Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

840

Na temelju članka 92. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom županijskim upravama za ceste raspoređuje iznos financijskih sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2014. godini ostvariti temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka za 2014. godinu iznose 120 milijuna kuna.

Članak 2.

Od ukupno planiranih 120 milijuna kuna iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika, 20 milijuna kuna namijenjeno je za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra pomorstva, prometa i infrastrukture.

Za navedena interventna sredstva, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi posebnu Odluku o rasporedu sredstava za interventne zahvate, a županijskim upravama za ceste sredstva za tu namjenu doznačavat će se prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvođača radova.

Članak 3.

U svrhu reguliranja međusobnih odnosa i uvjeta korištenja raspoređenih sredstava, a po donošenju ovog Pravilnika, sklopit će se između Hrvatskih cesta d.o.o. i svakom od Županijskih uprava za ceste Ugovor o financiranju županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 4.

Raspored sredstava u iznosu od 100 milijuna kuna vrši se na temelju mjerila iz čl. 92. Zakona o cestama. Sredstva u ukupnom iznosu od 17.847.624 kuna namijenjena ujednačavanju redovnog održavanja doznačavat će se dvjema županijskim upravama za ceste mjesečno u visini 1/12 utvrđenog iznosa.

Ostala sredstva u visini od 82.152.377 kuna doznačavat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih i ovjerenih situacija izvoditelja za izvedene radove izvanrednog održavanja, rekonstrukcije i građenja, uz koje je obavezno priložiti presliku ugovora.

Isto je potrebno dostaviti i za interventna sredstava prema Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate, članak 2. stavak 2.

Članak 5.

Za izvršene radove prema članku 2. ovog Pravilnika postupak javne nabave obavezno je provesti u 2014. godini. Dodijeljena sredstva su samo za 2014. godinu, te neprovođenjem postupka javne nabave u 2014. godini i izostankom korištenja odobrenih sredstava u 2014. godini, sredstva se ne prenose u 2015. godinu.

U slučaju izostanka iskorištenja sredstava odobrenih u 2014. godini, potrebno je detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj, te zatražiti produženje roka korištenja u narednoj 2015. godini.

Članak 6.

S obzirom da Hrvatske ceste d.o.o. u ime i za račun županijskih uprava za ceste vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u vrijeme trajanja zimske službe, potpisuje se Sporazum o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu troškova soli. Temeljem navedenog Sporazuma Hrvatske ceste d.o.o. ispostavljat će županijskim upravama za ceste račun za isporuku soli po pojedinim županijskim upravama za ceste.

Članak 7.

U tablici br. 1 ovog Pravilnika prikazan je pregled sredstava sufinanciranja programa građenja i održavanja cesta županijskih uprava za ceste iz ukupnog prihoda Hrvatskih cesta d.o.o. u 2014. godini.

Tablica br. 1

REDNI BROJ

ŽUPANIJSKA
UPRAVA ZA
CESTE

UJEDNAČAVANJE REDOVNOG ODRŽAVANJA

IZVANREDNO ODRŽAVANJE, GRAĐENJE I MODERNIZACIJA

UKUPNO KN

1

2

3

4

5

1.

Zagrebačke županije


4.500.000

4.500.000

2.

Krapinsko-zagorske županije


2.500.000

2.500.000

3.

Sisačko-moslavačke županije

803.652

8.196.348

9.000.000

4.

Karlovačke županije


6.000.000

6.000.000

5.

Varaždinske županije


3.000.000

3.000.000

6.

Koprivničko-križevačke županije


4.500.000

4.500.000

7.

Bjelovarsko-bilogorske županije


6.000.000

6.000.000

8.

Primorsko-goranske županije


2.500.000

2.500.000

9.

Ličko-senjske županije

17.043.972

3.956.028

21.000.000

10.

Virovitičko-podravske županije


4.500.000

4.500.000

11.

Požeško-slavonske županije


3.000.000

3.000.000

12.

Brodsko-posavske županije


3.000.000

3.000.000

13.

Zadarske županije


6.000.000

6.000.000

14.

Osječko-baranjske županije


4.000.000

4.000.000

15.

Šibensko-kninske županije


5.000.000

5.000.000

16.

Vukovarsko-srijemske županije


4.000.000

4.000.000

17.

Splitsko-dalmatinske županije


4.000.000

4.000.000

18.

Istarske županije


4.000.000

4.000.000

19.

Dubrovačko-neretvanske županije


2.000.000

2.000.000

20.

Međimurske županije


1.500.000

1.500.000

UKUPNO

17.847.624

82.152.376

100.000.000

Članak 8.

Sredstva koja se doznačuju županijskim upravama za ceste iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. čine prihod županijskih uprava za ceste kojim se realiziraju planovi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Članak 9.

Radi provedbe članka 108. stavka 2. podstavka 2. Zakona o cestama, županijske uprave za ceste od ukupno dobivenih sredstava iz Tablice br. 1. članka 7. ovoga Pravilnika, dužne su dio sredstava doznačiti gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija (u daljnjem tekstu veliki gradovi).

Sredstva iz članka 9. stavak 1. ovoga Pravilnika, županijske uprave za ceste doznačit će velikim gradovima mjesečno, sukladno priljevu sredstava iz članka 4. ovoga Pravilnika, a prema metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012 godini, članak 6.b i 6.c (»Narodne novine«, br. 122/12).

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. g.

Klasa: 011-01/14-02/27
Urbroj: 530-08-1-14-2
Zagreb, 19. ožujka 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

45 09.04.2014 Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini 45 09.04.2014 Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2014. godini