Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora

NN 45/2014 (9.4.2014.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora

MINISTARSTVO TURIZMA

848

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA TURISTIČKIH INSPEKTORA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, oblik i način vođenja očevidnika (u daljnjem tekstu: e-očevidnik) kojeg vode turistički inspektori.

(2) E-očevidnik sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama koje su obavili, odnosno poduzeli turistički inspektori i vodi se isključivo na računalu u elektroničkom obliku.

Članak 2.

Podaci o obavljenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim mjerama vode se kao službene evidencije i upisuju se u aplikaciju za provedbu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Aplikacija iz članka 2. ovoga Pravilnika obvezno sadrži podatak o:

– broju obavljenih inspekcijskih nadzora turističkih inspektora (redni broj u aplikaciji),

– vrsti, nazivu i sjedištu, odnosno adresi subjekta/objekta inspekcijskog nadzora,

– djelatnosti u kojoj se inspekcijski nadzor obavlja,

– oznaci spisa predmeta prema propisima o uredskom poslovanju,

– vremenu kada je inspekcijski nadzor obavljen,

– predmetu inspekcijskog nadzora,

– inspekcijskom nadzoru kroz primjenu propisa,

– poduzetim upravnim mjerama (vrste upravnih rješenja),

– izvršenju upravne mjere,

– tome je li izjavljena žalba i ishod postupka po žalbi,

– tome je li pokrenut upravni spor i ishod postupka po tužbi,

– poduzetim prekršajnim i kaznenim mjerama – optužni prijedlog, kaznena prijava, naplata novčane kazne na mjestu izvršenja prekršaja, prekršajni nalog, uplata novčanog iznosa po donesenom usmenom rješenju u zapisnik, presuda i drugi akti prekršajnog suda,

– prekršajnopravnim i kaznenopravnim sankcijama – kazne, zaštitne mjere i imovinska korist.

(2) Unos i izmjene u bazu podataka o subjektima/objektima inspekcijskog nadzora iz evidencija obrtnog i sudskog registra, u aplikaciju iz stavka 2. ovog članka, obavljaju administrativni referenti,

(3) Podatke sadržane u aplikaciji iz stavka 1. ovog članka, turistički inspektori obvezno koriste prilikom planiranja inspekcijskog nadzora.

Članak 4.

(1) E-očevidnik dužni su voditi turistički inspektori, pojedinačno, svaki za sebe.

(2) Turistički inspektor vodi e-očevidnik na aplikaciji eO-TI.

(3) Ažurnost i točnost unesenih podataka kontrolira neposredno nadređeni službenik.

(4) E-očevidnik može sadržavati i dodatne podatke koji upućuju na pojedina upravna područja inspekcijskog nadzora.

Članak 5.

(1) Podatke u aplikaciju iz članka 2. ovog Pravilnika upisuje turistički inspektor čim prije, a najkasnije idući radni dan od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, odnosno poduzete mjere koju je potrebno evidentirati.

(2) Ako je terenski rad turističkog inspektora bio dulji od jednog radnog dana, podatke u aplikaciju upisat će idući radni dan po povratku u ured.

Članak 6.

U e-očevidnik unose se samo podaci inspekcijske naravi. O drugim aktivnostima turističkog inspektora može se ustrojiti posebna evidencija.

Članak 7.

(1) Ministar turizma, zamjenik ministra turizma, glavni tajnik Ministarstva, načelnik Samostalnog sektora turističke inspekcije, voditelj službe Samostalnog sektora turističke inspekcije, viši turistički inspektor-specijalist i viši savjetnik-specijalist imaju neograničen pristup podacima iz e-očevidnika koji vode turistički inspektori.

(2) Voditelj Službe turističke inspekcije – Područne jedinice ima neograničen pristup podacima iz e-očevidnika koji vode turistički inspektori te Službe.

Članak 8.

Podaci sadržani u aplikaciji iz članka 2. ovoga Pravilnika, obvezno se koriste prilikom izrade godišnjeg izvješća o radu turističke inspekcije Ministarstva turizma i izvješća o pojedinom pitanju iz posebnog upravnog područja, za određeno vremensko razdoblje.

Članak 9.

Sastavni dio ovoga Pravilnika je aplikacija iz članka 2. ovoga Pravilnika, koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/4

Urbroj: 529-10/1-14-1

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Ministar

Darko Lorencin, dipl. oec., v. r.