Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-203/2012-5 od 28. ožujka 2014.

NN 48/2014 (17.4.2014.), Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-203/2012-5 od 28. ožujka 2014.

48 17.04.2014 Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske broj: Usoz-203/2012-5 od 28. ožujka 2014.

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

938

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Ane Berlengi Fellner, predsjednice vijeća, Jasminke Jenjić, Ljiljane Karlovčan-Đurović, mr. sc. Inge Vezmar Barlek i Blanše Turić, članica vijeća, uz sudjelovanje sudskog savjetnika Juraja Dujam, zapisničara, povodom zahtjeva podnositelja Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa predsjednik Zoran Milanović, radi ocjene zakonitosti općeg akta, na sjednici 28. ožujka 2014.

presudio je

Zahtjev se usvaja.

Ukida se Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom« (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 6/11.).

Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske podnijela je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom« (Službeni glasnik Općine Konvale, broj 6/11.). Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 82a) stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09. i 150/11.).

Podnositelj smatra da je osporeni opći akt u suprotnosti s odredbama članka 85. do 92. i članka 26. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11. i 50/12.). U obrazloženju zahtjeva navodi da je rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa: UP/I-362-02/12-10/1, urbroj: 531-07-12-1 od 20. veljače 2012., naređeno otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti u postupku ponovljene javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom«. Po ovom rješenju Općina Konavle nije postupila. Nakon toga je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Odluku, klasa: 362-02/12-07/29, urbroj: 531-01-12-1 dana 21. lipnja 2012., kojom obustavlja od primjene Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom«, jer u roku od devet mjeseci od završetka prve javne rasprave nije donesen Urbanistički plan uređenja, a ponovljena javna rasprava nije provedena na način propisan odredbama članka 85. do 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Podnositelj predlaže da Sud zahtjev usvoji i ukine Odluku o donošenju UPU »Cavtat sa Zvekovicom«.

Odgovarajućom primjenom odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10. i 143/12.) zahtjev je dostavljen na očitovanje donositelju.

Općinsko vijeće Općine Konavle nije odgovorilo na podneseni zahtjev, a zamjenik općinskog načelnika podneskom, klasa: 350-01/12-01-29, urbroj: 2117/02-03/2-14/32 od 10. veljače 2014., izvijestio je Sud da je Općina Konavle donijela Odluku o ponavljanju javne rasprave o prijedlogu UPU »Cavtat sa Zvekovicom« (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 2/13.). Također je naveo da predmetna odluka nije na pravnoj snazi, a još nije zamijenjena novim aktom.

Zahtjev je osnovan.

Općinsko vijeće Općine Konavle na temelju odredbe članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07., 38/09. i 55/11.), na sjednici održanoj 13. rujna 2011., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom«. Odluka je objavljena u »Službenom glasniku Općine Konavle«, broj 6/11 od 22. rujna 2011.

U okviru nadzora urbanističke inspekcije, obavljenog temeljem odredbe članka 291. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, urbanistički inspektor rješenjem od 20. veljače 2012. naredio je otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u postupku donošenja ovog dokumenta prostornog uređenja. U obrazloženju rješenja navedeno je da u postupku donošenja dokumenta prostornog uređenja ponovljena rasprava nakon isteka roka od devet mjeseci od završetka javne rasprave nije provedena sukladno odredbi članka 95. stavka 4., odnosno sukladno odredbama članka 85. do 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Odredbom članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano je ako predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti.

Postupak provođenja javne rasprave o prijedlogu prostornog plana propisan je odredbama članka 85. do 92. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Temeljem navedenih odredbi u javnoj raspravi nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani, udruge i vlasnici nekretnina daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog prostornog plana u roku i na način propisan tim Zakonom. Nositelj izrade prostornog plana objavljuje javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana u službenom glasniku i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ministarstva najmanje osam dana prije početka javne rasprave. Objava sadrži mjesto, datum početka i trajanje javnog uvida u prijedlog prostornog plana, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog prostornog plana. Osim ove objave, odredbom članka 87. Zakona navedena tijela i osobe posebno se pisanim putem obavještavaju o javnoj raspravi. Nakon objave javne rasprave prijedlog prostornog plana stavlja se na javni uvid tijekom kojeg nositelj izrade organizira jedno ili više javnih izlaganja radi obrazloženja prijedloga prostornog plana. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen odredbom članka 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji obrađuje odgovorni voditelji i zajedno s nositeljem izrade prostornog plana priprema izvješće o javnoj raspravi. Nakon toga se izrađuje konačni prijedlog prostornog plana koji se dostavlja tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi davanja mišljenja odnosno očitovanja sukladno odredbi članka 94. Zakona, nakon čega predstavničko tijelo donosi prostorni plan.

Ponavljanje javne rasprave u postupku donošenja prostornog plana predviđeno je kao ponovna javna rasprava odredbom članka 93. Zakona u slučaju ako se prijedlog prostornog plana na temelju prihvaćenih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi u javnoj raspravi tako promijeni da nova rješenja nisu u skladu s programskim polazištima iz odluke o izradi prostornog plana ili kada se promjeni granica građevinskog područja ili kada se promjenom utječe na vlasničke odnose. U slučaju ponavljanja javne rasprave novi prijedlozi i primjedbe mogu se odnositi samo na izmjene povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi. Ponovljena javna rasprava može se provoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova odluka o izradi prostornog plana i provodi novi postupak izrade.

Prema odredbi članka 95. stavka 4. Zakona, ako predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave ne donese prostorni plan, javna rasprava se mora ponoviti. Ponovna javna rasprava u smislu navedene odredbe provodi se sukladno odredbama članka 85. do 92. tog Zakona.

U konkretnom slučaju Općinsko vijeće Općine Konavle nije donijelo Urbanistički plan uređenja »Cavtat sa Zvekovicom« u roku od šest mjeseci od dana završetka javne rasprave. U postupku ponovne javne rasprave prijedlozi građana nisu razmatrani kako to propisuju odredbe članka 85. do 92. Zakona, već kao primjedbe podnesene u postupku ponavljanja javne rasprave. Konkretno, nadležno tijelo odbilo je razmotriti primjedbe koje se ne odnose na izmjene povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

Ovakvim postupanjem prilikom donošenja prostornog plana povrijeđene su odredbe mjerodavnog zakona.

Zakon o prostornom uređenju i gradnji prestao je važiti 31. prosinca 2013., budući da je 1. siječnja 2014. na snagu stupio Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13.).

Prema odredbi članka 202. tog Zakona, odluka o izradi prostornog plana donesena na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji prestaje važiti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona, ako u tom roku nije objavljena javna rasprava, a izrada i donošenje prostornog plana započeta tom odlukom se obustavlja.

Urbanistički plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom«, koji je obustavljen od primjene Odlukom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, klasa: 362-02/12-07/29, urbroj: 531-01-12-1 od 21. lipnja 2012., nije stavljen izvan snage, zbog čega je zahtjev valjalo uvažiti.

Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici 16. prosinca 2008. donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja »Cavtat sa Zvekovicom« (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 8/08.) i sukladno odredbi članka 202. Zakona o prostornom uređenju, temeljem te Odluke može nastaviti postupak donošenja prostornog plana.

Temeljem odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima Sud je ukinuo osporeni opći akt, a sukladno odredbi članka 86. stavka 4. istog Zakona ukinuti opći akt prestaje važiti danom objave ove presude u »Narodnim novinama«.

Broj: Usoz-203/2012-5
Zagreb, 28. ožujka 2014.

Predsjednica vijeća
Ana Berlengi Fellner, v. r.