Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

NN 48/2014 (17.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

48 17.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

924

Na temelju članka 143. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13 i 127/13), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI NA AERODROMU

Članak 1.

U Pravilniku o hitnoj medicinskoj službi na aerodromu (»Narodne novine«, broj 57/12), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom propisuje organizacija, stručno osoblje i tehnički uvjeti za rad hitne medicinske službe na svim aerodromima otvorenim za komercijalni zračni prijevoz.«

Članak 2.

U članku 2. stavcima 2. i 3. riječi »javni zračni promet« zamjenjuju se riječima »komercijalni zračni prijevoz«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. točkama a) i b) riječi »javni zračni promet« zamjenjuju se riječima »komercijalni zračni prijevoz«.

U stavku 4. riječi »javni zračni promet« zamjenjuju se riječima »komercijalni zračni prijevoz«.

U stavku 7. riječi »javni zračni promet« zamjenjuju se riječima »komercijalni zračni prijevoz«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-03/14-01/13
Urbroj: 530-06-1-1-14-4
Zagreb, 7. travnja 2014.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.