Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora

MINISTARSTVO TURIZMA

847

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14.) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I ZNAČKI TURISTIČKOG INSPEKTORA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled službene značke, način njihova izdavanja i uporabe, te vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama turističkog inspektora.

Članak 2.

(1) Obrazac službene iskaznice, te oblik i izgled službene značke turističkog inspektora tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrazac službene iskaznice turističkog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se na punijem papiru bijele boje dimenzije 85×55 mm i zaštićuje omotom od prozirne plastične mase.

(3) Obrazac »A« jest obrazac iskaznice višeg turističkog inspektora, a obrazac »B« jest obrazac iskaznice turističkog inspektora.

Članak 3.

Obrazac iskaznice sadrži:

a) na prednjoj stranici:

1. utisnut grb Republike Hrvatske;

2. natpis »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA»

3. naziv:

– na obrascu »A»: »SLUŽBENA ISKAZNICA VIŠEG TURISTIČKOG INSPEKTORA»;

– na obrascu »B»: »SLUŽBENA ISKAZNICA TURISTIČKOG INSPEKTORA»:

4. mjesto za fotografiju veličine 28×32 mm preko koje je u donjem lijevom kutu otisnut pečat Ministarstva turizma;

5. ime i prezime nositelja iskaznice;

6. OIB nositelja iskaznice;

7. serijski broj značke;

b) na poleđini

7. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;

8. evidencijski broj iskaznice;

9. datum izdavanja iskaznice;

10. mjesto za pečat, ime i potpis ministra turizma.

Članak 4.

(1) Službena značka turističkog inspektora (u daljnjem tekstu: značka) je izvedena od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana. Veličina znaka je 60×55 mm.

(2) Značku okružuje hrvatski pleter izveden u reljefu (mesing) na kojemu su istaknuta slova »RH« (Republika Hrvatska).

(3) U središtu značke na zrakasto pozlaćenom prostoru smješten je grb Republike Hrvatske, čija su polja u crvenom i bijelom emajlu, a gornji dio grba je reljefni.

(4) Na kružnom niklanom dijelu značke ispisan je tekst: »TURISTIČKA INSPEKCIJA« u plavom emajlu.

(5) Gornjim dijelom značke proteže se niklana lenta koja djelomično pokriva pleter. Na lenti je plavim emajlom upisan četveroznamenkasti broj.

(6) Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od perne bronce.

Članak 5.

Službena značka koristi se ujedno i kao službeni znak Turističke inspekcije.

Članak 6.

(1) Turistički inspektori u obavljanju službenih poslova nose značku u kožnom povezu zajedno s iskaznicom.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka crne je boje trostrukog pregiba. Veličina svakog pregiba je 8×12 cm.

Članak 7.

Iskaznicu i značku s pripadajućim kožnim povezom turističkom inspektoru izdaje Ministarstvo turizma.

Članak 8.

(1) O izdanim iskaznicama i značkama turističkim inspektorima vodi se upisnik u Ministarstvu turizma.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži: redni broj, ime i prezime turističkog inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, OIB turističkog inspektora, evidencijski broj iskaznice, broj značke, datum izdavanja, datum povratka, potpis turističkog inspektora, te odjeljak za napomene.

Članak 9.

(1) Turistički inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice i značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

(2) Nova iskaznica i značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena da ne vrijedi u »Narodnim novinama«.

(3) Ako je ostanak bez iskaznice ili značke posljedica namjere ili krajnje nepažnje turističkog inspektora, isti će snositi troškove oglašavanja i izdavanja nove iskaznice ili značke.

Članak 10.

(1) Turistički inspektor kojem prestane radni odnos u Ministarstvu turizma, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku radnog odnosa odnosno o rasporedu na drugo službeničko mjesto, predati iskaznicu i značku neposredno nadređenom službeniku.

(2) Nadređeni službenik iz stavka 1. ovoga članka dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti Ministarstvu turizma.

(3) Turističkom inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i značka, ako se protiv njega vodi istraga, ili je podignuta optužnica, do okončanja postupka, ili zbog drugih opravdanih razloga, ako postoji opasnost od zlouporabe službene dužnosti.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/5

Urbroj: 529-10/1-14-1

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE TURISTIČKOG INSPEKTORA I VIŠEG TURISTIČKOG INSPEKTORA

A. – Službena iskaznica višeg turističkog inspektora:

B. – Službena iskaznica turističkog inspektora:


PRILOG 2.

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA ZNAČKE TURISTIČKOG INSPEKTORA I VIŠEG TURISTIČKOG INSPEKTORA TE ZNAKA TURISTIČKE INSPEKCIJE

45 09.04.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora 45 09.04.2014 Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora