Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

821

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom propisane ovim Pravilnikom, poslodavac može ostvariti za osobe s invaliditetom koje su upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Članak 3.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada te osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe mjesta rada osobe s invaliditetom,

4. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

5. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

6. sufinanciranje troškova stručne podrške,

7. posebna sredstva za inovativne programe zapošljavanja osoba s invaliditetom.

(2) Integrativna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom,

3. sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada za osobu s invaliditetom,

4. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

5. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

(3) Zaštitna radionica može ostvariti sljedeće poticaje:

1. subvenciju plaće osobe s invaliditetom,

2. sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena nabavi strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom,

3. posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama.

II. UVJETI, VISINA I NAČIN OSTVARIVANJA POTICAJA

1. SUBVENCIJA PLAĆE OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 4.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica mogu ostvariti pravo na subvenciju plaće zaposlenih osoba s invaliditetom ako se nalazom i mišljenjem centra za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: nalaz i mišljenje centra) utvrdi da, unatoč prilagodbi radnog mjesta i pružanju odgovarajućih usluga stručne podrške, osoba s invaliditetom ne može postići one rezultate u obavljanju radnih zadataka koje bi na istom radnom mjestu postigao prosječni radnik bez invaliditeta.

(2) Osnovica za izračun subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osnovica) je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

Članak 5.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica, mogu za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom ostvariti subvenciju plaće iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u iznosu od 10% do 70% osnovice. Visinu potrebne potpore putem subvencije plaće utvrđuje centar za profesionalnu rehabilitaciju nalazom i mišljenjem iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Zaštitna radionica može za svaku zaposlenu osobu s invaliditetom na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 75% osnovice.

(3) Poslodavac nema pravo na isplatu subvencije plaće za vrijeme dok je osoba s invaliditetom privremeno nesposobna za rad na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 6.

(1) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena i ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće. Procjenu potrebe za potporom pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrđuje nalazom i mišljenjem najranije istekom tri mjeseca od dana zapošljavanja osobe s invaliditetom. Iznimno, poslodavac može ostvariti pravo na subvenciju plaće od prvog dana zapošljavanja osobe s invaliditetom ako je ta osoba u tijeku postupka profesionalne rehabilitacije bila na radnom osposobljavanju na konkretnom radnom mjestu kod tog poslodavca.

(2) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, integrativna radionica može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće. Procjenu potrebe za potporom pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, centar za profesionalnu rehabilitaciju utvrđuje nalazom i mišljenjem prije zapošljavanja osobe s invaliditetom u integrativnoj radionici. Ako smatra da se radna učinkovitost zaposlene osobe s invaliditetom promijenila, integrativna radionica može uputiti već zaposlenu osobu s invaliditetom u centar na ponovnu procjenu potrebe za potporom.

(3) Radi ostvarivanja prava na subvenciju plaće iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, zaštitna radionica može podnijeti Zavodu zahtjev za subvenciju plaće za osobe s invaliditetom zaposlene na zaštitnim radnim mjestima temeljem nalaza i mišljenja centra.

Članak 7.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 6. ovoga Pravilnika zahtjevu za subvenciju plaće obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

– nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba za potporom putem subvencije plaće i visina subvencije izražena u postotku, odnosno za zaštitne radionice nalaz i mišljenje centra u kojem je utvrđena potreba zapošljavanja na zaštitnom radnom mjestu,

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(2) Zahtjev za subvenciju plaće podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 8.

(1) Pravo na subvenciju plaće ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Zahtjev se mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isplate plaće, doprinosa, poreza i prireza za mjesec za koji se traži poticaj. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za subvenciju plaće, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od dana primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na poticaj za traženo razdoblje.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete, ravnatelj će dati odobrenje za isplatu na temelju kojeg se upućuje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja podnositelju zahtjeva u roku od 8 dana od dana odobrenja zahtjeva. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

2. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

Članak 9.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada.

(2) Pod programima osposobljavanja u smislu ovoga Pravilnika smatra se stjecanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje poslova jednostavnije složenosti, s težištem na praktičnom svladavanju i usvajanju potrebnih znanja i vještina radnih operacija manje složenosti.

(3) Pod programima usavršavanja u smislu ovoga Pravilnika smatraju se programi namijenjeni stručnjacima sa završenom srednjom naobrazbom koji proširuju stručno znanje u skladu s potrebama na tržištu rada i razvojem novih tehnologija. Programi usavršavanja jesu:

– programi za obnavljanje i dopunjavanje prethodno stečenih znanja i za stjecanje novih znanja,

– programi višega stupnja naobrazbe (produženo srednje stručno obrazovanje) koji završavaju specijalističkim ispitom (ispitom za zanimanje poslovođe, majstora ili specijaliziranog djelatnika).

(4) Zavod sufinancira troškove obrazovanja koji traju najduže 6 mjeseci, a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Zavoda na temelju obrazloženog zahtjeva.

(5) Poslodavac nema pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja za programe obrazovanja koji su završeni ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

(6) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, odnosno integrativna radionica ima pravo koristiti ovaj poticaj za određenog radnika jednom u 24 mjeseca.

Članak 10.

(1) Poslodavci iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika imaju pravo na 60% iznosa troškova obrazovanja.

(2) U troškove obrazovanja ubraja se sljedeće:

1. trošak upisnine,

2. trošak prijevoza osobe s invaliditetom i osobe koja joj je pratitelj ako joj je sukladno zakonskim propisima pratitelj potreban, i to u visini troškova javnog prijevoza:

– u međugradskom prijevozu ako je obrazovna ustanova u istom mjestu,

– u međumjesnom prijevozu ako se obrazovna ustanova nalazi u mjestu različitom od mjesta sjedišta poslodavca.

Članak 11.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom koju je uputio na obrazovanje prije proteka 12 mjeseci od dana završetka obrazovanja, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 12.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova obrazovanja između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova obrazovanja iz članka 9. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,

– dokaz da je osobi za koju traži poticaj isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– program obrazovanja,

– troškovnik obrazovanja.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 14.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

3. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU RADNOG MJESTA – arhitektonska prilagodba

Članak 15.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava, a kojoj je zbog vrste i težine invaliditeta potrebno prilagoditi radno mjesto u smislu uklanjanja arhitektonskih barijera, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe radnog mjesta za tu osobu.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja centra.

(3) Prilagodba radnog mjesta odnosi se na prilagodbu radnog prostora koji je već u funkciji obavljanja djelatnosti poslodavca.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 16.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 15. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

(2) Trošak prilagodbe radnog mjesta nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Članak 17.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka roka od 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 18.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe radnog mjesta između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 17. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta iz članka 15. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 20.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 18. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

4. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZA PRILAGODBU UVJETA RADA – tehnička prilagodba

Članak 21.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica, može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova razumne prilagodbe uvjeta rada za zaposlenu osobu s invaliditetom, ako joj je radi vrste i težine invaliditeta potrebno tehničkom opremom prilagoditi radno mjesto.

(2) Pravo na poticaj iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja centra.

(3) Prilagodba uvjeta rada ne odnosi se na opremanje radnog mjesta koje je potrebno za obavljanje djelatnosti poslodavca, već isključivo na prilagodbu uvjeta rada u odnosu na vrstu i težinu invaliditeta zaposlene osobe s invaliditetom na konkretnom radnom mjestu.

(4) Poslodavac ne može ostvariti pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada osobe s invaliditetom za prilagodbe koje su izvršene prije ili su u tijeku u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 22.

(1) Osnovica za obračun troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 21. ovoga Pravilnika je minimalna plaća utvrđena posebnim propisom.

(2) Trošak prilagodbe uvjeta rada nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica za jednu osobu s invaliditetom.

Članak 23.

Poslodavac koji je ostvario pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ne smije otkazati ugovor o radu osobi s invaliditetom za koju je ostvario ovaj poticaj prije proteka 24 mjeseca od dana kada su odobrena sredstva isplaćena, osim u slučaju otkaza zbog skrivljenog ponašanja radnika.

Članak 24.

(1) Ugovorom o sufinanciranju troškova prilagodbe uvjeta rada između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

(2) Obvezni sadržaj ugovora iz stavka 1. ovoga članka čine:

– posljedice nenamjenskog trošenja isplaćenog poticaja,

– posljedice nepoštivanja odredbe članka 23. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada iz članka 21. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– nalaz i mišljenje centra kojim je utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada, a prema planu prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada koji je sastavni dio nalaza i mišljenja,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi;

– najmanje tri valjane ponude/predračuna prikupljene od različitih poslovnih subjekata za izvršenje prilagodbi za koje se traži sufinanciranje, a koje trebaju sadržavati detaljnu specifikaciju troškova.

(2) Zahtjev za sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 26.

(1) Pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 24. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

5. SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITNA SREDSTVA NAMIJENJENA KUPNJI STROJEVA, OPREME, ALATA ILI PRIBORA POTREBNOG ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBE S INVALIDITETOM

Članak 27.

(1) Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava te integrativna radionica i zaštitna radionica koja je korisnik namjenskog kredita za kupnju strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osobe s invaliditetom može ostvariti pravo na sufinanciranje kamata najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom.

(2) Pod kreditnim sredstvima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se namjenski poslovni kredit ili financijski leasing.

(3) Sufinanciranje kamata iz stavka 1. ovoga članka traje do otplate kredita pod uvjetom da na kupljenom stroju, opremi, alatu ili priboru radi osoba s invaliditetom za koju je tražen poticaj.

(4) Subvencija kamata isplaćuje se u iznosu koji je proporcionalan broju osoba s invaliditetom zaposlenima na stroju, opremi, alatu ili priboru koji je predmet kreditiranja.

(5) Pravo na subvenciju kamata prestaje prestankom radnog odnosa osobe s invaliditetom, a pravo na subvenciju kamata osobi s invaliditetom koja je samozaposlena prestaje prestankom obavljanja registrirane djelatnosti.

Članak 28.

Ugovorom o sufinanciranju kamata između Zavoda i poslodavca utvrđuju se međusobna prava i obveze.

Članak 29.

(1) Radi ostvarivanja prava na sufinanciranje kamata iz članka 27. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi Zavodu zahtjev uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom,

– dokaz o invaliditetu osobe za koju traži poticaj,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi,

– ugovor o namjenskom kreditu ili financijskom leasingu s poslovnom bankom i plan otplate kreditnih sredstava poslovne banke,

– dokaz o namjenski utrošenim kreditnim sredstvima.

(2) Zahtjev za sufinanciranje kamata podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 30.

(1) Pravo na sufinanciranje kamata ostvaruje se danom podnošenja potpunog zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu ovoga poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na isplatu poticaja.

(2) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te predmet predati na razmatranje povjerenstvu Zavoda koje imenuje ravnatelj. Ako su ispunjeni svi uvjeti, povjerenstvo daje preporuku ravnatelju Zavoda za donošenje odluke o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 28. ovoga Pravilnika. U roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, Zavod će dati nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun podnositelja zahtjeva.

(3) Zavod će, u svakom pojedinačnom slučaju, na prijedlog povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka, utvrditi koji će se instrument osiguranja tražbine Zavoda koristiti.

6. FINANCIRANJE TROŠKOVA STRUČNE PODRŠKE

Članak 31.

Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osoba s invaliditetom koja se samozapošljava može ostvariti pravo na financiranje troškova stručne podrške za zaposlenu osobu s invaliditetom ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške koji je sastavni dio nalaza i mišljenja i kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške.

Članak 32.

(1) Pravo na financiranje troškova stručne podrške ostvaruje se temeljem ugovora koji se sklapa između Zavoda, centra za profesionalnu rehabilitaciju i poslodavca.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka posebno se utvrđuje:

– trajanje, oblik i vrsta stručne podrške,

– broj sati potrebne stručne podrške,

– podaci o pružatelju usluge stručne podrške,

– iznos financiranja,

– način izvještavanja o izvršenoj usluzi stručne podrške.

(3) Trošak stručne podrške Zavod financira mjesečno, temeljem izvješća o izvršenoj satnici, na način da uslugu stručne podrške plaća izravno centru za profesionalnu rehabilitaciju s kojim poslodavac ima sklopljen ugovor o pružanju te usluge. Obrazac o izvršenju mjesečne satnice propisuje Zavod, a potpisuju ga centar i poslodavac.

(4) Zavod će primljeno mjesečno izvješće iz stavka 3. ovoga članka obraditi te ako utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti sukladno ugovoru o pružanju usluge stručne podrške između centra i poslodavca, dati će odobrenje za isplatu poticaja za taj mjesec.

Članak 33.

(1) Poslodavac može podnijeti Zavodu zahtjev za financiranje troškova stručne podrške ako je nalazom i mišljenjem centra utvrđena potreba stručne podrške, nakon što je osoba s invaliditetom zaposlena.

(2) Radi ostvarivanja prava na financiranje troškova stručne podrške iz članka 31. ovoga Pravilnika, poslodavac podnosi zahtjev Zavodu uz koji obvezno prilaže:

– dokaz o zaposlenju osobe s invaliditetom, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti,

– ugovor s centrom za profesionalnu rehabilitaciju o pružanju usluge stručne podrške sklopljen na temelju nalaza i mišljenja centra u kojem je utvrđena potreba za stručnom podrškom,

– dokaz da je osobi s invaliditetom isplaćena plaća, doprinosi, porezi i prirezi,

– dokaz da nema dugovanja prema državi po bilo kojoj osnovi.

(3) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške podnosi se na obrascu kojeg propisuje Zavod u kojem je navedena i ostala potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na ovaj poticaj.

Članak 34.

(1) Zahtjev za financiranje troškova stručne podrške poslodavac mora podnijeti najkasnije u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o pružanju usluge stručne podrške s centrom za profesionalnu rehabilitaciju. Propuštanjem roka za podnošenje zahtjeva podnositelj zahtjeva gubi pravo na ovaj poticaj.

(2) Ako podnositelj zahtjeva podnese nepotpun ili netočan zahtjev za isplatu poticaja, Zavod će ga pozvati da u roku od 8 dana od primitka poziva zahtjev nadopuni ili ispravi. Propuštanjem roka za nadopunu ili ispravak zahtjeva, podnositelj zahtjeva gubi pravo na ovaj poticaj.

(3) Zavod je obvezan zaprimljeni zahtjev obraditi te ako su ispunjeni svi uvjeti ravnatelj Zavoda će donijeti odluku o sklapanju ugovora. Na temelju odluke ravnatelja, Zavod, centar za profesionalnu rehabilitaciju i poslodavac sklopit će ugovor u skladu s člankom 32. ovoga Pravilnika. Isplata poticaja se vrši mjesečno, temeljem odobrenja ravnatelja Zavoda, a po prihvaćenom mjesečnom izvješću o izvršenoj satnici. U roku od 8 dana od dana odobrenja, Zavod daje nalog Državnoj riznici za isplatu poticaja. Poticaj se isplaćuje na žiro-račun centra za profesionalnu rehabilitaciju koji ima sklopljen ugovor s poslodavcem o pružanju usluge stručne podrške.

7. POSEBNA SREDSTVA ZA PROGRAME INOVATIVNOG ZAPOŠLJAVANJA

Članak 35.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnoga zapošljavanja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, odnosno osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju.

(2) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

8. POSEBNA SREDSTVA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA I ODRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI U INTEGRATIVNIM RADIONICAMA I ZAŠTITNIM RADIONICAMA

Članak 36.

(1) Zavod može, ako ima osigurana sredstva, raspisati javni natječaj za dodjelu sredstava za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim i zaštitnim radionicama.

(2) Uvjete i način dodjele posebnih sredstava iz stavka 1. ovoga članka određuje Upravno vijeće Zavoda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Obrasce iz članaka 7., 13., 19., 25., 29. i 33. ovoga Pravilnika Zavod je dužan donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 38.

(1) Poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, a koji su do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika koristili poticaje prema Odluci o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13), ostvaruju pravo na paušalni iznos subvencije plaće za te osobe u iznosu od 50% minimalne plaće.

(2) Paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se poslodavcima i osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju u skladu s propisanim postupcima u ovom Pravilniku do procjene radne učinkovitosti u centru za profesionalnu rehabilitaciju prema odredbama Pravilnika o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

(3) Poslodavci i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju dužni su odazvati se pozivu centra radi procjene iz stavka 2. ovoga članka. U suprotnom, poslodavac i osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju gube pravo na paušalni iznos subvencije plaće iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 8/08, 20/09, 96/09, 44/10, 93/13 i 127/13).

Članak 40.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/10

Urbroj: 524-03-02-02/5-14-12

Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

44 07.04.2014 Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom