Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

NN 47/2014 (16.4.2014.), Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za određenu robu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

887

Na temelju članka 8. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013 i 30/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO I TRGOVINE S TREĆIM ZEMLJAMA ZA ODREĐENU ROBU

Članak 1.

Ovom se Uredbom propisuju uvjeti za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za naftne derivate i biogoriva (u daljnjem tekstu: goriva), iz tarifnih oznaka Kombinirane nomenklature Europske unije:

2710 12 41 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 95

2710 12 45 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 95 ili većim, ali manjim od 98

2710 12 49 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova ne većim od 0,013 g/l (bezolovni), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

2710 12 51 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (olovni), s oktanskim brojem (RON) manjim od 98

2710 12 59 – laka ulja koja ne sadrže biodizel, motorni benzin sa sadržajem olova većim od 0,013 g/l (olovni), s oktanskim brojem (RON) 98 ili većim

2710 19 21 – srednja ulja koja ne sadrže biodizel, kerozin, gorivo za mlazne motore (»jet«)

2710 19 43 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001%

2710 19 46 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,001%, ali ne većim od 0,002%

2710 19 47 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,002%, ali ne većim od 0,1%

2710 19 48 – teška ulja koja ne sadrže biodizel, plinska ulja, s masenim udjelom sumpora većim od 0,1%

2710 20 11 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora ne većim od 0,001%

2710 20 15 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,001%, ali ne većim od 0,002%

2710 20 17 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,002%, ali ne većim od 0,1%

2710 20 19 – plinska ulja koja sadrže biodizel, s masenim udjelom sumpora većim od 0,1%

271112 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, propan

271113 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, butan

27111900 – naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, ukapljeni, ostalo

3826 00 10 – biodizel, s volumnim udjelom monoalkilni esteri masnih kiselina 96,5% ili većim (FAME)

3826 00 90 – mješavine biodizela, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala manjim od 70%.

Članak 2.

(1) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe (u daljnjem tekstu: trgovci), moraju raspolagati odgovarajućim skladištima posebno uređenim i opremljenim za skladištenje ovih goriva (u daljnjem tekstu: skladišta).

(2) Trgovina na veliko s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe može se obavljati isključivo preko skladišta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) U skladištima u kojima se obavlja trgovina na veliko i trgovina s trećim zemljama gorivima iz članka 1. ove Uredbe, odnosno čuvaju ova goriva, minimalni ukupni volumen spremnika za skladištenje ovih goriva ne može biti manji od 500 m3.

(4) Skladišta moraju biti fizički odvojena od skladišta namijenjenih trgovini na malo koja se nalaze u sastavu benzinskih postaja ili punionica plinskih boca.

(5) Obveza raspolaganja odgovarajućim skladištima primjenjuje se samo u slučaju uvoza robe iz trećih zemalja, a ne u slučaju unosa robe iz država članica Europske unije, država članica Europskog gospodarskog prostora i Republike Turske.

Članak 3.

(1) Skladišta iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe moraju ispunjavati tehničko-tehnološke uvjete za skladištenje goriva, sukladno propisima koji uređuju minimalno tehničke i druge uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima.

(2) Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje se rješenjem mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba.

(3) Zahtjev za izdavanje rješenja iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke o pravu korištenja poslovnog prostora iz kojeg bi bila vidljiva zapremnina, odnosno volumen spremnika.

Članak 4.

Skladištem za obavljanje djelatnosti iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe mora upravljati trgovac koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva.

Članak 5.

(1) Djelatnost iz članka 1. ove Uredbe, može se obavljati uz prethodno dobivenu suglasnost ministarstva nadležnog za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Radi ishođenja suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka trgovac podnosi Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti u kojem mora navesti sve vrste goriva iz članka 1. ove Uredbe, oznaku i kapacitet spremnika te lokaciju skladišta za koje traži ishođenje suglasnosti.

(3) Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti, trgovac mora u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. rješenje o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. ove Uredbe,

2. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima, odnosno dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom,

3. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata, odnosno dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva i

4. dokaz o uplati upravne pristojbe.

Članak 6.

(1) Suglasnost za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i trgovine s trećim zemljama za goriva iz članka 1. ove Uredbe izdaje Ministarstvo temeljem zahtjeva trgovca koji sadržava podatke i dokaze iz članka 5. stavaka 2. i 3. ove Uredbe.

(2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje se posebno za svaku vrstu goriva na rok do 24 mjeseca.

(3) Trgovac koji obavlja trgovinu na veliko i trgovinu s trećim zemljama za određenu robu iz članka 1. ove Uredbe, dužan je Ministarstvu dostaviti svaku promjenu volumena skladišnog kapaciteta za koje mu je izdana suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ukoliko se provedenim nadzorom od strane nadležne inspekcije Ministarstva financija, Carinske uprave utvrdi da je došlo do promjene volumena skladišnog kapaciteta za koje je Ministarstvo izdalo suglasnost, a trgovac nije sukladno stavku 3. ovoga članka dostavio podatke o promjeni volumena skladišnog kapaciteta, Ministarstvo će donijeti odluku o ukidanju izdane suglasnosti.

Članak 7.

(1) Po pravomoćnosti suglasnosti iz članka 6. ove Uredbe, Ministarstvo će primjerak izdane suglasnosti dostaviti Ministarstvu financija, Carinskoj upravi i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.

(2) Kod podnošenja deklaracije za carinski postupak puštanja robe u slobodni promet, podnosi se suglasnost iz članka 6. ove Uredbe.

(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima kada se zahtjeva puštanje robe u slobodni promet bez obračuna poreza na dodanu vrijednost jer je roba namijenjena osobi u drugoj državi članici Europske unije.

Članak 8.

(1) Radi osiguranja sigurnosti i kontinuiranosti opskrbe potrošača na tržištu gorivima iz članka 1. ove Uredbe, trgovac je dužan postupati sukladno zahtjevima posebnih propisa.

(2) Goriva iz članka 1. ove Uredbe pri stavljanju na tržište moraju udovoljavati graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kakvoće sukladno zahtjevima posebnih propisa.

Članak 9.

(1) Postupci za izdavanje suglasnosti koji do dana stupanja na snagu ove Uredbe nisu dovršeni, dovršit će se prema odredbama Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010, 37/2011, 145/2012 i 51/2013).

(2) Suglasnosti izdane na temelju odredbi Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010, 37/2011, 145/2012 i 51/2013), važe do isteka roka na koji su izdane.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu (»Narodne novine«, br. 58/2009, 27/2010, 37/2011, 145/2012 i 51/2013).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/40

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 10. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.