Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

HRVATSKI SABOR

874

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/74

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 130/11.) iznad članka 2. dodaje se naslov koji glasi: »Primjena pravne stečevine Europske unije«.

U članku 2. stavku 1. podstavci 9. do 12. mijenjaju se i glase:

»– Direktiva Vijeća 87/217/EEZ od 19. ožujka 1987. o sprječavanju i smanjenju onečišćenja okoliša azbestom (SL L 85, 28. 3. 1987.),

– Direktiva Vijeća 91/692/EEZ od 23. prosinca 1991. o standardiziranju i racionaliziranju izvještaja o provedbi određenih direktiva koje se odnose na okoliš (SL L 377, 31. 12. 1991.),

– Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ (SL L 350, 28. 12. 1998.),

– Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i o izmjeni Direktive 93/12/EEZ (SL L 121, 11. 5. 1999.),«.

Iza podstavka 12. dodaju se podstavci 13. do 19. koji glase:

»– Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o ograničenju emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih uređaja za loženje (SL L 309, 27. 11. 2001.),

– Direktiva 2003/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. ožujka 2003. o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzina i dizelskih goriva (Tekst značajan za EGP) (SL L 76, 22. 3. 2003.),

– Direktiva 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva nastalih upotrebom organskih otapala u određenim bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila, te o izmjeni Direktive 1999/13/EZ (SL L 143, 30. 4. 2004.),

– Direktiva 2008/112/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o izmjeni direktiva Vijeća 76/768/EEZ, 88/378/EEZ, 1999/13/EZ i direktiva 2000/53/EZ, 2002/96/EZ i 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi njihove prilagodbe Uredbi (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Tekst značajan za EGP) (SL L 345, 23. 12. 2008.),

– Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (Tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17. 12. 2010.),

– Direktiva Komisije 2010/79/EU od 19. studenoga 2010. o prilagodbi tehničkom napretku Priloga III. Direktivi 2004/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ograničavanju emisija hlapivih organskih spojeva (SL L 304, 20. 11. 2010.),

– Direktiva 2012/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 1999/32/EZ u vezi sa sadržajem sumpora u brodskim gorivima (SL L 327, 27. 11. 2012.).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni i inspekcijski nadzor te se propisuju prekršajne odredbe za provedbu sljedećih akata Europske unije:

– Provedbene Odluke Komisije 2011/850/EU od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068) (SL L 335, 17. 12. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/850/EU),

– Uredbe (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o određenim fluoriranim stakleničkim plinovima (Tekst značajan za EGP) (SL L 161, 14. 6. 2006.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o prilagodbi nekih instrumenata podložnih postupku utvrđenom u članku 251. Ugovora, Odluci Vijeća 1999/468/EZ u vezi s regulatornim postupkom s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – prvi dio (SL L 311, 21. 11. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 842/2006),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1493/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca za izvješća koja podnose proizvođači, uvoznici i izvoznici određenih fluoriranih stakleničkih plinova (SL L 332, 18. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1493/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1494/2007 od 17. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, oblika oznaka i dodatnih zahtjeva u pogledu označivanja vezanih uz proizvode i opremu koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 332, 18. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1494/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1497/2007 od 18. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva za provjeru propuštanja nepokretnih protupožarnih sustava koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 333, 19. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1497/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 1516/2007 od 19. prosinca 2007. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, standardnih zahtjeva u pogledu provjere propuštanja nepokretne opreme za hlađenje i klimatizaciju i dizalica topline, koje sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 335, 20. 12. 2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1516/2007),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 303/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretne rashladne i klimatizacijske opreme i dizalica topline koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 303/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 304/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije poduzeća i osoblja u pogledu nepokretnih protupožarnih sustava i vatrogasnih aparata koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 304/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 305/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje rekuperira određene fluorirane stakleničke plinove iz visokonaponskih sklopnih aparata (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 305/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 306/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva i uvjeta za uzajamno priznavanje certifikacije osoblja koje iz opreme rekuperira otapala na bazi određenih fluoriranih stakleničkih plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 306/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 307/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, minimalnih zahtjeva za programe osposobljavanja i uvjeta za uzajamno priznavanje potvrda o osposobljavanju za osoblje u pogledu klimatizacijskih sustava u određenim motornim vozilima koji sadrže određene fluorirane stakleničke plinove (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.)(u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 307/2008),

– Uredbe Komisije (EZ) br. 308/2008 od 2. travnja 2008. o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EZ) br. 842/2006 Europskog parlamenta i Vijeća, formata koji države članice koriste za obavješćivanje o svojim programima osposobljavanja i certifikacije (Tekst značajan za EGP) (SL L 92, 3. 4. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 308/2008),

– Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 286, 31. 10. 2009.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 19. 8. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1005/2009),

– Odluke Komisije 2010/372/EU od 18. lipnja 2010. o upotrebi kontroliranih tvari kao procesnih agensa na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3847) (SL L 169, 3. 7. 2010.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2010/372/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 291/2011 od 24. ožujka 2011. o neophodnim laboratorijskim i analitičkim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u Uniji na temelju Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (SL L 79, 25. 3. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 291/2011),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1087/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izvješćivanja o metil bromidu (SL L 293, 5. 11. 2013.),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1088/2013 оd 4. studenoga 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za uvozne i izvozne dozvole za proizvode i opremu koji sadrže halone za kritičnu primjenu u zrakoplovima ili o njima ovise (SL L 293, 5. 11. 2013.),

– Odluke Komisije 2005/166/EZ od 10. veljače 2005. o utvrđivanju pravila za provedbu Odluke br. 280/2004/EZ o mehanizmu za praćenje emisija stakleničkih plinova u Zajednici i za provedbu Kyotskog protokola (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 247) (SL L 55, 1. 3. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/166/EZ),

– Odluke Komisije 2005/381/EZ od 4. svibnja 2005. o donošenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive 96/61/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1359) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) kako je izmijenjena i dopunjena Odlukom Komisije 2006/803/EZ od 23. studenoga 2006. o izmjeni Odluke 2005/381/EZ o uvođenju upitnika za izvješćivanje o primjeni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5546) (Tekst značajan za EGP) (SL L 126, 19. 5. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2005/381/EZ),

– Odluke 2006/780/EZ od 13. studenoga 2006. o izbjegavanju dvostrukoga brojanja smanjenja emisija stakleničkih plinova na temelju sustava Zajednice za trgovanje emisijama za projektne aktivnosti na temelju Kyotskog protokola u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 5362) (SL L 316, 16. 11. 2006) (u daljnjem tekstu: Odluka 2006/780/EZ),

– Odluke 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o naporima koje poduzimaju države članice radi smanjenja emisija stakleničkih plinova s ciljem ostvarenja ciljeva Zajednice vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2020. godine (SL L 140, 5. 6. 2009.) (u daljnjem tekstu: Odluka 406/2009/EZ),

– Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (Tekst značajan za EGP) (SL L 302, 18. 11. 2010.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 784/2012 od 30. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EU) 1031/2010 u vezi dražbovne platforme koju imenuje Njemačka i dopuni članka 59(7) (SL L 234, 31. 8. 2012.) i kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 1042/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 u pogledu navođenja dražbovne platforme koju imenuje Ujedinjena Kraljevina (Tekst značajan za EGP) (SL L 310, 9. 11. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010),

– Odluke Komisije 2011/278/EU od 27. travnja 2011. o utvrđivanju prijelaznih propisa na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2772) (SL L 130, 17. 5. 2011.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2011/278/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 550/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju određenih ograničenja koja se primjenjuju na korištenje međunarodnih emisijskih kredita iz projekata koji uključuju industrijske plinove, na temelju Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 149, 8. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 550/2011),

– Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 od 21. lipnja 2012. o verifikaciji izvješća o stakleničkim plinovima i izvješća o tonskim kilometrima te o akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 600/2012),

– Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. lipnja 2012. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 181, 12. 7. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 601/2012),

– Odluke Komisije 2013/162/EU od 26. ožujka 2013. o utvrđivanju godišnjih emisijskih jedinica za razdoblje od 2013. do 2020. u skladu s Odlukom br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 1708) (SL L 90, 28. 3. 2013) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/162/EU),

– Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 od 2. svibnja 2013. o uspostavi Registra Unije u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, odlukama Komisije br. 280/2004/EZ i br. 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o ukidanju uredbi Komisije (EU) br. 920/2010 i br. 1193/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 122, 3. 5. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 389/2013),

– Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi klimatskih promjena na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 280/2004/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 525/2013),

– Odluke 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o pravilima za obračun emisija i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, prenamjenu zemljišta i šumarstvo te informacijama o mjerama u vezi tih djelatnosti (SL L 165, 18. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka 529/2013/EU),

– Provedbene Odluke Komisije 2013/634/EU оd 31. listopada 2013. o prilagodbama godišnjih emisijskih kvota država članica za razdoblje 2013. – 2020. u skladu s Odlukom 406/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1. 11. 2013.) (u daljnjem tekstu: Odluka Komisije 2013/634/EU).«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Nadležno tijelo za provedbu akata iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Procjenu kvalitete zraka osigurava Ministarstvo.«.

Članak 4.

U članku 8. točka 64. mijenja se i glasi:

»64. dobavljač: pravna ili fizička osoba – obrtnik koja stavlja tekuće naftno gorivo i energiju na tržište i koja se, po posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine, smatra trošarinskim obveznikom. Ako za gorivo ili energiju nije potrebno plaćati trošarine, dobavljač je pravna i fizička osoba – obrtnik koja je sukladno posebnom zakonu kojim se uređuju trošarine ishodila akt nadležnog tijela da može u okviru svoje djelatnosti nabavljati trošarinsku robu bez plaćanja trošarine. Za dobavljača se smatra i proizvođač koji sam eksploatira i proizvodi gorivo ili energiju na području Republike Hrvatske,«.

Iza točke 64. dodaje se točka 64.a koja glasi:

»64.a trgovac: pravna ili fizička osoba odgovorna za označivanje proizvoda koje stavlja na tržište Republike Hrvatske, različita od proizvođača i/ili uvoznika proizvoda i kada proizvođač ili uvoznik nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj, koji su propisani posebnim propisom kojim se utvrđuje kvaliteta određenih boja i lakova i/ili proizvoda za završnu obradu vozila,«.

U točkama 66. i 67. riječ: »domaće« briše se.

Točka 70. mijenja se i glasi:

»70. isporučitelj: tijelo odgovorno za prolaz goriva ili energije kroz točku kontrole kojoj podliježe trošarinska roba ili, ako se ne plaća trošarina, bilo koje drugo tijelo koje imenuje država članica,«.

Točka 73. briše se.

Dosadašnje točke 74. i 75. postaju točke 73. i 74.

Dosadašnja točka 76. briše se.

Dosadašnja točka 77. postaje točka 75.

Dosadašnja točka 78. briše se.

Dosadašnje točke 79. i 80. postaju točke 76. i 77.

Dosadašnja točka 81. briše se.

Dosadašnja točka 82. postaje točka 78.

Dosadašnja točka 83. briše se.

Dosadašnje točke 84. do 89. postaju točke 79. do 84.

Dosadašnja točka 90. briše se.

U dosadašnjoj točki 91., koja postaje točka 85., riječ: »provjeru« zamjenjuje se riječju: »verifikaciju«.

Dosadašnja točka 92. postaje točka 86.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Uvoz proizvoda iz treće države na carinsko područje Europske unije na području Republike Hrvatske smatra se stavljanjem na tržište.

(3) Osim pojmova iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i pojmovi koji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u propisima iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

Članak 11. briše se.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »izvješće« dodaju se riječi: »za razdoblje od četiri godine«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nacrt Plana iz članka 10. ovoga Zakona, nacrt Izvješća iz članka 13. ovoga Zakona, nacrt Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 74.a ovoga Zakona, nacrt Plana iz članka 100. stavka 2. ovoga Zakona i nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s akcijskim planom iz članka 118.a ovoga Zakona moraju biti javno objavljeni radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.«.

Članak 8.

U članku 19. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Popis mjernih mjesta za praćenje koncentracija sumporovog dioksida, dušikovog dioksida i dušikovih oksida, lebdećih čestica (PM10 i PM2,5), olova, benzena, ugljikovog monoksida, prizemnog ozona i prekursora ozona, arsena, kadmija, žive, nikla, benzo(a)pirena i drugih policikličkih aromatskih ugljikovodika u zraku koji se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka između Agencije i Europske komisije, određuje Vlada uredbom.«.

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. riječi: »dugoročne ciljeve« zamjenjuju se riječima: »ciljne vrijednosti za prizemni ozon«.

U podstavcima 1. i 2. riječi: »dugoročni ciljevi« zamjenjuju se riječima: »ciljne vrijednosti«.

Članak 10.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Državni hidrometeorološki zavod upravlja radom državne mreže, osigurava izgradnju novih postaja u državnoj mreži, osigurava praćenje kvalitete zraka (mjerenje, prikupljanje podataka, osiguranje kvalitete i provjere mjerenja i podataka, ugađanje i provjera tehničkih karakteristika mjerne opreme u skladu s referentnim metodama mjerenja te obrada i prikaz rezultata mjerenja) i odgovoran je za provođenje programa mjerenja kvalitete zraka na tim postajama.

(2) Praćenje kvalitete zraka u postajama iz državne mreže za plinovite onečišćujuće tvari i lebdeće čestice PM10 i PM2,5 (automatske metode) obavlja Državni hidrometeorološki zavod uz uvjet da ima dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona za plinovite onečišćujuće tvari te dozvolu iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona za mjerenje PM10 i PM2,5.

(3) Praćenje kvalitete zraka u postajama iz državne mreže u dijelu koji se odnosi na uzorkovanje i fizikalno-kemijske analize lebdećih čestica PM10 i PM2,5 te ekvivalenciju nereferentnih metoda za određivanje masenih koncentracija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 obavlja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada uz uvjet da ima dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo, Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada sklapaju godišnji ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem praćenja kvalitete zraka u državnoj mreži te način i iznos financiranja poslova iz stavaka 2. i 3. ovoga članka. Sastavni dio godišnjeg ugovora je plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

(5) Državni hidrometeorološki zavod i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada dostavljaju Ministarstvu godišnji plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu. Godišnji plan provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži odobrava Povjerenstvo za praćenje rada referentnih laboratorija iz članka 62. stavka 3. ovoga Zakona.

(6) Državni hidrometeorološki zavod dostavlja Ministarstvu i Agenciji izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

(7) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži.

(8) Ministarstvo provodi stručni nadzor nad radom državne mreže.«.

Članak 11.

U članku 33. stavku 5. riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »osam«.

Članak 12.

U članku 46. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, u svakom od tih slučajeva donosi se akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka za tu zonu ili aglomeraciju kako bi se, u što je mogućem kraćem vremenu, osiguralo postizanje graničnih ili ciljnih vrijednosti. Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka može dodatno obuhvatiti i posebne mjere kojima je svrha zaštita osjetljivih skupina stanovništva, uključujući i djece.

(2) Ako više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujuće tvari prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost ili ciljnu vrijednost, iste zajednički surađuju u izradi akcijskog plana radi harmonizacije mjera. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi akcijski plan za svoje administrativno područje.«.

Članak 13.

U članku 47. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako više jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb pripada istoj zoni ili aglomeraciji u kojoj razine onečišćujuće tvari prekoračuju kritičnu razinu ili prag obavješćivanja, iste zajednički surađuju u izradi kratkoročnog akcijskog plana. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba donosi kratkoročni akcijski plan za svoje administrativno područje.«.

U dosadašnjem stavku 2., koji postaje stavak 3., iza riječi: »promet« riječi: »motornih vozila« brišu se, a iza riječi: »radove« riječi: »brodove u sidrištu,« brišu se.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 14.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Članak 54.a

(1) Pravna osoba – ispitni laboratorij koji ima sjedište u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (u daljnjem tekstu: država ugovornica EGP-a) može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnosti iz članka 54. ovoga Zakona ako ishodi dozvolu Ministarstva.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj osobi koja udovoljava sljedećim uvjetima:

– da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova praćenja kvalitete zraka, odnosno praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i/ili provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati iste poslove u svezi s kojim zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja;

– da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane u članku 55. ovoga Zakona.

(3) Pravna osoba – ispitni laboratorij koji ima sjedište izvan Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati stručne poslove iz članka 54. ovoga Zakona uz uvjet da ispuni uvjete iz stavka 1. ovoga članaka te dodatno dostavi dokaz o postojanju uzajamnosti, odnosno podatke o propisu kojim je propisana uzajamnost za pravne osobe u Republici Hrvatskoj u državi njegova sjedišta i službenom glasilu u kojem je propis objavljen.

(4) O ispunjavanju uvjeta u skladu s odredbama ovoga članka Ministarstvo izdaje dozvolu. Za potrebe izdavanja dozvole Ministarstvo traži mišljenje referentnog laboratorija o ispunjavanju uvjeta iz članka 55. stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na potvrdu referentnog laboratorija za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka za svaku referentnu metodu mjerenja. Ako Ministarstvo utvrdi da propisani uvjeti nisu ispunjeni, o tome izdaje posebno rješenje.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 15.

U članku 55. stavku 1. podstavku 5. iza riječi: »posebno,« dodaju se riječi: »odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za praćenje kvalitete zraka pravna osoba – ispitni laboratorij može koristiti i druge metode mjerenja za praćenje onečišćujućih tvari u zraku za koje su propisane referentne metode mjerenja pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona ako je za iste akreditirana ili ima potvrdu referentnog laboratorija o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka za svaku metodu mjerenja posebno i ima potvrdu referentnog laboratorija da su provedeni testovi ekvivalencije drugih metoda mjerenja s referentnim metodama sukladno standardima Europske komisije.«.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, za metode mjerenja za H2S i NH3 uvjet za izdavanje dozvole za mjerenje H2S je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje SO2 i uvjet za mjerenje NH3 je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje NO2. Za mjerenje merkaptana uvjet za izdavanje dozvole je potvrda o akreditaciji ili potvrda referentnog laboratorija za mjerenje benzena.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za praćenje onečišćujućih tvari u zraku za koje nisu propisane referentne metode pravna osoba – ispitni laboratorij može koristi druge metode mjerenja ako je za iste akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025. Mjerenja u državnoj mreži provode se na način da referentni laboratorij za mjerenje SO2 provodi automatska mjerenja H2S, a za mjerenje NO2 provodi automatska mjerenja za NH3.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju novi stavci 5. i 6.

Članak 16.

U članku 56. stavku 1. podstavak 1. briše se.

U dosadašnjem podstavku 2., koji postaje podstavak 1., riječi: »ovjerene preslike radnih knjižica« zamjenjuju se riječima: »elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu«.

Dosadašnji podstavci 3. do 6. postaju podstavci 2. do 5.

U dosadašnjem podstavku 7., koji postaje podstavak 6., iza riječi: »metodama mjerenja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno za svaku metodu posebno sukladno CEN i ISO normama navedenim u tehničkoj specifikaciji HRS CEN/TS 15675«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 7.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Potvrdu o provedenom postupku dokazivanja ekvivalentnosti drugih metoda mjerenja kvalitete zraka s referentnim metodama propisanima pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona, za koje se traži dozvola, izdaje referentni laboratorij iz članka 61. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Državni hidrometeorološki zavod nije dužan uz zahtjev za izdavanje dozvole iz članka 54. ovoga Zakona priložiti izvadak iz sudskog registra.«.

Članak 17.

U članku 58. stavku 2. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 5«.

U stavku 3. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 3. i 5.«.

Članak 18.

Iza članka 59. dodaje se članak 59.a koji glasi:

»Članak 59.a

(1) Ministarstvo će po službenoj dužnosti ili po prijedlogu inspektora zaštite okoliša rješenjem ukinuti pravnoj osobi iz članaka 54., 57. i 61. ovoga Zakona dozvolu i prije isteka roka iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona u sljedećim slučajevima:

1. ako Ministarstvo utvrdi da osoba koja je ishodila dozvolu ne ispunjava propisane uvjete ili obveze,

2. kada pravna osoba koja je ishodila dozvolu u svom radu ne provodi poslove propisane ovim Zakonom te drugim posebnim propisima,

3. ako osoba koja je ishodila dozvolu ne obavijesti Ministarstvo o promjeni ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole u roku propisanom člankom 58. stavkom 4. ovoga Zakona.

(2) Ministarstvo dostavlja rješenje iz stavka 1. ovoga članka Inspekciji zaštite okoliša i Agenciji.«.

Članak 19.

U članku 60. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– sudjeluje na ispitivanjima sposobnosti međulaboratorijskim usporedbama s drugim referentnim laboratorijima država članica Europske unije koje organizira Europska komisija, za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,«.

U podstavku 6. riječ: »znanstvenu« zamjenjuje se riječju: »znanstveno-stručnu«.

Iza podstavka 6. dodaju se podstavci 7. i 8. koji glase:

»– prati, proučava i unaprjeđuje stanje u području praćenja kvalitete zraka,

– daje ocjene i mišljenja za metode, postupke i programe praćenja kvalitete zraka iz djelokruga referentnog laboratorija.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Referentni laboratorij iz stavka 1. ovoga članka izdaje ispitnim laboratorijima potvrdu o osiguranju kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku metodu mjerenja posebno na temelju provjere mjerne sljedivosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka i rezultatima provedenog postupka ispitivanja ekvivalentnosti metoda mjerenja za koje je ispitni laboratorij podnio dokaz.«.

Članak 20.

U članku 61. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »sposobnosti« dodaje se riječ: »referentnih«, a iza riječi: »akreditiran« dodaju se riječi: »za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,«.

U podstavku 4. riječ: »kakvoće« zamjenjuje se riječju: »kvalitete«.

U stavku 3. podstavak 1. briše se.

Dosadašnji podstavak 2. postaje podstavak 1.

U dosadašnjem podstavku 3., koji postaje podstavak 2., iza riječi: »sposobnosti« dodaje se riječ: »referentnih«, a iza riječi: »akreditiran« dodaju se riječi: »za one referentne metode za koje se ispitivanja organiziraju,«.

U dosadašnjem podstavku 4., koji postaje podstavak 3., riječ: »kakvoće« zamjenjuje se riječju: »kvalitete«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Iznimno, odredba stavka 2. podstavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na Državni hidrometeorološki zavod.«.

