Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

820

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja očevidnika zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom te uvjeti koji moraju biti ispunjeni za upis osobe s invaliditetom u očevidnik.

Članak 2.

(1) Očevidnik zaposlenih i samozaposlenih osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: očevidnik) sadrži podatke o osobama s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju i koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Osobe s invaliditetom upisane u očevidnik ubrajaju se u kvotu zaposlenih osoba s invaliditetom kod poslodavca u smislu članka 8. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13).

Članak 3.

(1) Očevidnik vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju prijave poslodavca.

(2) Podatke iz očevidnika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavlja mjesečno u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom i Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu.

II. SADRŽAJ OČEVIDNIKA

Članak 4.

(1) U očevidnik se upisuju osobe s invaliditetom koje su prijavljene na mirovinsko osiguranje na temelju radnog odnosa, odnosno samostalnog obavljanja djelatnosti, a kojima je:

1. priznat status osobe ometene u psihofizičkom razvoju prema propisima o socijalnoj skrbi,

2. priznat status invalida rada prema propisima o mirovinskom osiguranju,

3. priznat status invalidne osobe sa stažem osiguranja s povećanim trajanjem prema propisima o mirovinskom osiguranju,

4. priznat status osigurane osobe s utvrđenim tjelesnim oštećenjem prema propisima o mirovinskom osiguranju,

5. priznat status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

6. priznat status vojnog, odnosno civilnog invalida rata prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

7. priznat status učenika s teškoćama u razvoju prema propisima o odgojno-obrazovnoj skrbi,

8. priznat invaliditet i smanjena radna sposobnost na temelju rješenja ureda državne uprave nadležnog za socijalnu skrb, a starije su od 21 godine,

9. priznato pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13),

10. priznato pravo na radno prilagođavanje prema propisima koji su bili na snazi do početka obavljanja poslova vještačenja sukladno odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13),

11. priznat status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije,

12. priznata neposredna opasnost od nastanka invalidnosti prema propisima o mirovinskom osiguranju, ako je rješenje doneseno do 1. 1. 1999. godine,

13. utvrđen invaliditet u odnosu na rad, bez obzira na vrstu i stupanj, temeljem nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

(2) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka upisuje osoba kojoj je, neovisno o redovnim ili posebnim programima obrazovanja, prema propisima o socijalnoj skrbi utvrđeno:

– oštećenje vida,

– oštećenje sluha,

– oštećenje govorno – glasovne komunikacije,

– oštećenje lokomotornog sustava,

– oštećenje središnjeg živčanog i mišićnog sustava,

– oštećenje drugih organa i organskih sustava,

– mentalno oštećenje,

– psihička bolest,

– više vrsta oštećenja.

(3) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuje osoba koja ima utvrđeno najmanje:

– 90% tjelesnog oštećenja radi gubitka vida,

– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha,

– 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 70%.

Članak 5.

Osim podataka iz članka 4. ovoga Pravilnika očevidnik sadrži i sljedeće podatke vezane uz osobu s invaliditetom:

– ime i prezime,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– osobni broj osiguranika mirovinskog osiguranja,

– datum rođenja,

– spol,

– adresa prebivališta i mjesta rada,

– datum stjecanja invaliditeta,

– stupanj oštećenja ako je određen postotkom,

– osnova osiguranja,

– datum stjecanja svojstva osiguranika mirovinskog osiguranja,

– datum prestanka svojstva osiguranika mirovinskog osiguranja,

– razlog prestanka svojstva osiguranika mirovinskog osiguranja,

– radno vrijeme,

– zanimanje,

– najviša završena škola,

– stručno obrazovanje,

– stručna sprema za obavljanje poslova,

– vrijeme na koje je sklopljen ugovor o radu (neodređeno s punim radnim vremenom, neodređeno s nepunim radnim vremenom, određeno s punim radnim vremenom ili određeno s nepunim radnim vremenom).

Članak 6.

U očevidnik se upisuju sljedeći podaci o poslodavcu kod kojeg je u radnom odnosu osoba s invaliditetom iz članka 4. ovoga Pravilnika:

– naziv,

– pravni oblik,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– sjedište,

– županija,

– djelatnost prema NKD.

III. NAČIN EVIDENTIRANJA I DOKAZI O INVALIDITETU

Članak 7.

U očevidnik se upisuju posebno određene oznake za osiguranika koji je upisan u očevidnik kao osoba s invaliditetom prema članku 4. ovoga Pravilnika i to:

01 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 1.,

02 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 2.,

03 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 3.,

04 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 4.,

05 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 5.,

06 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 6.,

07 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 7.,

08 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 8.,

09 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 9.,

10 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 10.,

11 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 11.,

12 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 12.,

13 za osiguranika osobu iz članka 4. stavak 1. točka 13.

Članak 8.

(1) U svrhu utvrđivanja statusa i uvjeta za upis u očevidnik iz članka 4. ovoga Pravilnika Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje koristi podatke iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom i drugih nadležnih tijela.

(2) Osiguranici koji nisu navedeni u članku 4. točka 1. do 12. ovoga Pravilnika, za potrebe upisa u očevidnik, moraju imati nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u skladu s člankom 4. točka 13. ovoga Pravilnika.

(3) Za osiguranika koji je stekao status osobe s invaliditetom prema propisima drugih država članica Europske unije, kao dokaz o invaliditetu za potrebe upisa u očevidnik, poslodavac je dužan priložiti ovjereni prijevod isprave nadležnog tijela države članice Europske unije o utvrđenju invaliditeta.

Članak 9.

Poslodavci su dužni prijaviti svaku promjenu u vezi invaliditeta osiguranika mirovinskog osiguranja iz članka 4. ovoga Pravilnika.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Poslodavci koji u vrijeme stupanja na snagu ovoga Pravilnika zapošljavaju osobe s invaliditetom dužni su te osobe prijaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao osobe s invaliditetom sukladno propisanom obrascu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ovom Pravilniku, u razdoblju od 1. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 11.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje počet će voditi očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom prema odredbama ovoga Pravilnika od 1. siječnja 2015. godine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-03-02-02/5-14-11

Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.