Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

NN 47/2014 (16.4.2014.), Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane

HRVATSKI SABOR

879

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 258/97 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. SIJEČNJA 1997. GODINE O NOVOJ HRANI I SASTOJCIMA NOVE HRANE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. travnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/79

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) br. 258/97 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. SIJEČNJA 1997. GODINE O NOVOJ HRANI I SASTOJCIMA NOVE HRANE

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane (»Narodne novine«, br. 18/13.) u članku 8. stavku 2. riječi: »provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata« zamjenjuju se riječima: »provodi inspekcija za kakvoću hrane ministarstva nadležnog za poljoprivredu«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/53

Zagreb, 4. travnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.