Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava

HRVATSKI SABOR

876

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TOKOVA JAVNIH SREDSTAVA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TOKOVA JAVNIH SREDSTAVA

Članak 1.

U Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava (»Narodne novine« br. 72/13.) u članku 5. stavku 2. riječi: », a javna sredstva su mu stavljena na raspolaganje samo za neku ili neke od njih,« brišu se.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj:

– javni poduzetnik koji ne vodi zasebni račun iz kojeg su jasno vidljivi iznosi javnih sredstava stavljeni na raspolaganje i stvarna upotreba tih javnih sredstava, u skladu s člankom 5. stavkom 1. ovoga Zakona,

– poduzetnik s posebnim ovlastima koji ne vodi zasebne račune po različitim djelatnostima iz kojih su jasno vidljivi troškovi i prihodi povezani s različitim djelatnostima i pojedinosti o načinu na koji su troškovi i prihodi dodijeljeni ili raspoređeni na različite djelatnosti, u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Zakona,

u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna ako je počinitelj pravna osoba, odnosno u iznosu od 250.000,00 do 500.000,00 kuna ako je počinitelj fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, odnosno u iznosu od 25.000,00 do 50.000.00 kuna ako je počinitelj druga fizička osoba.

(2) Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj:

– javni poduzetnik, odnosno poduzetnik s posebnim ovlastima koji ne dostavi Ministarstvu financija podatke u rokovima određenim člankom 6. stavcima 1. i 5. ovoga Zakona,

– javni poduzetnik, odnosno poduzetnik s posebnim ovlastima koji ne čuva podatke u skladu s člankom 6. stavkom 7. ovoga Zakona,

u iznosu od 50.000,00 do 200.000,00 kuna ako je počinitelj pravna osoba, odnosno u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna ako je počinitelj fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, odnosno u iznosu od 10.000,00 do 25.000,00 kuna ako je počinitelj druga fizička osoba.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/46

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.