Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

NN 49/2014 (18.4.2014.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini

MINISTARSTVO FINANCIJA

944

Na temelju članka 22. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (»Narodne novine«, broj 152/13), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2014. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini (»Narodne novine«, broj 17/14) u glavi I. OPĆE ODREDBE, mijenja se stavak »Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, broj 3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11, 135/11, 56/12, 18/13 i 23/13) u upotrebi je IBAN konstrukcija transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.« koji sada glasi:

»Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, broj 3/11, 35/11, 50/11, 89/11, 101/11, 135/11, 56/12, 18/13, 23/13 i 10/14) od 1. lipnja 2014. godine u primjeni je isključivo IBAN konstrukcija transakcijskih računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

II.

U glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.2. Porez na dodanu vrijednost, iza brojčane oznake vrste prihoda 1236 dodaje se brojčana oznaka:

– 1260

Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH (članak 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije).

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Doprinosi za obvezna osiguranja u podtočki 1.2.8. Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti temeljem JOPPD izvješća – od 01.01.2014. godine, iza brojčane oznake vrste prihoda 8761 dodaje se brojčana oznaka:

– 8788

Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći.

U istoj glavi, istoj točki i podtočki u podtočki 1.2.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« tekst »8753 i 8761« zamjenjuje se tekstom »od 8753 do 8788«.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.8. Prisilna naplata koju provodi Porezna uprava mijenja se naziv brojčane oznake vrste prihoda 4421 koji sada glasi:

– 4421

Prisilna naplata poreza po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza brojčane oznake vrste prihoda 4464 dodaje se brojčana oznaka:

– 4472

Prisilna naplata novčanih kazni, troškova postupka i drugih javnih davanja po zahtjevima drugih država članica EU koju provodi Porezna uprava RH.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.8.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« brojka 4464 zamjenjuje se brojkom 4472.

III.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI, u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA u podtočki 3.1. Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, iza tablice s popisom računa Poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, dodaje se račun:

Račun po IBAN
konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR5110010051700012007

1001005-1700012007

Porez i prirez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki mijenja se naziv podtočke 3.1.1. koji sada glasi: »Brojčane oznake za vrstu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem JOPPD izvješća – od 01.01.2014. godine, te poreza i prireza na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi«.

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki mijenja se podtočka 3.1.1.1. Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja« koja sada glasi:

»Isplatitelji dohotka za uplatu poreza i prireza na dohodak temeljem JOPPD izvješća te poreza i prireza na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi, na propisane brojčane oznake vrste poreza i prireza od 1880 do 1945 na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuju broj modela »HR68« a u polje »poziv na broj primatelja« kao podatak prvi odgovarajuću brojčanu oznaku vrste poreza i prireza na dohodak koji se uplaćuje (4 znamenke uključujući kontrolni broj), kao podatak drugi OIB što im ga je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se vrši uplata (5 znamenaka). Za uplate na račun HR5110010051700012007, kao podatak treći upisuje se podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi (5 znamenaka).«

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 3.5. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, iza MALOG LOŠINJA dodaje se MARČANA:

Račun po IBAN
konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR8010010051725464576

1001005-1725464576

MARČANA

U istoj glavi i istoj točki, u podtočki 3.10. Naknada za otkopanu količinu neenergetskih mineralnih sirovina, iza ŠIBENIKA dodaje se ŠOLTA:

Račun po IBAN konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR6410010051744729452

1001005-1744729452

ŠOLTA

IV.

U glavi VI. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza LOKVE dodaje se LOKVIČIĆI, iza LOVRANA dodaje se LOVREĆ, iza MRKOPLJA dodaje se MUĆ, DONJI MUĆ, iza PRIVLAKE (ZADAR) dodaje se PROLOŽAC, iza RUGVICE dodaju se RUNOVIĆI, iza ZAGREBA dodaje se ZAGVOZD i iza ZLATARA dodaju se ZMIJAVCI:

Račun po IBAN
konstrukciji

Račun

Grad/Općina

HR3610010051758704746

1001005-1758704746

LOKVIČIĆI

HR2110010051724304742

1001005-1724304742

LOVREĆ

HR3510010051708747048

1001005-1708747048

MUĆ, DONJI MUĆ

HR2510010051708804749

1001005-1708804749

PROLOŽAC

HR5410010051759104741

1001005-1759104741

RUNOVIĆI

HR1610010051752204748

1001005-1752204748

ZAGVOZD

HR6710010051752804745

1001005-1752804745

ZMIJAVCI

V.

U glavi VII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda u podtočki 9.3. pod rednim brojem 1. Prihodi državnog proračuna, iza brojčane oznake vrste prihoda 1236 dodaje 1260, iza brojčane oznake 4464 dodaje se 4472, a iza brojčane oznake 8770 dodaje se 8788.

U istoj glavi i istoj točki iza točke 9.6. dodaje se točka 9.7. koja glasi: »Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda od sudskih pristojbi, novčanih kazni i troškova postupka iz nadležnosti pravosudnih tijela dostavljaju se Ministarstvu pravosuđa, Sektoru za financije i javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb. Zahtjevi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda od novčanih kazni i troškova postupka iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova dostavljaju se Ministarstvu unutarnjih poslova, Upravi za materijalno-financijske poslove, Sektoru za financije i proračun, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb.«.

Dosadašnja točka 9.7. postaje točka 9.8, dosadašnja točka 9.8. postaje točka 9.9., dosadašnja točka 9.9. postaje točka 9.10., dosadašnja točka 9.10. postaje točka 9.11., dosadašnja točka 9.11. postaje točka 9.12., dosadašnja točka 9.12. postaje točka 9.13. i dosadašnja točka 9.13. postaje točka 9.14.

VI.

Mijenja se Prilog 1 – Popis računa proračuna, Prilog 3 – Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) i Prilog 4 – Popis dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/14-01/02
Urbroj: 513-05-02-14-3
Zagreb, 11. travnja 2014.

Ministar financija
Slavko Linić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

Račun po IBAN konstrukciji

Broj računa

Oznaka grada/ općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)

HRVATSKA DUBICA

HR8123400091814900005

2340009-1814900005

149

HRVATSKA KOSTAJNICA

TOPUSKO

HR8223400091845700009

2340009-1845700009

457

GVOZD

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)

BERETINEC

HR8724890041801900004

2489004-1801900004

019

VARAŽDIN

VARAŽDIN

HR3423400091847200008

2340009-1847200008

472

VARAŽDIN

VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Bjelovaru)

NOVA RAČA

HR4322300091828700006

2340009-1828700006

287

BJELOVAR

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Virovitici)

VOĆIN

HR6225000091849900009

2500009-1849900009

499

SLATINA

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)

STRIZIVOJNA

HR8623900011842100006

2390001-1842100006

421

ĐAKOVO

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

PODSTRANA

HR2423300031834100006

2330003-1834100006

341

SPLIT

PROLOŽAC

HR5224070001808800008

2407000-1808800008

088

IMOTSKI

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)

SVETVINČENAT

HR8123800061843500002

2380006-1843500002

435

PULA – POLA

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

1260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

4472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HR68

5630

-

-

HR26

-

-

-

-

-

-

-

HR68

8788

P3 – oznaka izvješća JOPPD

HR68

PRILOG 4

POPIS DOPUŠTENIH MODELA ZA ZAJEDNIČKE PRIHODE PRORAČUNA I DRUGE PRIHODE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA

A. ZAJEDNIČKI PRIHODI PRORAČUNA

3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOG, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH/OPĆINSKIH PRORAČUNA

Račun/naziv računa

Brojčana oznaka vrste prihoda (iz polja »poziv na broj«)

Model

HR05

HR67

HR68

HR5110010051700012007

1001005-1700012007

Porez i prirez na dohodak za uplatu obveza temeljem JOPPD izvješća temeljem rješenja o ovrsi

1880

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

1899

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

1910

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

1929

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

1937

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

1945

P3 – podatak koji se utvrđuje temeljem rješenja o ovrsi

HR68

49 18.04.2014 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini 49 18.04.2014 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini