Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom

MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

817

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 80/11. i 68/13.) i članka 7. stavka 7. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« br. 150/11., 22/12., 39/13., 125/13. i 148/13.), prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZAHTJEVA DOZVOLA ZA ROBU S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga, dozvole za pružanje tehničke pomoći, popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, uvjete za izdavanje globalne dozvole te obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde za korištenje Opće izvozne dozvole Europske unije.

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenosu u skladu sa člankom 9. točkama a., b. i d. i člankom 13. stavkom 2. Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine« br. 80/11. i 68/13.; u daljnjem tekstu: Zakon) podnosi se Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog I.).

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 9. točkom c. Zakona podnosi se Ministarstvu, u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog II.).

(3) Zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje tehničke pomoći s robom s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 9. točkom e. Zakona podnosi se Ministarstvu, u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog III.).

(4) Zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju Opće izvozne dozvole Europske unije u skladu sa člankom 13. stavkom 7. Zakona, podnosi se Ministarstvu, u sadržaju i obliku sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog IV.).

Članak 3.

(1) Zahtjev se ispunjava tako da sve rubrike budu pravilno i čitljivo ispunjene.

(2) Podnositelj zahtjeva mora navesti točnu oznaku robe s dvojnom namjenom, u skladu s Prilogom I Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (OJ L 134, 29. svibnja 2009 godine. str. 1., s izmjenama; u daljnjem tekstu: Uredba 428/2009/EZ), te je odgovoran za točnost i istinitost podataka u zahtjevu.

(3) Podnositelj zahtjeva mora na zahtjev Ministarstva, dostaviti dodatne podatke i isprave kojima dokazuje svoje navode u zahtjevu.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole ili dozvole za prijenos robe s dvojnom namjenom, dozvole za pružanje brokerskih usluga te dozvole za pružanje tehničke pomoći, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– izvorni primjerak potvrde o krajnjem korištenju – ovjerenu od nadležnog državnog tijela, odnosno izjavu krajnjeg korisnika ovjerenu od ovlaštene osobe koja sadrži namjenu krajnje uporabe robe s izjavom da istu neće ponovno izvesti bez suglasnosti Ministarstva,

– broj suglasnosti ili dozvole nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti ako je zakonom propisana,

– kopiju dokumenata koji navode tehničke karakteristike robe s dvojnom namjenom (kad se radi o kemikalijama sigurnosno-tehnički list),

– izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom koja uvozi robu, odnosno predračun ili narudžbu, te izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s mogućim posrednikom,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga, pored dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti izvornik ili ovjerenu presliku ugovora sklopljenog s tvrtkom koja izvozi robu, odnosno predračun i ovjerenu presliku izvozne dozvole zemlje izvoznice.

(3) Uz zahtjev za izdavanje globalne dozvole, podnositelj zahtjeva pored dokumenata iz stavka 1. ovoga članka dužan je priložiti dokaz o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti (u daljnjem tekstu: program).

(4) Verifikaciju programa, obavlja Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom na temelju pisanog zahtjeva podnositelja.

(5) U slučaju pozitivnog mišljenja Povjerenstva, prva potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova donosi rješenje da određena tvrtka ima uspostavljen program.

(6) Rješenje iz stavka 5. ovoga članka se izdaje na razdoblje od tri godine nakon čega isto može biti obnovljeno na isti rok.

(7) Prema potrebi Ministarstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju koja dokazuje navode iz zahtjeva.

Članak 5.

(1) Program iz članka 4. stavka 3. mora sadržavati sljedeće osnovne elemente:

1. Izjava o politici tvrtke o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom,

2. Imenovanje zaposlenika odgovornih za kontrolu izvoza,

3. Vođenje administrativne i transakcijske evidencije,

4. Obuka zaposlenika koji rade na poslovima izvoza,

5. Unutarnja revizija postupanja, u skladu s procedurama propisanim programom,

6. Obrada naloga u skladu sa programom,

7. Obavješćivanje nadležnih državnih tijela u slučaju neovlaštenih ili upitnih aktivnosti,

8. Provjera strana sa ograničenim pravima (fizičke ili prave osobe),

9. Klasifikacija proizvoda i tehnologije, radi utvrđivanja da li roba podliježe kontroli, odnosno da li je navedena u Prilogu I. Uredbe 428/2009/EZ,

10. Sustav provjere rizika preusmjeravanja robe s odobrene destinacije.

(2) Prilikom izrade programa, izvoznik može koristiti predloške i upute koje se nalaze na internetskoj stranici Ministarstva.

Članak 6.

Na zahtjev Ministarstva, izvoznik, odnosno broker je dužan dostaviti potvrdu uvoznika o primitku robe s dvojnom namjenom, ovjerenu od nadležnog tijela države uvoznice.

Članak 7.

Podnositelj zahtjeva je dužan, na zahtjev Ministarstva, priložiti izvornik ili ovjerenu presliku uvozne dozvole, ili izvornik uvozne potvrde države u koju se roba izvozi.

Članak 8.

(1) U slučaju neuredno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

(2) Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 9.

(1) Sukladno članku 19. stavku 1. Zakona izvoznik, broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć dužna je u roku od 15 dana od dana izvoza robe s dvojnom namjenom, odnosno pružanja usluge dostaviti Ministarstvu izvješće o obavljenom poslu, sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog V.).

(2) Sukladno članku 13. stavku 7. korisnik Opće izvozne dozvole Europske unije dužan je dva puta godišnje, do 15. srpnja i do 15. siječnja, dostaviti Ministarstvu izvješće o obavljenom poslu, sukladno obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog VI.).

Članak 10.

Neiskorištenu individualnu ili globalnu izvoznu dozvolu, dozvolu za prijenos, dozvolu za pružanje brokerskih usluga ili dozvolu za pružanje tehničke pomoći izvoznik, odnosno pružatelj usluge dužan je u roku od 8 dana od dana isteka dozvole vratiti Ministarstvu, uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 11.

U slučaju gubitka individualne ili globalne izvozne dozvole, dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga ili dozvole za pružanje tehničke pomoći izvoznik, odnosno pružatelj usluge, dužan je o tome odmah obavijesti Ministarstvo, koji će donijeti rješenje o prestanku važenja dozvole s datumom podnesene obavijesti

Članak 12.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje individualne ili globalne izvozne dozvole, dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga ili dozvole za pružanje tehničke pomoći, sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 13.

Izvoznik, odnosno broker ima obveze da :

1) navedena izvezena roba odgovara opisu navedenom u izvoznoj dozvoli

2) količina i vrijednost izvezene robe odgovara količini i vrijednosti navedenoj u izvoznoj dozvoli

3) izvoz bude izvršen tijekom roka važenja izvozne dozvole

4) se transport izvezene robe obavi do odredišta koje odgovara navedenom u izvoznoj dozvoli

5) budu ispunjeni posebni uvjeti navedeni u izvoznoj dozvoli.

Članak 14.

Pružatelj usluge tehničke pomoći ima obveze da:

1) pružena usluga odgovara opisu usluge navedenom u dozvoli,

2) poštuje rokove i uvjete pod kojima je dozvola za pružanje tehničke pomoći izdana.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći (»Narodne novine«, br. 118/12.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-03/5
Urbroj: 521-K-02-14-2
Zagreb, 20. ožujka 2014.

Prva potpredsjednica Vlade i
ministrica
Vesna Pusić, v. r.


PRILOG I. – PRILOG VI.


44 07.04.2014 Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom 44 07.04.2014 Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom 44 07.04.2014 Pravilnik o obrascima zahtjeva dozvola za robu s dvojnom namjenom