Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

841

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 8. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013) i članka 56. stavak 1. alineja 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009, 59/2012), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVANJIMA I SVJEDODŽBAMA O OSPOSOBLJENOSTI POMORACA

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive:

– Direktiva 2008/106/EZ Direktiva 2008/106/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca (preinaka); SL L 323 3. 12. 2008. str. 33 – 61

– Direktiva 2012/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive 2008/106/EZ o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca; SL L 343 14. 12. 2012. str. 78 – 105«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. alineja 30. riječi »više od 15 Nm«, zamjenjuju se riječima, »više od 15 M«, a iza riječi »propisom« briše se zarez i dodaju se riječi: »ili područjem koje je kao područje priobalne plovidbe utvrđeno pozitivnim međunarodnim sporazumom.«

Članak 3.

U članku 12. stavak 1. alineja 5. riječ »višeg« zamjenjuje se riječju »starijeg«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. iza alineje 4. dodaje se alineja 5., koja glasi:

»– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.«

Članak 5.

U članku 15. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji umjesto programa izobrazbe D11 (GMDSS radiooperator) posjeduje svjedodžbu iz članka 36. ovog Pravilnika uz ograničenje da svjedodžba iz stavka 1. ovog članka vrijedi samo za nacionalnu plovidbu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 16. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Svjedodžbu iz stavka 1. ovog članka može steći i pomorac koji umjesto programa izobrazbe D11 (GMDSS radiooperator) posjeduje svjedodžbu iz članka 36. ovog Pravilnika uz ograničenje da svjedodžba iz stavka 1. ovog članka vrijedi samo za nacionalnu plovidbu.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 7.

U članku 20. stavak 1. alineja 3. riječi »sukladno programu« zamjenjuju se riječima: »iz dijela«.

Članak 8.

U članku 21. stavak 1. alineja 12. riječ »strane« mijenja se u riječ »straže«.

U stavku 3. riječi »iz članka 23.« zamjenjuju se riječima »iz članka 20.«

Članak 9.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od odredbi članka 15. stavak 2., članka 16. stavak 2, članka 17. stavak 2., članka 18. stavak 2., članka 19. stavak 1. alineja 1., članka 20. stavak 1. alineja 6., odnosno članka 20. stavak 2. alineja 6.; članka 21. stavak 1. alineja 6., odnosno članka 21. stavak 2. alineja 6. svjedodžbe iz članaka 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 mogu se steći i bez završene posebne izobrazbe za korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS).«

Članak 10.

U članku 23. stavak 1. alineja 4. mijenja se i glasi:

»– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u službi stroja«.

Članak 11.

U članku 26. stavak 1. alineja 2. riječi »iz Priloga D4« zamjenjuju se riječima »iz Priloga D7«.

U stavku 1. alineja 4. riječi »iz Priloga C4« zamjenjuju se riječima »iz Priloga C8«.

Članak 12.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Svjedodžbu o osposobljenosti za starijeg člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5), stječe pomorac koji:

– ima najmanje 18 godina života,

– udovoljava uvjetima za stjecanje svjedodžbe iz članka 26. ovog Pravilnika,

– položi ispit za stjecanje takve svjedodžbe, sukladno programu iz Priloga C44,

– ima najmanje 6 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici i završenu posebnu izobrazbu, sukladno programu iz Priloga D40 ili 12 mjeseci plovidbene službe u svojstvu člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici,

– udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.«

Članak 13.

U članku 29. stavak 1. alineja 4. riječi »plovidbe službu« zamjenjuju se riječima: »plovidbene službe«.

Članak 14.

(1) U članku 32. stavak 1. alineja 5. riječi: »od čega najmanje 6 mjeseci na brodovima u međunarodnoj plovidbi« se brišu.

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pristupnik za stjecanje svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, koji u tijeku obrazovanja nije ovladao programima iz Priloga D, dio D46 (Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici), D47B (Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu-upravljačka razina), D48 (Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša), dužan je prije izdavanja svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka savladati odnosne programe.

(3) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 15.

U članku 35. stavak 3. riječi: »iz članka 32.« zamjenjuju se riječima »iz članka 34.«

Članak 16.

U članku 39. stavak 2. riječi: »iz članaka 12. – 24. i 28. – 37.« zamjenjuju se riječima »iz članaka 11. – 21. i 26. – 35.«

Članak 17.

U članku 40. stavak 1. riječi »vježbenik elektrotehnike« zamjenjuju se riječima: »vježbenici elektrotehnike«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Vježbenik elektrotehnike koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (HR III/2) ili svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (STCW III/7) i ostvari najmanje 12 mjeseci plovidbene službe u službi stroja nije dužan voditi vježbenički dnevnik iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 18.

U članku 41. stavak 2. iza riječi »međunarodnoj« dodaje se riječ: »plovidbi«.

Članak 19.

U članku 44. stavak 1. alineja 5. mijenja se i glasi:

»– ima Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti – Upravljanje gašenjem požara,«.

Članak 20.

U članku 49. stavak 1. riječi: »iz Priloga D« zamjenjuju se riječima »iz Priloga D1«.

Članak 21.

U članku 50. stavak 1. riječi: »iz Priloga D« zamjenjuju se riječima »iz Priloga D2«.

Članak 22.

U članku 55. stavak 1. dodaje se nova alineja 1. koja glasi:

»– ima svjedodžbu iz članka 54. ovog Pravilnika«.

Dosadašnje alineje 1. i 2. postaju alineje 2. i 3.

Članak 23.

U članku 56. stavak 6. riječi »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima »iz stavka 5.«

Članak 24.

U članku 68. stavak 2. iza riječi »iz Priloga D27« briše se točka i dodaju se riječi: »i položi ispit, sukladno programu iz Priloga C36 ovog Pravilnika.«

Članak 25.

U članku 82. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ministarstvo će o rezultatima prosudbe izvijestiti Europsku komisiju najkasnije 6 mjeseci od provedene prosudbe.«

Članak 26.

U članku 83. stavak 6. riječi »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima »iz stavka 5.«.

Članak 27.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»Članak 84.

(1) Pristupnici za stjecanje svjedodžbi iz članka 17., 18., 19., 20. i 21. koji nisu završili srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, a upisali su preddiplomski sveučilišni studij nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, dužni su tijekom studija, a prije pohađanja odgovarajućih kolegija na upravljačkoj razini završiti uvodni razlikovni program, sukladno programu iz Priloga E1 ovog Pravilnika.

(2) Pristupnici za stjecanje svjedodžbi iz članka 31., 32., 33., 34. i 35. koji nisu završili srednjoškolsko obrazovanje nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, a upisali su preddiplomski sveučilišni studij nautičkog, brodostrojarskog ili drugog odgovarajućeg smjera, dužni su tijekom studija, a prije pohađanja odgovarajućih kolegija na upravljačkoj razini završiti uvodni razlikovni program, sukladno programu iz Priloga E2 ovog Pravilnika.

(3) Uvodni razlikovni program iz stavaka 1. i 2. ovog članka provode visoka pomorska učilišta.

(4) Pristupnici za stjecanje svjedodžbe iz članka 25. koji nisu završili srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje elektrotehničkog smjera sukladno programu iz dijela A-III/6 STCW Pravilnika dužni su završiti posebnu izobrazbu sukladno programu iz Priloga E3 ovog Pravilnika.

(5) Program iz Priloga E3 ovog Pravilnika provode pomorska učilišta ovlaštena za provedbu pomorskog obrazovanja.«

Članak 28.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»Članak 113.

(1) Svjedodžbe o osposobljenosti izdane od nadležnih tijela država članica Europske unije i trećih država priznatih od strane Europske komisije sukladno odredbama direktive kojom se uređuju minimalni standardi izobrazbe pomoraca, u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije, te ukoliko Republika Hrvatska sa odnosnom trećom državom ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju svjedodžbi sukladno odredbama STCW Konvencije.

(2) Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rad na tankerima za zapovjednike broda i časnike palube odnosno stroja izdanih od strane država iz stavka 1. ovog članka u Republici Hrvatskoj priznaju se ako su priznate od Europske komisije, te ukoliko Republika Hrvatska sa odnosnom trećom državom ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju svjedodžbi sukladno odredbama STCW Konvencije.

(3) Na zahtjeve imatelja svjedodžbe iz stavka 1. i 2. ovog članka, Ministarstvo izdaje Ovjeru.

(4) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo će izdati nakon što utvrdi autentičnost i valjanosti odnosne svjedodžbe.

(5) Ovjeru iz stavka 3. ovog članka u pogledu priznavanja svjedodžbi iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo će izdati ukoliko posjednik svjedodžbe o osposobljenosti udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima.

(6) Pored uvjeta propisanih stavcima 4. i 5. ovog članka, Ministarstvo će izdati Ovjeru iz stavka 3. u odnosu na svjedodžbe iz stavka 1. ovog članka, ukoliko posjednik svjedodžbe, koji u prethodnom obrazovanju nije položio poznavanje pomorskog zakonodavstva RH, položi ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva RH, sukladno programu iz priloga C50.

(7) Ovjera iz stavka 3. ovog članka se izdaje s rokom valjanosti do roka valjanosti svjedodžbe temeljem koje je Ovjera izdana, a najdulje na rok od pet godina od dana izdavanja Ovjere.

(8) Kada država koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti, temeljem koje je izdana ovjera, povuče, ukine, suspendira ili otkaže svjedodžbu, Ministarstvo će ukinuti ovjeru, te o tome izvijestiti imatelja predmetne ovjere.

(9) Postupak priznavanja svjedodžbi izdanih od strane nadležnih tijela treće države može pokrenuti Ministarstvo podnošenjem zahtjeva Europskoj komisiji, navodeći razloge za pokretanje postupka.

(10) Ako Europska komisija ne donese odluku u svezi zahtjeva iz stavka 9. ovog članka u roku od 18 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, Ministarstvo može privremeno odlučiti o priznavanju pojedine svjedodžbe izdane od nadležnih tijela treće države, do okončanja postupka priznavanja propisanog relevantnim propisom Europske unije.

(11) Ako Ministarstvo smatra da treća država čije su svjedodžbe priznate sukladno ovom članku više ne udovoljavanju uvjetima priznanja, bez odlaganja će izvijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije, navodeći relevantne razloge.

(12) Ako Europska komisija donese odluku o ukidanju priznanja svjedodžbi izdanih od treće države, Ministarstvo će odbiti zahtjeve za izdavanje ovjere svjedodžbi izdanih od treće države nakon donošenja odluke o ukidanju priznanja.

(13) Ministarstvo će sa državama čije se svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti priznaju u Republici Hrvatskoj zaključiti sporazum kojim će se posebno ugovoriti obveza neodložnog informiranja o svim značajnim promjenama u sustavu obrazovanja, izobrazbe i izdavanja svjedodžbi sukladno STCW Konvenciji, 1978, kako je izmijenjena i dopunjena.

(14) Kada Ministarstvo u prekršajnom postupku ili sud u kaznenom postupku oduzme Ovjeru svjedodžbe, Ministarstvo će bez odlaganja o tome izvijestiti državu koja je izdala svjedodžbu o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti.«

Članak 29.

U članku 116. stavak 4. briše se točka i dodaju se riječi: »odnosno na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D Pravilnika«.

Članak 30.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»Članak 128.

(1) Pomorci koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (STCW III/7) može steći pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog električara (HR III/2),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika elektrotehnike (STCW III/6) može steći pomorac koji posjeduje svjedodžbu o osposobljenosti za brodskog elektroničara (HR III/3).

(2) Pomorci koji su stekli određena zvanja po dosadašnjim propisanim, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbu (HR III/4) koja je izdana s vremenskim ograničenjem, može se zamijeniti za svjedodžbu iz članka 28. ovog Pravilnika.

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5) koja je izdana s vremenskim ograničenjem, može se zamijeniti za svjedodžbu iz članka 46. ovog Pravilnika.

3. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/24) može je zamijeniti za svjedodžbu iz članka 28. ovog Pravilnika.

(3) Pomorci koji su do 25. svibnja 2007. godine stekli određena zvanja u službi stroja, mogu steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:

1. Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/26) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6),

2. Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/25) može je zamijeniti za Svjedodžbu o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5),

(4) Pomorci iz stavka 3. ovog članka mogu steći svjedodžbe ako imaju najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u posljednjih 5 godina ili ako polože ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika,

(5) Svjedodžbe o osposobljenosti iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka izdat će se pomorcu koji udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima i posjeduje svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti, kao i potvrde o osposobljenosti, koje su propisane uvjetima za stjecanje odnosnih svjedodžaba o osnovnoj osposobljenosti.«

Članak 31.

U članku 130. stavak 1. točka 3. riječi »odgovornog« zamjenjuju se riječju: »odgovoran«, a u točki 4. iza riječi »(R-HR VI/4)« dodaju se riječi: »može steći«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pomorci iz stavka 1. ovog članka mogu steći svjedodžbe o osposobljenosti ako imaju najmanje 12 mjeseci potvrđene plovidbene službe u posljednjih 5 godina ili ako polože ispit prema programu i na način kako je propisano u Prilogu C 37 ovog Pravilnika.«

Članak 32.

U članku 133. stavak 6. riječi »iz Priloga A« zamjenjuju se riječima »iz Priloga D«.

Članak 33.

U članku 134. stavak 1. i 2. riječ »mjeseca« zamjenjuju se riječju »mjeseci«.

Članak 34.

U članku 135. stavak 5. riječi »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 4.«.

Članak 35.

Prilog »D5 Član posade koji čini dio plovidbene straže« mijenja se i glasi:

»D4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Upravljanje brodom i izvršavanje naredbi za kormilarenje na engleskom jeziku


Korištenje magnetskih i žiro-kompasa

Naredbe za kormilarenje

Prelazak s automatskog kormila na ručno kormilarenje i obratno
Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju:

1. praktičnog ispitivanja, ili

2. potvrđene prakse u službi, ili

3. potvrđene prakse na školskom brodu

Brod se drži u kursu unutar granica tolerancije, uzimajući u obzir područje plovidbe i stanje na moru.

Promjene kursa su ujednačene i kontrolirane

Komunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajen u plovidbiPažljivo motrenje vidom i sluhom tijekom straže


Odgovornosti prilikom držanja straže, uključujući izvješćivanje o približnom položaju zvučnog signala, svjetla ili drugog objekta u stupnjevima ili stranama svijeta
Prosudba dokaza dobivenih na temelju:

1. praktičnog ispitivanja, ili

2. potvrđene prakse u službi, ili

3. potvrđene prakse na školskom brodu

Zvučni signali, svjetla i ostali objekti pravovremeno se otkrivaju i o njihovom točnom položaju u stupnjevima ili stranama svijeta obavještava se časnik straže


Pridonošenje praćenju i nadzoru sigurne straže


Pojmovi i definicije na brodu

Korištenje odgovarajuće unutarnje komunikacije i alarmnih sustava

Sposobnost razumijevanja naredaba i komuniciranja s časnikom straže o pitanjima od važnosti za dužnost držanja straže

Postupci za smjenu, držanje i primopredaju straže

Podaci potrebni za držanje sigurne straže

Temeljni postupci zaštite okoliša

Prosudba dokaza dobivenih na temelju potvrđene prakse u službi ili potvrđene prakse na školskom brodu
Komunikacija je jasna i sažeta a od časnika na straži se traži savjet/pojašnjenje u slučaju nerazumijevanja podataka ili uputa o straži

Držanje, primopredaja i smjena straže u skladu su s prihvaćenom praksom i postupcima


Rad s opremom u slučaju nužde i primjena postupaka u slučaju nužde

Poznavanje dužnosti u slučaju nužde i alarmnih signala

Poznavanje pirotehničkih signala pogibelji; satelitski radiofarovi EPIRB i SART

Izbjegavanje lažnih signala pogibelji i radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nenamjerne aktivacije


Prosudba dokaza dobivenih na temelju demonstracije i potvrđene prakse u službi ili potvrđene prakse na školskom broduPočetno postupanje nakon primjećivanja slučaja opasnosti ili izvanrednog stanja u skladu je s utvrđenom praksom i postupcima

Komunikacija je jasna i sažeta u svim prilikama i naredbe se potvrđuju na način uobičajen u plovidbi

Cjelovitost sustava za uzbunjivanje u nuždi i pogibelji očuvan je u svim prilikamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

14,0

4,0

UKUPNO

18,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)«.

Članak 36.

Prilozi D13A, D13B, D14 i D15 mijenjaju se i glase:

»D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Doprinošenje sigurnom rukovanju teretom tankera za prijevoz nafte i kemikalijaOsnovno poznavanje tankera:

1. vrste tankera za prijevoz nafte i kemikalija

2. opći raspored i konstrukcija

Osnovno poznavanje rukovanja teretom:

1. sustavi cijevi i ventili

2. pumpe tereta

3. ukrcaj i iskrcaj

4. čišćenje i ispiranje tankova, oslobađanje tankova od plina i inertiranje tankova

Osnovno poznavanje fizikalnih svojstava nafte i kemikalija:

1. tlak i temperatura, uključujući odnos tlaka i temperature pri isparavanju

2. tipovi nastanka elektrostatičkog naboja

3. kemijski simboli

Poznavanje i razumijevanje kulture sigurnosti i upravljanja sigurnošću na tankerima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbeKomunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i učinkovita

Rukovanje teretom obavlja se u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kako bi se osigurala sigurnost rukovanja

Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnostiOsnovno poznavanje opasnosti povezanih s poslovima na tankeru, uključujući:

1. opasnosti za zdravlje

2. ekološke opasnosti

3. opasnosti od reaktivnosti

4. opasnosti od korozije

5. opasnosti od eksplozije i zapaljivosti

6. opasnosti od izvora zapaljenja, uključujući elektrostatičke izvore

7. opasnosti od toksičnosti

8. istjecanja i oblaci pare

Osnovno poznavanje nadzora opasnosti:

1. inertiranje, punjenje vodom, sredstva za sušenje i tehnike praćenja

2. antistatičke mjere

3. ventilacija

4. odvajanje

5. inhibiranje tereta

6. važnost kompatibilnosti tereta

7. nadzor atmosferskih uvjeta

8. ispitivanje na plinove

Razumijevanje podataka na listi podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheet, MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe


Pravilno prepoznaje, na MSDS-u, odnosne opasnosti za brod i osoblje povezane s teretom te poduzima odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenim postupcima

Prepoznavanje i postupanje nakon primjećivanja opasnog stanja odgovara utvrđenim postupcima u skladu s najboljom praksom

Primjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu
Funkcija i pravilno korištenje uređaja za mjerenje količine plinova i slične opreme

Pravilno korištenje sigurnosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:

1. aparat za disanje i opremu za evakuaciju spremnika

2. zaštitnu odjeću i opremu

3. uređaje za oživljavanje

4. opremu za spašavanje i evakuaciju

Osnovno poznavanje sigurne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smjernicama struke i osobne plovidbene sigurnosti u vezi s tankerima za prijevoz nafte i kemikalija, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. sigurnosne mjere za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. električnu sigurnost

5. sigurnosnu kontrolnu listu brod/kopno

Osnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o sigurnosti materijala (MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore.

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Preporuke i zabrane za prvu pomoćProvedba protupožarnih operacija

Organizacija reakcije na požar na tankeru i mjere koje je potrebno poduzeti

Opasnosti od požara povezanih s rukovanjem teretom i prijevozom opasnih i štetnih tekućina u rasutom stanju

Protupožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara nafte i kemikalija

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba prijenosnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje suhim kemikalijama

Ograničavanje izljeva u vezi s protupožarnim operacijama


Praktične vježbe i poduka koje se provode u potvrđenim i stvarno realističnim uvjetima izobrazbe (npr. u simuliranim brodskim uvjetima) i, kad je god moguće i izvedivo, u tami


Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja požara na brodu u skladu je s utvrđenom praksom i postupcima

Postupanje nakon prepoznavanja signala za uzbunu odgovara odnosnom slučaju nužde i u skladu je s utvrđenim postupcima

Odjeća i oprema primjereni su za protupožarne operacije

Izbor trenutka i slijed pojedinačnih postupaka primjereni su prevladavajućim okolnostima i uvjetima

Požar je ugašen korištenjem odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstava
Postupci u slučajevima nuždeOsnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavu rada u slučaju nužde


Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija je u skladu s postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnosti


Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja nafte ili kemikalija

Osnovno poznavanje posljedica onečišćenja naftom i kemikalijama na ljudski i morski život

Osnovno poznavanje brodskih postupaka za sprječavanje onečišćenja

Osnovno poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju izlijevanja, uključujući potrebu da se:

1. relevantne informacije prijave odgovornim osobama

2. pomogne u provedbi brodskih postupaka za ograničavanje izljeva

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikama

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

40,0

7,0

UKUPNO

47,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D13B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Pridonošenje sigurnom radu tankera za prijevoz ukapljenog plina
Konstrukcija i radne karakteristike tankera za prijevoz ukapljenog plina

Osnovno poznavanje tankera za prijevoz ukapljenog plina

1. vrste tankera za prijevoz ukapljenog plina

2. opći raspored i konstrukcija

Osnovno poznavanje rukovanja teretom:

1. sustavi cijevi i ventili

2. oprema za rukovanje teretom

3. ukrcaj, iskrcaj i nadzor nad teretom u prolazu

4. sustav za obustavu rada u slučaju nužde (ESD)

5. čišćenje i ispiranje spremnika, oslobađanje spremnika od plina i inertiranje spremnika

Osnovno poznavanje fizikalnih svojstava ukapljenih plinova, uključujući:

1. svojstva i karakteristike

2. tlak i temperaturu, uključujući odnos tlaka i temperature pri isparavanju

3. tipove nastanka elektrostatičkog naboja

4. kemijske znakove

Poznavanje i razumijevanje kulture sigurnosti i upravljanja sigurnošću na tankerima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Komunikacija unutar područja odgovornosti jasna je i učinkovita

Teretom se rukuje u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja

Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti


Osnovno poznavanje opasnosti povezanih s poslovima na tankeru, uključujući:

1. opasnosti za zdravlje

2. ekološke opasnosti

3. opasnosti od reaktivnosti

4. opasnosti od korozije

5. opasnosti od eksplozije i zapaljivosti

6. izvore zapaljenja

7. elektrostatičke opasnosti

8. opasnosti od toksičnosti

9. istjecanja i oblake pare

10. ekstremno niske temperature

11. opasnosti od tlakova

Osnovno poznavanje nadzora opasnosti:

1. tehnike inertiranja, sušenja i praćenja

2. antistatičke mjere

3. ventilacija

4. odvajanje

5. inhibiranje tereta

6. važnost kompatibilnosti tereta

7. nadzor atmosferskih uvjeta

8. testiranje na plinove

Razumijevanje informacija sadržanih u listi podataka o sigurnosti materijala (MSDS-u)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbePravilno prepoznaje, na MSDS-u, odnosne opasnosti za brod i osoblje povezane s teretom te poduzima odgovarajuće mjere u skladu s utvrđenim postupcima

Prepoznavanje i postupanje nakon primjećivanja opasne situacije odgovara utvrđenim postupcima u skladu s najboljom praksomPrimjena mjera opreza i mjera za sigurnost i zaštitu na radu

Funkcija i pravilno korištenje uređaja za mjerenje količine plinova i slične opreme

Pravilno korištenje sigurnosne opreme i zaštitnih uređaja, uključujući:

1. aparat za disanje i opremu za evakuaciju spremnika

2. zaštitnu odjeću i opremu

3. uređaje za oživljavanje

4. opremu za spašavanje i evakuaciju

Osnovno poznavanje sigurne radne prakse i postupaka u skladu sa zakonskim i smjernicama struke i osobne plovidbene sigurnosti u vezi s tankerima za prijevoz ukapljenog plina, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. sigurnosne mjere za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. električnu sigurnost

5. sigurnosnu kontrolnu listu brod/kopno

Osnovno poznavanje prve pomoći uz osvrt na listu podataka o sigurnosti materijala (MSDS)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostore

Postupci i sigurna radna praksa namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Preporuke i zabrane za prvu pomoćProvedba protupožarnih operacija

Protupožarna organizacija na tankeru i mjere koje je potrebno poduzeti

Posebne opasnosti povezane s rukovanjem teretom i prijevozom ukapljenih plinova u rasutom stanju

Protupožarna sredstva koja se koriste za gašenje požara plina

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba prijenosnih protupožarnih sustava za gašenje pjenom

Uporaba fiksnih protupožarnih sustava za gašenje suhim kemikalijama

Osnovno poznavanje ograničavanja izljeva u vezi s protupožarnim operacijama

Praktične vježbe i poduka provedeni u potvrđenim i uistinu realističnim uvjetima obuke (npr. simulirani brodski uvjeti) i, kada god je to moguće i izvedivo, u tami

Početno i daljnje postupanje nakon primjećivanja slučaja nužde usklađeno je s utvrđenim praksama i postupcima

Radnje poduzete u prepoznavanju signala za uzbunu odgovaraju ukazanom hitnom slučaju i u skladu su s utvrđenim postupcima

Odjeća i oprema odgovaraju naravi protupožarnih postupaka

Određivanje vremena i slijed pojedinačnih aktivnosti odgovara okolnostima i uvjetima

Postignuto je gašenje požara pomoću odgovarajućih postupaka, tehnika i protupožarnih sredstavaReakcija u slučajevima nužde

Osnovno poznavanje postupaka u slučaju nužde, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima u slučaju nužde i planovima za nepredviđene okolnostiPoduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okoliša zbog ispuštanja ukapljenih plinova

Osnovno poznavanje posljedica onečišćenja na ljudski i morski život

Osnovno poznavanje brodskih postupaka za sprječavanje onečišćenja

Osnovno poznavanje mjera koje treba poduzeti u slučaju izlijevanja, uključujući potrebu da se:

1. relevantne informacije prijave odgovornim osobama

2. pomogne u provedbi brodskih postupaka za ograničavanje izljeva

3. spriječi krti lom

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti okoliša poštuju se u svim prilikamaUKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

29,0

4,0

UKUPNO

33,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D14 Rad na tankerima za ulje

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5.

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja
sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretom


Dizajn i obilježja tankera za prijevoz nafte

Poznavanje dizajna, sustava i opreme tankera za prijevoz nafte, uključujući:

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

Komunikacija je jasna, razumljiva i uspješna

Rukovanje teretom obavlja se na siguran način, uzimajući u obzir dizajn, sustave i opremu tankera za prijevoz nafte
1. opći raspored i konstrukciju

2. raspored i opremu pumpnih uređaja

3. raspored spremnika, sustav cjevovoda i raspored otvora za prozračivanje spremnika

4. mjerne sustave i alarme

5. sustave grijanja tereta

6. sustave za čišćenje spremnika, oslobađanje spremnika od plinova i inertiranje spremnika

7. balastni sustav

8. prozračivanje teretnih prostora i ventilaciju nastambi

9. raspored spremnika za zauljene mješavine

10. sustave za obradu povratnih para

11. električne i elektroničke sustave upravljanja povezane s teretom

12. opremu za zaštitu okoliša, uključujući opremu za praćenje ispuštanja ulja (Oil Discharge Monitoring Equipment, ODME)

13. površinsku zaštitu spremnika

14. sustav nadzora temperature i tlaka u spremniku

15. protupožarne sustave

Poznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov sigurni rad

Vještine iz područja tankerske kulture sigurnosti i primjene sustava upravljanja sigurnošću

Poznavanje i razumijevanje sustava praćenja i sigurnosti, uključujući obustavu rada u slučaju nužde

Ukrcaj i iskrcaj tereta, nadzor nad teretom i rukovanje teretom

Sposobnost obavljanja mjerenja i izračuna u vezi s teretom

Poznavanje učinka tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritet

Poznavanje i razumijevanje postupaka vezanih uz naftni teret, uključujući:

1. planove ukrcaja i iskrcaja

2. balastiranje i debalastiranje

3. postupke čišćenja spremnika

4. inertiranje

5. oslobađanje od plina

6. prenošenje s broda na brod

7. punjenje s vrha

8. pranje sirovom naftom


2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbeKod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i provedba odvijaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja i izbjegava onečišćenje morskog okoliša

Moguće nepridržavanje postupaka povezanih s rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravlja

Ispravan ukrcaj, smještaj i iskrcaj tereta osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar sigurnih granica u svim prilikama

Mjere koje se poduzimaju i postupci koje se slijedi primjenjuju se pravilno a odgovarajuća brodska oprema povezana s teretom koristi se pravilno

Kalibracija i korištenje opreme za praćenje i otkrivanje plina u skladu su s operativnom praksom i postupcima

Postupcima za praćenje i sustavima sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima za slučajeve nužde

Osoblju se dodjeljuju dužnosti i obavještava ih se o postupcima i standardima rada kojih se trebaju pridržavati na način koji je prikladan za odnosnog pojedinca i u skladu sa sigurnom operativnom praksom

Razvoj i primjena planova aktivnosti, postupaka i kontrolnih popisa vezanih uz teret

Sposobnost kalibriranja i korištenja sustava za praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plina

Sposobnost upravljanja i nadgledanja osoblja s odgovornostima u vezi s teretom

Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima naftnih teretaPoznavanje i razumijevanje fizikalnih i kemijskih svojstava naftnih tereta

Razumijevanje podataka iz liste podataka o sigurnosti materijala (MSDS)


Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika naftnih tereta i povezanih plinova te njihovog utjecaja na sigurnost, okoliš i poslove na brodu učinkovito se koriste
Poduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti i mjera nadzora povezanih s rukovanjem teretom tankera za prijevoz nafte, uključujući:

1. toksičnost

2. zapaljivost i eksplozivnost

3. opasnost za zdravlje

4. sastav inertnog plina

5. elektrostatičke opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti od neusklađenosti s mjerodavnim pravilima/propisima

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano s rukovanjem teretom tankera za prijevoz nafte pravilno se prepoznaju i poduzimaju se primjerene mjere nadzora

Primjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu

Poznavanje i razumijevanje sigurne radne prakse, uključujući ocjenjivanje rizika i osobnu plovidbenu sigurnost u vezi s tankerima za prijevoz nafte:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore, uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja

3. mjere opreza za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. mjere opreza za električnu sigurnost

5. korištenje prikladne osobne zaštitne opreme

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima prakse, potvrđenjima za rad i ekološkim pitanjima

Pravilno korištenje aparata za disanje

Poštuju se postupci za ulazak u zatvorene prostoreReakcija u slučajevima nužde


Poznavanje i razumijevanje postupaka u slučaju nužde na tankerima za prijevoz nafte, uključujući:

1. brodske planove hitnih intervencija

2. hitnu obustavu operacija rukovanja teretom

3. mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju prestanka rada sustava ili usluga ključnih za rukovanje teretom

4. suzbijanje požara na tankerima za prijevoz nafte

5. spašavanje u zatvorenim prostorima

6. korištenje liste podataka o sigurnosti materijala (MSDS-a)

Mjere koje je potrebno poduzeti nakon sudara, nasukanja ili izljeva

Poznavanje postupaka medicinske prve pomoći na tankerima za prijevoz nafte

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnosti

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema

Evakuacija, hitna obustava rada i postupci izolacije odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah

Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mjere koje se poduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutačno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smjernicama
Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okolišaRazumijevanje postupaka za sprječavanje onečišćenja atmosfere i okoliša
Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poslovi se obavljaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima za sprječavanje onečišćenja okoliša


Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevima


Poznavanje i razumijevanje mjerodavnih odredbi

Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova (MARPOL), s izmjenama i dopunama, i drugih mjerodavnih instrumenata IMO-a, smjernica struke i lučkih propisa u općoj primjeni

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Rukovanje teretom u skladu je s mjerodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima sigurne radne prakse
UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

44,0

15,0

UKUPNO

60,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)

D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove

Stupac 1.

Stupac 2.

Stupac 3.

Stupac 4.

Stupac 5

Sposobnost

Znanje, razumijevanje i vještine

Način dokazivanja sposobnosti

Mjerila za ocjenjivanje sposobnosti

Broj sati

Predavanja

Vježbe

Sposobnost sigurnog obavljanja i praćenja svih operacija rukovanja teretomDizajn i karakteristike tankera za prijevoz ukapljenih plinova

Poznavanje dizajna, sustava i opreme tankera za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. vrste tankera za prijevoz ukapljenih plinova i konstrukciju spremnika tereta

2. opći raspored i

3. sustave spremanja tereta, uključujući materijale konstrukcije i izolacije

4. opremu za rukovanje i instrumentaciju za terete, uključujući:

4.1. pumpe tereta i raspored pumpnih uređaja

4.2. teretne cjevovode i ventile

4.3. ekspanzijske uređaje

4.4. protupožarnu mrežicu

4.5. sustave za praćenje temperature

4.6. sustave za mjerenje razine u spremniku tereta

4.7. sustave za praćenje i kontrolu tlaka u spremniku

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbeKomunikacija je jasna, razumljiva i uspješna

Rukovanje teretom obavlja se na siguran način, uzimajući u obzir dizajn, sustave i opremu tankera za prijevoz ukapljenih plinova

Pumpanje se obavlja u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima i na odgovarajući način za pojedinu vrstu tereta

Kod rukovanja teretom se planiranje, upravljanje rizikom i provedba odvijaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima kojima se osigurava sigurnost rukovanja i izbjegava onečišćenje morskog okoliša

Ispravan ukrcaj, smještaj i iskrcaj ukapljenog plina osigurava da stanja stabilnosti i naprezanja ostanu unutar sigurnih granica u svim prilikama


5. sustav održavanja temperature tereta

6. sustave kontrole atmosfere spremnika (inertni plin, dušik), uključujući sustave za skladištenje, proizvodnju i distribuciju

7. sustave grijanja koferdama

8. sustave za otkrivanje plina

9. balastne sustave

10. sustave za otparavanje

11. sustave za ukapavanje plina

12. sustav za obustavu rada u slučaju nužde (ESD) za teret

13. sustave za predaju tereta

Poznavanje teorije i karakteristika rada pumpi, uključujući vrste pumpi tereta i njihov sigurni rad

Ukrcaj i iskrcaj tereta, nadzor nad teretom i rukovanje teretom

Poznavanje učinka tekućeg tereta u rasutom stanju na trim, stabilnost i strukturalni integritet

Vještine iz područja tankerske kulture sigurnosti i primjene zahtjeva za upravljanje sigurnošću

Vještina potrebna za primjenu sigurnih priprema, postupaka i kontrolnih popisa za sve operacije rukovanja teretom, uključujući:

1. nakon pristajanja i tijekom ukrcaja:

1. pregled spremnika

2. inertiranje (smanjenje O2, smanjenje točke rošenja)

3. punjenje plinom

4. hlađenje

5. ukrcaj

6. debalastiranje

7. uzimanje uzoraka, uključujući uzimanje uzoraka u zatvorenoj petlji

2. tijekom putovanja morem:

1. hlađenje

2. održavanje tlaka

3. otparavanje

4. inhibiranje

3. tijekom iskrcaja:

1. iskrcaj

2. balastiranje

3. sustave za čišćenje i sušenje

4. sustave za oslobađanje spremnika od tekućine


Moguće nepridržavanje postupaka povezanih s rukovanjem teretom odmah se prepoznaje i ispravlja

Mjere koje se poduzimaju i postupci koje se slijedi ispravno se prepoznaju a odgovarajuća brodska oprema koristi se u potpunosti

Kalibracija i korištenje opreme za praćenje i otkrivanje plina u skladu su s operativnom praksom i postupcima

Postupcima za praćenje i sustavima sigurnosti osigurava se trenutačno otkrivanje uzbune i postupanje u skladu s utvrđenim postupcima

Osoblju se dodjeljuju dužnosti i obavještava ih se o postupcima i standardima rada kojih se trebaju pridržavati na način koji je prikladan za odnosnog pojedinca i u skladu sa sigurnom operativnom praksom4. tijekom pripreme za pristajanje:

1. zagrijavanje

2. inertiranje

3. oslobađanje od plina

5. prenošenje s broda na brod


Vještina potrebna za obavljanje mjerenja i izračuna povezanih s teretom, uključujući:

1. tekuću fazu

2. plinovitu fazu

3. ukrcanu količinu (OBQ)

4. preostalu količinu na brodu (ROB)

5. proračune otparka tereta

Vještina upravljanja i nadgledanja osoblja s odgovornostima povezanima s teretom

Upoznatost s fizikalnim i kemijskim svojstvima ukapljenog plina

Poznavanje i razumijevanje temeljne kemije i fizike i odnosne definicije vezane uz sigurni prijevoz ukapljenih plinova u rasutom stanju u brodovima, uključujući:

1. kemijsku strukturu plinova

2. svojstva i karakteristike ukapljenih plinova (uključujući CO2) i njihovih para, uključujući:

