Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih tru­pova

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih tru­pova

45 09.04.2014 Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih tru­pova

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

842

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 82/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I OZNAČIVANJU OVČJIH TRUPOVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak razvrstavanja i ocjenjivanja ovčjih trupova i polovica (u daljnjem tekstu: trupovi), način i postupak obrade te utvrđivanje mase trupova, njihovo označivanje propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje provode postupak razvrstavanja i označivanja trupova te nadzor nad obavljanjem ovih poslova.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

– Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013. od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72., (EEZ) br. 234/79., (EZ) br. 103/2001. i (EZ) br. 1234/2007. (SL L 347 20. 12. 2013), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1308/2013), koja se odnosi na razvrstavanje i ocjenjivanje ovčjih trupova i

– Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008. od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337 16. 12. 2008), (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1308/2013), koja se odnosi na razvrstavanje i ocjenjivanje ovčjih trupova.

Članak 3.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika je Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

Klaonice su dužne organizirati provedbu razvrstavanja i označivanja trupova kako bi se dobila objektivna osnovica za plaćanje ovaca za klanje temeljena na klaoničkoj masi trupova i rezultatima njihova razvrstavanja.

II. OBRADA TRUPOVA I UTVRĐIVANJE NJIHOVE KLAONIČKE MASE

Članak 5.

(1) Klaonički obrađen trup s kojega je nakon klanja i iskrvarenja skinuta koža, obrađen je sukladno Prilogu IV. točki C. podtočki IV. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na zahtjev klaonice ili posjednika životinje na trupu janjadi može ostati glava.

Članak 6.

(1) Izvršitelj razvrstavanja iz članka 13. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: klasifikator) važe trupove neposredno nakon njihove obrade, najkasnije jedan sat nakon klanja kako bi se utvrdila klaonička masa toplih trupova.

(2) Masa toplog trupa je masa koja se dobije nakon njegova vaganja i odbitka tare.

(3) U slučaju kada na trupu ostaje glava pri vaganju utvrđena masa trupa umanjuje se za 7,4%.

Članak 7.

(1) Za vaganje trupova upotrebljavaju se automatske ili neautomatske vage najmanjeg razreda točnosti III, s najvećim označenim razdjeljkom 0,5 kg ovjerene sukladno propisima o mjeriteljskim zahtjevima.

(2) Klasifikator utvrđuje taru vaganja kao masu kuka na kojima su trupovi obješeni kod vaganja.

(3) Tara iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se na način da se važe nasumično izabranih 10% ili najmanje 20 kuka te se za izračun tare uzima srednja vrijednost vaganih kuka.

(4) Postupak utvrđivanja tare iz stavka 3. ovoga članka obavlja se dva puta godišnje.

(5) Klaonica mora 12 mjeseci čuvati dokumentaciju o obavljenoj provjeri tare.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA

Članak 8.

Razvrstavanje trupova podrazumijeva sukladno Prilogu IV. točki C podtočkama II. i III. Uredbe (EU) br. 1308/2013. te članku 29. i 30. Uredbe (EZ) br.1249/2008. utvrđivanje:

– kategorije,

– klase i

– stupnjeve prekrivenosti masnim tkivom (u daljnjem tekstu: stupanj zamašćenosti).

IV. OZNAČIVANJE TRUPOVA

Članak 9.

Trupovi moraju biti označeni žigom ili naljepnicom sukladno članku 30. stavku 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 1249/2008.

Članak 10.

Klaonica je dužna osigurati označivanje trupova žigom s rednim brojem dnevnoga klanja radi njihovog jasnog prepoznavanja te omogućavanja provjere načina određivanja mase i razvrstavanja u kategorije i klase.

V. PROVEDBA RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA

Članak 11.

Klaonica povjerava postupak razvrstavanja trupova pravnoj osobi koja je ovlaštena za obavljanje ovih poslova.

Članak 12.

(1) Ministarstvo rješenjem ovlašćuje pravnu osobu iz članka 11. ovoga Pravilnika za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova.

(2) Zahtjevi za ovlašćivanje pravnih osoba za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova podnose se Ministarstvu.

(3) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako:

– posjeduje akreditaciju prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja ovčjih trupova;

– raspolaže odgovarajućom opremom potrebnom za provođenje postupka razvrstavanja i označivanja;

– ima u radnom odnosu najmanje tri osobe osposobljene za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja ovčjih trupova.

(4) Popis pravnih osoba ovlaštenih za postupak razvrstavanja i označivanja trupova (u daljnjem tekstu: ovlaštenik razvrstavanja) objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 13.

(1) Razvrstavanje i označivanje trupova mogu obavljati samo klasifikatori ovlašteni od strane Ministarstva na temelju podnesenog zahtjeva.

(2) Ministarstvo će podnositelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako:

– ima najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja;

– ima potvrdu o uspješno završenom programu osposobljavanja za klasifikatore;

– je u radnom odnosu kod ovlaštenika razvrstavanja.

(3) Popis ovlaštenih klasifikatora objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

Članak 14.

Organizaciju osposobljavanja klasifikatora Ministarstvo povjerava Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (u daljnjem tekstu: HPA).

Članak 15.

Pri provođenju razvrstavanja i označivanja trupova klasifikator:

– utvrđuje identitet trupa,

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa,

– utvrđuje klaoničku masu trupa,

– utvrđuje kategoriju, klasu i stupanj zamašćenosti trupa,

– označava trupove i

– vodi zapisnike o obavljenom razvrstavanju.

Članak 16.

(1) Klasifikator sastavlja:

- Pojedinačni zapisnik o razvrstavanju ovčjih trupova istog posjednika i

- Zbirni zapisnik o dnevnom razvrstavanju trupova.

(2) Obrasci za sastavljanje zapisnika iz stavka 1. ovoga članka objavljeni su na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

(3) Klasifikator je dužan zapisnike iz stavka 1. alineja 1. ovoga članka dostaviti na dan razvrstavanja klaonici i posjedniku zaklanog grla, ako je on toga dana bio nazočan u klaonici i osobno ga zatražio ili ga dostavlja posjedniku grla elektronskom poštom. U protivnom klaonica dostavlja zapisnik posjedniku grla poštom najkasnije slijedećeg radnog dana nakon obavljenog razvrstavanja.

(4) Zapisnike iz stavka 1. ovoga članka ovlaštenik razvrstavanja i klaonica čuvaju u pisanom ili elektronskom obliku najmanje godinu dana od dana provedbe razvrstavanja.

Članak 17.

Rezultate razvrstavanja trupova klasifikator je dužan dostaviti HPA elektroničkim putem u roku od 24 sata od provedenoga razvrstavanja.

Članak 18.

(1) Posjednik zaklanog grla može, nakon što istoga dana osobno ili elektronskom poštom zaprimi zapisnik o razvrstavanju, u roku do tri sata od njihova primitka, uložiti prigovor HPA te od nje zatražiti ponovnu provedbu razvrstavanja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno, elektronski ili fax-dopisom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, datum razvrstavanja, broj zapisnika o razvrstavanju, ime i prezime te identifikacijski broj klasifikatora koji je obavio razvrstavanje trupova.

(3) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka posjednik zaklanog grla dostavlja i klaonici.

(4) HPA je dužna po primitku prigovora najkasnije slijedećeg radnog dana organizirati ponovljeno razvrstavanje, a klaonica mora u tom razdoblju zadržati sve ranije razvrstane trupove odnosno polovice zbog kojih je prigovor uložen.

Članak 19.

(1) Ako se kod ponovljenog razvrstavanja trupova utvrdi da je razlika u razvrstavanju u klase odnosno razrede zamašćenosti veća od one dozvoljene u članku 20. stavku 6. ovoga Pravilnika, razvrstavanje nije zadovoljavajuće te u tom slučaju troškove ponovljenoga razvrstavanja snosi ovlaštenik razvrstavanja; u protivnom troškove razvrstavanja snosi strana koja je tražila novi postupak razvrstavanja.

(2) U slučaju kada se utvrdi da je razlika između ranijeg razvrstavanja i ponovljenog razvrstavanja veća od dozvoljene mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenog razvrstavanja.

VI. NADZOR NAD PROVEDBOM RAZVRSTAVANJA I OZNAČIVANJA TRUPOVA

Članak 20.

(1) HPA u klaonicama provodi nadzor nad razvrstavanjem i označivanjem trupova.

(2) HPA mora biti za poslove iz stavka 1. ovoga članka akreditirana prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

(3) Pri provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka HPA provjerava:

– klaoničku obradu trupova,

– klaoničku masu trupova,

– razvrstavanje trupova,

– označivanje trupova,

– izdavanje zapisnika i vrijeme njihove dostave korisnicima.

(4) U slučaju kada je pri provjeri razvrstavanja i označivanja na raspolaganju manje od 40 trupova nadzor se obavlja na ukupno raspoloživom broju trupova.

(5) U klaonicama koje kolju tjedno manje od 80 ovaca obračunato na temelju podataka o prosječnom broju klanja u prethodnoj godini provjera iz stavka 3. ovoga članka obavlja se najmanje jedan put godišnje.

(6) Rad klasifikatora smatra se zadovoljavajući ako je pri kontrolnom nadzoru razvrstavanja i označivanja utvrđeno da je udio pogrešaka manji od 20%.

(7) Kod provjere utvrđivanja kategorije trupa ne smije biti pogrešaka.

Članak 21.

(1) Nakon svakog obavljenog nadzora nad razvrstavanjem i označivanjem trupova HPA sačinjava zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– broj trupova nad kojima je obavljen nadzor,

– usporedni prikaz rezultata ranijeg i kontrolnog razvrstavanja,

– broj trupova kod kojih su utvrđene nepravilnosti te popis utvrđenih nepravilnosti.

(2) HPA dostavlja Ministarstvu na početku mjeseca za prethodni mjesečno elektronsko zbirno izvješće o obavljenim nadzorima razvrstavanja trupova. U elektronskom zbirnom izvješću posebno se navode podaci o broju pregledanih trupova i broju trupova koji su pogrešno razvrstani i označeni te broju trupova kod kojih nije valjano obavljena njihova obrada i vaganje.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka HPA je dužan čuvati u pisanom ili elektronskom obliku najmanje dvije godine od njegova izdavanja.

Članak 22.

(1) Ako se prilikom provođenja kontrolnog razvrstavanja utvrdi da je razlika u razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 20. ovoga Pravilnika HPA će provesti novo kontrolno razvrstavanje u roku ne dužem od 30 dana.

(2) Ako je razlika pri ponovljenom razvrstavanju veća od vrijednosti iz članka 20. ovoga Pravilnika, HPA o tome obavještava Ministarstvo. Ministarstvo klasifikatoru uskraćuje pravo na obavljanje poslova razvrstavanja trupova te ga upućuje na ponovnu izobrazbu.

(3) Ministarstvo će klasifikatoru odobriti pravo na klasiranje ako dokaže da je uspješno završio ponovljeni program izobrazbe za obavljanje poslova razvrstavanja trupova.

(4) Ako se pri prvom kontrolnom razvrstavanju nakon ponovne izobrazbe klasifikatora utvrdi da je razlika između rezultata razvrstavanja veća od vrijednosti iz članka 20. ovoga Pravilnika, HPA o tome obavještava Ministarstvo koje u tom slučaju klasifikatoru koji ne udovoljava ovim uvjetima poništava ovlaštenje za obavljanje poslova razvrstavanja ovčjih trupova te ga briše sa popisa iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima;

– neometan pogled na vagu s mjesta razvrstavanja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i drugoga;

– postolje za opremu na mjestu razvrstavanja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi razvrstavanje;

– poseban prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektronsko slanje podataka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Ovlaštenici razvrstavanja koji su dobili ovlaštenje za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova temeljem Pravilnika o kakvoći ovčjih trupova i polovica (»Narodne novine« broj 30/2010), nisu obvezni podnositi zahtjev iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Klasifikatorima koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika uspješno završili program osposobljavanja i obavljaju poslove razvrstavanja ovčjih trupova bit će izdano ovlaštenje iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika te će biti stavljeni na popis iz članka 13. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica (»Narodne novine« br. 30/2010).

Članak 26.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 30. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/13-01/107
Urbroj: 525-07/1402-14-3
Zagreb, 28. ožujka 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.