Članak 21.

U članku 62. stavku 1. iza riječi: »sposobnosti« dodaje se riječ: »referentnih«.

Članak 22.

U članku 64. stavku 1. iza riječi: »zaštiti ozonskog sloja« briše se točka i dodaju riječi: »u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

U stavku 2. iza riječi: »klimatske promjene« briše se točka i dodaju riječi: »u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 842/2006, ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 23.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Postupanje s kontroliranim tvarima, novim tvarima te fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjeru propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visinu naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise, način izvješćivanja o tim tvarima te druga pitanja s tim u vezi, propisuje Vlada uredbom.«.

Članak 24.

Iza članka 65. dodaju se članci 65.a i 65.b koji glase:

»Članak 65.a

(1) Za provedbu Uredbe (EZ) br. 842/2006 nadležni su Ministarstvo, Ministarstvo financija – Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) i Agencija, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 842/2006 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. prikuplja i dostavlja podatke Europskoj komisiji o sustavu izobrazbe i certificiranja sukladno članku 5. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006 na način propisan Uredbom Komisije (EZ) br. 308/2008,

2. uspostavlja sustav izvještavanja sukladno članku 6. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

3. obavještava Europsku komisiju sukladno članku 9. stavku 3. točki b Uredbe (EZ) br. 842/2006,

4. obavještava Europsku komisiju o prekršajnim odredbama sukladno članku 13. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

5. obavlja i druge poslove prema odredbama Uredbe (EZ) br. 842/2006.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 842/2006 Carinska služba obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise,

2. na zahtjev dostavlja podatke Ministarstvu, drugim tijelima državne uprave, Agenciji i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o uvozu/izvozu fluoriranih stakleničkih plinova te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise.

(4) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 842/2006 Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima preslike izvješća proizvođača, izvoznika i uvoznika fluoriranih stakleničkih plinova sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

2. prikuplja obavijesti i preslike dozvola koje izdaje Europska komisija.

(5) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 842/2006 Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zdravlja, praćenja meteoroloških uvjeta i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugima.

Članak 65.b

(1) Za provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 nadležni su Ministarstvo, Carinska uprava, središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, poslove zaštite bilja i obrane te Agencija, svaki u okviru svoga propisanog djelokruga.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. odlučuje o zahtjevu proizvođača za izdavanje odobrenja sukladno članku 10. stavcima 7. i 8. te članku 14. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. obavještava Europsku komisiju o namjeri izdavanja odobrenja iz točke 1. ovoga stavka,

3. zaprima zahtjeve pravnih i fizičkih osoba – obrtnika za odobravanje izuzeća sukladno članku 11. stavku 8., članku 13. stavku 4. i članku 17. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Europskoj komisiji,

4. surađuje s Europskom komisijom u postupku izdavanja odobrenja sukladno članku 14. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

5. dostavlja izvješće Europskoj komisiji sukladno članku 26. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

6. dostavlja izvješće Europskoj komisiji sukladno članku 29. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

7. organizira i nadzire provođenje inspekcijskih nadzora sukladno članku 28. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i odredbama ovoga Zakona i pri tome surađuje s Europskom komisijom,

8. obavlja i druge poslove prema odredbama Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

1. nadzire uvoz/izvoz, ponovni izvoz i provoz tvari koje oštećuju ozonski sloj i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise, poštujući pritom popis proizvoda i opreme koji je izdala Europska komisija na temelju članka 21. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. na zahtjev dostavlja podatke Ministarstvu, drugim tijelima državne uprave, Agenciji i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o uvozu/izvozu tvari koje oštećuju ozonski sloj i novih tvari te proizvoda i opreme koji te tvari sadrže ili o njima ovise.

(4) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu bilja obavlja poslove zaprimanja zahtjeva pravnih i fizičkih osoba – obrtnika za odobravanje izuzeća sukladno članku 12. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i dostavlja ih Europskoj komisiji.

(5) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za obranu dostavlja Ministarstvu informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(6) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove dostavlja Ministarstvu informacije o halonima iz članka 26. stavka 1. točke b Uredbe (EZ) br. 1005/2009 do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu u obliku propisanom člankom 26. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(7) U svrhu provedbe Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima preslike izvješća poduzetnika o kontroliranim i novim tvarima sukladno članku 27. stavcima 1. i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. prikuplja obavijesti i preslike dozvola koje izdaje Europska komisija.«.

Članak 25.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Trgovac i/ili poduzetnik koji stavlja na tržište Republike Hrvatske ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove dužan je uplatiti naknadu u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari.«.

Članak 26.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna ili fizička osoba – obrtnik može, ako ishodi dozvolu Ministarstva, obavljati djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja sljedećih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (u daljnjem tekstu: uređaji i oprema):

– rashladni i klimatizacijski uređaji i oprema te dizalice topline, isključujući te uređaje i opremu u motornim vozilima,

– nepokretni protupožarni sustavi i aparati za gašenje požara.

(2) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ispunjava sljedeće uvjete:

– registrirana je za obavljanje djelatnosti servisiranja uređaja i opreme,

– zapošljava jednu ili više stručno osposobljenih osoba koje rukuju kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima,

– posjeduje opremu za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

(3) Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaposlene osobe koje rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima,

– dokaz o posjedovanju uređaja za prikupljanje kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova.

– elektronički zapis o radnom stažu ili potvrda o radnom stažu za zaposlene osobe.

(4) Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka obavlja i djelatnost obnavljanja kontroliranih tvari i/ili fluoriranih stakleničkih plinova prilikom servisiranja uz zahtjev iz stavka 3. ovoga članka mora priložiti dokaz o posjedovanju uređaja za obnavljanje tih tvari.

(5) Ako pravna osoba ima jednu ili više podružnica, dozvola iz stavka 1. ovoga članka se odnosi i na svaku podružnicu za koju se utvrdi da ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka. Stranka ne podnosi zahtjev za svaku podružnicu, dozvola se izdaje matičnoj tvrtki uz uvjet da dostavi dokaze o posjedovanju uređaja za sve podružnice i dokaze o zapošljavanju ovlaštenih osoba.

(6) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka se izdaje na rok od pet godina.

(7) Zahtjev za produženje dozvole iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti najkasnije dva mjeseca prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka.

(8) U slučaju promjene ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, pravna ili fizička osoba – obrtnik dužna je u roku od osam dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti Ministarstvo.«.

Članak 27.

U članku 69. stavku 1. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječju: »Agencija«.

U stavku 2. iza riječi: »kontroliranih tvari« stavlja se zarez i dodaju riječi: »novih tvari«.

U stavku 4. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječju: »Agencije«.

Članak 28.

Članak 70. briše se.

Članak 29.

Iza članka 71. dodaje se članak 71.a koji glasi:

»Članak 71.a

(1) Agencija obavlja sljedeće poslove:

– prikuplja podatke o tvarima koje oštećuju ozonski sloj sukladno članku 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– prikuplja podatke o fluoriranim stakleničkim plinovima sukladno članku 6. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– vodi očevidnike o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima propisanim uredbom iz članka 65. ovoga Zakona,

– vodi Registar ovlaštenih osoba propisan pravilnikom iz članka 72.b stavka 6. ovoga Zakona,

– vodi podatke sukladno obrascu PNOS – Prijava nepokretne opreme i sustava.

(2) Za dostavu podataka iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka koristi se elektronička programska oprema koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(3) Elektroničku programsku opremu iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Agencija u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka iz članka 119. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup web aplikaciji.«.

Članak 30.

U članku 72. stavku 4. iza riječi: »dužan je« dodaju se riječi: »završiti program osposobljavanja i«.

Članak 31.

Iza članka 72. dodaju se članci 72.a i 72.b koji glase:

»Članak 72.a

(1) Stručno osposobljavanje i redovito usavršavanje osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja mogu provoditi sveučilišta, veleučilišta, instituti, strukovne organizacije i druge obrazovne ustanove te udruge i druge pravne osobe koje za obavljanje navedenih poslova ishode suglasnost Ministarstva za provođenje programa izobrazbe.

(2) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka koji ispunjava sljedeće uvjete:

– zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja,

– raspolaže prikladnim prostorom za provođenje teorijskog i praktičnog dijela programa izobrazbe,

– raspolaže potrebnom tehničkom opremom za provođenje programa izobrazbe,

– zapošljava osoblje za vođenje evidencija i drugih stručnih, tehničkih i administrativnih poslova,

– sadržaj programa izobrazbe mora biti utemeljen na suvremenim spoznajama i znanjima znanosti i struke te stanju i razvoju tehničkih propisa te mora osigurati prijenos suvremenih spoznaja i znanja radi osposobljavanja osoba za učinkoviti rad u Europskom gospodarskom prostoru.

(3) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdaje se na rok od pet godina i može se produžiti na isti rok.

(4) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe je upravni akt.

(5) Protiv rješenja o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 72.b

(1) Ministarstvo najmanje jedanput godišnje objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe na svojim internetskim stranicama.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 72.a stavka 2. ovoga Zakona i program izobrazbe.

(3) Ministarstvo je dužno u roku od 60 dana od zaprimanja urednog zahtjeva odlučiti o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Suglasnošću za provođenje programa izobrazbe određuju se obveze nositelja programa izobrazbe, osobito u vezi s načinom provedbe programa izobrazbe, osiguranja dostupnosti, programa izobrazbe u skladu s područnim potrebama i vođenja evidencije stručnog usavršavanja.

(5) Osobama koje su pohađale program izobrazbe nositelj programa izobrazbe izdaje potvrdu.

(6) Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita, pobliže uvjete i kriterije za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe, detaljni sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe, obveze nositelja programa izobrazbe, sadržaj potvrde o pohađanju programa izobrazbe, nadzor nad radom nositelja programa izobrazbe, ustroj i način rada ispitnoga ocjenjivačkog tijela koje provodi stručni ispit, način i uvjete za odabir članova ispitnoga ocjenjivačkog tijela, način plaćanja naknade troškova za polaganje stručnog ispita i dobivanje uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 32.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo će po prijedlogu inspektora zaštite okoliša iz članka 138. stavka 5. ovoga Zakona rješenjem ukinuti dozvolu iz članaka 54., 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona.

(2) Ako osoba koja je ishodila dozvolu iz članaka 54., 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona obavijesti Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana dozvola, Ministarstvo će rješenjem ukinuti dozvolu.

(3) Ako osoba koja je ishodila suglasnost iz članka 72.a ovoga Zakona obavijesti Ministarstvo o prestanku obavljanja djelatnosti za koje je izdana suglasnost Ministarstva, Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju suglasnosti.

(4) Operater opreme mora nadležnom inspektoru na njegov zahtjev dostaviti podatke o pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima koji su obavili djelatnost servisiranja i prikupljanja.

(5) Protiv dozvole iz članaka 54., 54.a, 57., 61., 67. i 68. ovoga Zakona i rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 33.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Smanjivanje emisija stakleničkih plinova na teritoriju Republike Hrvatske osigurava se provođenjem Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske, planskih dokumenata, postupnim ograničavanjem emisijskih jedinica gospodarskim subjektima trgovanjem emisijskim jedinicama, mjerama u svim sektorima izvorima emisija, primjenom fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola i drugim mjerama koje pridonose ublažavanju klimatskih promjena.«.

Članak 34.

Iza članka 74. dodaje se članak 74.a koji glasi:

»Članak 74.a

(1) Strategijom niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Niskougljična strategija) dugoročno se usmjerava gospodarski i socijalni razvoj prema društvu s niskim emisijama stakleničkih plinova. Niskougljičnom strategijom utvrđuju se smjernice dugoročnog djelovanja definiranjem ciljeva sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 10. Odluke 529/2013/EU te utvrđivanjem mjera za njihovo ostvarenje, uvažavajući postojeće stanje i preuzete međunarodne obveze.

(2) Niskougljična strategija sadrži osobito:

– analizu postojećeg gospodarskog, socijalnog i okolišnog stanja,

– načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta niskougljičnog razvoja,

– mjere za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova vezano za korištenje zemljišta, promjenu korištenja zemljišta i šumarstvo,

– osnovne ciljeve i mjere niskougljičnog razvoja gospodarstva, niskougljičnog socijalnog razvoja,

– ocjenu osnovnih utjecaja strategije na gospodarstvo, društvo i okoliš,

– smjernice za znanstvena istraživanja iz područja ublažavanja klimatskih promjena,

– institucije koje će biti uključene u provedbu Niskougljične strategije,

– način provedbe i odgovornost za provedbu Niskougljične strategije,

– praćenje provedbe Niskougljične strategije s nizom pokazatelja.

(3) Nositelj izrade Niskougljične strategije je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti.

(4) Niskougljičnu strategiju Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, na prijedlog Vlade, donosi Hrvatski sabor.

(5) Na temelju Niskougljične strategije donosi se Akcijski plan za petogodišnje razdoblje.

(6) Akcijski plan provedbe Niskougljične strategije, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.

(7) Niskougljična strategija i Akcijski plan objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(8) Razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama niskougljičnog razvoja po pojedinim sektorima utvrđenim u Niskougljičnoj strategiji.

(9) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o statusu primjene Niskougljične strategije putem izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavka 1. ovoga Zakona u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 525/2013.«.

Članak 35.

U članku 75. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu izvješća prema Okvirnoj konvenciji, Uredbi (EU) br. 525/2013 i Odluci Komisije 2005/166/EZ:

– izvješće o primjeni Niskougljične strategije sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 10. Odluke 529/2013/EU,

– izvješće o emisijama stakleničkih plinova, uključujući i uklanjanje pomoću odliva sukladno članku 7. Uredbe (EU) br. 525/2013 i Odluci 529/2013/EU,

– izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena sukladno članku 13. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sukladno članku 14. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o planiranim mjerama i primjeni Strategije prilagodbe klimatskim promjenama sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o pružanju pomoći nerazvijenim državama sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– izvješće o korištenju dražbovnih prava sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 525/2013,

– Nacionalno izvješće prema Okvirnoj konvenciji i dvogodišnje izvješće o promjeni klime sukladno članku 18. Uredbe (EU) br. 525/2013.«.

Stavci 6. i 7. brišu se.

Članak 36.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe (EU) br. 525/2013 nadležni su Ministarstvo i Agencija.

(2) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona,

2. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 1., 5., 6., 7. i 8. ovoga Zakona Europskoj komisiji i iz članka 75. stavka 3. Tajništvu Okvirne konvencije sukladno člancima 4., 7., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. Uredbe (EU) br. 525/2013,

3. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom vezano za odgovore u okviru procesa revizije sukladno članku 9. Uredbe (EU) br. 525/2013 i članku 21. Odluke Komisije 2005/166/EZ,

4. dostavlja informacije i surađuje s Europskom komisijom sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 525/2013, Odluke Komisije 2005/166/EZ i pravno obvezujućih propisa Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013.

(3) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013 Agencija obavlja sljedeće poslove:

1. nositelj je izrade izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

2. dostavlja izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga Zakona Europskoj agenciji za okoliš sukladno člancima 7., 13. i 14. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(4) U svrhu provedbe Uredbe (EU) br. 525/2013, Odluke Komisije 2005/166/EZ i pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe (EU) br. 525/2013 Ministarstvo i Agencija surađuju s tijelima i osobama iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugim institucijama.«.

Članak 37.

U članku 77. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su, putem svojih predstavnika u Povjerenstvu iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona na način propisan uredbom iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona, sudjelovati u svim fazama pripreme i dostave podataka, pregleda izvješća i reviziji koju provodi Tajništvo Okvirne konvencije i Europska komisija.«.

Članak 38.

U članku 78. stavku 5. iza riječi: »uprave« dodaju se riječi: »i Agencije«.

Članak 39.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač tekućih naftnih goriva i energije, koji se koriste za vozila u prometu na cestama i necestovnim pokretnim strojevima, dužan je za goriva i energiju koje je stavio na tržište Republike Hrvatske osigurati praćenje emisija stakleničkih plinova u njihovu životnom vijeku po energetskoj jedinici.

(2) Dobavljač je dužan dostaviti Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu verificirano godišnje izvješće o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije stavljene na tržište Republike Hrvatske u roku propisanom uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka sadrži minimalno sljedeće podatke:

a) ukupne količine za svaku vrstu goriva ili energije stavljene na tržište Republike Hrvatske, navodeći gdje je nabavljeno i njegovo podrijetlo,

b) emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici.

(4) Dobavljač iz stavka 1. ovoga članka dužan je praćenje i izvješćivanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provoditi na način propisan uredbom iz članka 81. stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 40.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Dobavljač iz članka 79. ovoga Zakona dužan je, što je moguće postupnije, smanjiti emisije stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog tekućeg naftnog goriva i energije, koje je stavio na tržište Republike Hrvatske, do 31. prosinca 2020. do 10 % u odnosu na razinu emisije iz 2010. godine.

(2) Smanjenje emisija stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka sastoji od sljedećih elemenata:

a) 6 % do 31. prosinca 2020.;

b) indikativni dodatni cilj od 2 % do 31. prosinca 2020. koji se treba postići primjenom jedne ili obje od sljedećih metoda:

– isporuka energije za promet namijenjene za korištenje u bilo kojoj vrsti cestovnih vozila, necestovnih pokretnih strojeva, plovila za unutarnje plovne putove, poljoprivrednih i šumskih traktora ili rekreacijskih plovila,

– korištenje bilo koje tehnologije (uključujući hvatanje i skladištenje ugljika) koja omogućuje smanjivanje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenog goriva ili energije po energetskoj jedinici;

c) indikativni dodatni cilj od 2 % smanjenja emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku po energetskoj jedinici do 31. prosinca 2020. preporuča se postići korištenjem jedinica ovjerenih smanjenja emisija kupljenih putem Mehanizma čistog razvoja iz Kyotskog protokola za smanjenja u sektoru isporuke goriva, pod uvjetima utvrđenim u uredbi iz članka 114. ovoga Zakona.

(3) Isporučioci električne energije za korištenje u cestovnim vozilima mogu preuzeti obvezu sudjelovanja u sustavu smanjenja emisija stakleničkih plinova predviđenu u stavku 1. ovoga članka, ako mogu dokazati da su osposobljeni na odgovarajući način mjeriti i pratiti količinu električne energije isporučene za uporabu u tim vozilima.

(4) Više dobavljača može preuzeti obvezu zajedničkog smanjenja emisija iz stavka 1. ovoga članka te se smatraju jednim dobavljačem.«.

Članak 41.

U članku 81. stavku 1. iza riječi: »komisiji,« dodaju se riječi: »rokove za dostavu odgovora vezano za reviziju izvješća iz članka 75. ovoga Zakona Tajništvu Okvirne konvencije i Europskoj komisiji,«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Način praćenja i izvješćivanja, metodologija izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije, metodologija utvrđivanja razine emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva po energetskoj jedinici za baznu 2010. godinu i metodologija izračuna doprinosa električnih cestovnih vozila smanjenju emisija stakleničkih plinova, format izvješća i duljina čuvanja propisuje se uredbom iz članka 41. ovoga Zakona.«.

Članak 42.

U članku 83. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »materijala« dodaju se riječi: »čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova«.

U stavku 2. riječi: »pravilniku iz članka 108. stavka 5. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije«.

Članak 43.

U članku 84. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo ili Agencija mogu, ako ocijene potrebnim, pojedina pitanja usklađenosti plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije i pravilnika iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona razmotriti s povjerenstvom iz članka 109.b ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. i mijenja se i glasi:

»(3) Agencija je dužna dostaviti stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30, odnosno najduže 60 dana od primitka plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja izrađenog sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 44.

U članku 86. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »bez odgađanja, odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja koja nije značajna u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.«.

Stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako Ministarstvo na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije, u roku od 15 dana od primitka te obavijesti pozvat će operatera postrojenja da u određenom roku koji ne može biti duži od 60 dana podnese odgovarajući zahtjev.

(3) Ako Ministarstvo na temelju obavijesti iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja ne zahtijeva izmjenu sadržaja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona i/ili da planirana izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja ne predstavlja značajnu izmjenu tog plana u smislu članka 15. stavka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije, o tome će bez odgađanja obavijestiti operatera postrojenja.«.

U stavku 4. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »i zahtjev za odobravanjem značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja sukladno članku 14. stavku 2. i članku 15. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije«, a riječi: »pravilniku iz članka 108. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećim uputama Europske komisije«.

U stavku 5. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2. i 4.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) O izmjeni dozvole iz članka 82. ovoga Zakona, odobravanju značajnih izmjena plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja i utvrđivanju promjene osobe operatera sukladno odredbama ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 45.

U članku 87. stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) Ministarstvo će rješenjem ukinuti dozvolu iz članka 82. ovoga Zakona po prijedlogu inspektora zaštite okoliša iz članka 138. stavka 5. podstavka 2. ovoga Zakona te u sljedećim slučajevima:

1. po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka,

2. ako utvrdi da operater postrojenja ne ispunjava propisane uvjete i obveze,

3. ako operater postrojenja u roku ne ispuni naredbu inspektora zaštite okoliša,

4. ako operater postrojenja u svom radu grubo krši propise iz područja zaštite zraka i druge propise iz područja zaštite okoliša.

(3) Protiv dozvole iz članka 82. ovoga Zakona, rješenja iz članka 86. ovoga Zakona i stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministarstvo dostavlja akte iz stavka 3. ovoga članka Agenciji i Inspekciji zaštite okoliša.«.

Članak 46.

U članku 88. stavku 1. riječi: »iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ukidanja dozvole iz članka 82. ovoga Zakona«.

U stavku 5. iza riječi: »emisijske jedinice od« dodaje se riječ: »kalendarske«, a riječ: »radom« zamjenjuje se riječima: »obavljanjem djelatnosti.«.

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Članak 47.

U članku 89. stavku 5. riječi: »pravilniku iz članka 90. stavka 4. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije«.

U stavku 6. riječi: »sve emisijske jedinice dodjeljuju se besplatno« zamjenjuju se riječima: »količina emisijskih jedinica koja će se dodijeliti besplatno iznosi 100 % od količine utvrđene sukladno odredbama Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije«.

Članak 48.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije nadležni su Ministarstvo i Agencija.

(2) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji odgovarajuće obavijesti o preliminarnom izračunu količina emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno i donosi rješenja kojima se određuje količina emisijskih jedinica koja se dodjeljuje besplatno:

1. operaterima postojećih postrojenja sukladno člancima 5. do 16. Odluke Komisije 2011/278/EU,

2. operaterima novih postrojenja sukladno člancima 17. do 19. Odluke Komisije 2011/278/EU,

3. operaterima postrojenja u slučaju značajnog povećanja kapaciteta postrojenja sukladno članku 20. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

4. operaterima postrojenja u slučaju značajnog smanjenja kapaciteta postrojenja sukladno članku 21. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

5. operaterima postrojenja u slučaju djelomičnog prestanka rada postrojenja sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije,

6. operaterima postrojenja u slučaju naknadnog povećanja razine djelatnosti sukladno članku 24. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije.

(3) U slučaju iz stavka 2. točki 4. i 6. ovoga članka, Ministarstvo, na temelju obavijesti operatera postrojenja ili ako na temelju verificiranih izvješća o emisijama, obavijesti Inspekcije zaštite okoliša ili na drugi način utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 21. i/ili 23. Odluke Komisije 2011/278/EU, pokreće odgovarajući postupak i po službenoj dužnosti donosi rješenje.

(4) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije Agencija pruža stručnu pomoć Ministarstvu u postupcima donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka u okviru rada Povjerenstva iz članka 109.b ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo dostavlja rješenja iz stavka 2. ovoga članka Agenciji.

(6) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(7) Postojeće postrojenje iz stavka 2. ovoga članka je svako postrojenje u kojem se obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi i:

– koje je ishodilo dozvolu za emisije stakleničkih plinova do 30. lipnja 2011. ili

– koje je ishodilo odgovarajući akt prema propisu kojim se uređuje gradnja i zaštita okoliša do 30. lipnja 2011. i ispunjava sve uvjete za dobivanje dozvole za emisije stakleničkih plinova prema ovom Zakonu.

(8) Način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, način ispunjavanja zadaća nadležnih tijela u svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EU i važećih uputa Europske komisije propisuje ministar pravilnikom.

(9) Operater je dužan do 31. prosinca svake godine obavijestiti Ministarstvo o djelomičnom prestanku s radom sukladno članku 23. Odluke Komisije 2011/278/EU i važećim uputama Europske komisije.

(10) U svrhu provedbe Odluke Komisije 2011/278/EZ i važećih uputa Europske komisije i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva.«.

Članak 49.

Članak 91. briše se.

Članak 50.

U članku 93. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odobrenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka izdaje se na temelju pribavljenog mišljenja Agencije da je plan praćenja i izvješćivanja izrađen u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilnikom iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 51.

U članku 95. stavak 7. briše se.

Članak 52.

U članku 97. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Protiv odobrenja iz članka 93. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona i rješenja iz članka 95. stavka 3. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 53.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nadležni su Ministarstvo, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj.

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 Ministarstvo obavještava Europsku komisiju o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava sukladno članku 22. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj obavljaju sljedeće poslove:

1. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme koja utvrđuje metodologiju za primjenu članka 7. stavka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 nakon što se savjetuje s kontrolorom dražbe i dobije njegovo mišljenje o tome, sukladno članku 7. stavku 7. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

2. zahtijevaju kontrolu zahtjeva za sudjelovanje u nadmetanju, uključujući i dokumente koji mu se prilažu, sukladno članku 20. stavku 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

3. pomažu kontroloru dražbe u obavljanju njegovih funkcija aktivno surađujući s kontrolorom dražbe u okviru svojih područja odgovornosti i ovlasti, sukladno članku 53. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

4. podliježu odredbama o čuvanju profesionalne tajne sukladno članku 53. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, a vezano za obveze prema članku 53. stavcima 1., 3. i 4. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

5. u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova prate i poduzimaju potrebne mjere sukladno članku 55. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

6. zahtijevaju dostavljanje obavijesti od strane dražbovne platforme o istrazi i progonu zbog zlouporabe tržišta do koje dođe u sustavu ili preko sustava dotične dražbovne platforme, o sumnji na zlouporabu tržišta od strane bilo koje osobe kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju na dražbi ili bilo koje osobe u čije ime osoba kojoj je odobreno sudjelovanje u nadmetanju djeluje, sukladno članku 56. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010,

7. otkrivaju povjerljive informacije iz članka 62. stavka 1. sukladno članku 62. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010.

(4) Vlada sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o dražbovatelju i izboru dražbenog sustava.

(5) Ministarstvo i dražbovatelj iz stavka 4. ovoga članka koji nije tijelo državne uprave sklapaju ugovor kojim se pobliže uređuju prava i obveze u vezi s provođenjem dražbe emisijskih jedinica.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 1031/2010 i ovoga Zakona Ministarstvo, središnje tijelo državne uprave nadležno za financije i dražbovatelj surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove pravosuđa i unutarnjih poslova.«.

Članak 54.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Financijska sredstva dobivena od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, od prodaje dijela dodijeljene kvote iz članka 111. stavka 1. i od prodaje dijela nacionalne godišnje kvote iz članka 115. stavka 7. ovoga Zakona uplaćuju se na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Za 2014. i 2015. godinu financijska sredstva od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u iznosu od 15 % uplaćuju se u državni proračun Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. koji postaju stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) O korištenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka za namjene propisane stavkom 3. ovoga članka Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izrađuje prijedlog izvješća iz članka 75. stavka 3. podstavaka 6. i 7. ovoga Zakona sukladno člancima 16. i 17. Uredbe Komisije (EU) br. 525/2013 i dostavlja ga Ministarstvu do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(7) Ministarstvo podnosi objedinjeno izvješće iz članka 75. stavka 3. podstavaka 6. i 7. ovoga Zakona Vladi do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Vlada na prijedlog Ministarstva, ministarstva nadležnog za gospodarstvo i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a uz odobrenje Europske komisije, donijet će odluku kojom će se utvrditi popis djelatnosti i financijske mjere u korist djelatnosti iz sektora, odnosno podsektora koji se smatraju izloženima značajnom riziku od izmještanja emisija stakleničkih plinova u treće zemlje, zbog troškova vezanih uz emisije stakleničkih plinova ugrađenih u cijene električne energije, u svrhu kompenzacije tih troškova, a u slučajevima kad su takve financijske mjere u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore.«.

Članak 55.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nadležno je Ministarstvo i Agencija.

(2) Emisijske jedinice izdane od 1. siječnja 2013. vode se u Registru Unije sukladno članku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(3) Poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije obavlja Agencija kao nacionalni administrator sukladno članku 8. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(4) Podaci iz Registra Unije dostupni su javnosti sukladno članku 109. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

(5) Način, rokove i uvjete otvaranja, zatvaranja i drugih postupaka vezano za rad s računima u Registru Unije te način ispunjavanja zadaća iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

(6) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i ovoga Zakona Ministarstvo i Agencija surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnim za poslove financija, pravosuđa i unutarnjih poslova.«.

Članak 56.

U članku 102. stavku 1. iza riječi: »Unije« briše se točka i dodaju se riječi: »sukladno članku 5. i Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.«.

Članak 57.

U članku 103. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Svaka fizička i pravna osoba može otvoriti račun u Registru Unije te raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama.

(2) Pravni posao iz stavka 1. ovoga članka smatra se valjanim upisom u Registar Unije sukladno članku 18. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.«.

U stavku 3. iza riječi: »92. stavka 1. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te verifikator«.

Članak 58.

U članku 104. stavku 1. riječi: »91. stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »90. stavka 2. točke 1.«.

U stavku 3. riječi: »91. stavka 9.« zamjenjuju se riječima: »90. stavka 2. točaka 2. do 6.«.

Članak 59.

U članku 105. stavku 3. riječi: »koje su verificirane« zamjenjuju se riječima: »u Registar Unije u iznosu koji odgovara ukupnoj emisiji stakleničkih plinova verificiranih«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju ispuštanja emisija stakleničkih plinova zbog povećanja iscrpka ugljikovodika, tijekom kojih se koristi ugljični dioksid, ili propuštanja iz geološkog skladišta operater postrojenja iz stavka 3. ovoga članka dužan je, sukladno stavku 1. ovoga članka, predati u Registar Unije količinu emisijskih jedinica u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova nastalih zbog tog ispuštanja.«.

Članak 60.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Operater postrojenja kojem je izdana dozvola iz članka 82. ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti izvješće o emisijama i izvješće o verifikaciji (u daljnjem tekstu: verificirano izvješće) Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(2) Operator zrakoplova iz članka 92. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. operater postrojenja obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Agenciji do 31. ožujka 2014. sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. operator zrakoplova koji obavlja dodatne zrakoplovne djelatnosti obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Agenciji do 31. ožujka 2014. sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

(5) Agencija provjerava izvješća iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u smislu usklađenosti s Uredbom Komisije (EU) br. 601/2012, važećim uputama Europske komisije i pravilnikom iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona i o tome obavještava Ministarstvo u roku od 30 dana od primitka tih izvješća.

(6) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije nadležno je Ministarstvo i Agencija.

(7) Za poslove davanja stručnog mišljenja na planove praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja iz članka 84. ovoga Zakona, izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i izvješća o verifikaciji iz stavka 1. ovoga članka Agencija koristi elektroničku programsku opremu (web-aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

(8) Elektroničku programsku opremu iz stavka 7. ovoga članka izrađuje Agencija u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka iz članka 119. stavka 2. ovoga Zakona.

(9) Agencija dodjeljuje korisničko ime i zaporku za pristup web-aplikaciji.«.

Članak 61.

U članku 109. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operater postrojenja i operator zrakoplova dužni su verificirati podatke iz izvješća iz članka 108. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, važećih uputa Europske komisije i pravilnika iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona. Verifikaciju obavlja pravna osoba koja je akreditirana za obavljanje stručnih poslova verifikacije izvješća prema Uredbi Komisije (EU) br. 600/2012 i normi HRN EN/ISO 14065: 2013 (u daljnjem tekstu: verifikator).«.

U stavku 10. iza riječi: »žalba« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Stavak 12. briše se.

Članak 62.

Iza članka 109. dodaju se članci 109.a i 109.b koji glase:

»Članak 109.a

(1) Za provedbu Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 i važećih uputa Europske komisije nadležni su Ministarstvo, Agencija i Hrvatska akreditacijska agencija (u daljnjem tekstu: Akreditacijsko tijelo).

(2) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Akreditacijskog tijela Ministarstvo obavlja sljedeće poslove:

1. zaprima obavijest Akreditacijskog tijela o istorazinskim procjenama sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

2. poduzima korektivne radnje sukladno članku 65. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

3. zaprima od Akreditacijskog tijela akreditacijski radni program sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

4. dostavlja Akreditacijskom tijelu informacije sukladno članku 70. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

5. zaprima od Akreditacijskog tijela izvješće o upravljanju sukladno članku 70. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

6. zaprima od Akreditacijskog tijela izvješće sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

7. dostavlja informacije Akreditacijskom tijelu sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

8. razmjenjuje izvješće iz članka 70. i informacije iz članka 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 s nadležnim tijelom države članice u kojoj verifikator ima sjedište sukladno članku 74. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(3) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 u dijelu koji se odnosi na akreditaciju verifikatora i rad Akreditacijskog tijela Akreditacijsko tijelo obavlja sljedeće poslove:

1. vrši ocjenu verifikatora i njegova osoblja sukladno članku 44. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

2. zaprima zahtjev za akreditaciju sukladno članku 45. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

3. uzima u obzir složenost područja za koje podnositelj zahtijeva akreditaciju sukladno članku 46. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

4. priprema i donosi odluku o dodjeli, produženju ili obnovi akreditacije sukladno članku 48. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

5. provodi godišnji nadzor svakog verifikatora sukladno članku 49. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

6. provodi ponovno ocjenjivanje sukladno članku 50. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

7. provodi izvanredno ocjenjivanje sukladno članku 51. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

8. provodi potrebne aktivnosti vezano za proširenje opsega akreditacije sukladno članku 52. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

9. provodi administrativne mjere vezano za suspenziju, povlačenje ili smanjenje opsega akreditacije sukladno članku 53. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

10. obavlja poslove i mora biti ovlašteno sukladno člancima 54. i 60. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

11. organizira svoj rad sukladno članku 56. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

12. imenuje ocjenjivački tim sukladno člancima 57. i 58. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

13. uključuje u ocjenjivački tim tehničko osoblje sukladno članku 59. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

14. postupa u slučaju prigovora sukladno članku 61. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

15. podvrgava se istorazinskim procjenama sukladno članku 64. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

16. dostavlja obavijest Ministarstvu o istorazinskim procjenama sukladno članku 65. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

17. dostavlja Ministarstvu radni program sukladno članku 70. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

18. dostavlja Ministarstvu izvješće o upravljanju sukladno članku 70. stavku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

19. dostavlja Ministarstvu izvješće sukladno članku 71. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

20. postupa u slučaju neusklađenosti verifikatora s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 sukladno člancima 72. i 74. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(4) U svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012 i Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i ovoga Zakona Ministarstvo surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva i inspekcijom zaštite okoliša.

(5) Način dostavljanja, obrade i verifikacije izvješća i podataka o djelatnostima u svrhu provedbe Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 i važećih uputa Europske komisije te poslove koje obavlja Povjerenstvo iz članka 109.b stavka 1. ovoga Zakona propisuje ministar pravilnikom iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona.

Članak 109.b

(1) Za obavljanje posebnih stručnih poslova i savjetovanje nadležnog tijela iz članka 84., članka 90. stavka 4., članka 108. stavka 5. i članka 109. stavka 8. ovoga Zakona ministar može odlukom osnovati Stručno povjerenstvo za tehnička pitanja u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se sastoji od stalnih predstavnika Ministarstva i Agencije te povremenih članova koji su predstavnici iz redova stručnih institucija.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se sastav i broj članova te način rada Povjerenstva.

(3) Članovima Povjerenstva koji nisu predstavnici tijela državne uprave i Agencije pripada naknada za rad u Povjerenstvu.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, a iznos naknade za rad u Povjerenstvu utvrđuje se odlukom iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo.«.

Članak 63.

U članku 110. stavku 2. riječi: »108. stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »108. stavaka 1., 2. i 3.«.

U stavku 5. iza riječi: »postupit će se sukladno« dodaju se riječi: »odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012, Pravilniku iz članka 90. stavka 8. ovoga Zakona, važećim uputama Europske komisije te«.

Članak 64.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju izvješća o dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza prema Kyotskom protokolu, Vlada na prijedlog Ministarstva donosi odluku o prodaji, kupovini ili posudbi jedinica dodijeljenih kvota, odnosno kupovini jedinica dodijeljenih kvota i jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ispunjenja obveza prema Kyotskom protokolu.

(2) Izvješće o dodatnom razdoblju za ispunjenje obveza iz Kyotskog protokola iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se sukladno uputama Okvirne konvencije i odredbama Odluke Komisije 2005/166/EZ.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo dostavlja Tajništvu UNFCCC-a i Europskoj komisiji u roku od mjesec dana po isteku dodatnog razdoblja za ispunjavanje obveza.

(4) Za kupovinu jedinica iz stavka 1. ovoga članka koriste se sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz članka 100. stavka 1. i članka 106. stavka 5. ovoga Zakona.

(5) Ministarstvo izdaje nalog Agenciji za povlačenje jedinica iz Registra Unije sukladno članku 11. Uredbe (EU) br. 525/2013.«.

Članak 65.

U članku 112. stavku 2. riječi: »Iznimno od stavka« zamjenjuju se riječima: »Sukladno stavku«.

U stavku 7. iza riječi: »žalba« briše se točka, stavlja se zarez i dodaju riječi: »ali se može pokrenuti upravni spor.«.

U stavku 10. riječi: »Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu« zamjenjuju se riječima: »sukladno člancima 108. i 109. ovoga Zakona«.

Članak 66.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaku godinu u razdoblju od 2013. do 2020. godine, količina emisija stakleničkih plinova koja se ispušta iz sektora koji nisu obuhvaćeni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama ograničava se do visine nacionalne godišnje kvote sukladno Odluci Komisije 2013/162/EU i Odluci Komisije 2013/634/EU.

(2) Ispunjavanje obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka u nadležnosti je središnjih tijela državne uprave nadležnih za poslove zaštite okoliša, graditeljstva, gospodarstva, energetike, poduzetništva, prometa, poljoprivrede, šumarstva i turizma.

(3) Mjere za smanjivanje emisija stakleničkih plinova iz stavka 1. ovoga članka propisuju se Niskougljičnom strategijom iz članka 74.a i Planom iz članka 10. ovoga Zakona.

(4) Ministarstvo kontrolira ispunjenje obveze iz stavka 1. na temelju izvješća iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona i verificiranih izvješća iz članka 108. ovoga Zakona.

(5) Vlada na prijedlog Ministarstva odlukom može odrediti dodatne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova s ciljem ispunjenja obveza iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave iz stavka 2. ovoga članka izrađuje korektivni akcijski plan sukladno članku 7. Odluke 406/2009/EZ.

(7) Za izvršenje trgovanja sukladno članku 3. stavcima 3., 4. i 5. i članku 5. Odluke 406/2009/EZ Vlada, na prijedlog Ministarstva, donosi odluku o kupovini jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti iz članka 116. ovoga Zakona, odnosno o kupovini ili prodaji dijela nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka.

(8) Način praćenja ispunjenja nacionalne godišnje kvote, način trgovanja s dijelom nacionalne godišnje kvote, način korištenja jedinica proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti, način izvješćivanja Europske komisije o ispunjenju obveze ograničenja emisija do visine nacionalne godišnje kvote iz stavka 1. ovoga članka, pobliže propisuje Vlada uredbom iz članka 81. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 67.

Naslov iznad članka 117. i članak 117. brišu se.

Članak 68.

U članku 118. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Modeliranje, procjena ranjivosti i utjecaja za svaki sektor iz stavka 2. ovoga članka provodi se za razdoblje do 2040. godine i osnova je za izradu Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom (u daljnjem tekstu: Strategija prilagodbe s akcijskim planom).«.

Stavci 6., 7., 8., 9. i 10. brišu se.

Članak 69.

Iza članka 118. dodaje se članak 118.a koji glasi:

»Članak 118.a

(1) Strategija prilagodbe s akcijskim planom određuje ciljeve i prioritete za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj i sadrži osobito:

– načela i mjerila za određivanje ciljeva i prioriteta,

– ocjenu stanja, bazni scenarij bez utjecaja klimatskih promjena,

– ocjenu utjecaja klimatskih promjena,

– ocjenu scenarija s uključenim mjerama prilagodbe,

– procjenu rizika za ključne sektore,

– ocjenu potrebnih podataka i smjernice za znanstvena istraživanja,

– prioritetne mjere i aktivnosti,

– integriranje mjera prilagodbe u sektorske razvojne planove,

– način provedbe mjera,

– redoslijed ostvarivanja mjera,

– rok izvršavanja mjera,

– obveznike i koordinaciju provedbe mjera,

– međunarodne obveze i međunarodnu suradnju Republike Hrvatske,

– procjenu sredstava za provedbu Strategije prilagodbe s akcijskim planom i redoslijed korištenja sredstava prema utvrđenim prioritetnim mjerama i aktivnostima Strategijom prilagodbe s akcijskim planom,

– analizu troškova i time stvorene koristi provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama,

– praćenje provedbe Strategije prilagodbe s akcijskim planom, nizom pokazatelja.

(2) Tijela državne uprave i druga tijela javne vlasti nadležna za poslove meteorologije, zaštite prirode, zaštite okoliša, poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, vodnoga gospodarstva, energetike, prostornog planiranja, mora, turizma i zaštite ljudskog zdravlja dužna su svake četiri godine, sukladno rokovima za dostavu izvješća iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona, izvješćivati Ministarstvo o aktivnostima vezano za prilagodbu klimatskim promjenama sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013.

(3) Prvo izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se do 15. siječnja 2015.

(4) Nositelj izrade Strategije prilagodbe s akcijskim planom je Ministarstvo u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima javne vlasti iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu, na prijedlog Vlade, donosi Hrvatski sabor.

(6) Akcijski plan, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada za razdoblje od pet godina.

(7) Strategija prilagodbe i Akcijski plan objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(8) Razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama prilagodbe po pojedinim sektorima utvrđenim u Strategiji prilagodbe s akcijskim planom.

(9) Ministarstvo izvješćuje Komisiju o statusu primjene mjera prilagodbe sukladno članku 15. Uredbe (EU) br. 525/2013.«.

Članak 70.

Članak 120. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU nadležna je Agencija.

(2) Podaci iz informacijskog sustava zaštite zraka za mjerna mjesta iz članka 19. stavka 5. ovoga Zakona koriste se za uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka sukladno Odluci Komisije 2011/850/EU.

(3) Pobliže zadaće Agencije za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 71.

U članku 124. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Upravni nadzor provodi službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.«.

Članak 72.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona provode inspektori zaštite okoliša Ministarstva (u daljnjem tekstu: inspektor), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Na inspekcijski nadzor koji se provodi na temelju odredbi ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita okoliša, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.«.

Članak 73.

Članak 126. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti sastavnica i/ili značajke kvalitete proizvoda, način utvrđivanja kvalitete proizvoda, dokazivanje sukladnosti te stavljanje proizvoda na tržište provodi tržišni inspektor Ministarstva gospodarstva (u daljnjem tekstu: tržišni inspektor).

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju zatvaranje postrojenja ili izmjene tehničko-tehnoloških karakteristika termoenergetskih dijelova postrojenja provodi inspektor nadležan za poslove nadzora opreme pod tlakom Ministarstva gospodarstva.«.

Članak 74.

U članku 127. riječi: »gospodarski inspektor« zamjenjuju se riječima: »tržišni inspektor«, a riječ: »domaće« briše se.

Članak 75.

Iza članka 128. dodaje se članak 128.a koji glasi:

»Članak 128.a

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 842/2006 i Uredbe (EZ) br. 1005/2009 provodi inspektor zaštite okoliša, tržišni inspektor i ovlašteni carinski službenici Carinske uprave.

