg)

Izdvojena količina iz EE otpada
(kg)

Ukupna količina
(kg)

Obrađivač samostalno obradio
(kg)

Obrađivač dostavio na obradu (kg)

Za ponovnu uporabu
(kg)

Novo stanje skladišta
(kg)

1.

2.

3.Ukupno:
Mjesto:

Potpis odgovorne osobe:

Datum:

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

M.P.

DODATAK 21.

Obrazac EE11

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O SAMOSTALNOM ISPUNJAVANJU POJEDINAČNOG CILJA

državni biljeg

urudžbeni štambilj

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

NAZIV TVRTKE/OBRTA


OIB (tvrtke/vlasnika obrta)


Obrtnica br.


SJEDIŠTE

ULICA i BROJ


MJESTO


POŠTANSKI BROJ


ODGOVORNA OSOBA

IME I PREZIME


OIB


TELEFON


MOBITEL


E-POŠTA


TELEFAKS


PODACI O EE OPREMI KOJU PLANIRA STAVITI NA TRŽIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ U TEKUĆOJ GODINI

Kategorija EE opreme

označiti sa X

Vrsta EE opreme*

Ukupno po vrsti EE opreme (kg)

Mali kućanski uređaji
Ukupno po kategoriji (kg):


Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
Ukupno po kategoriji (kg):


Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
Ukupno po kategoriji (kg):


* upisati svaku vrstu EE opreme iz Dodatka 2. u zaseban redak

Uz zahtjev se prilaže:

1. dokaz o statusu proizvođača proizvoda,

2. izjava podnositelja zahtjeva o količini proizvoda koje planira staviti na tržište u tekućoj godini,

3. Plan ispunjavanja pojedinačnog vlastitog cilja,

4. važeća dozvola iz članka 86. ovog Zakona za odgovarajući otpad ili ugovor o korištenju odgovarajućih usluga s osobom koja posjeduje takvu dozvolu.

U ____________________________ ___________________
                    mjesto                                        datum

________________________________
       potpis odgovorne osobe M.P.

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

DODATAK 22.

Obrazac EE12

IZVJEŠĆE SAMOSTALNOG ISPUNJAVATELJA

Tromjesečje: ________ Godina: __________

PODACI O SAMOSTALNOM ISPUNJAVATELJU:

NAZIV TVRTKE/OBRTA


OIB (tvrtke/vlasnika obrta)


Obrtnica br.


SJEDIŠTE

ULICA i BROJ


MJESTO


POŠTANSKI BROJ


ODGOVORNA OSOBA

IME I PREZIME


OIB


TELEFON


MOBITEL


E-POŠTA


TELEFAKS


PODACI O EE OPREMI STAVLJENOJ NA TRŽIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Kategorija EE opreme

označiti sa X

Vrsta EE opreme*

Ukupno po vrsti EE opreme (kg)

Mali kućanski uređaji
Oprema informatičke tehnike (IT) i oprema za telekomunikacije
Oprema široke potrošnje i fotonaponske ploče
* upisati svaku vrstu EE opreme iz Dodatka 2. u zaseban redak

U ____________________________ ___________________
                       mjesto                                   datum

________________________________
         potpis odgovorne osobe

M.P.

Dostaviti:

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Zagreb

42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom 42 02.04.2014 Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom