Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište

NN 42/2014 (2.4.2014.), Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

784

Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I IZGLEDU PLOČE KOJOM SE OZNAČAVA GRADILIŠTE

Članak 1.

Ovim pravilnikom se određuje sadržaj i izgled ploče kojom se označava gradilište (u daljnjem tekstu ploča).

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na:

– građenje nove građevine

– rekonstrukciju postojeće građevine

– uklanjanje postojeće građevine ili njezinog dijela na temelju projekta uklanjanja

– građenje ili izvođenje radova koji se izvode na temelju glavnog /tipskog projekta te

– na održavanje postojeće građevine kada je potrebna provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja.

(2) Ploču je obvezan postaviti izvođač odnosno glavni izvođač najkasnije na dan početka građenja.

(3) U slučaju da je izvođač/glavni izvođač napustio gradilište ili je došlo do prekida građenja, a gradilište je ostalo neoznačeno, obveza je investitora postaviti ploču u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format).

(2) Ploča se izrađuje od materijala i na način koji osiguravaju da tijekom vremena građenja zadrži propisani izgled i sadržaj, a po potrebi zamjenjuje se novom.

(3) Sadržaj ploče mora biti napisan na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom i prikladne veličine slova.

(4) Ploča se postavlja na vidljivom mjestu na ulazu u gradilište. Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) ploča se postavlja na početku i na kraju trase te po potrebi i na drugim prikladnim mjestima (npr. ulaz u gradilište na dijelu trase).

(5) Ploča mora biti na prikladan način osigurana od pada i oštećenja.

Članak 4.

Gradilište na kojem se gradi na temelju građevinske dozvole mora biti o označeno pločom koja obvezno sadrži:

– naziv i vrstu građevine koja se gradi

– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina gradi te adresa (ako je poznata)

– ime, odnosno tvrtku investitora,

– ime odnosno tvrtku projektanta,

– ime odnosno tvrtku izvođača,

– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor građenja,

– naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu,

– klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole,

– datum prijave početka građenja,

– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 5.

Gradilište na kojem se uklanja građevina na temelju projekta uklanjanja, gradi odnosno izvode radovi na temelju glavnog/tipskog projekta ili održava postojeća građevina, a potrebna je provedba stručnog nadzora i prijava početka građenja, mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži:

– naziv i vrstu građevine koja se uklanja odnosno naziv i vrsta radova koji se izvode odnosno naziv i vrsta radova održavanja postojeće građevine

– broj katastarske čestice i katastarske općine na kojoj se građevina uklanja odnosno radovi izvode te adresa (ako je poznata)

– ime odnosno tvrtku investitora/vlasnika,

– ime odnosno tvrtku projektanta,

– ime odnosno tvrtku izvođača/osobe kojoj su povjereni radovi održavanja,

– ime odnosno tvrtku osobe koja provodi stručni nadzor,

– datum prijave početka uklanjanja/građenja/izvođenja radova/održavanja,

– naznaku da se radi o kulturnom dobru ako se radovi izvode na građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Članak 6.

Sadržaj ploče kojom se označava gradilište mora se promijeniti u skladu s izmjenama podataka koji su obvezni sadržaj ploče.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/14-01/661

Urbroj: 531-07-14-01

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.