(2) Tijela iz stavka 1. ovoga članka u obavljanju inspekcijskog nadzora međusobno surađuju na temelju njihova plana rada.

(3) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i Uredbe (EZ) br. 842/2006 ovoga Zakona kojima se propisuje označavanje proizvoda koji sadrže kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise provodi tržišni inspektor.

(4) Carinski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i Uredbe (EZ) 842/2006 provode ovlašteni službenici Carinske uprave.

(5) Ako prilikom carinskog nadzora na graničnom prijelazu ovlašteni carinski službenici Carinske uprave utvrde da postoji osnovana sumnja da roba navedena u pratećem dokumentu ne odgovara vrsti robe koja se nalazi u pošiljci, odnosno da postoji sumnja o nezakonitom prometu fluoriranih stakleničkih plinova i tvari koje oštećuju ozonski sloj, o tome će odmah obavijestiti odjel inspekcijskog nadzora nadležne područne jedinice Ministarstva i zadržati spornu pošiljku do dolaska inspektora zaštite okoliša radi utvrđivanja činjeničnog stanja.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka službenici Carinske uprave poduzet će i druge mjere iz svoje nadležnosti.

(7) Carinska uprava, tržišni inspektor i inspekcija zaštite okoliša najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu podnose izvješće Ministarstvu o primjerima nezakonite trgovine do kojih su došli temeljem nadzora.«.

Članak 76.

U članku 129. stavku 2. podstavku 11. iza riječi: »kontroliranim« dodaju se riječi: »i novim«.

U podstavku 12. iza riječi: »kontrolirane« dodaju se riječi: »i nove«.

U podstavku 13. iza riječi: »kontroliranim« dodaju se riječi: »i novim«.

Članak 77.

Članak 130. mijenja se i glasi:

»(1) Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega mogu biti onečišćivač, pravna osoba koja obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, pravna osoba koja obavlja djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, pravna ili fizička osoba – obrtnik koja postupa s kontroliranim tvarima i/ili s flouriranim stakleničkim plinovima, pravna ili fizička osoba – obrtnik dobavljač, pravna ili fizička osoba – obrtnik operater postrojenja i operator zrakoplova te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: nadzirana osoba).

(2) Podnositelj prijave može, ako inspektor na temelju sadržaja prijave ocijeni opravdanim, biti nazočan na pregledu lokacije tijekom provedbe inspekcijskog nadzora.

(3) Podnositelj prijave nije stranka u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

(4) Inspektor će pisano obavijestiti poznatog podnositelja prijave o utvrđenom činjeničnom stanju u inspekcijskom nadzoru najkasnije trideset dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

(5) Ako se tijekom inspekcijskoga nadzora utvrdi da nema povrede ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje je ovlaštena nadzirati Inspekcija zaštite okoliša i opravdanog razloga za daljnje vođenje postupka, postupak će se obustaviti.«.

Članak 78.

U članku 131. stavku 1. podstavku 11. iza riječi: »rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno okolišne dozvole«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrde nedostaci i nepravilnosti u radu, inspektor ukazuje pravnoj i fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: osoba) nad kojom se provodi nadzor na nedostatke i nepravilnosti i određuje rok njihova otklanjanja, što se unosi u zapisnik, od kojeg se jedan primjerak daje osobi nad kojom je proveden nadzor.

(3) Osoba nad kojom je proveden nadzor obvezna je pisano obavijestiti inspektora o poduzetim mjerama u roku koji nije duži od osam dana od dana njihova utvrđenja.

(4) Ako osoba nad kojom je proveden nadzor ne otkloni nedostatke i nepravilnosti u zadanom roku, inspektor rješenjem naređuje otklanjanje nedostataka i poduzima druge radnje za koje je ovlašten u slučaju utvrđenja prekršaja ili kaznenog djela.«.

Članak 79.

U članku 132. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– nije podnio zahtjev za otvaranje računa u Registru Unije.«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u postupanju ako utvrdi da nadzirana osoba ne radi u skladu s provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4. i mijenja se i glasi:

»(4) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenje kojim joj je naređena mjera otklanjanja nezakonitosti i nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, inspektor će osobu prisiliti na izvršenje novčanom kaznom.«.

Članak 80.

U članku 133. stavku 2. riječi: »iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona« brišu se, a iza riječi: »nakon« dodaje se riječ: »jednokratno«.

Članak 81.

U članku 135. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom. Ako nadzirana osoba i nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga članka, rješenje će se izvršiti putem treće osobe na trošak izvršenika.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 6 i stavka 3. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom.«.

Članak 82.

U članku 137. stavku 1. iza riječi: »rješenja o procjeni utjecaja na okoliš,« dodaju se riječi: »okolišne dozvole,«.

U stavku 2. riječi: »iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 83.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»(1) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora prema referentnoj metodi, odnosno drugoj metodi mjerenja za koju nema dozvolu.

(2) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti izradu izvješća o prvim, povremenim, posebnim i kontinuiranim mjerenjima na propisani način ako utvrdi da izvješće nije izrađeno prema propisu kojim se uređuje praćenje emisija u zrak iz nepokretnog izvora.

(3) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako obavlja osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema referentnoj metodi za koju nema dozvolu.

(4) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem zabraniti obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta,

– ako s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima ne postupa na propisani način.

(5) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti zabranu obavljanja djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi:

– ako nema dozvolu Ministarstva,

– ako ne ispunjava uvjete na osnovi kojih je dobila dozvolu Ministarstva, do ispunjavanja uvjeta.

(6) Ako nadzirana osoba iz stavka 1. podstavaka 2. i 3., stavka 3. podstavaka 2. i 3., stavka 4. podstavaka 2. i 3. i stavka 5. podstavka 2. ovoga članka ne postupi po rješenju, inspektor će predložiti Ministarstvu ukidanje dozvole.

(7) Inspektor će nadziranoj osobi rješenjem narediti otklanjanje nezakonitosti u postupanju ako utvrdi da:

– vlasnik i/ili korisnik uređaja koji sadrži kontrolirane i nove tvari ili fluorirane stakleničke plinove i s tim tvarima i uređajima ne postupa na propisani način,

– uvoznik, izvoznik i/ili osoba koja stavlja u promet kontrolirane i nove tvari i fluorirane stakleničke plinove, ne radi na propisani način.

(8) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom. Ako nadzirana osoba i nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi prema rješenju inspektora iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka, inspektor će rješenjem zabraniti uporabu uređaja koji sadrži kontrolirane ili nove tvari, odnosno fluorirane stakleničke plinove.

(9) Ako nadzirana osoba ne postupi prema rješenju inspektora iz stavaka 2. i 7. podstavka 2. ovoga članka, na izvršenje će se prisiliti novčanom kaznom.«.

Članak 84.

U članku 139. stavku 6. riječi: »druge osobe« zamjenjuju se riječima: »treće osobe«.

Članak 85.

U članku 140. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu osiguranja provedbe mjera iz članka 133. stavka 1., članka 134., članka 136. i članka 138. stavaka 1., 3., 4. i 5. ovoga Zakona inspektor može zapečatiti radne prostorije, prostore i uređaje ili na drugi način onemogućiti daljnje nezakonito obavljanje djelatnosti.«.

Članak 86.

Članak 141. mijenja se i glasi:

»(1) Ako nadzirana osoba ne izvrši rješenjem naređenu mjeru iz članka 132. stavaka 1., 2. i 3., članka 133. stavka 1., članka 135. stavka 1. podstavaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7., članka 135. stavka 3., članka 137. stavka 1. i članka 138. stavka 2. i stavka 6. ovoga Zakona, inspektor će izvršenika prisiliti na izvršenje novčanom kaznom, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.

(2) Novčanu kaznu iz stavka 1. ovoga članka izvršenik uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana primitka rješenja o izvršenju. Ako izvršenik istekom roka od trideset dana ne dostavi inspektoru dokaz o uplati novčane kazne, naplati će se pristupiti prisilnim putem sukladno odredbama o izvršenju novčanih obveza propisanim posebnim propisom kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Članak 87.

U članku 142. stavku 1. riječi: »članka 135. stavka 1., 2. i 3. i« brišu se, riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 2.«, a riječi: »druge osobe« zamjenjuju se riječima: »treće osobe«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako izvršenik ni nakon jednokratno izrečene novčane kazne ne postupi po izvršnom rješenju iz članka 135. stavka 1. podstavka 1. i stavka 2. ovoga Zakona, inspektor rješenjem o izvršenju određuje način izvršenja toga rješenja putem treće osobe u roku od trideset dana na trošak izvršenika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 88.

Članak 143. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja inspektora ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 89.

Naslov iznad članka 145. mijenja se i glasi: »XIV. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 90.

Članak 146. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– izvorne i validirane podatke o obavljenim mjerenjima kvalitete zraka određenima u rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka ne dostavi nadležnom upravnom tijelu županije, Grada Zagreba i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 32. stavak 2.),

– ne osigura redovito praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i o tome ne vodi evidenciju (članak 38. stavak 1. podstavak 1.),

– ne osigura obavljanje mjerenja emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora (članak 38. stavak 1. podstavak 2.),

– ne vodi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja te učestalosti mjerenja emisije (članak 38. stavak 1. podstavak 3.),

– ne vodi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja (članak 38. stavak 1. podstavak 4.),

– ne vodi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija (članak 38. stavak 1. podstavak 5.),

– utvrđivanje kvalitete proizvoda te način dokazivanja sukladnosti ne provodi na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– ne označi proizvodi na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– ne provodi praćenje kvalitete zraka na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona (članak 52.),

– ne provodi praćenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona (članak 53.),

– ne provodi provjeru ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan pravilnikom iz članka 53. ovoga Zakona (članak 53.),

– obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora bez dozvole Ministarstva (članak 54. i 57. stavak 1.),

– obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora prema referentnoj metodi mjerenja, odnosno drugoj metodi mjerenja za koju nije ishodila dozvolu Ministarstva (članak 55. stavak 6.),

– ne obavlja poslove referentnog laboratorija iz članka 60. stavka 2. ovoga Zakona na način propisan pravilnikom iz članka 52. ovoga Zakona (članak 60. stavak 4.),

– obavlja djelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka bez dozvole Ministarstva (članak 61. stavak 1.),

– nije osigurala praćenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva po energetskoj jedinici koje je stavila na tržište Republike Hrvatske (članak 79. stavak 1.),

– ne dostavlja Agenciji verificirano godišnje izvješće do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 79. stavak 2.),

– obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi bez dozvole za emisije stakleničkih plinova (članak 82. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranim promjenama postrojenja (članak 86. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja, odnosno o planiranoj izmjeni plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja (članak 86. stavak 1.),

– ne obavijesti Ministarstvo o planiranom datumu prestanka obavljanja djelatnosti u postrojenju (članak 87. stavak 1.),

– ne dostavi verificirano izvješće Agenciji u propisanom roku (članak 88. stavak 2.),

– ne obavijesti Ministarstvo o djelomičnom prestanku s radom (članak 90. stavak 9.),

– ne ishodi odobrenje Ministarstva na plan praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova (članak 93. stavak 1.),

– ne otvori račun u Registru Unije (članak 103. stavak 3.),

– ne provodi praćenje emisija stakleničkih plinova i ne dostavlja verificirano izvješće Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu (članak 108. stavci 1. i 2. i članak 112. stavak 10.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 150.000,00 kuna.«.

Članak 91.

Članak 147. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

– ne dostavlja podatke u registar Ministarstva na propisani način (članak 38. stavak 2.),

– ne dostavlja godišnje izvješće o emisijama onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na način propisan uredbom iz članka 39. stavka 1. ovoga Zakona (članak 39. stavak 1.),

– ne dostavlja podatke o kvaliteti i količini proizvoda koji se stavljaju u promet na tržište Republike Hrvatske na način propisan uredbom iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona (članak 41. stavak 1.),

– obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise bez dozvole Ministarstva (članak 67. stavak 1.),

– obavlja djelatnost prikupljanja, obnavljanja i oporabe uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova bez dozvole Ministarstva (članak 68. stavak 2.),

– ne zapošljava stručno osposobljene radnike koji rukuju kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima sukladno članku 4. pravilnika o izobrazbi i članku 5. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– stavlja na tržište kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove u nepovratnim spremnicima protivno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 i članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– stavlja na tržište proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 6. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari, koje nisu klorofluorougljikovodici, protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi halone protivno članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uvozi kontrolirane tvari, proizvode ili opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 15. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– stavlja u promet uvezene kontrolirane tvari protivno količinskim ograničenjima iz članka 16. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– izvozi kontrolirane tvari, proizvode i opremu koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise protivno članku 17. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uvozi ili izvozi kontrolirane tvari, ili proizvode i opremu koji sadrže ove tvari ili o njima ovise u državu / iz države koja nije stranka Montrealskog protokola protivno članku 20. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– uništava kontrolirane tvari ili proizvode koji ih sadrže protivno članku 22. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne poduzima sve moguće mjere za smanjenje emisija protivno članku 23. stavcima 5., 6., i 7. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– stavlja na tržište, koristi, uvozi ili izvozi nove tvari protivno članku 24. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– proizvodi kontrolirane tvari protivno članku 7. stavku 1., članku 8. stavku 1., članku 10. stavku 1., članku 11. stavcima 1. i 2. i članku 12. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene ili stavljene na tržište kao sirovine, protivno odredbama članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene ili stavljene na tržište kao procesni agensi protivno članku 8. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– proizvodi nove tvari protivno članku 24. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– koristi kontrolirane tvari koje su proizvedene i stavljene na tržište za neophodnu laboratorijsku i analitičku primjenu protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– su spremnici označeni protivno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– upravlja protupožarnim sustavom ili aparatom za gašenje požara koji sadrži halone protivno članku 6. stavku 2. i članku 13. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili se stavljaju na tržište kao sirovine sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne označi spremnik s kontroliranim tvarima koje proizvodi ili se stavljaju na tržište kao procesni agensi sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– operater protupožarnog sustava ili aparata za gašenje požara koji sadrži halone ne isključi iste iz uporabe u propisanom roku sukladno članku 13. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– odgovorna osoba koja stavlja na tržište ili koristi za svoje potrebe kontrolirane tvari o prijenosu tog prava na drugu osobu ne obavijesti o tome Europsku komisiju sukladno članku 14. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– za uvoz sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ne ishodi dozvolu za uvoz ili postupa protivno ovom članku,

– za izvoz sukladno članku 17. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ne ishodi dozvolu za izvoz ili postupa protivno ovom članku,

– operater ili serviser koji upravlja rashladnom i klimatizacijskom opremom, dizalicama topline, protupožarnim sustavima i aparatima za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari:

1. ne prikuplja kontrolirane tvari, prilikom održavanja, servisiranja, demontaže ili isključivanja iz uporabe, za uništavanje obnavljanje i oporabu sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

2. ne provjerava propuštanje i ne otkloni svako otkriveno propuštanje sukladno članku 23. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

3. ne vodi evidenciju sukladno članku 23. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ili podatke iz evidencije ne dostavi na zahtjev inspekciji ili Europskoj komisiji,

– proizvodi, uvozi, izvozi kontrolirane tvari ili ih koristi, proizvodi i stavlja na tržište za laboratorijsku i analitičku uporabu (osim klorofluorougljikovodika), a ne izvještava sukladno članku 27. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– kontrolirane tvari koje nisu namijenjene za laboratorijsku i analitičku primjenu stavlja na tržište u nepovratnoj ambalaži sukladno članku 5. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– posude nisu označene sukladno članku 10. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

– ne registrira se u Europskoj komisiji sukladno članku 10. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1005/2009, a koristi ove tvari za laboratorijsku i analitičku primjenu,

– ne ishodi dozvolu za uvoz sukladno članku 15. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009 ili postupa protivno ovom članku,

– ne spriječi propuštanje fluoriranih plinova i ne ukloni svako otkriveno propuštanje u što kraćem roku sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne osigura redovite kontrole propuštanja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme i protupožarnih uređaja sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne instalira sustave za otkrivanje propuštanja za uređaje koji sadrže 300 kg ili više fluoriranih stakleničkih plinova sukladno članku 3. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne vodi evidenciju o količinama uporabljenih plinova (servisnu karticu) sukladno članku 3. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne provodi potrebne mjere radi pravilne oporabe fluoriranih stakleničkih plinova putem certificiranog osoblja (ovlaštenih osoba) sukladno članku 4. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne provodi mjere za pravilno prikupljanje ostatka plinova iz spremnika kako bi se osiguralo njihovo obnavljanje, oporaba ili uništavanje sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne označi da proizvod, odnosno oprema iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006 sadrži fluorirane stakleničke plinove,

– koristi sumporov heksafluorid i njegove pripravke protivno članku 8. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– stavlja u promet proizvode i opremu koja sadrži, odnosno u radu koristi fluorirane stakleničke plinove iz Priloga II. Uredbe (EZ) br. 842/2006 protivno članku 9. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 842/2006,

– ne plati naknadu Agenciji za pokrivanje operativnih troškova otvaranja i vođena računa (članak 103. stavak 5.),

– ne uvrsti nepravilnost u verifikacijsko izvješće sukladno članku 7. stavku 5. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne savjetuje operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova da pribavi potrebno odobrenje plana praćenja od Ministarstva sukladno članku 7. stavku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– pravodobno ne obavijesti operatera postrojenja ili operatora zrakoplova i ne zahtijeva odgovarajuće ispravke utvrđenih netočnosti ili nesukladnosti sukladno članku 22. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne dokumentira i ne označava u internoj verifikacijskoj dokumentaciji sve netočnosti ili nesukladnosti sukladno članku 22. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigura da je verifikacijski postupak potpuno dokumentiran u internoj verifikacijskoj dokumentaciji sukladno članku 24. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigura nezavisni pregled interne verifikacijske dokumentacije i verifikacijskog izvješća sukladno članku 25. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne priprema i ne prikuplja internu verifikacijsku dokumentaciju sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne izda operateru postrojenja ili operatoru zrakoplova verifikacijsko izvješće sukladno članku 27. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava kompetencijski postupak sukladno članku 35. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne okuplja verifikacijski tim sukladno članku 36. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne uspostavlja, ne dokumentira, ne provodi i ne održava jednu ili više procedura za verifikacijske aktivnosti sukladno članku 40. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne vodi zapise, uključujući i zapise o kompetentnosti i nepristranosti osoblja sukladno članku 41. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne osigurava nepristranost i neovisnost sukladno članku 42. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012,

– ne dostavlja Akreditacijskom tijelu informacije sukladno članku 76. Uredbe Komisije (EU) br. 600/2012.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 70.000,00 kuna.«.

Članak 92.

U članku 148. stavku 1. podstavku 2. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

U stavku 3. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– ne donese odluku o mjerenjima posebne namjene ili procjene razine onečišćenosti (članak 33. stavak 2.),«.

Članak 93.

Iza članka 148. dodaje se članak 148.a koji glasi:

»Članak 148.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Državni hidrometeorološki zavod ako i pored osiguranih sredstava:

– ne osigura provedbu praćenja kvalitete zraka na postajama u državnoj mreži (članak 28. stavak 1.),

– ne ishodi dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona (članak 28. stavak 2.),

– ne dostavi Ministarstvu i Agenciji izvorne i validirane podatke i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu (članak 28. stavak 6.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada ako i pored osiguranih sredstava:

– ne ishodi dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona (članak 28. stavak 3.).

(3) Za prekršaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u Državnom hidrometeorološkom zavodu i Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna.«.

Članak 94.

U članku 154. stavku 3. riječi: »u roku od 18 mjeseci« zamjenjuju se riječima: »u roku od 24 mjeseca«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 95.

(1) Obvezuje se Vlada da prijedlog Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 34. kojim je dodan članak 74.a ovoga Zakona podnese Hrvatskome saboru u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Vlada da prijedlog Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj iz članka 69. kojim je dodan članak 118.a ovoga Zakona podnese Hrvatskome saboru u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 96.

(1) Obvezuje se Vlada da Akcijski plan provedbe Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske iz članka 34. kojim je dodan članak 74.a stavak 6. ovoga Zakona donese u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se Vlada da propise iz članka 19. stavka 5., članka 65. i članka 115. ovoga Zakona donese u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Obvezuje se ministar da propise iz članka 31. kojim je dodan članak 72.b stavak 6. ovoga Zakona, članka 90. stavka 8., članka 101. stavka 5., iz članka 62. kojim je dodan članak 109.a stavak 5. ovoga Zakona i članka 120. stavka 3. ovoga Zakona donese u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 97.

(1) Do stupanja na snagu propisa iz članka 65. i članka 31. kojim je dodan članak 72.b stavak 6. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (»Narodne novine«, br. 92/12.) i Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (»Narodne novine«, br. 3/13.).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 90. stavka 8. i iz članka 62. kojim je dodan članak 109.a stavak 5. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (»Narodne novine«, br. 43/12.) i Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova u razdoblju koje započinje 1. siječnja 2013. (»Narodne novine«, br. 77/13.).

(3) Do stupanja na snagu propisa iz članka 101. stavka 5. ovoga Zakona, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, primjenjuje se Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (»Narodne novine«, br. 4/13.).

Članak 98.

(1) Državni hidrometeorološki zavod dužan je osigurati obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka iz članka 28. stavka 2. ovoga Zakona do stjecanja prava da postane referentni laboratorij, u suradnji s referentnim laboratorijem koji je ishodio dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona, a najkasnije do 1. siječnja 2016.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju da referentni laboratorij prestane s obavljanjem poslova praćenja kvalitete zraka iz članka 28. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona prije propisanoga roka, navedene poslove dužan je obavljati Državni hidrometeorološki zavod bez odgađanja, ali ne duže od šest mjeseci.

Članak 99.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada dužan je ishoditi akreditaciju za referentne metode mjerenja iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona te dozvolu iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona najkasnije do 1. siječnja 2016.

Članak 100.

Izvješća iz članka 108. stavka 1. ovoga Zakona za 2013. godinu mogu verificirati osobe koje su u postupku ishođenja akreditacije od strane Akreditacijskog tijela, a verifikacija izvješća za 2013. godinu je dio postupka akreditacije.

Članak 101.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/45

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.