Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

NN 47/2014 (16.4.2014.), Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

894

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA POTVRDE HRVATSKIM DRŽAVLJANIMA I PRAVNIM OSOBAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuju uvjeti i način izdavanja potvrde ovlaštenim hrvatskim državljanima i ovlaštenim pravnim osobama u svrhu neometanog pružanja usluge regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru.

(2) Energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade pripada reguliranoj profesiji u području energetskog certificiranja zgrada sukladno rednom broju 47. Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj iz svibnja 2013. godine.

(3) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Svrha Pravilnika

Članak 2.

Potvrda se izdaje radi ostvarivanja prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (dalje: Potvrda) hrvatskih državljana i pravnih osoba.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva;

Ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za pružanje usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade;

Zakon je Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13);

Zaposlena osoba je fizička osoba koja je zaposlena na neodređeno vrijeme u ovlaštenoj pravnoj osobi koja provodi radnje i postupke regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade.

Prilozi Pravilniku

Članak 4.

Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge:

– Prilog 1 Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde fizičkim osobama u svrhu pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

– Prilog 2 Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde pravnim osobama u svrhu pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru

II. IZDAVANJE POTVRDE

Članak 5.

Potvrdu izdaje Ministarstvo u skladu sa Zakonom.

Zahtjev

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje Potvrde podnosi se Ministarstvu prema Prilogu 1 ili Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

(2) Pravna osoba zahtjevu iz stavka 1. ovog članka prilaže i izvadak iz sudskog registra u originalu ili javnobilježnički ovjerenoj preslici izvoda iz sudskog registra ne starijoj od 6 mjeseci.

Članak 7.

(1) Ministarstvo izdaje Potvrdu u roku od 8 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

(2) Zahtjev se podnosi u pisanom obliku osobno, poštom ili elektronički.

(3) Podnositelj je dužan u zahtjevu navesti: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja odnosno naziv tvrtke, ime odgovorne osobe, sjedište, registarski broj iz Registra ovlaštenih osoba, naziv države članice domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju odnosno pružati uslugu.

Članak 8.

(1) Potvrda se izdaje za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade za koju je podnositelj stekao ovlaštenje.

(2) Potvrda se izdaje i za obavljanje redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako je ovlaštenje za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom dano fizičkoj osobi strojarske struke, odnosno pravnoj osobi koja zapošljava fizičku osobu strojarske struke.

Potvrda

Članak 9.

(1) Potvrda za fizičku osobu sadržava sljedeće podatke:

– podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, adresa stanovanja, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, osobni identifikacijski broj, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj),

– vrsta ovlaštenja,

– datum izdavanja i rok važenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba, te razdoblje upisa,

– broj uvjerenja o završenom Programu osposobljavanja, mjesto i datum izdavanja, te naziv nadležne ustanove.

(2) Potvrda za pravnu osobu sadržava sljedeće podatke:

– podatke o ovlaštenoj osobi (naziv, adresa sjedišta, osobni identifikacijski broj i ime i prezime odgovorne osobe),

– vrsta ovlaštenja,

– datum izdavanja i rok važenja,

– registarski broj iz registra ovlaštenih osoba, datum i razdoblje upisa,

– imena i prezimena, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobne identifikacijske brojeve za sve fizičke osobe zaposlene na neodređeno vrijeme u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrada.

(3) Potvrda je javna isprava koja se automatski upisuje u privremenu evidenciju Ministarstva.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-12/7
Urbroj: 531-01-14-4
Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE FIZIČKIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA
UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA FIZIČKE OSOBE

(zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o fizičkoj osobi

Ime


Prezime


Stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto stanovanja


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaxa


Država članica domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju odnosno pružati uslugu


Registarski broj ovlaštene fizičke osobe iz registra ovlaštenih osobaPodaci o izdanom rješenju o ovlaštenju

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum izdavanja


Datum izvršnosti


II. prilozi zahtjevu

1.

Upravne pristojbe


III. Izjava podnositelja zahtjeva

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

Potpis podnositelja zahtjeva


PRILOG 2

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE PRAVNIM OSOBAMA U SVRHU PRUŽANJA USLUGA REGULIRANE PROFESIJE ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA I ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE U DRŽAVAMA UGOVORNICAMA UGOVORA O EUROPSKOM EKONOMSKOM PROSTORU

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA PRAVNE OSOBE (zahtjev popuniti tiskanim slovima, po mogućnosti u elektroničkoj formi)

I. Podaci o pravnoj osobi

Naziv podnositelja zahtjeva – tvrtka trgovačkog društva


Sjedište trgovačkog društva iz sudskog registra (adresa)


Poštanski broj i mjesto


OIB


MB (matični broj trgovačkog društva iz sudskog registra)


Banka i broj žiro računa


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaxa


Država članica domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju odnosno pružati uslugu


Registarski broj ovlaštene pravne osobe iz registra ovlaštenih osoba


Podaci o izdanom rješenju o ovlaštenju

Klasifikacijska oznaka


Urbroj


Datum izdavanja


Datum izvršnostiII. Podaci o odgovornoj osobi podnositelja zahtjeva

Ime


prezime


OIB


Ulica i kućni broj


Poštanski broj i mjesto


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaxa


III. Podaci o osobama zaposlenim u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrada i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (navesti za sve osobe)

Ime


Prezime


Stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj


Mjesto i datum rođenja


OIB


Adresa stanovanja (ulica i kućni broj)


Poštanski broj i mjesto


E-mail adresa


Broj telefona/mobilnog telefona/telefaxa


IV. prilozi zahtjevu

1.

Upravne pristojbe


2.

Izvadak iz sudskog registra u originalu ili ovjeren po javnom bilježnikuV. Izjava podnositelja zahtjeva

Da su podaci navedeni u ovom zahtjevu točni potvrđujem potpisom

Datum podnošenja zahtjeva

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis odgovorne osobe i pečat tvrtke

47 16.04.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru 47 16.04.2014 Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru