Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

824

Na temelju članka 10. stavka 2. podstavka 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/2013), ministar zdravlja uz suglasnost ministra nadležnog za prostorno uređenje i graditeljstvo, donosi

PRAVILNIK

O SANITARNO TEHNIČKIM I HIGIJENSKIM TE DRUGIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI VODOOPSKRBNI OBJEKTI

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju sanitarno tehnički, higijenski i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti.

(2) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na sve faze proizvodnje, prerade i distribucije vode za ljudsku potrošnju kao i na njen uvoz i izvoz, ne dovodeći u pitanje zahtjeve koje moraju ispuniti parametri za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju u skladu s posebnim propisom.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Za zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju odgovornost snosi pravna osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe.

(2) Pravna osoba koja obavlja djelatnost vodoopskrbe odgovorna je za opću provedbu postupaka koji se temelje na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (u daljnjem tekstu: HACCP) i primjenu dobre higijenske prakse.

(3) Voda za ljudsku potrošnju koja se uvozi u Republiku Hrvatsku mora odgovarati najmanje istim higijenskim uvjetima kao i voda za ljudsku potrošnju proizvedena u Republici Hrvatskoj, ili istovrijednim uvjetima.

Pojmovnik

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilniku pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Zahvatna građevina je komunalna vodna građevina (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima) putem koje se voda zahvaća.

Vodosprema je komunalna vodna građevina koja služi za spremanje vode za ljudsku potrošnju.

Crpna stanica je komunalna vodna građevina putem koje se voda iz vodocrpilišta (vodozahvata) crpkama tlači u sustav distribucije.

Precrpna stanica je komunalna vodna građevina putem koje se crpkama voda unutar sustava distribucije tlači u vodoopskrbni sustav.

Magistralni cjevovodi su cjevovodi koji transportiraju vodu iz vodocrpilišta (vodozahvata) u vodospreme ili neposredno u vodoopskrbnu mrežu prema potrošačima.

Dezinfekcija je postupak obrade vode dezinfekcijskim sredstvom s ciljem uklanjanja patogenih i drugih mikroorganizama i postizanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Nadležno tijelo je Ministarstvo zdravlja.

Istovrijedan je biti sposoban postići iste ciljeve različitim sustavima.

Kontaminacija je prisutnost ili unošenje opasnih i/ili štetnih tvari i/ili mikroorganizama u vodu za ljudsku potrošnju.

Prerada je svako djelovanje koje mijenja početni proizvod u vodu za ljudsku potrošnju, a koja uključuje sve postupke nakon zahvaćanja vode i to: taloženje, koagulacija, filtracija, dezinfekcija ili kombinacije svih ovih postupaka.

Neprerađena voda je voda koja nije podvrgnuta postupcima prerade.

Prerađena voda je voda za ljudsku potrošnju koja nastaje preradom neprerađene vode.

(2) Izrazi: »prema potrebi«, »ako je prikladno«, »odgovarajući« i »dovoljan« u smislu ovoga Pravilnika znače ako je potrebno, prikladno, odgovarajuće ili dovoljno postupanje za ostvarenje ciljeva određenih ovim Pravilnikom.

Poglavlje II.
OBVEZE PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST VODOOPSKRBE

Opća obveza

Članak 4.

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe moraju osigurati da sve faze zahvata, prerade i distribucije vode za ljudsku potrošnju koje su pod njihovom kontrolom, udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/2013) i njegovim provedbenim propisima te propisima kojima je uređeno područje kemikalija, predmeta opće uporabe i zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.

Opći i posebni uvjeti vezani uz higijenu

Članak 5.

(1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe moraju zadovoljavati opće uvjete vezane uz higijenu koji su utvrđeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe provode sljedeće posebne higijenske mjere:

(a) ispunjavanje propisanih parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara vode za ljudsku potrošnju utvrđenih posebnim propisom,

(b) primjena postupaka potrebnih za postizanje ciljeva određenih ovim Pravilnikom,

(c) uzorkovanje i analize vode za ljudsku potrošnju u skladu s posebnim propisom.

Sustav analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka

Članak 6.

(1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezni su uspostaviti, provoditi i održavati trajni postupak odnosno postupke temeljene na načelima HACCP sustava.

