Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

NN 48/2014 (17.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

928

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANOLEPTIČKOM (SENZORNOM) OCJENJIVANJU VINA I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 106/2004, 137/2012 i 142/2013), iza članka 4. dodaje se novi članak 4.a, koji glasi:

»Članak 4.a

(1) Rad članova Povjerenstva prati Centar.

(2) Izvještaj o radu članova Povjerenstva Centar podnosi Ministarstvu jednom godišnje, a najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Članove Povjerenstva ministar može razriješiti u slučaju da:

– ne obavljaju svoje dužnosti sukladno odredbama ovoga Pravilnika,

– ne pristupe ili ne zadovolje na redovitoj provjeri znanja (obnova certifikata),

– ne udovoljavaju radom,

– to osobno zahtijevaju.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Organoleptičko ocjenjivanje uzoraka obavlja Komisija za organoleptično ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Komisija) koju čine članovi Povjerenstva. Članovi Komisije su predsjednik, tajnik i pet ocjenjivača.

(2) Svaki član Povjerenstva nakon imenovanja obvezan je proći vježbenički staž sudjelujući u radu tri uzastopne Komisije.

(3) Članove Komisije određuje rukovoditelj Centra i to za svako ocjenjivanje posebno, vodeći računa o ravnomjernoj opterećenosti i regionalnoj zastupljenosti svih članova Povjerenstva.«

Članak 4.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Organoleptičko ocjenjivanje vina bez oznake zemljopisnog podrijetla, voćnih vina, pjenušavih vina, biser vina, gaziranih vina i likerskih vina, provodi se opisnom metodom »da/ne«. Odgovorom »da« ocjenjivač potvrđuje pozitivnu kakvoću, sukladno stručnim standardima.

(2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mogu dobiti prolaznu ocjenu ukoliko najmanje tri od pet ocjenjivača odgovori s »da«.«

Članak 5.

Članak 23.a mijenja se i glasi:

»(1) Organoleptičko ocjenjivanje vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, aromatiziranih i desertnih vina, provodi se metodom »100 bodova«.

(2) Konačna ocjena je medijana.«

Članak 6.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Minimalni broj bodova za pojedine kategorije je sljedeći:

– stolna vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom 65 bodova;

– kvalitetna vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom 72 boda;

– vrhunska vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom 82 boda.«

Članak 7.

Iza Priloga 2. dodaje se novi Prilog 2.a Obrazac metode »da/ne« za pjenušava, gazirana i biser vina koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

(1) Odredba članka 4. ovoga Pravilnika primjenjuje se na vina berbe 2013. pa nadalje.

(2) Odredba članka 6., podstavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, primjenjuje se od 1. srpnja 2014. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/124

Urbroj: 525-07/0034-14-8

Zagreb, 1. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 2.a

Obrazac metode »da/ne«, pjenušava vina, biser i gazirana vina

Komisija:


Ocjenjivač:


Oznaka uzorka:


Opis uzorka:


Podrijetlo (vgd zona, ostalo):
SVOJSTVO (zaokružiti)

NAPOMENA

(obvezna uz odgovor NE)

Boja

DA/NE


Bistroća

DA/NE


Perlanje (iskričavost)

DA/NE


Miris

DA/NE


Okus

DA/NE


Konačni odgovor

DA/NEMjesto i datum:

Potpis ocjenjivača:48 17.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina