Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu

NN 47/2014 (16.4.2014.), Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu

47 16.04.2014 Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

886

Na temelju članka 12.a stavka 10. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/2008, 57/2011, 51A/2013 i 148/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O POSTUPKU I UVJETIMA OSTVARIVANJA PRAVA U PROVEDBI PROGRAMA POMOĆI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POVRATAK HRVATA U BOSNU I HERCEGOVINU

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se postupak i uvjeti za ostvarivanje prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu darovanjem osnovnog građevinskog materijala u svrhu obnove ili izgradnje u ratu oštećenih ili uništenih kuća u Bosni i Hercegovini.

Članak 2.

(1) Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Državni ured) utvrđuje pravo na darovanje osnovnog građevinskog materijala podnositelju zahtjeva (u daljnjem tekstu: korisnik) i članovima njegove obitelji koji su navedeni na zahtjevu za darovanje osnovnog građevinskog materijala i organizira provedbu darovanja građevinskog materijala.

(2) Ugradnju darovanog građevinskog materijala organizira i financira korisnik.

(3) Pravo na darovanje osnovnog građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju oštećene ili uništene kuće ostvaruju korisnici u skladu s raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

(4) Pravo na darovanje osnovnog građevinskog materijala po ovoj Uredbi mogu ostvariti povratnici u Bosnu i Hercegovinu, odnosno obitelji koje su se vratile u mjesto svojega prijeratnog prebivališta u Bosni i Hercegovini, te su vlasnici, odnosno suvlasnici oštećene ili uništene kuće, kao i obitelji koje borave izvan Bosne i Hercegovine te se obvezuju nakon obnove ili izgradnje vratiti i koristiti izgrađenu kuću.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka pravo na darovanje osnovnoga građevinskog materijala po ovoj Uredbi mogu ostvariti povratnici u Bosnu i Hercegovinu, odnosno obitelji koje su se vratile u Bosnu i Hercegovinu izvan mjesta svojeg prijeratnog prebivališta u Bosni i Hercegovini, za što imaju opravdane razloge, te su vlasnici, odnosno suvlasnici oštećene ili uništene kuće i koji se obvezuju nakon obnove ili izgradnje vratiti i koristiti izgrađenu kuću.

(6) Korisnici koji se vrate u mjesto prijeratnog prebivališta i zatraže prelokaciju ugradnje doniranog građevinskog materijala iz opravdanih razloga (nedostatak infrastrukture, prometna izoliranost, napušteni zaseoci), a ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga članka, ostvaruju pravo na donaciju građevinskog materijala.

Članak 3.

Sukladno članku 6. stavku 4. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o povratku izbjeglih osoba iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 6/2011), darovani građevinski materijal po ovoj Uredbi bit će oslobođen carine, poreza, pristojbi i ostalih davanja.

Članak 4.

Korisniku i članovima njegove obitelji koji su navedeni na zahtjevu za darovanje osnovnog građevinskog materijala (u daljnjem tekstu: zahtjev), daruje se odgovarajuća količina građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljske kuće prema broju članova obitelji i to za obnovu ili izgradnju obiteljske kuće neto-površine od 35 m² za prvog člana te po 10 m² za svakog sljedećeg člana.

Članak 5.

(1) Korisnik koji ima u vlasništvu oštećenu, odnosno uništenu obiteljsku kuću može ostvariti pravo na darovanje građevinskog materijala za popravak, odnosno izgradnju obiteljske kuće u vrsti i količini građevinskog materijala za izgradnju obiteljske kuće površine iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Korisnik koji ima u vlasništvu građevinsko zemljište može ostvariti pravo na darovanje građevinskog materijala sukladno članku 2. stavku 6. ove Uredbe.

(3) Pravo na darovanje osnovnog građevinskog materijala može ostvariti podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu i koji su navedeni u zahtjevu za darovanje osnovnog građevinskog materijala:

– ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske, ili ako ju nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno ako nisu stekli pravi položaj zaštićenog najmoprimca;

– ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području država nastalih raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili drugim državama u kojima borave, odnosno u kojima su boravili ili da ju nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca;

– ako korisnik i članovi njegove obitelji nisu već ostvarili pravo na pomoć u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Članak 6.

Obitelj koja je ostvarila pravo na darovanje građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju oštećene ili uništene obiteljske kuće u Bosni i Hercegovini po ovoj Uredbi dužna je useliti se u obnovljenu ili izgrađenu obiteljsku kuću u roku od 90 dana od zadnjeg primitka građevinskog materijala i u njoj prebivati najmanje 10 godina.

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi Državnom uredu.

(2) Državni ured po zahtjevu korisnika donosi suglasnost o ostvarivanju prava na darovanje osnovnoga građevinskog materijala (u daljnjem tekstu: Suglasnost) za korisnike koji ispunjavaju uvjete iz ove Uredbe, a sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu.

(3) Uz zahtjev podnositelj je obavezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi zahtjev sljedeću dokumentaciju:

– preslik važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave,

– dokaz o vlasništvu kuće i građevinske čestice,

– dokaz o oštećenju kuće,

– uvjerenje o prebivalištu za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva,

– uvjerenje nadležnog ureda za katastar o ne/posjedovanju nekretnina,

– uvjerenje nadležnog Općinskog suda da ima/nema u vlasništvu nekretnine za razdoblje od 8. listopada 1991. godine do dana podnošenja zahtjeva,

– potvrdu nadležne porezne ispostave o prometu nekretnina za mjesta prebivališta od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva te za mjesta boravka u navedenom razdoblju.

(4) Za potrebe postupka podnositelj je obvezan priložiti za sebe i sve članove obitelji za koje podnosi, zahtjev i ostalu potrebnu dokumentaciju na temelju zahtjeva Državnog ureda.

(5) Dokumentaciju iz stavka 3. podstavaka 4. do 7. ovoga članka potrebno je dostaviti za mjesta gdje je korisnik imao prijavljena prebivališta od 8. listopada 1991. godine do trenutka podnošenja zahtjeva, te za mjesto trenutačnog boravka.

(6) Na izdanu Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka korisnik može u roku od 8 dana od primitka Suglasnosti podnijeti prigovor Državnom uredu.

Članak 8.

(1) Na osnovi Suglasnosti iz članka 7. stavka 2. ove Uredbe, Državni ured organizira izradu upute o sanaciji.

(2) Uputa o sanaciji se izrađuje u formi elaborata i sadrži: Suglasnost, izvadak iz katastarskog operata, prikaz zatečenog stanja s tehničkim opisom i arhitektonskom snimkom postojećeg stanja, prikaz načina sanacije s tehničkim opisom, arhitektonskim i građevinskim nacrtima s iskazom površina, troškovnik radova, specifikaciju građevinskog materijala po etapama te fotodokumentaciju zatečenog stanja.

(3) Uputa o sanaciji izrađuje se temeljem terenskog obilaska i snimanjem zatečenog stanja, a korisnik u znak suglasnosti potpisuje izrađenu Uputu o sanaciji.

(4) Za postojeće neuseljive, oštećene ili uništene stambene objekte u uputi o sanaciji procjena stupnja oštećenja označava se oznakama od I. do VI.

(5) Korisnik je obvezan ishoditi građevinsku dozvolu ili drugu ispravu sukladno propisima Bosne i Hercegovine, potrebnu za izgradnju ili obnovu kuće.

(6) Uputa o sanaciji podliježe kontroli ovlaštene pravne ili fizičke osobe koju odredi Državni ured (kontrolor).

Članak 9.

(1) Količina i vrsta osnovnog građevinskog materijala koji se daruje korisniku, utvrđuje se prema obujmu i vrsti potrebnih radova za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće za stambenu površinu iz članka 4. ove Uredbe, a prema pravu utvrđenom u Suglasnosti koju je Državni ured izdao korisniku.

(2) Količina i vrsta osnovnog građevnog materijala, te način isporuke i ugradnje građevinskog materijala, utvrđuje se i iskazuje Uputom o sanaciji.

Članak 10.

(1) Nakon izrađene Upute o sanaciji za obnovu ili izgradnju obiteljske kuće, Državni ured s korisnikom sklapa ugovor o darovanju građevinskog materijala (u daljnjem tekstu: Ugovor) sukladno Suglasnosti i Uputi o sanaciji.

(2) Narudžbu za isporuku građevnog materijala Državni ured izdaje nakon potpisivanja Ugovora između Državnog ureda i korisnika.

(3) Korisnik koji odustane od donacije građevinskog materijala nakon potpisivanja Ugovora ili ako se utvrde razlozi za raskid Ugovora, navedeni u članku 13. stavku 8. ove Uredbe, teretit će se za troškove nastale izradom Upute o sanaciji.

(4) Nakon izdavanja Suglasnosti, korisnik je dužan u razumnom roku Državnom uredu dostaviti građevinsku dozvolu ili drugu ispravu sukladno zakonima i propisima Bosne i Hercegovine. Ukoliko korisnik istu ne ishodi, smatra se da je Suglasnost prestala važiti o čemu će Državni ured pismenim putem obavijestiti korisnika.

(5) Za važeće i potpisane ugovore do dana stupanja na snagu ove Uredbe, Državni ured izvršit će reviziju i naknadnu provjeru korisnika službenim putem kod mjerodavnih institucija u Republici Hrvatskoj. Ukoliko se revizijom i provjerom utvrdi da je korisnik osigurao svoje stambeno zbrinjavanje, Državni ured će sa njim raskinuti Ugovor, sukladno članku 13. stavku 8. ove Uredbe, te zatražiti povrat uloženih sredstava.

Članak 11.

Materijal koji se daruje korisnicima mora zadovoljavati kvalitetom važeće standarde, što se dokazuje jamstvima proizvođača i atestima koje izdaju ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.

(1) Koordinaciju narudžbe i isporuke, te nadzor nad isporukom i ugradnjom građevinskog materijala obavlja pravna ili fizička osoba koju ovlasti Državni ured.

(2) Narudžbu odobrava Državni ured u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 13.

(1) Darovanje građevinskog materijala provodi se u tri etape:

– I. etapa – materijal za konstruktivnu sanaciju, odnosno za izgradnju kuće do pod krov,

– II. etapa – materijal za krovnu konstrukciju, pokrov i vanjska stolarija,

– III. etapa – materijal za unutarnje uređenje.

(2) Korisnik je dužan isporučeni građevinski materijal ugrađivati prema Uputi o sanaciji.

(3) Materijal se isporučuje kompletno po etapama i to isključivo na lokaciju popravka, obnove ili izgradnje obiteljske kuće korisnika.

(4) Kod popravaka i obnove manjeg obujma isporuka građevinskog materijala obavlja se u cijelosti za sve tri etape radova.

(5) Kontrolu kvalitete i količine isporučenog materijala, prema specifikaciji materijala iz Upute o sanaciji, provodi stručni nadzor kojega ovlasti Državni ured. Građevinski materijal predviđen za pojedinu etapu radova (isporuke) isporučuje se u cijelosti te je dužnost stručnog nadzora da osigura poštivanje provedbe navedenog načela, kako ne bi dolazilo do zastoja radova i propadanja već isporučenog materijala. Korisnik kojemu se daruje građevinski materijal dužan je o njemu voditi brigu oko skladištenja, čuvanja i namjenskoga korištenja te započeti s izvođenjem radova obnove ili izgradnje kuće najkasnije u roku od 8 dana od primitka materijala, a s radovima završiti najkasnije u roku od 90 dana od zadnjeg primitka građevinskog materijala.

(6) U slučaju da korisnik ne poštuje rokove za izvođenje radova obnove ili izgradnje kuće ili darovani materijal ne koristi u svrhu za koju mu je darovan, Državni ured će pokrenuti postupak raskida Ugovora i pokrenuti postupak naknade štete.

(7) Ukoliko dođe do prekida isporuke građevinskog materijala od strane Državnog ureda, korisnici koji su sami osigurali građevinski materijal kupnjom ili donacijom iz drugih izvora gube pravo na količinu i vrstu građevinskog materijala kojeg su sami na drugi način pribavili. Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja Državni ured i korisnik potpisat će dodatak Ugovoru.

(8) Ukoliko se utvrdi da je u vremenu od podnošenja zahtjeva do početka isporuke građevinskog materijala podnositelj zahtjeva svoje stambeno pitanje riješio na bilo koji način, kupovinom, nasljedstvom ili izgradnjom stambenog objekta, a o tome nije pravodobno obavijestio Državni ured, Državni ured pokrenut će postupak raskida Ugovora i naplatu svih do tada nastalih troškova postupka od korisnika.

(9) Završetak radova obnove ili izgradnje kuće utvrđuje se zapisnikom o završetku radova obnove ili izgradnje kojeg obavlja stručni nadzor, nadležan za isporuku i ugradnju građevinskog materijala, kojega je ovlastio Državni ured. Zapisnik o završetku radova obnove ili izgradnje sastavlja se u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih po jedan primjerak zadržavaju korisnik, stručni nadzor i područni nadzor, a dva primjerka se dostavljaju Državnom uredu.

Članak 14.

(1) U postupcima u kojima je izdana Suglasnost, a nije zaključen Ugovor, Državni ured će obaviti njihovu kontrolu te od korisnika zatražiti dokaze iz članka 7. stavka 3. ove Uredbe.

(2) U postupcima iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva je dužan dopuniti zahtjev odgovarajućim dokazima iz članka 7. ove Uredbe najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. U suprotnom, Državni ured će obustaviti postupak zahtjeva za darovanje materijala.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klase: 019-04/01-02/05, urbroja: 5030107-01-1, od 29. ožujka 2001. godine i Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klase: 019-04/01-02/05, urbroja: 5030116-06-1, od 7. rujna 2006. godine.

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/37
Urbroj: 50301-21/21-14-4
Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.