Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima

HRVATSKI SABOR

877

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/77

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA

Članak 1.

U Zakonu o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine« br. 70/05., 137/09. i 28/13.) u članku 64. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– nad označavanjem GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na razini maloprodaje, nadležna je inspekcija za kakvoću hrane središnjeg tijela državne uprave za poslove poljoprivrede.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/51

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.