Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

44 07.04.2014 Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

819

Na temelju članka 8. stavka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih kod pojedinog poslodavca (u daljnjem tekstu: kvota), dokazi o ispunjenju kvote, naknada u slučaju neispunjenja kvote, te iznos novčanih nagrada za poslodavce koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote, kao i za poslodavce koji nisu obveznici ispunjenja kvote, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Članak 2.

(1) Obveznik ispunjenja kvote (u daljnjem tekstu: obveznik) je svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika.

(2) U ukupan broj zaposlenih ubrajaju se i osnivači/članovi u trgovačkim društvima i ustanovama u Republici Hrvatskoj koji su u radnom odnosu s poslodavcem, te obrtnici i druge osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja ili druge dozvoljene djelatnosti i po toj osnovi su obvezno osigurani.

(3) U ukupan broj zaposlenih u agenciji za privremeno zapošljavanje ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu s agencijom na temelju ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, odnosno radi ustupanja korisnicima.

(4) U ukupan broj zaposlenih ne ubrajaju se radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje sezonskih poslova.

(5) Poslodavac koji smatra da se određeno radno mjesto zbog posebnih uvjeta rada treba izuzeti iz ukupnog broja radnih mjesta na temelju kojih se utvrđuje kvota, dužan je zatražiti suglasnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod), uz prethodno pribavljeno mišljenje centra za profesionalnu rehabilitaciju.

(6) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na strana diplomatska i konzularna predstavništva te integrativne i zaštitne radionice.

Članak 3.

(1) Kvota se određuje s obzirom na djelatnosti i njihova područja u skladu s Odlukom o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07 i 72/07).

(2) Djelatnost obveznika je ona koja je navedena u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. izdanoj od strane Državnog zavoda za statistiku.

(3) Sukladno stavku 1. ovoga članka utvrđuje se:

2-postotna kvota za:

– G) trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala,

– I) djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane,

– J) informacije i komunikacije,

– K) financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,

– M) stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,

– O) javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje,

– R) umjetnost, zabava i rekreacija,

– S) ostale uslužne djelatnosti,

– T) djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe,

– U) djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela;

3-postotna kvota za:

– F) građevinarstvo,

– H) prijevoz i skladištenje,

– L) poslovanje nekretninama,

– P) obrazovanje;

6-postotna kvota za:

– A) poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo,

– B) rudarstvo i vađenje,

– C) prerađivačka industrija,

– D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija,

– E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša,

– N) administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,

– Q) djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

(4) Za obveznike koji zapošljavaju manje od 50 radnika, kvota iz stavka 3. ovoga članka smanjuje se za jedan postotni bod, ali ne može biti niža od 2%.

(5) U slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i 0,5% zaokružuju se na veći broj.

II. ISPUNJENJE KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 4.

Obvezu kvotnog zapošljavanja poslodavac može ispuniti tako da zaposli propisani broj osoba s invaliditetom, a u suprotnom tako da:

– zaključi jedan ili više ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, čija je ukupna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na obavljanje prakse, utvrđene nastavnim planom, učenike s teškoćama u razvoju ili studente s invaliditetom, s time da se 4 praktikanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– primi na obavljanje prakse rehabilitante u sklopu profesionalne rehabilitacije koju provodi centar za profesionalnu rehabilitaciju, s time da se 2 rehabilitanta priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– sklopi jedan ili više ugovora o djelu sa studentom s invaliditetom koji ima status redovitog studenta prema kojima su ukupni priznati troškovi rada jednaki najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote,

– primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa osobe s invaliditetom, s time da se 4 takve osobe priznaju kao 1 zaposlena osoba s invaliditetom,

– daje jednu ili više stipendija za redovno obrazovanje osobama s invaliditetom čija je ukupna visina jednaka najmanje minimalnoj mjesečnoj plaći svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote (u daljnjem tekstu: zamjenska kvota).

Članak 5.

(1) Poslodavac može ispuniti kvotu isključivo zaposlenicima s invaliditetom koji su evidentirani u očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

(2) U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje se smatraju osiguranicima s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom te su sklopile ugovor o radu s poslodavcem za najmanje 20 sati tjedno.

(3) U kvotu za pojedini mjesec ubrajaju se samo osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do zadnjega dana u mjesecu.

Članak 6.

Osobe s invaliditetom koje nisu evidentirane u očevidniku o zaposlenim osobama s invaliditetom sukladno članku 5. ovoga Pravilnika poslodavac ne može ubrojiti u kvotu niti je na taj način može prekoračiti.

III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE

Članak 7.

(1) Poslodavac može ispuniti zamjensku kvotu pod uvjetom da su međusobno ispunjena prava i obveze iz ugovora o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno ugovora o obavljanju prakse, ugovora o djelu redovitog studenta, ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ili ugovora o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovori).

(2) Iz izvatka iz registra nadležnog tijela mora biti vidljivo da osoba s invaliditetom koja se samozapošljava ima registriranu djelatnost obuhvaćenu ugovorom o poslovnoj suradnji s obveznikom kvote.

(3) Obveznik koji namjerava ispuniti zamjensku kvotu dužan je ugovore iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Zavodu u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 8.

(1) Ugovore iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika Zavod će smatrati najavom zamjenskog ispunjenja kvote. Uz ugovor, obveznik mora Zavodu dostaviti popunjeni obrazac za najavu zamjenskog ispunjavanja kvote koji izdaje Zavod, te drugu dokumentaciju na zahtjev Zavoda.

(2) Najava o zamjenskom ispunjavanju kvote za Zavod postaje važeća prvoga dana u mjesecu nakon primitka ugovora s obrascem najave.

(3) Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

Članak 9.

(1) Ugovorom o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava te ugovorom o djelu redovitog studenta se posebno utvrđuje sljedeće:

– predmet ugovora,

– vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a,

– rok za ispunjenje ugovornih obveza i

– rok plaćanja,

te im se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se samozapošljava, odnosno osobe koja ima status redovitog studenta.

(2) Ugovorom o obavljanju prakse za učenike s teškoćama u razvoju te ugovorom o obavljanju prakse za studente s invaliditetom se posebno utvrđuje sljedeće:

– da je osoba učenik s teškoćama u razvoju,odnosno student s invaliditetom,

– nastavni program prema kojem se obavlja praksa,

– vrijeme na koje se učenik, odnosno student prima na praksu.

(3) Ugovorom o obavljanju prakse za rehabilitante u postupku profesionalne rehabilitacije se posebno utvrđuje sljedeće:

– program prema kojem se obavlja praksa,

– vrijeme na koje se rehabilitant prima na praksu.

(4) Ugovoru o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa obveznik je dužan priložiti dokaz o invaliditetu osobe na stručnom osposobljavanju.

(5) Ugovorom o stipendiranju se posebno utvrđuje:

– da se radi o redovnom obrazovanju,

– vrijeme za koje se daje stipendija,

– iznos stipendije,

te mu se obvezno prilaže dokaz o invaliditetu osobe koja se stipendira.

Članak 10.

U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika. Dodatak ugovoru postaje važeći za Zavod u mjesecu u kojem je zaprimljen.

Članak 11.

(1) Obveznik je dužan u roku od sedam dana nakon isteka razdoblja za koje je najavljeno zamjensko ispunjenje kvote podnijeti Zavodu izvješće o obostranom ispunjenju ugovornih obveza na obrascu koji izdaje Zavod (u daljnjem tekstu: obrazac izvješća). Na zahtjev Zavoda, stranke su dužne dostaviti dodatne dokaze o obostranom ispunjenju ugovornih obveza, kao što su bankovna izvješća i drugi dokazi.

(2) Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno odgovorna osoba u toj pravnoj osobi, odgovorna osoba u srednjoškolskoj ustanovi, odgovorna osoba na visokom učilištu, odgovorna osoba u centru za profesionalnu rehabilitaciju, ovlaštena osoba u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno učenik, student ili njegov pravni zastupnik.

(3) Obveznika koji pravodobno ne podnese obrazac izvješća Zavod će pozvati da to učini u roku od osam dana od dana zaprimanja poziva. Ako obveznik ni u ostavljenom roku ne podnese izvješće i dokaze iz stavka 1. ovoga članka, Zavod će smatrati da nije ispunjena zamjenska kvota.

Članak 12.

Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je svakog mjeseca, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

IV. PLAĆANJE NOVČANE NAKNADE ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE

Članak 13.

(1) Obveznik koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

(2) Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Novčana naknada iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se u korist uplatnog računa propisanog provedbenim propisima o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, doprinosa za obvezna osiguranja te prihoda za financiranje drugih javnih potreba koje donosi ministar financija.

Članak 14.

O iznosu obračunate novčane naknade obveznik je dužan sastaviti izvješće na obrascu koji propisuje Zavod i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana od dana dospijeća novčane naknade.

Članak 15.

Za obveznika koji ne ispuni kvotu i ne uplati novčanu naknadu, nadležni ured porezne uprave donosi odluku o obvezi plaćanja novčane naknade zajedno s kamatama obračunatim na posljednji dan mjeseca u kojem je obveza nastala.

V. NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE IZVAN KVOTE

Članak 16.

(1) Poslodavac koji zapošljava više osoba s invaliditetom od propisane kvote te poslodavac koji zapošljava manje od 20 radnika, među kojima su osobe s invaliditetom čiji invaliditet nije posljedica ozljede ili profesionalne bolesti nastale pri radu kod tog poslodavca, ima pravo na novčanu nagradu u iznosu od 15% minimalne plaće mjesečno za svakog radnika s invaliditetom koji predstavlja višak u odnosu na propisanu kvotu. Poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže šest mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava.

(2) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti poslodavac koji ima nepodmirene novčane obveze prema državi ili radnicima po bilo kojoj osnovi.

(3) Pravo na novčanu nagradu ne može ostvariti na svoje ime osoba s invaliditetom koja se samozapošljava.

(4) Novčanu nagradu iz stavka 1. ovoga članka ne mogu ostvariti tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela državne vlasti i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, javne ustanove, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe s javnim ovlastima.

Članak 17.

(1) Poslodavac koji prekorači kvotu za određeni mjesec može podnijeti Zavodu zahtjev za novčanu nagradu iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika, na obrascu kojeg propisuje Zavod, najkasnije do 20. dana sljedećeg mjeseca. Istekom toga roka poslodavac gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

(2) Na traženje Zavoda poslodavac je dužan zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ispraviti ili dopuniti sukladno uputi Zavoda u roku od osam dana od primitka upute. Istekom toga roka, poslodavac gubi pravo na novčanu nagradu za taj mjesec.

(3) O isplati novčane nagrade odlučuje Zavod odobrenjem ravnatelja nakon što je utvrđeno da su za to ispunjeni svi uvjeti.

(4) Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu novčane nagrade u roku od osam dana od odobrenja isplate.

Članak 18.

Poslodavci koji zapošljavaju više osoba s invaliditetom od propisane kvote moraju, pri korištenju novčane nagrade, poštovati kronološko načelo na način da se osobe s invaliditetom ubrajaju u kvotu prema datumu sklapanja ugovora o radu s tim poslodavcem bez obzira na vrijeme nastanka invaliditeta. U kvotu se ubrajaju osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s ranijim datumom, dok novčanu nagradu za prekoračenje kvote poslodavci mogu ostvariti za osobe s invaliditetom koje imaju ugovor o radu s kasnijim datumom.

VI. PRAĆENJE KVOTE

Članak 19.

(1) Ispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom prati Zavod te o uočenim nepravilnostima obavještava tijelo državne uprave nadležno za poslove inspekcije rada.

(2) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja Zavodu mjesečno, na zadnji dan u mjesecu, podatke iz očevidnika o zaposlenim osobama s invaliditetom kod određenog poslodavca te druge podatke potrebne za praćenje kvote.

(3) Ministarstvo nadležno za financije dostavlja Zavodu mjesečno, na zadnji dan u mjesecu, podatke o poslodavcima koji su obveznici kvote, podatke o poslodavcima koji su uplatili novčanu naknadu i uplaćenim iznosima te druge podatke potrebne za praćenje kvote.

Članak 20.

Radi praćenja kvote Zavod vodi evidenciju o:

– obveznicima kvotnog zapošljavanja,

– poslodavcima koji ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja i u obvezi su plaćanja novčane naknade iz članka 13. ovoga Pravilnika,

– poslodavcima koji zapošljavaju veći broj osoba s invaliditetom od propisane kvote i poslodavcima koji nemaju obvezu kvotnog zapošljavanja, a zapošljavaju osobe s invaliditetom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

(1) Poslodavci koji u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika zapošljavaju osobe s invaliditetom, dužni su te osobe prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje sukladno propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom, u razdoblju od 1. svibnja 2014. godine do 31. listopada 2014. godine. U suprotnom, poslodavci te osobe ne mogu ubrojiti u kvotu niti na taj način retrogradno ostvariti novčanu nagradu predviđenu ovim Pravilnikom.

(2) Radi ispunjenja zamjenske kvote za siječanj 2015. godine poslodavci obveznici kvote dužni su dostaviti Zavodu ugovore i obrasce za najavu zamjenskog ispunjavanja kvote iz članka 8. ovoga Pravilnika najkasnije do 31. prosinca 2014. godine. U suprotnom, tim ugovorima nije moguće ispuniti zamjensku kvotu.

Članak 22.

Obrasce iz članka 8. stavka 1., članka 11. stavka 1., članka 14. i članka 17. stavka 1. Zavod je dužan donijeti do 1. studenoga 2014. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10
Urbroj: 524-03-02-02/5-14-10
Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.