Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

NN 48/2014 (17.4.2014.), Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

930

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju sadržaj i obvezni prostorni pokazatelji izvješća o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu: Izvješće) te drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornoga uređenja.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju u postupku izrade Izvješća na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

(3) Izvješće se izrađuje:

a) na državnoj razini u odnosu na prethodno Izvješće Republike Hrvatske te: Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državni plan prostornog razvoja, prostorne planove posebnih obilježja, urbanističke planove uređenja državnog značaja, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine, prostorne planove niže razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru državne razine,

b) na područnoj (regionalnoj) razini u odnosu na prethodno Izvješće županije, odnosno Grada Zagreba te: Strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske, Državni plan prostornog razvoja, prostorne planove posebnih obilježja, urbanističke planove uređenja državnog značaja, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje državne razine koji su od utjecaja na održiv razvoj na područnoj (regionalnoj) razini, prostorni plan županije, odnosno prostorni plan Grada Zagreba, urbanističke planove uređenja županijskog značaja, prostorne planove, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje niže razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru područne (regionalne) razine,

c) na lokalnoj razini u odnosu na prethodno Izvješće grada, odnosno općine te: županijski prostorni plan, druge strateške, razvojne, planske i programske dokumente i pokazatelje županijske razine koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru velikog grada, grada i općine, i prostorne planove niže razine.

Članak 2.

Za izradu Izvješća koriste se podaci iz informacijskog sustava prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ISPU), prostornih planova, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata i drugi koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru.

II. OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

Članak 3.

Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema potrebi dodatno obrazložiti i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te grafičkim prikazima.

Članak 4.

(1) Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za unaprjeđenje razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

(2) Polazišta obuhvaćaju pregled ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja Republike Hrvatske, županija, Grada Zagreba, velikih gradova, gradova i općina.

(3) Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja ciljeva prostornog uređenja i usmjerenja razvoja u prostoru koji su određeni Zakonom o prostornom uređenju i Strategijom prostornog razvoja Republike Hrvatske kroz prostorne planove i druge dokumente koji utječu na prostor, te ukazuje na trendove prostornog razvoja i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.

(4) Analiza provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor obuhvaća prikaz pokrivenosti područja prostornim planovima, daje podatke o prostornim planovima i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima koji utječu na prostor, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog Izvješća.

(5) Prijedlozi za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje razrađuju se u cilju odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju mjere i prioritetne aktivnosti u idućem razdoblju.

Članak 5.

Izvješće na razini Republike Hrvatske se izrađuje prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno – institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja Republike Hrvatske

4. Republika Hrvatska u međunarodnom okviru prostornoga uređenja

II. ANALIZA I OCJENA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina Republike Hrvatske

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za Republiku Hrvatsku

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA I DRUGIH DOKUMENATA

1. Organizacija, uspostava i provedba sustava prostornoga uređenja

2. Strategija prostornog razvoja, Državni plan prostornog razvoja u odnosu na druge strateške, razvojne i programske dokumente od važnosti za Republiku Hrvatsku

3. Provedba prostornih planova i izrada prostornih planova niže razine

4. Provedba drugih dokumenata koji utječu na prostor

5. Provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru

IV. PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S OSNOVNIM PREPORUKAMA MJERA ZA IDUĆE RAZDOBLJE

1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja, u funkciji državnih, regionalnih i lokalnih razvojnih potreba obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostornih planova, drugih dokumenata koji utječu na prostor

3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

V. IZVORI PODATAKA

Članak 6.

Izvješće na područnoj (regionalnoj) razini: županija i Grada Zagreba, izrađuje se prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno-institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja županije, odnosno Grada Zagreba

4. Županija, odnosno Grad Zagreb u okviru prostornoga uređenja Države

II. ANALIZA I OCJENA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina županije, odnosno Grada Zagreba

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za županiju, odnosno Grad Zagreb

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA I DRUGIH DOKUMENATA

1. Izrada prostornih planova

2. Provedba prostornih planova

3. Prostorni planovi u odnosu na druge dokumente koji utječu na prostor

4. Provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru

IV. PRIJEDLOZI ZA UNAPRJEĐENJE PROSTORNOG RAZVOJA S OSNOVNIM PREPORUKAMA MJERA ZA IDUĆE RAZDOBLJE

1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja županije, odnosno Grada Zagreba obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostornih planova, drugih dokumenata koji utječu na prostor na razini županije, odnosno Grada Zagreba

3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

V. IZVORI PODATAKA

Članak 7.

Izvješće na lokalnoj razini: velikog grada, grada i općine, izrađuje se prema sljedećem sadržaju:

I. POLAZIŠTA

1. Ciljevi izrade Izvješća

2. Zakonodavno-institucionalni okvir

3. Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave

4. Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije

II. ANALIZA I OCJENA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave

2. Sustav naselja

3. Gospodarske djelatnosti

4. Opremljenost prostora infrastrukturom

5. Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

6. Obvezni prostorni pokazatelji

III. ANALIZA PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA I DRUGIH DOKUMENATA

1. Izrada prostornih planova

2. Provedba prostornih planova

3. Provedba drugih dokumenata koji utječu na prostor

4. Provođenje zaključaka, smjernica, prijedloga za unaprjeđenje, preporuka, aktivnosti odnosno mjera iz prethodnog izvješća o stanju u prostoru.

IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI

1. Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

2. Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih prostronih planova na razini jedinice lokalne samouprave

3. Preporuke mjera i aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja

V. IZVORI PODATAKA

Članak 8.

Popis obveznih prostornih pokazatelja za izradu Izvješća u prilogu je ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio. Razina obrade i prikaza obveznih prostornih pokazatelja određeni su člankom 1. stavkom 3. ovoga Pravilnika.

III. IZRADA IZVJEŠĆA

Izrada Izvješća i sudionici u izradi

Članak 9.

(1) Izvješće na državnoj razini – izrađuje Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

(2) Izvješće na područnoj (regionalnoj razini) – razini županija, odnosno Grada Zagreba, izrađuju zavodi za prostorno uređenje županija, odnosno Grada Zagreba.

(3) Izvješće na lokalnoj razini – velikog grada, grada i općine, izrađuju upravna tijela velikog grada, grada i općine nadležna za prostorno uređenje, odnosno zavodi za prostorno uređenje velikog grada ukoliko su ustrojeni.

(4) Nacrt Izvješća, odnosno njegova dijela, osim zavoda, na svim razinama mogu izrađivati i pravne osobe, odnosno ovlašteni arhitekti, koji ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova prostornog uređenja propisane posebnim zakonom.

(5) U izradi Izvješća sudjeluju nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća.

Pristup podacima za potrebe izrade Izvješća

Članak 10.

(1) Nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove te druge pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima, koje obavljaju poslove od utjecaja na sadržaj Izvješća, dužna su omogućiti elektronički i drugi pristup potrebnim podacima, odnosno dostaviti tražene podatke iz članka 2. ovoga Pravilnika, u roku od 30 dana na zahtjev izrađivača Izvješća.

(2) Nadležna državna tijela, tijela jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javne ustanove te druge pravne osobe s javnim ovlastima određene posebnim propisima iz stavka 1. ovog članka, dužna su dostaviti obrazloženje problematike provedbe dokumenata prostornog uređenja u dijelu koji se odnosi na njihov djelokrug nadležnosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (»Narodne novine«, broj 117/2012).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/14-04/3

Urbroj: 531-01/1159-14-2

Zagreb, 4. travnja 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

OBVEZNI PROSTORNI POKAZATELJI

Osnovna tematska cjelina

Skupina pokazatelja

Pokazatelj

Način

prikaza

Izvor

podataka*

1.

OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA

1.1.

DEMOGRAFSKA STRUKTURA

A. Razmještaj i struktura stanovništva

1.

2.

3.

Broj stanovnika

Indeks kretanja broja stanovnika

Prirodni prirast stanovništva

broj

broj

broj

DZS

B. Razmještaj i struktura kućanstava

1.

2.

3.

Broj kućanstava

Indeks rasta broja kućanstava

Prosječna veličina kućanstva

broj

broj

broj

DZS

1.2.

SOCIJALNO-GOSPODARSKA STRUKTURA

Ekonomski razvoj

1.

2.

Indeks razvijenosti

Stupanj razvijenosti

broj

broj

MRRFEU

2.

STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA

2.1.

OBILJEŽJA SUSTAVA NASELJA

Razmještaj, gustoća naselja i naseljenosti

1.

2.3.

Broj naselja

Gustoća naseljaGustoća naseljenosti

broj

broj naselja/1000 km²

broj stanovnika/km²

DZS

2.2.

KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U NASELJIMA

A. Površina naselja

1.

Površina naselja

ha

DPPR, PPPPO, PPŽ, PPGZ, PPUG/O, GUP, UPU

B. Građevinska područja (GP)

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

8.

Površina GP naselja – ukupno planirana

Udio GP u odnosu na ukupnu površinu JLS

Udio izgrađenog GP u odnosu na ukupnu površinu JLS

Udio neizgrađenog GP u odnosu na ukupno GP

Udio neuređenog GP u odnosu na ukupno GP

Broj stanovnika/ukupna površina GP

Broj stanovnika/izgrađena površina GP

Broj stanovnika/uređena površina GP

ha

%

%%%st./hast./hast./ha

DPPR, PPPPO, PPŽ, PPGZ, PPUG/O, GUP, UPU

2.3.

IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA (IZVAN NASELJA)

Izdvojena građevinska područja (IGP)

1.

2.2.a.

2.b.2.c.

2.d.

2.e.

3.

4.

Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja – ukupno planirana

Površina i udio površine IGP pojedine namjene u odnosu na ukupnu površinu IGP :

Ugostiteljsko-turistička namjena

Gospodarska namjena – ukupna (proizvodna, poslovna, infrastrukturna, OIE i dr.)

Sport i rekreacija

Područja posebne namjene

Površina groblja

Ukupni planirani smještajni kapacitet u TRP

Broj turističkih postelja po km’ obalne crte

ha, ha/st.ha, %ha, %, ha/st.

ha, %, ha/st.

ha, %, ha/st.

ha, %

ha, %

ha, %

broj posteljabroj/km’

DPPR, PPPPO, PPŽ, PPGZ, PPUG/O, GUP, UPU

MINT

3.

POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

3.1.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

A. Cestovni promet

1.

2.

3.

Duljina cesta po vrstama

Udio pojedinih vrsta cesta

Cestovna gustoća (duljina cesta/površina područja)

km

%

km/km²

HAC, HC,

ŽUC, UO za promet

B. Željeznički promet

1.

2.

3.

Duljina pruge prema vrsti

Udio pojedinih vrsta željezničkih pruga

Gustoća željezničkih pruga (duljina/površina područja)

km

%km/km²

C. Zračni promet

1.

2.

Broj zračnih luka prema vrstama

Površina zračnih luka

broj

ha

MPPI

D. Pomorski promet

1.

2.

3.

Broj luka prema vrsti

Površina kopnenog dijela luke

Luke nautičkog turizma prema broju vezova

broj

habroj

MPPI

E. Riječni promet

1.

2.

Broj riječnih luka prema veličini i rijeci

Klasa i duljina plovnih putova

broj,

klasa, km

MPPI

F. Elektroničke komunikacije

1.

Broj postojećih baznih stanica na 100 stanovnika

broj/100 st.

HAKOM

3.2.

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

A. Opskrba električnom energijom

1.

2.

Duljina elektroopskrbnih vodova

Udio i duljina elektroopskrbnih vodova prema vrsti

km

%, km

HEP

B. Opskrba plinom

1.

2.

Duljina plinovoda

Udio prema vrsti plinovoda

km

%

PLINACRO

lok.distr.

C. Opskrba naftom

1.

Duljina naftovoda

km

JANAF, INA

3.3.

OPSKRBA VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA

A. Opskrba pitkom i tehnološkom vodom

1.

2.

Duljina javne vodoopskrbne mreže

Potrošnja pitke vode

kml/stanovniku

HRV.

VODE lok.distr.

B. Pročišćavanje otpadnih voda

1.

2.

Duljina kanalizacijske mreže

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda – broj i kapacitet

km

broj, broj ES

HRV.

VODE, lok.distr.

3.4.

GOSPODARENJE OTPADOM

Odlagališta otpada

1.

2.

Broj i površina odlagališta prema vrsti

Sanacija neuređenih odlagališta (broj, površina)

broj, habroj, ha

AZO

4.

KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA

4.1.

KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA

A. Poljoprivreda

1.2.

3.

Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta

Udio poljoprivrednog zemljišta

Površina poljoprivrednog zemljišta po stanovniku

ha

%

ha/stanovniku

PPŽ, PPGZ, PPUG/O, GUP, UPU

B. Šumarstvo

1.

2.

3.

Ukupna površina šumskog zemljišta

Udio šumskog zemljišta

Površina šumskog zemljišta po stanovniku

ha

%

ha/stanovniku

C. Vode

1.

2.

3.

Površine površinskih voda prema vrsti (jezero, ribnjak, umjetni bazeni, more ...)

Udio površina površinskih voda u odnosu na površinu JLS/županije/države

Duljina vodotoka

ha

%

km

D. Morska obala

1.

Morska obala – dužina obalne crte

km

E. Mineralne sirovine

1.

Broj i površina eksploatacijskih polja po vrstama mineralnih sirovina

broj, ha

4.2.

ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI

Zaštićena područja prirode

1.2.

Broj i površina zaštićenih zaštićenih područja

Područja ekološke mreže, prema vrsti

broj, habroj, ha

MZOIP

DZZP

4.3.

KULTURNA DOBRA

Struktura registriranih kulturnih dobara

1.2.3.

Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara

Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara

Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara

brojbroj, %broj, %

MK

4.4.

PODRUČJA**

POSEBNIH KARAKTERISTIKA

Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća

** opisati u tekstualnom dijelu Izvješća

5.

DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

5.1.

POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA

Pokrivenost PP prema razini planova i izvješća

Broj donesenih PP

Broj donesenih izmjena i dopuna PP

Broj PP u izradi

brojbroj

broj

ZPU

5.2.

PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA

Broj izdanih pojedinačnih akata prostornog uređenja po vrstama

broj

UO za prostorno uređenje

5.3.

URBANA PREOBRAZBA

1.

2.

Broj PP ili pojedinačnih zahvata

Površina

broj

ha

ZPU

5.4.

URBANA SANACIJA

1.

2.

Broj izdanih rješenja o ozakonjenju

Planovi sanacije, izmjene i dopune PP

brojbroj

UO za prostorno uređenje,

AZONIZ

ZPU

5.5.

NADZOR

1.2.

Nadzor nad planovima (broj rješenja)

Nadzor građevinske inspekcije (broj rješenja)

brojbroj

MGIPU

* PORED NAVEDENIH IZVORA KORISTE SE PODACI IZ ISPU I NIPP (PREMA STUPNJU FUNKCIONALNOSTI I DOSTUPNOSTI)

TUMAČ KRATICA:

AZO – Agencija za zaštitu okoliša

AZONIZ – Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

DZS – Državni zavod za statistiku

DZZP – Državni zavod za zaštitu prirode

HAC – Hrvatske autoceste

HAKOM – Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije

HC – Hrvatske ceste

HEP – Hrvatska elektroprivreda

HRV. Vode – Hrvatske vode

HŽ – Hrvatske željeznice

INA – Industrija nafte

JANAF – Jadranski naftovod

lok.distr. – lokalni distributeri

MGIPU – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

MINT – Ministarstvo turizma

MK – Ministarstvo kulture

MPPI – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

MRRFEU – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

MZOIP – Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

PLINACRO – operator plinskog transportnog sustava

UO – upravni odjel

ZPU – zavod za prostorno uređenje županije, Grada Zagreba ili velikog grada

ŽUC – županijska uprava za ceste

prostorni planovi

DPPR – Državni plan prostornog razvoja

PPPPO – prostorni plan područja posebnih obilježja

PPŽ – prostorni plan županije

PPGZ – prostorni plan Grada Zagreba

PPUG/O – prostorni plan uređenja grada/općine

GUP – generalni urbanistički plan

UPU – urbanistički plan uređenja