Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe

HRVATSKI SABOR

875

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/75

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE

Članak 1.

U Zakonu o predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 39/13.) u članku 39. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo«.

Članak 2.

U članku 41. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/50

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.