(2) Načela HACCP sustava iz stavka 1. ovoga članka su sljedeća:

(a) utvrđivanje svih opasnosti koje se moraju spriječiti, ukloniti ili smanjiti na prihvatljivu razinu,

(b) utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka na mjestu/mjestima na kojima je kontrola bitna za sprečavanje ili uklanjanje opasnosti ili za njezino smanjivanje na prihvatljivu razinu,

(c) određivanje kritičnih granica na kritičnim kontrolnim točkama koje razdvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog u svrhu sprečavanja, uklanjanja ili smanjivanja utvrđenih opasnosti,

(d) određivanje i provedba učinkovitih postupaka sustavnog praćenja kritičnih kontrolnih točaka uz donošenje HACCP plana,

(e) određivanje korektivnih mjera koje se poduzimaju ako sustav praćenja utvrdi da kritična kontrolna točka nije pod nadzorom,

(f) određivanje postupaka koji se redovito poduzimaju kako bi se provjerila učinkovitost mjera navedenih u točkama (a) do (e) ovoga stavka,

(g) uspostava i vođenje dokumentacije i evidencija primjerenih vrsti i veličini pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe kojom će dokazivati učinkovitu primjenu mjera navedenih u točkama (a) do (f) ovoga stavka.

(3) Kod svake promjene procesa prerade ili druge upotrijebljene sirovine (neprerađene vode) ili bilo koje promjene faze prerade (npr. promjene sredstva u dezinfekciji i postupcima prerade vode), pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su preispitati postupak i u njega unijeti potrebne izmjene.

(4) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su:

(a) dostaviti Ministarstvu odnosno nadležnom inspektoru na način na koji se to od njih zahtijeva, dokaze o usklađenosti vodoopskrbnog sustava kojim upravljaju s uspostavljenim HACCP sustavom i ostale dokaze kojima se utvrđuje sukladnost vode za ljudsku potrošnju ili uvjeti njezine proizvodnje, u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju,

(b) osiguravati da svi dokumenti pravodobno i točno opisuju uspostavljene postupke u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

(c) čuvati dokumentaciju i evidencije tijekom razdoblja utvrđenog HACCP-om.

(5) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe moraju izraditi godišnji plan uzorkovanja neprerađene vode, prerađene vode prije isporuke potrošačima te vode u razvodnoj mreži.

(6) Plan iz stavka 5. ovoga članka treba biti razrađen najmanje po mjesecima, sukladno veličini opskrbnog sustava i količini isporučene vode, a njime treba biti obuhvaćeno minimalno praćenje parametara zdravstvene ispravnosti i indikatorskih parametara vode za ljudsku potrošnju primjenjujući metode uzorkovanja i analize utvrđene posebnim propisom.

(7) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe moraju izraditi godišnji plan održavanja vodoopskrbnih objekata i opreme.

Uvoz i izvoz vode za ljudsku potrošnju

Članak 7.

Voda za ljudsku potrošnju koja se uvozi u Republiku Hrvatsku odnosno izvozi iz Republike Hrvatske mora udovoljavati odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine«, broj 56/2013) i pravilnika donesenih na temelju toga Zakona.

Izmjene i dopune općih uvjeta vezanih uz higijenu

Članak 8.

(1) Opći uvjeti vezani uz higijenu utvrđeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika, mogu se mijenjati i dopunjavati uzimajući u obzir:

(a) iskustvo stečeno u provedbi sustava temeljenih na načelima HACCP-a u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika,

(b) tehnološki razvoj i njegove praktične posljedice te očekivanja potrošača vezano uz vodu za ljudsku potrošnju,

(c) znanstvena mišljenja, posebice nove procjene rizika vezane uz vodu za ljudsku potrošnju.

(2) Opće uvjete utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika može mijenjati samo nadležno tijelo za provedbu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Poglavlje III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su uskladiti sanitarno tehničke, higijenske i druge uvjete koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti s odredbama ovoga Pravilnika, u roku od 3 mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koje nemaju osigurane uređaje za automatsko doziranje dezinfekcijskih sredstava iz Priloga I. ovoga Pravilnika obvezne su iste osigurati na svim mjestima gdje se provodi postupak dezinfekcije vode, u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (»Narodne novine«, broj 125/2008, 55/2009 i 130/2010), u dijelu u kojem se odnosio na vodoopskrbne objekte.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/03

Urbroj: 534-10-1-2-1/2-14-01

Zagreb, 12. ožujka 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

OPĆI SANITARNO TEHNIČKI I HIGIJENSKI UVJETI VODOOPSKRBNIH OBJEKATA

A) Opći uvjeti za vodoopskrbne objekte

1. Vodoopskrbni objekti moraju biti projektirani i izgrađeni u skladu s posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje te moraju biti:

(a) izvedeni na način da omogućavaju odgovarajuće održavanje, čišćenje i/ili dezinfekciju gdje je potrebno te da sprečavaju ili smanjuju kontaminaciju putem zraka,

(b) izvedeni na način da sprečavaju nakupljanje nečistoće, unošenje čestica u vodu i stvaranje kondenzacije ili neželjene plijesni na površinama zidova i stropova,

(c) izvedeni na način da omogućavaju zaštitu od kontaminacije te naročito suzbijanje štetočina,

(d) izvedeni na način da osiguravaju prema potrebi, optimalne temperaturne uvjete za uskladištenu vodu za ljudsku potrošnju na odgovarajućoj temperaturi, koja se može pratiti i, prema potrebi, bilježiti,

(e) čisti, održavani i u dobrom stanju.

2. Svi dijelovi vodoopskrbnog sustava koji dolaze u dodir sa vodom za ljudsku potrošnju moraju biti projektirani i izgrađeni na način i uz upotrebu materijala koji neće nepovoljno utjecati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti predmeta i materijala koji dolaze u neposredan dodir s vodom za ljudsku potrošnju.

3. Sva vodocrpilišta (vodozahvati) vode koja je namijenjena ljudskoj potrošnji, kao i vodoopskrbni objekti, moraju biti zaštićeni od slučajnog ili namjernog onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu ugroziti zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Stupanj zaštite vodocrpilišta i vodoopskrbnih objekata mora se osigurati u skladu s uvjetima propisanim propisima koji reguliraju područje tehničke i privatne zaštite i ostalim posebnim propisima.

4. Sva vodocrpilišta i ostali vodoopskrbni objekti (vodospreme, precrpne stanice i dr.) moraju biti zaštićeni na prikladan način kojim je onemogućen pristup neovlaštenim osobama i/ili životinjama (npr. zaštitna ograda, alarm, video nadzor, protuprovalni uređaji).

5. Unutar vodocrpilišta u zoni strogog režima zaštite i nadzora nije dozvoljena nikakva aktivnost, osim aktivnosti koje su vezane za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

6. U vodoopskrbnim objektima s radnicima mora biti osiguran odgovarajući broj sanitarnih čvorova s tekućom vodom spojenih na učinkoviti, vodonepropusni odvodni sustav. Ulazi u sanitarne prostore ne smiju voditi izravno u prostorije postrojenja za preradu vode.

7. U vodoopskrbnim objektima s radnicima mora biti osiguran odgovarajući broj umivaonika za pranje ruku smještenih na prikladnim mjestima. Umivaonici za pranje ruku moraju imati toplu i hladnu tekuću vodu, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

8. U vodoopskrbnim objektima mora biti osigurana primjerena i dostatna prirodna ili umjetna izmjena zraka u svim prostorima uključujući i sanitarne prostorije. Prilikom projektiranja vodoopskrbnih objekata projektom je potrebno dokazati da će broj izmjena zraka biti zadovoljavajući kako ne bi utjecao na ispravnost vode za ljudsku potrošnju iliradnike. Dokazivanje se provodi prema važećoj HR normi ili pravilnima struke.

9. U vodoopskrbnim objektima mora biti odgovarajuće prirodno i/ili umjetno osvjetljenje.

10. Sustavi za odvod otpadnih voda moraju biti tako projektirani i izgrađeni da se izbjegne opasnost od kontaminacije vode za ljudsku potrošnju.

11. U vodoopskrbnim objektima s radnicima mora se osigurati odgovarajući garderobni prostor za radnike u kojem je za svakog radnika osiguran ormarić za odvojeno držanje radne i druge osobne odjeće.

12. Sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju biti uskladištena u posebnim prostorijama.

13. U vodoopskrbnom objektu moraju se provoditi postupci za suzbijanje štetnika i štetnih organizama, po posebnom propisu na način da se ne ugrozi zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

B) Posebni zahtjevi za preradu i dezinfekciju, skladištenje i distribuciju vode za ljudsku potrošnju

1. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su prilagoditi tehnološke postupke obrade vode na način da distribuirana voda za ljudsku potrošnju zadovoljava parametre sukladnosti propisane posebnim propisom.

2. Objekti u kojima se određenim tehnološkim postupcima prerađuje voda moraju biti tako projektirani i izvedeni da omogućavaju dobru higijensku praksu s vodom, uključujući zaštitu od kontaminacije između i tijekom pojedinih procesa, a posebno:

(a) podne se površine moraju održavati u dobrom stanju te se moraju lako čistiti i, prema potrebi, dezinficirati. One moraju biti od nepropusnog, neupijajućeg, perivog i neotrovnog materijala, koji neće utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Ako je prikladno, podovi moraju omogućavati odgovarajuću površinsku odvodnju;

(b) zidne se površine moraju održavati u dobrom stanju te se moraju lako čistiti i, prema potrebi, dezinficirati. One moraju biti od nepropusnog, neupijajućeg, perivog i neotrovnog materijala te moraju biti glatke do visine primjerene radnjama koje se obavljaju, osim ako pravna osoba može dokazati nadležnom tijelu da su drugi uporabljeni materijali primjereni;

(c) stropovi (ako nema stropova, unutarnja površina krova) te stropne konstrukcije moraju biti tako izvedene i izrađene da sprečavaju nakupljanje prljavštine i smanjuju kondenzaciju vode te da sprečavaju razvoj plijesni i algi;

(d) prozori i drugi otvori moraju biti tako izvedeni da sprečavaju nakupljanje prljavštine. Oni koji se mogu otvoriti prema vanjskom okolišu moraju, prema potrebi, imati zaštitne mreže koje sprečavaju ulazak insekata i koje se mogu lako skidati radi čišćenja. Ukoliko bi zbog otvorenih prozora moglo doći do kontaminacije, prozori moraju tijekom proizvodnje ostati zatvoreni i blokirani;

(e) vrata moraju biti takva da se mogu lako čistiti i, prema potrebi, dezinficirati. Njihova površina mora biti glatka i od neupijajućeg materijala;

(f) površine (uključujući površine opreme) u prostorima kojima dolaze u doticaj s vodom, moraju se održavati u dobrom stanju te biti takve da se lako čiste i, prema potrebi, dezinficiraju. One moraju biti od glatkog, perivog i neotrovnog materijala otpornog na koroziju, koji neće utjecati na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.

3. Prema potrebi, mora se osigurati odgovarajući prostor za čišćenje, dezinfekciju i skladištenje radnog pribora i opreme. Ti prostori moraju biti od materijala otpornog na koroziju, moraju se lako čistiti i imati odgovarajući dovod tople i hladne vode. Potrebno je izraditi i provoditi plan sanitacije svih vodoopskrbnih objekata

a) Zahtjevi za dezinfekciju vode

1. Kod korištenja vode za javnu vodoopskrbu prednost ima voda kojoj nije potrebna dodatna obrada.

2. Ukoliko je potrebna dodatna obrada vode ista se mora podvrgavati postupku dezinfekcije s dozvoljenim dezinfekcijskim sredstvima.

3. Kod provođenja postupka dezinfekcije vode moraju se koristiti uređaji za automatsko doziranje dezinfekcijskog sredstva, po mogućnosti s daljinskim nadzorom i upravljanjem.

4. Uređaji za automatsko doziranje dezinfekcijskog sredstva moraju biti stalno kontrolirani i održavani na način da su redovno umjereni, za što moraju postojati evidencije.

5. Kod doziranja dezinfekcijskog sredstva pravne osobe koje obavljaju djelatnost vodoopskrbe obvezne su osigurati da je postupak dezinfekcije učinkovit kako bi se osigurala sukladnost vode sa propisanim parametrima na svim mjestima vodoopskrbne razvodne mreže pod nadzorom pravne osobe.

6. Zahtjevi za prostorije za skladištenje i uporabu dezinfekcijskih sredstava kao i zahtjevi za radnike koji rukuju dezinfekcijskim sredstvima utvrđeni su posebnim propisima kojima je uređeno područje kemikalija.

b) Zahtjevi za spremanje vode

1. Voda nakon postupka prerade, a prije distribucije može se pohraniti u prostor za skladištenje vode (vodospreme, vodotornjevi i sl.).

2. Vodne komore unutar vodosprema moraju biti izrađene od vodonepropusnog materijala pogodnog za održavanje i dezinfekciju te moraju biti fizički odvojene od ostalog prostora vodospreme uz strogo kontroliran i ograničen pristup. Stjenke vodnih komora moraju biti glatkih i ravnih površina i ne smiju nepovoljno utjecati na vodu uskladištenu u njima. U vodnim komorama potrebno je osigurati dostatno prozračivanje, ali na način da ne dođe do nepovoljnog utjecaja na uskladištenu vodu.

3. Zdenci moraju biti zaštićeni od svih nepovoljnih utjecaja tj. nalaziti se unutar zatvorenog prostora pod ključem.

c) Zahtjevi za distribuciju vode

Voda se distribuira cjevovodima do potrošača. Isti moraju biti izgrađeni od materijala koje ne utječe na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Ukoliko dođe do puknuća ili rekonstrukcije cjevovoda, prije ponovnog puštanja u uporabu potrebno je provoditi ispiranje i po potrebi dezinfekciju cjevovoda dok se ne postigne sukladnost s propisanim parametrima.

C) Prijevoz vode za ljudsku potrošnju putem cisterni

1. Prijevozna sredstva odnosno cisterne koji se upotrebljavaju za prijevoz vode za ljudsku potrošnju moraju se redovito čistiti i održavati u takvom stanju koje osigurava zaštitu vode od kontaminacije te se moraju i dezinficirati.

2. Prijevozno sredstvo odnosno cisterna koja je namijenjena prijevozu vode za ljudsku potrošnju mora se upotrebljavati samo za prijevoz vode za ljudsku potrošnju.

3. Voda dopremljena do potrošača putem cisterni mora zadovoljiti propisane parametre sukladnosti na slavini cisterne.

D) Zahtjevi koji se odnose na ostalu opremu

Ostala oprema, predmeti i pribor koji se koriste pri preradi, skladištenju i distribuciji vode za ljudsku potrošnju moraju biti:

(a) učinkovito očišćeni i prema potrebi, dezinficirani. Čišćenje i dezinfekcija se moraju obavljati učestalo, a učestalost mora biti određena planom sanitacije.

(b) izrađeni od prikladnog materijala i održavani u takvom stanju da se opasnost od kontaminacije smanji na najmanju mjeru.

E) Otpad nastao u poslovanju s vodom za ljudsku potrošnju

1. Sa svim otpadom koji je nastao tijekom procesa prerade vode (poput otpadnog mulja) mora se provesti postupak gospodarenja otpadom na higijenski i okolišu prihvatljiv način u skladu s posebnim propisima.

2. Otpadna ambalaža od upotrijebljenih kemikalija i dezinfekcijskih sredstava mora se zbrinuti na higijenski i okolišu prihvatljiv način u skladu s posebnim propisima.

F) Osobna higijena

1. Svaka osoba koja dolazi u dodir s vodom za ljudsku potrošnju mora održavati visoki stupanj osobne higijene i mora nositi prikladnu i čistu zaštitu radnu odjeću.

2. Svaki radnik pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe ili obavlja neku djelatnost u vodoopskrbnom objektu, a boluje od bolesti koja se može prenijeti vodom, ili koja je kliconoša takve bolesti, kao ni osobama s inficiranim ozljedama, kožnim infekcijama i/ili ranama ili dijarejom, nije dopušten dodir s vodom za ljudsku potrošnju ili ulazak u vodoopskrbne objekte, ako postoji bilo kakva opasnost od izravne ili neizravne kontaminacije.

3. Svaki radnik pravne osobe koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe ili obavlja neku djelatnost u tom području, a koji bi mogao doći u dodir s vodom za ljudsku potrošnju mora odmah prijaviti poslodavcu svoju bolest ili simptome i njihove uzroke.

G) Izobrazba

Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe moraju osigurati da:

1. osobe koje rukuju vodom budu upućene i/ili osposobljene u području higijene sukladno prirodi posla koji obavljaju i učinkovito nadzirati njihov rad,

2. su osobe koje su odgovorne za razvoj i održavanje postupka iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika odgovarajuće educirane o primjeni načela HACCP sustava,

3. osobe koje rukuju s vodom za ljudsku potrošnju imaju osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti vode i osobnoj higijeni po posebnom propisu,

4. osobe koje rukuju s opasnim kemikalijama imaju osnovna znanja op istima čije stjecanje je propisano posebnim propisom.

44 07.04.2014 Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti 44 07.04.2014 Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti