Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

NN 44/2014 (7.4.2014.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

826

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O GRANIČNIM PRIJELAZIMA ODREĐENIM ZA NEKOMERCIJALNO PREMJEŠTANJE KUĆNIH LJUBIMACA

Članak 1.

U Pravilniku o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca (»Narodne novine«, br. 91/2013 i 132/2013) u članku 5. točki 1. iza podtočke (j) dodaje se nova podtočka (k) koja glasi: »Maljevac,«.

Dosadašnje podtočke (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t), (u) postaju podtočke (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t), (u), (v).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/26

Urbroj: 525-10/0549-14-1

Zagreb, 24. ožujka 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.