Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima

NN 48/2014 (17.4.2014.), Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

926

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU KONZULTIRANJA I INFORMIRANJA JAVNOSTI O NACRTU STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA I PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet uređivanja

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom detaljnije uređuje način konzultiranja i informiranja javnosti u postupku donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (u daljnjem tekstu: planski dokumenti).

(2) Ovim se Pravilnikom detaljnije razrađuje članak 14. Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22. 12. 2000.).

Pojmovi i definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. »Javnost« je jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove udruge, organizacije ili grupacije, sukladno posebnim propisima i praksi,

2. »Zainteresirana javnost« je javnost na koju utječu ili bi mogle utjecati odluke o pitanjima upravljanja vodama, odnosno koja ima interes vezan uz odluke o pitanjima upravljanja vodama koja se uređuju planskim dokumentima.

Udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno propisu o zaštiti okoliša smatrat će se zainteresiranima,

3. »Ministarstvo« je ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo,

4. »Informiranje« je postupak kojim se informacije i dokumenti u postupku donošenja planskog dokumenta stavljaju na raspolaganje javnosti i zainteresiranoj javnosti te omogućuje davanja mišljenja i primjedbi,

5. »Konzultiranje« je dvostrana komunikacija sa zainteresiranom javnošću putem javnih rasprava, sektorskih sastanaka, okruglih stolova i radionica i drugih metoda konzultiranja

6. »Zakon« je Zakon o vodama.

II. POSTUPAK INFORMIRANJA I KONZULTIRANJA JAVNOSTI

Nadležnost

Članak 3.

Ministarstvo, u suradnji s Hrvatskim vodama, sukladno članku 39. stavcima 1. – 3. Zakona, osigurava provedbu informiranja i konzultiranja javnosti i zainteresirane javnosti te potiče aktivno uključivanje zainteresirane javnosti u postupak donošenja planskog dokumenta.

1. Dokumenti u postupku donošenju planskih dokumenata

Program rada planskog dokumenta

Članak 4.

(1) Hrvatske vode izrađuju Program rada planskog dokumenta i dostavljaju Ministarstvu na odobrenje najkasnije mjesec dana prije roka propisanog za objavu sukladno članku 39. stavku 1. točki 1. Zakona.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– cilj i pravni temelj donošenja Programa,

– vremenski raspored izrade nacrta planskog dokumenta i

– popis konzultacija.

(3) Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućuje se 6 mjeseci za primjedbe na Program rada iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 8. podstavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja

Članak 5.

(1) Hrvatske vode izrađuju Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja i dostavljaju Ministarstvu na odobrenje najkasnije mjesec dana prije roka propisanog za objavu sukladno članku 39. stavku 1. točki 2. Zakona.

(2) Privremeni pregled iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– cilj i pravni temelj donošenja Privremenog pregleda,

– pregled postojećih informacija,

– sažetak značajnih pitanja upravljanja vodama te

– sažeti pregled mogućih mjera sistematiziranih prema institucijama, tijelima nadležnim za njihovu provedbu.

(3) Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućuje se 6 mjeseci za primjedbe na Privremeni pregled iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 8. podstavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(4) Sa zainteresiranom javnošću provodi se konzultiranje o Privremenom pregledu iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

Nacrt planskog dokumenta

Članak 6.

(1) Hrvatske vode izrađuju Nacrt planskog dokumenta i dostavljaju Ministarstvu na odobrenje najkasnije mjesec dana prije roka propisanog za objavu sukladno članku 39. stavku 1. točki 3. Zakona.

(2) Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućuje se 6 mjeseci za primjedbe na Privremeni pregled iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 8. podstavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(3) Sa zainteresiranom javnošću provodi se konzultiranje o Privremenom pregledu iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 9. ovoga Pravilnika.

2. Popratna dokumentacija

Uvid u popratnu dokumentaciju

Članak 7.

(1) Popratna dokumentacija korištena u postupku donošenja planskih dokumenata pohranjuje se u arhivi Hrvatskih voda i u digitalnom obliku u informacijskom sustavu voda.

(2) Hrvatske vode su dužne osigurati uvid u dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka sukladno članku 39. stavku 2. Zakona i propisima o pravu na pristup informacijama.

3. Način informiranja i konzultiranja

Informiranje

Članak 8.

Informiranje se provodi:

– objavom informacije na mrežnim stranicama Ministarstva i Hrvatskih voda o dostupnosti dokumenata iz članaka 4. – 6. ovoga Pravilnika i popratne dokumentacije iz članka 7. ovoga Pravilnika,

– objavom informacije u dnevnim glasilima o početku postupka informiranja i konzultiranja o dokumentima iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika,

– objavom dokumenata iz članaka 4. – 6. ovoga Pravilnika na mrežnim stranicama Ministarstva i Hrvatskih voda,

– objavom informacije o početku postupka konzultiranja,

– objavom adrese i roka za dostavu mišljenja i primjedbi,

– objavom, na mrežnoj stranici Ministarstva, obrasca za dostavu mišljenja i primjedbi,

– objavom izvješća o provedenom postupku informiranja i konzultiranja.

Konzultiranje

Članak 9.

Postupak konzultiranja za dokumente iz članaka 5. i 6. ovoga Pravilnika uključuje:

– određivanje ključnih tema,

– određivanje sudionika koji imaju visok interes ili utjecaj u odnosu na teme,

– odabir odgovarajućih metoda konzultiranja,

– provedbu odabranih metoda konzultiranja,

– obavješćivanje sudionika iz podstavka 2. ovoga članka o mogućnostima sudjelovanja u postupku konzultiranja,

– analizu mišljenja i primjedbi prikupljenih u postupku konzultiranja

– izradu izvješća o provedenom postupku konzultiranja

– obavješćivanje sudionika koji su sudjelovali u postupku konzultiranja o objavi o provedenom postupku informiranja i konzultiranja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu savjeta vodnog područja (»Narodne novine«, broj 3/2011.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/05

Urbroj: 525-12/0938-14-12

Zagreb, 7. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.