Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem

NN 45/2014 (9.4.2014.), Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem

MINISTARSTVO TURIZMA

849

Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14.), ministar turizma, donosi

NAPUTAK

O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE TURISTIČKOG INSPEKTORA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM

Članak 1.

(1) Ovim Naputkom propisuje se način pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem.

(2) Rješenje turističkog inspektora izvršava se pečaćenjem nakon što postane izvršno.

(3) Izvršnim rješenjem smatra se i izrečeno usmeno rješenje u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

Članak 2.

Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju rješenja iz članka 1. ovoga Naputka, inspektor će odmah, nakon što je utvrdio sve odlučne činjenice, pečatiti prostorije, objekte, uređaje i drugu opremu za rad i onemogućiti korištenje prostorija, objekata, uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost ili pružaju usluge.

Članak 3.

(1) Kada se izvršenje provodi pečaćenjem, stranci se nalaže da isprazni prostorije i objekte koje se pečate od svih namirnica, koje bi se za vrijeme privremene obustave poslovanja mogle pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u prostorijama i objektima na sredstvima rada, kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključi struju, plin, vodu, osigura protupožarne mjere i sl.).

(2) Usmenim rješenjem u zapisniku kojim je određeno pečaćenje utvrdit će se da je stranka dužna osigurati da sve osobe napuste prostorije i objekte koji se pečate, kao i iznošenje pokvarljivih namirnica i poduzimanje sigurnosnih i drugih mjera iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju usmenog rješenja u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru objekta u domaćinstvu građana ili seljačkom domaćinstvu (sobe, apartmani, kamp jedinice), a vlasnik objekta stanuje u dijelu tog objekta, inspektor će pečatiti samo onaj dio prostorija, uređaja i opreme koji nije obuhvaćen odobrenjem, a koriste ih gosti.

(4) Kada se izvršenje provodi pečaćenjem na temelju usmenog rješenja u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru, a pečate se objekti privremenog karaktera, vozila, pokretni uređaji ili druga pokretna oprema (šator, i sl.) turistički inspektor će od izvršenika zatražiti da se takva vozila, uređaji i oprema, prije pečaćenja, premjeste na mjesto gdje se ne ometa promet ili poslovanje drugih poslovnih subjekata.

(5) Ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija, objekata, odnosno sredstava rada, rješenje kojim se određuje mjera pečaćenja dostavlja se na znanje i vlasniku poslovnih prostorija, odnosno sredstava rada samo ako je za trajanja inspekcijskog nadzora turistički inspektor utvrdio tko je osoba nositelj vlasničkih ovlaštenja (vlasnik) na poslovnim prostorijama, odnosno sredstvima rada.

Članak 4.

Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se prostorije, objekti, uređaji i druga oprema za rad ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat/žig ili znak koji je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.

Članak 5.

Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije, u pravilu, se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) ili samoljepiva traka sa znakom i nazivom Ministarstva turizma.

Članak 6.

Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti sredstva pečaćenja iz članka 5. ovoga Naputka ili žica s olovnom plombom i klještima, ovisno o ocjeni turističkog inspektora kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti.

Članak 7.

Nakon što je obavio pečaćenje ulaza u poslovne prostorije, objekte, odnosno sredstva rada, inspektor će na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada istaknuti OBAVIJEST u kojoj će istaći rješenje na temelju kojeg je pečaćenje provedeno uz isticanje KLASE, URBROJA i datuma donošenja rješenja, te upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 317. Kaznenog zakona, »Narodne novine« broj 125/11. i 144/12.).

Članak 8.

(1) Obavijest iz članka 7. ovoga Naputka, koja mora biti ispisana većim slovima od teksta ostalog sadržaja, sadrži:

– u zaglavlju: naziv MINISTARSTVO TURIZMA, TURISTIČKA INSPEKCIJA, oznaku naziva područne jedinice i ispostave

– u središnjem dijelu: krupnijim slovima ispisane riječi »OBAVIJEST« (slijedi tekst obavijesti) i riječi »UPOZORENJE – KAZNENO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (članak 317. Kaznenog zakona)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 317. Kaznenog zakona.

(2) Obavijest potpisuje turistički inspektor koji vodi postupak.

Članak 9.

(1) Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi iznošenja lako pokvarljivih namirnica, otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u svezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprečavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije, objekte ili sredstva rada, dok mjera zabrane obavljanja djelatnosti traje, turistički inspektor će stranci, ili njenom predstavniku, to dopustiti.

(2) Novo pečaćenje će obaviti turistički inspektor koji vodi postupak, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, drugi nadležni turistički inspektor, uz obavezno sastavljanje zapisnika o tim radnjama.

Članak 10.

Nakon što turistički inspektor utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena, po proteku vremena za koje je mjera donijeta, ili ako je odobrio zahtjev stranke da se skine pečat, dužan je otpečatiti poslovne prostorije odnosno sredstva rada i o tome sastaviti poseban zapisnik.

Članak 12.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/7

Urbroj: 529-10/1-14-1

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Ministar

Darko Lorencin, dipl. oec., v. r.