Odluka o dopune Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

NN 48/2014 (17.4.2014.), Odluka o dopune Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

48 17.04.2014 Odluka o dopune Odluke kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

935

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 1. i 7. i članka 8. stavka 1., a u svezi s člankom 20. stavkom 1. alinejom 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12) i članka 2. stavka 3. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 40/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. travnja 2014. godine donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE KOJOM SE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA OSLOBAĐAJU PLAĆANJA NAKNADE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD UAIF-a

I.

U Odluci Agencije od 17. siječnja 2014. godine, dopunjenoj Odlukom Agencije od 31. siječnja 2014. godine, kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a (»Narodne novine« broj 10/2014 i 16/2014, u nastavku: Odluka o oslobođenju plaćanja naknade), mijenja se točka I. na način da se riječi »članka 4. stavka 12. točaka 1., 9. i 28.« brišu i zamjenjuju riječima »članka 5. stavka 2. točaka 1., 7., 9. i 28.«, a riječi u zagradi »broj 156/2013« brišu se i zamjenjuju riječima »broj 40/2014«.

II.

Ostale odredbe Odluke o oslobođenju plaćanja naknade ostaju neizmijenjene.

III.

Ovom odlukom se pravo na oslobođenje plaćanja naknade temeljem zahtjeva podnesenih dok je na snazi bio Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 18. prosinca 2013. godine (»Narodne novine«, broj 156/2013) proširuje i na oslobođenje plaćanja naknade s osnove članka 4. stavka 12. točka 7. navedenog Pravilnika.

IV.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/14-01/3
Urbroj: 326-440-14-3
Zagreb, 11. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.