1. jednostavne plinske zakone

2. agregatna stanja

3. gustoće tekućine i pare

4. širenje i miješanje plinova

5. tlačenje plinova

6. ukapavanje i hlađenje plinova

7. kritičnu temperaturu plinova i tlak

8. plamište, gornju i donju granicu eksplozivnosti, temperaturu samozapaljenja

9. kompatibilnost, reaktivnost i pozitivno odvajanje plinova

10. polimerizaciju

11. tlak/referentnu temperaturu zasićenih para

12. rosište i točku zasićenja

13. podmazivanje kompresora

14. nastanak hidrata

3. svojstva istovrsnih kapljevina

4. prirodu i svojstva otopina

5. termodinamičke jedinice

6. osnovne termodinamičke zakone i dijagrame

7. svojstva materijala

8. učinak niske temperature – krti lom

Razumijevanje informacija sadržanih u listi podataka o sigurnosti materijala (MSDS-u)

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Izvori informacija potrebnih za prepoznavanje svojstava i karakteristika ukapljenih plinova te njihovog utjecaja na sigurnost, okoliš i poslove na brodu učinkovito se koristePoduzimanje mjera opreza radi sprječavanja opasnosti

Poznavanje i razumijevanje opasnosti i mjera nadzora povezanih s rukovanjem teretom tankera za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

Ispitivanje i prosudba dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

Relevantne opasnosti vezane uz teret za brod i osoblje povezano s rukovanjem teretom tankera za prijevoz ukapljenih plinova pravilno se prepoznaju i poduzimaju se primjerene mjere nadzora
1. zapaljivost

2. eksplozivnost

3. toksičnost

4. reaktivnost

5. korozivnost

6. opasnosti za zdravlje

7. sastav inertnog plina

8. elektrostatičke opasnosti

9. terete koji polimeriziraju

Vještina potrebna za kalibriranje i korištenje sustava za praćenje i sustava, instrumenata i opreme za otkrivanje plina

Poznavanje i razumijevanje opasnosti od neusklađenosti s mjerodavnim pravilima/propisima

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Korištenje uređaja za otkrivanje plina u skladu je s priručnicima i dobrom praksomPrimjena mjera opreza za sigurnost i zaštitu na radu

Poznavanje i razumijevanje sigurne radne prakse, uključujući ocjenjivanje rizika i osobnu plovidbenu sigurnost u vezi s tankerima za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri ulasku u zatvorene prostore (kao što su prostorije s kompresorima), uključujući pravilno korištenje različitih vrsta aparata za disanje

2. mjere opreza koje je potrebno poduzeti prije i tijekom popravaka i radova održavanja, uključujući radove koji utječu na sustave pumpnih uređaja i cjevovoda te električne i nadzorne sustave

3. mjere opreza za rad u hladnoj i vrućoj okolini

4. mjere opreza za električnu sigurnost

5. korištenje prikladne osobne zaštitne opreme

6. mjere opreza za ozebline

7. pravilno korištenje osobne opreme za praćenje toksičnosti

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Postupci namijenjeni zaštiti osoblja i broda poštuju se u svim prilikama

Sigurne radne prakse se poštuju i odgovarajuća sigurnosna i zaštitna oprema se pravilno koristi

Radna praksa u skladu je sa zakonskim zahtjevima, kodeksima prakse, potvrđenima za rad i ekološkim pitanjima

Pravilno korištenje aparata za disanje

Reakcija u slučajevima nužde


Poznavanje i razumijevanje postupaka u slučaju nužde za tankere za prijevoz ukapljenih plinova, uključujući:

1. brodske planove postupaka u nuždi

2. postupak hitne obustave operacija rukovanja teretom

3. upravljanje ventilima za teret u slučaju nužde

4. mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otkazivanja sustava ili usluga neophodnih za rukovanje teretom

5. suzbijanje požara na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Vrsta i utjecaj slučaja nužde odmah su prepoznati, a reakcija odgovara postupcima za slučaj nužde i planovima za nepredviđene okolnosti

Red prioriteta te razine i vremenski okviri izvještavanja i obavještavanja osoblja na brodu odgovaraju prirodi nužde i odražavaju hitnost problema

Evakuacija, hitna obustava rada i izolacija odgovaraju prirodi nužde i provode se odmah6. izbacivanje tereta

7. spašavanje u zatvorenim prostorima

Mjere koje je potrebno poduzeti nakon sudara, nasukanja ili izljeva i kad je brod okružen toksičnim ili zapaljivim parama

Poznavanje postupaka medicinske prve pomoći i protusredstava na tankerima za prijevoz ukapljenih plinova, s osvrtom na Upute o medicinskoj prvoj pomoći pri nezgodama s opasnim tvarima (MFAG)


Prepoznavanje hitnih medicinskih slučajeva i mjere koje se poduzimaju u takvim slučajevima odgovaraju trenutačno priznatim postupcima za prvu pomoć i međunarodnim smjernicama
Poduzimanje mjera opreza za sprječavanje onečišćenja okolišaRazumijevanje postupaka za sprječavanje onečišćenja okoliša

Ocjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Poslovi se obavljaju u skladu s prihvaćenim načelima i postupcima za sprječavanje onečišćenja okoliša


Praćenje i nadzor usklađenosti sa zakonskim zahtjevimaPoznavanje i razumijevanje mjerodavnih odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja s brodova (MARPOL) i drugih mjerodavnih instrumenata IMO-a, smjernica struke i lučkih propisa u općoj primjeni

Vještina u korištenju Kodeksa IBC i Međunarodnog kodeksa za gradnju i opremanje brodova za prijevoz ukapljenih plinova (Kodeksa IGC) i povezanih dokumenataOcjenjivanje dokaza dobivenih na temelju najmanje jednog od sljedećeg:

1. potvrđene prakse u službi

2. potvrđene prakse na školskom brodu

3. potvrđenog rada na simulatoru

4. potvrđenog programa izobrazbe

Rukovanje ukapljenim plinom u skladu je s mjerodavnim instrumentima IMO-a i utvrđenim industrijskim standardima i kodeksima sigurne radne prakse

UKUPNO (PREDAVANJA + VJEŽBE)

46,0

14,0

UKUPNO

60,0

Napomena: Tijekom provođenja programa izobrazbe, pomorska učilišta mogu koristiti odgovarajuće predloške Međunarodne pomorske organizacije (IMO Model Course)«

Članak 37.

Prilog F mijenja se i glasi:

»PRILOG F – PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI

F1 SLUŽBA PALUBE

 

Svjedodžba o osposobljenosti nižeg zvanja

Osnovna svjedodžba o osposobljenosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

.14.

15.

16.

17.

18.

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumač:

1. Zapovjednik broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2)

2. Prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili većem (STCW II/2)

3. Zapovjednik broda do 3000 BT (STCW II/2)

4. Prvi časnik palube na brodu do 3000 BT (STCW II/2)

5. Časnik plovidbene straže na brodu od 500 BT ili većima (STCW II/1)

6. Zapovjednik broda do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)

7. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi (STCW II/3)

8. Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/2)

9. Zapovjednik broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi (HR II/1)

10. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/5)

11. Član posade koji čini dio plovidbene straže (STCW II/4)

12. Zapovjednik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/4)

13. Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi (R-HR VI/3)

14. Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi (R-HR VI/2)

15. Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u (R-HR VI/1)

16. Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (STCW VI/5)

17. Osnovni program sigurnosne zaštite broda (STCW VI/6-1)

18. Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (STCW VI/6-2)

F2 SLUŽBA STROJA

 

Svjedodžba o osposobljenosti nižeg zvanja

Osnovna svjedodžba o osposobljenosti

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumač:

1. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

2. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)

3. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

4. Drugi časnik stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW (STCW III/3)

5. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim (STCW III/1)

6. Upravitelj stroja sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/6)

7. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/5)

8. Upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi (HR III/4)

9. Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/5)

10. Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici (STCW III/4)

11. Časnik elektrotehnike (STCW III/6)

12. Brodski električar (STCW III/7)

13. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/7)

14. Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW (R-HR VI/6)

15. Upravitelj stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW (R-HR VI/5)

Članak 38.

Prilog G2 u odnosu na uvjete u pogledu tehničke opremljenosti i osoblja mijenja se i glasi:

»G2 Uvjeti u pogledu tehničke opremljenosti i osoblja

A. Uvjeti za provedbu programa obrazovanja

Nastavni prostor

Nastavni prostori omogućuju obrazovanje predviđenoga broja pristupnika.

Osoblje

Pomorsko učilište mora raspolagati dovoljnim brojem nastavnika za predviđeni plan i program obrazovanja i predviđeni broj polaznika, sukladno s pedagoškim mjerilima.

Pomorsko učilište mora osigurati da svi nastavnici:

1. posjeduju potrebno iskustvo u svojoj struci i predmetu;

2. da svi nastavnici poznaju cjelokupan program obrazovanja i/ili izobrazbe u kojoj sudjeluju;

3. da svi nastavnici koji sudjeluju u pojedinačnim vrstama obrazovanja i/ili izobrazbe poznaju posebne ciljeve odnosnog obrazovanja i/ili izobrazbe;

4. da svi nastavnici poznaju nastavne metode, njihovu primjenu i učinke;

5. da se svi nastavnici u svom nastavnom djelovanju savjesno i dosljedno prilagođuju tehnološkim i drugim izmjenama u brodarstvu;

6. da svi nastavnici realno ocjenjuju i povoljno utječu na formiranje stručne i ljudske ličnosti polaznika, kao budućih pomoraca.

Oprema, simulatori, literatura i druga posebna oprema za pojedine programe obrazovanja

Ukoliko pomorsko učilište ne posjeduje obveznu opremu, uređaje i plovila u svome vlasništvu, iznimno se korištenje istih može osigurati valjanim ugovorom.

Srednjoškolsko obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

1. Opremu propisanu za programe izobrazbe D1, D2, D6A, D6B, D12 i D19

2. Brod od 500 BT ili veći ili drugi odgovarajući školski brod

3. VHF/DSC uređaj

4. Kompas (magnetski i zvrčni)

5. Sekstant

6. GPS

7. Brzinomjer

8. Dubinomjer

9. Pomorske karte i priručnici (nautički godišnjak za tekuću godinu – hrvatsko izdanje i Brown,s, nautičke tablice, peljar, obavijesti za pomorce, katalog pomorskih karata i publikacija, popis svjetionika, popis radio postaja, tablice morskih mijena, popis udaljenosti među lukama, identifikator zvijezda, primjerak brodskog dnevnika, knjiga devijacije magnetskog i zvrčnog kompasa, knjiga brodskog kronometra).

10. Vremenske karte i priručnici

11. Pribor za rad na pomorskim kartama

12. Uređaj za proračun stabiliteta broda (LOADMASTER) ili odgovarajuća simulacija na računalu

13. Referentni video materijali

14. Faksimil uređaj za prijem meteoroloških karata

15. Elektronska karta

16. Komplet nacionalnog pomorskog zakonodavstva

17. Komplet međunarodnog pomorskog zakonodavstva (IMO i ILO): SOLAS, MARPOL, STCW, s odgovarajućim pravilnicima

18. Navigacijski simulator prema primjenjivim međunarodnim standardima i IMO preporukama

19. NAVTEX

20. Brodska radio stanica ili softverski paket za GMDSS

21. ACDS računalni program za izračun pozicije broda astronomskim putem

22. Računalni program za proračun stabilnosti broda

Sveučilišno obrazovanje nautičkog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

1. Opremu propisanu za programe izobrazbe D1, D2, D6B, D6C, D12, D19 i D20

2. Brod od 3.000 BT ili veći ili drugi odgovarajući školski brod

3. VHF/DSC uređaj

4. Kompas (magnetski i zvrčni)

5. Sekstant

6. GPS

7. Brzinomjer

8. Dubinomjer

9. Pomorske karte i priručnici (nautički godišnjak za tekuću godinu- hrvatsko izdanje i Brown,s, nautičke tablice, peljar, obavijesti za pomorce, katalog pomorskih karata i publikacija, popis svjetionika, popis radio postaja, tablice morskih mijena, popis udaljenosti među lukama, identifikator zvijezda, primjerak brodskog dnevnika, knjiga devijacije magnetskog i zvrčnog kompasa, knjiga brodskog kronometra).

10. Vremenske karte i priručnici

11. Pribor za rad na pomorskim kartama

12. Uređaj za proračun stabiliteta broda (LOADMASTER) ili odgovarajuća simulacija na računalu

13. Referentni video materijali

14. Faksimil uređaj za prijem meteoroloških karata

15. Elektronska karta

16. Komplet nacionalnog pomorskog zakonodavstva

17. Komplet međunarodnog pomorskog zakonodavstva (IMO i ILO): SOLAS, MARPOL, STCW, i drugo, s odgovarajućim pravilnicima

Srednjoškolsko obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

1. Opremu propisanu za programe izobrazbe D1, D2, D12 i D19

2. Brod sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim i stupnjem automatizacije A1 ili odgovarajući simulator

3. Učionicu s računalnim simulatorom brodskog pogona na lako i teško gorivo

4. Komplet nacionalnog pomorskog zakonodavstva

5. Komplet međunarodnog pomorskog zakonodavstva (IMO i ILO): SOLAS, MARPOL, STCW , i drugo, s odgovarajućim pravilnicima

Sveučilišno obrazovanje brodostrojarskog smjera ili drugog odgovarajućeg smjera

1. Opremu propisanu za programe izobrazbe D1, D2, D12, D19 i D20

2. Brod sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim i stupnjem automatizacije A1 ili odgovarajući simulator

3. Računalni simulatorom brodskog pogona na lako i teško gorivo

4. Komplet nacionalnog pomorskog zakonodavstva

5. Komplet međunarodnog pomorskog zakonodavstva (IMO i ILO): SOLAS, MARPOL, STCW, i drugo, s odgovarajućim pravilnicima

Sveučilišno obrazovanje smjera pomorskih komunikacija i brodske elektronike ili drugog odgovarajućeg smjera

1. VHFDSC radijska postaja

2. MF DSC radijska postaja ili

3. MF/HF DSC radijska postaja s radio teleksom

4. SES INMARSAT C

5. SES INMARSAT A ili B ili simulator

6. NAVTEX prijamnik

7. EGC prijamnik

8. EPIRB uređaj ili vježbovni model

9. SART uređaj ili vježbovni model

10. VHF primopredajnik sredstava za spašavanje s primarnom baterijom

11. Referentne IMO i ITU publikacije

12. Namjenska učionica za elektronička mjerenja i mjernu tehniku

Posebna izobrazba za elektrotehnički smjer sukladno programu iz Priloga E3

1. univerzalni mjerni instrument s mogućnošću mjerenja istosmjernih i izmjeničnih struja i napona (minimalno 3 primjerka)

2. ispitivač izolacije s mogućnošću mjerenja indeksa polarizacije (pi)

3. strujna kliješta

4. mjerač radne snage (wattmetar)

5. mjerač jalove snage

6. mjerač faktora snage

7. mjerač kvalitete električne energije

8. procesni kalibrator za ispitivanje i kalibriranje strujnih (0-20 ma i 4-20 ma) i naponskih (0-10 v) petlji

9. procesni kalibrator za ispitivanje i kalibriranje temperaturnih senzora (pt 100, termo parovi…)

10. osciloskop

11. uređaj za ispitivanje baterija pod opterećenjem

12. bometar

13. funkcionalni jednofazni transformator,

14. funkcionalni trofazni transformator,

15. funkcionalni trofazni asinkroni kavezni motor,

16. funkcionalni jednofazni asinkroni motor

17. funkcionalni istosmjerni i sinkronim strojem.

18. oprema za demonstraciju postupka sinkronizacije generatora i raspodjele opterećenja, brodske sklopne opreme, glavne razvodne ploče, razvodne ploče za slučaj nužde, električnih zaštita i sustava upravljanja proizvodnjom električne energije, spajanje napajanja s kopna te automatska regulacija napona i frekvencije

19. funkcionalni prekidač, sklopka i sklopnik te ploča za sinkronizaciju.

20. simulacijski softver (Multisim, Labview, Matlab & Simulink, …) s modelima sklopova i uređaja energetske elektronike za brodsku primjenu

21. funkcionalan primjerak pretvarača frekvencije za regulaciju brzine vrtnje izmjeničnih elektromotora,

22. uređaja za besprekidno napajanje (UPS)

23. punjač baterija.

24. po jedan primjerak svakog od standardnih mjernih osjetila i pretvarača koji se koriste u brodskim sustavima (tlak, temperatura, pomak, kut, protok, razina, viskozitet, …).

25. funkcionalan PID regulator (električni, pneumatski ili hidraulički).

26. izvršni članovi (pneumatski, elektronički, elektromehanički, elektromagnetski, hidraulički,…)

27. jedan ili više programibilnih logičkih kontrolera (PLC) ili drugih odgovarajućih računalnih sustava upravljanja s pripadajućim ulazno izlaznim modulima

B. Uvjeti za provedbu programa izobrazbe

Opći uvjeti za provedbu programa izobrazbe

Najveći broj polaznika pojedinog programa ne smije prijeći 20, dok omjer predavača i polaznika u grupnim aktivnostima ne smije prijeći omjer 1 : 10.

Za svakog polaznika programa potrebno je osigurati odgovarajuće udžbenike, priručnike i uredski pribor sukladno zahtjevima pojedinog programa izobrazbe.

Nastavni prostor

Sve učionice u kojima će se obavljati izobrazba moraju biti odgovarajuće veličine za prihvat najmanje 20 polaznika, te moraju imati:

1. nastavnu ploču ili prikazni blok;

2. grafoskop/projektor;

3. projektor (ako to zahtjeva program izobrazbe);

4. video opremu;

5. audio opremu (za programe koji uključuju engleski jezik ili u sličnim programima koji zahtijevaju takvu opremu);

6. odgovarajući broj radnih stolova obzirom na broj polaznika izobrazbe,

Oprema, simulatori, literatura i druga posebna oprema za pojedine programe izobrazbe

Ukoliko pomorsko učilište ne posjeduje obveznu opremu, uređaje i plovila u svome vlasništvu, korištenje istih iznimno se može osigurati valjanim ugovorom s vlasnicima opreme, uređaja ili plovila.

D1 Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu

1. Pojasevi za spašavanje sa svjetlosnim i dimnim signalom

2. Prsluci za spašavanje (1 na 5 pristupnika)

3. Prijenosni uređaji za gašenje požara (voda, pjena, CO2, prah)

4. Referentni video materijali

D2 Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

1. Brodica za spašavanje s opremom prema SOLAS konvencijom, sa sohama i mogućnošću spuštanja brodice u more ili pojedinačno imenovani brod s opremljenom brodicom za spašavanje na kojem se odvija izobrazba; ako brod nema brodicu za spašavanje prema SOLAS konvenciji pomorsko učilište je dužno osigurati propisanu razliku opreme.

2. Splav za spašavanje (jedna splav koja će se otvarati za vrijeme svakog programa izobrazbe ili jedna otvorena i jedna zatvorena).

3. Termozaštitno odijelo

4. VHF vodonepropusni uređaj s primarnom baterijom

5. Pojas za spašavanje

6. Prsluk za spašavanje (1 na 5 polaznika)

7. Pojas za helikopter

8. EPIRB uređaj ili vježbovni model

9. SART uređaj ili vježbovni model

10. Komplet prve pomoći

11. Nosila

12. Dvije lutke u prirodnoj veličini za vježbanje postupaka prve pomoći

13. Protupožarna oprema sukladna popisu iz programa D12 (osim točaka 6 i 7)

14. Referentni video materijali

15. Naprava za bacanje konopa

D3 Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi

1. Brod do 200 BT ili simulator manevriranja brodom

2. Pribor za rad na karti

3. Priručnici za plovidbu obvezni na zapovjedničkom mostu

4. Tehnička pravila HRB-a (posljednje izdanje)

5. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, s izmjenama i dopunama

6. Pomorski zakonik, s izmjenama i dopunama

7. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

8. GPS uređaj

9. VHF DSC uređaj

10. Video materijali

D4 Član posade koji čini dio plovidbene straže

1. Kompas (magnetski i zvrčni)

2. Uređaj za automatsko i ručno kormilarenje

3. EPIRB uređaj ili vježbovni model

4. SART uređaj ili vježbovni model

5. VHF uređaj prijenosni

6. Video materijali i odgovarajuća literatura

7. Pirotehnička sredstva (ili vježbovni modeli)

D5 Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi

1. Brod do 500 BT ili simulator manevriranja brodom

2. Pomorske karte i priručnici

3. Pribor za rad na kartama

4. Kompas (magnetski i zvrčni)

5. Dubinomjer

6. Brzinomjer

7. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

8. GPS uređaj

9. VHF prijenosni uređaj

10. ARPA, odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

11. Koluti za spašavanje

12. Prsluci za spašavanje

13. Pirotehnička sredstva

14. Naprava za bacanje konopa

15. Tehnička pravila HRB (posljednje izdanje)

16. Pomorski zakonik

17. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

18. Standardni rječnik pomorskog nazivlja

19. Video materijali

D6A Korištenje radarskog uređaja

1. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

D6B Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

1. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

2. ARPA, odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

3. Pribor za rad na karti i radarsko ucrtavanje

4. Pomorske karte

D6C Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

1. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametre za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

2. ARPA, odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

3. Pribor za rad na karti i radarsko ucrtavanje

4. Pomorske karte

D7 Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

1. Radionički prostor s nacrtima kormilarskog uređaja, ventila, filtra, sustava balasta i kaljuža

2. Mogućnost provedbe praktičnog dijela izobrazbe na brodu, simulatoru ili u brodogradilištu.

D8 Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 1.000 kW u nacionalnoj plovidbi

1. Brod sa strojem porivne snage do 1000 kW ili jačim

2. Učionica s nacrtima porivnih strojeva

3. Radionica s osnovnim alatima za mehaničku obradu metala

4. Brodsko postrojenje s mogućnostima rastavljanja i sastavljanja strojeva

D9 Radiooperator s ograničenom ovlasti

1. VHF DSC radijska postaja

2. NAVTEX prijamnik

3. EPIRB uređaj ili vježbovni model

4. SART uređaj ili vježbovni model

5. VHF primopredajnik sredstava za spašavanje s primarnom baterijom

6. Referentne IMO i ITU publikacije

D10 Nema odredbi

D11 GMDSS radiooperator

1. VHFDSC radijska postaja

2. MF DSC radijska postaja ili

3. MF/HF DSC radijska postaja s radioteleksom

4. SES INMARSAT C

5. SES INMARSAT A ili B ili simulator

6. NAVTEX prijamnik

7. EGC prijamnik

8. EPIRB uređaj ili vježbovni model

9. SART uređaj ili vježbovni model

10. VHF primopredajnik sredstava za spašavanje s primarnom baterijom

11. Referentne IMO i ITU publikacije

12. Distress Alarm Panel

13. Akumulator s uređajem za punjenje i instrumentom za mjerenje napona i struje

D12 Upravljanje gašenjem požara

1. Protupožarni poligon

2. Zatvoreni prostor (metalni) veličine najmanje 600 x 200 x 400 cm na dva kata koji će omogućiti gašenje požara u zatvorenom prostoru; katovi moraju biti povezani stubištem, a cijeli unutarnji prostor mora imati dovoljno elemenata koji odgovaraju zatvorenim brodskim prostorima

3. Protupožarno odijelo

4. Protupožarni alarm

5. Protupožarni prekrivač

6. Uređaj za punjenje posuda sa stlačenim zrakom s doknadnim dijelovima za održavanje

7. Prostorija s radnim stolom za pregled i održavanje aparata za disanje

8. 2 čelične posude za simuliranje požara (1m x 1m x 0.3m)

9. 2 prostora omeđena s tri strane zidom za simulaciju požara

10. 2 protupožarna hidranta sa po dva priključka, ili sličan spoj na vodovodnu mrežu protupožarnom pumpom.

11. odgovarajuća zaliha ugljičnih i ugljikovodičnih goriva (drvo, Diesel gorivo i maziva ulja itd.)

12. 6 lutaka za simulaciju postupaka spašavanja iz požara.

13. 6 protupožarnih cijevi (promjer 65 mm).

14. 3 protupožarne cijevi (promjer 38 mm).

15. 3 nastavka za hidrante.

16. 6 protupožarnih mlaznica (2 standardne i 4 s raspršivanjem mlaza).

17. 2 nastavka za mehaničku pjenu.

18. Generator pjene visokog stupnja ekspanzije i pjenilo.

19. 2 kompleta priključaka na hidrant s potrebnim alatom.

20. 6 aparata od 9 litara za gašenje vodom.

21. 6 aparata od 9 litara za gašenje pjenom.

22. 6 aparata od 5 kg za gašenje ugljičnim dioksidom.

23. 10 aparata od 10 kg za gašenje suhim prahom

24. Dodatna punjenja za sve vrste protupožarnih aparata

25. Komplet zaštitne odjeće, rukavica, radnih odijela, čizama, kaciga i nepromočivih odjela (broj polaznika izobrazbe : broj kompleta = 1 : 1,)

26. Kompleti aparata za disanje, s pričuvnim bocama, doknadnim dijelovima i alatom za održavanje, uključujući komplete za nastavnike (broj polaznika izobrazbe : broj kompleta = 2 : 1)

27. Uređaj za proizvodnju dima.

28. Kacige za zaštitu od dima sa zračnom sisaljkom.

29. Tuš na mjestu izobrazbe

30. 1 nosila

31. 1 komplet opreme za prvu pomoć

32. 2 kompleta protupožarne opreme

33. 2 kacige s vizirom i zaštitom za vrat

34. 1 komplet za reanimaciju kisikom.

35. 2 protupožarne sjekire

36. 2x 36 m sigurnosnog užeta s kopčom

D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Zaštitna odjeća

3. Uređaj za reanimaciju

4. Aparat za disanje

5. Prijenosni aparati za gašenje požara (pjena, CO2 , voda i suhi prah)

6. Uređaj za mjerenje količine kisika

7. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

8. Pokazatelj zapaljivog plina

9. Cjevčice za otkrivanje prisutnosti otrovnog plina (za benzen, ugljični monoksid i hidrogen sulfid)

10. Filtarska zaštita dišnog sustava za napuštanje prostora u slučaju nužde

11. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

12. MARPOL konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena

13. Referentni videomaterijali

14. Eksplozimetar i detektor kisika

D13B Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Zaštitna odjeća

3. Uređaj za reanimaciju

4. Aparat za disanje

5. Prijenosni aparati za gašenje požara (pjena, CO2, voda i suhi prah)

6. Uređaj za mjerenje količine kisika

7. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

8. Pokazatelj zapaljivog plina

9. Cjevčice za otkrivanje prisutnosti otrovnog plina (za benzen, ugljični monoksid i hidrogen sulfid)

10. Filtarska zaštita dišnog sustava za napuštanje prostora u slučaju nužde

11. Cjevčice osjetljive na različite plinove

12. Prijenosni detektor plina

13. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

14. MARPOL Konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena

15. Referentni videomaterijali

16. Eksplozimetar

D14 Rad na tankerima za ulje

1. Zaštitna odjeća

2. Uređaj za reanimaciju

3. Aparat za disanje

4. Prijenosni aparati za gašenje požara (pjena, CO2, voda i suhi prah)

5. Uređaj za mjerenje količine kisika

6. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

7. Pokazatelj zapaljivog plina

8. Cjevčice za otkrivanje prisutnosti otrovnog plina (za benzen, ugljični monoksid i hidrogen sulfid)

9. MARPOL Konvencija, kako je izmijenjena i dopunjena

10. Referentnivideomaterijali

11. Eksplozimetar

12. LOADMASTER s podrškom za tanker za ulja

13. Komplet nacrta tankera za ulja

D15 Rad na tankerima za ukapljene plinove

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Komplet prikladne zaštitne opreme

3. Nosila

4. Komplet za reanimaciju kisikom

5. Filtarska zaštita dišnog sustava za napuštanje prostora u slučaju nužde

6. Cjevčice osjetljive na različite plinove

7. Prijenosni detektor plina

8. Prijenosni indikator zapaljivih plinova

9. Prijenosni mjerni uređaj za količinu kisika

10. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

11. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

12. Komplet protupožarne opreme

13. LOADMASTER s podrškom za tanker za ukapljene plinove

14. Komplet nacrta tankera za ukapljene plinove

D16 Rad na tankerima za kemikalije

1. Komplet osobne sigurnosne opreme

2. Komplet prikladne zaštitne opreme

3. Nosila

4. Komplet za reanimaciju kisikom

5. Filtarska zaštita dišnog sustava za napuštanje prostora u slučaju nužde

6. Cjevčice osjetljive na različite plinove

7. Prijenosni detektor plina

8. Prijenosni pokazatelj zapaljivih plinova

9. Prijenosni mjerni uređaj za količinu kisika

10. Komplet laboratorijske opreme za pokazne vježbe i eksperimente

11. Ručni uređaj za mjerenje sadržaja otrovnog plina (pomoću cjevčica)

12. Komplet protupožarne opreme

13. LOADMASTER s podrškom za tanker za kemikalije

14. Komplet nacrta tankera za ukapljene plinove

D17 Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

1. Brodica za spašavanje s opremom prema SOLAS konvenciji

2. Pneumatska splav za spašavanje

3. Koluti za spašavanje

4. Prsluci za spašavanje

5. Termo zaštitno odijelo

6. Pojas za helikopter

7. Referentni video materijal

8. Video materijal

9. Hidrostatska kopča

10. EPIRB ili vježbovni model

11. SART ili vježbovni model

D18 Rukovanje brzom spasilačkom brodicom

1. Brza brodica za spašavanje s opremom prema SOLAS konvenciji

2. Oprema za spuštanje i dizanje brodice

3. Prijenosni komplet prve pomoći

4. Prijenosni VHF primopredajnik sukladno GMDSS zahtjevima

5. Referentni video materijali

D19 Pružanje medicinske prve pomoći

1. Brodska ljekarna bez lijekova

2. Nosila

3. Uređaj za reanimaciju

4. Lutka u prirodnoj veličini za uvježbavanje postupaka reanimacije

5. Zavoji, udlage i sredstva za imobilizaciju

D20 Pružanje medicinske skrbi na brodu

1. Brodska ljekarna bez lijekova

2. Nosila

3. Uređaj za reanimaciju

4. Lutka u prirodnoj veličini za uvježbavanje postupaka reanimacije

5. Zavoji, udlage i sredstva za imobilizaciju

6. Laboratorijska oprema za izvođenje kliničkih testova

7. Oprema za liječenje ozljeda oka

8. Referentni video materijali

D21-D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu

1. Putnički brod ili odgovarajući simulator

2. SOLAS

3. MARPOL

4. STCW

5. Referentni video materijali

6. Prsluk za spašavanje s dimnim i svjetlosnim signalom

7. IMDG pravilnik

8. Sredstva za osiguranje tereta

9. Raspored radnih zadataka i zbornih mjesta posade u slučaju uzbune

10. Međunarodni signalni pravilnik

11. LOADMASTER s podrškom za putnički brod

D27 Rad s opasnim teretima

1. SOLAS

2. MARPOL

3. IMDG pravilnik

4. IMO uputa o medicinskoj prvoj pomoći pri nezgodi s opasnim tvarima

5. Zaštitna odijela za rad s opasnim tvarima

6. Aparati i maske za disanje

7. Lutka u prirodnoj veličini za demonstraciju prve pomoći prilikom trovanja opasnim tvarima

8. Referentni video materijali

9. Nacrti broda za prijevoz rasutih tereta i kontejnerskog broda

D28 Nema odredbi

D29 Brodski električar

1. Brod do 500 BT ili simulator manevriranja brodom

2. Uređaji za mjerenje osnovnih veličina električne struje

3. Osnovna sigurnosna oprema za zaštitu od električne struje

4. Video materijali

D30 Rad na brzom plovilu

1. Brzo plovilo za koje vrijedi svjedodžba s opremom prema SOLAS konvenciji

D31 Upravljanje brzim plovilom

1. Brzo plovilo za koje vrijedi svjedodžba s opremom prema SOLAS konvenciji

D32 Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

1. Procjena sigurnosne zaštite broda

2. Plan sigurnosne zaštite broda

3. Video materijal

4. SOLAS

5. Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i luka (ISPS Code)

6. Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

D33 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u društvu

1. Procjena sigurnosne zaštite broda

2. Plan sigurnosne zaštite broda

3. Video materijal

4. SOLAS

5. Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i luka (ISPS Code)

6. Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

D34 Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci

1. Procjena sigurnosne zaštite broda

2. Plan sigurnosne zaštite broda

3. Video materijal

4. SOLAS

5. Međunarodni pravilnik o sigurnosti brodova i luka (ISPS Code)

6. Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet

D35 Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u

1. Kompas (magnetski i zvrčni)

2. Pomorske karte i pribor za rad na kartama

3. VHF uređaj prijenosni

4. Pirotehnička sredstva (ili vježbovni modeli)

5. Pomorske publikacije i priručnici

6. GPS uređaj

7. Dubinomjer

8. Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG)

9. Video materijali i druga odgovarajuća literatura

D36 Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi

1. Ribarski brod od 100 BT ili više

2. Simulator upravljanja brodom

3. Pomorske karte i pribor za rad na kartama

4. Priručnici za plovidbu obvezni na zapovjedničkom mostu

5. Kompas (magnetski i zvrčni)

6. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametri za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije

7. GPS uređaj

8. Brzinomjer

9. Dubinomjer

10. Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG)

11. Standardni pomorski izrazi za komuniciranje

12. Video materijali i odgovarajuća literatura

D37 Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na ribarskom brodu u velikoj obalnoj plovidbi

1. Ribarski brod od 200 BT ili više

2. Simulator upravljanja brodom

3. Pomorske karte i pribor za rad na kartama

4. Priručnici za plovidbu obvezni su na zapovjedničkom mostu

5. Brzinomjer

6. Dubinomjer

7. Kompas (magnetski i zvrčni)

8. Nautičke tablice

9. EPIRB uređaj ili vježbovni model

10. SART uređaj ili vježbovni model

11. Radar ili uređaj za radarsku simulaciju plovidbe broda, uz prikaze relativnog i stvarnog kretanja, oponašanje stvarnog vremenski uvjetovanog okruženja, 2 vježbenička mjesta vlastitog broda, parametri za najmanje 20 ciljanih plovila i odgovarajuća sredstva veze, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

12. GPS uređaj

13. Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru (COLREG)

14. ARPA, odnosno uređaj za simulaciju uz mogućnost ručnog i automatskog prihvata cilja, obavijesti o prethodno prijeđenom putu, primjenu izuzetih područja, vektorsko grafičku vremensku tablicu podataka i mogućnost probnih manevara, sukladno s važećim preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

15. Video materijali i odgovarajuća literatura

16. Standardni pomorski izrazi za komuniciranje

D38 Časnik stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1.500 kW:

1. Brod sa strojem porivne snage od 750 KW ili više

2. Učionica opremljen nacrtima porivnih strojeva

3. Brodsko postrojenje sa mogućnostima rastavljanja i sastavljanja svih strojeva

4. Radionica s osnovnim alatima za mehaničku obradu metala

5. Odgovarajuća literatura

D39 Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže

1. Brod do 200 BT ili simulator manevriranja brodom

2. Kompas (magnetski i zvrčni)

3. Uređaj za automatsko i ručno kormilarenje

4. EPIRB uređaj ili vježbovni model

5. SART uređaj ili vježbovni model

6. VHF uređaj prijenosni

7. Video materijali i odgovarajuća literatura

8. Pirotehnička sredstva (ili vježbovni modeli)

9. Komplet brodskih konopa dovoljan za praktičan rad na održavanju konopa

10. Video materijali

D40 Stariji član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

1. Radionički prostor s nacrtima kormilarskog uređaja, ventila,filtra, sustava balasta i kaljuža

2. Radionica s osnovnim alatima za mehaničku obradu metala

3. Mogućnost provedbe praktičnog dijela izobrazbe na brodu, simulatoru ili u brodogradilištu.

D41 Program upoznavanja sigurnosne zaštite

1. Procjena sigurnosne zaštite broda

2. Plan sigurnosne zaštite broda

3. Video materijal

D42 Osnovni program sigurnosne zaštite

4. Procjena sigurnosne zaštite broda

5. Plan sigurnosne zaštite broda

6. Video materijal

D43 Poseban program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

1. Procjena sigurnosne zaštite broda

2. Plan sigurnosne zaštite broda

3. Video materijal

D44 Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS)

1. ECDIS uređaj s mogućnošću simulacije rada i pomorskim kartama

D45 Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu

1. Video materijal

D46 Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici

1. Video materijal

D47A Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

1. Video materijal

D47B Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

1. Video materijal

D48 Sprečavanje onečišćenja morskog okoliša

1. Video materijal«

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, pomorska učilišta ovlaštena za provođenje programa izobrazbe iz članka 36. ovog Pravilnika dužna su iste uskladiti i provoditi u sadržaju i obujmu kako je propisano navedenim člankom ovog Pravilnika.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-02/18

Urbroj: 530-03-2-1-2-14-16

Zagreb, 23. ožujka 2014.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

45 09.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca 45 09.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca