Izmjene Sudskog poslovnika

NN 49/2014 (18.4.2014.), Izmjene Sudskog poslovnika

49 18.04.2014 Izmjene Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

945

Na temelju članka 76. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13) donosim

IZMJENE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 37/14) u članku 62. stavak 4. riječ: »UIMEREPUBLIKEHRVATSKE« zamjenjuju se riječima: »U IME REPUBLIKE HRVATSKE«, a u stavku 5. riječ: »REPUBLIKAHRVATSKA« zamjenjuje se s riječju: »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Članak 2.

U članku 91. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Općinski sud i njegove stalne službe izdaju uvjerenje da se protiv fizičke ili pravne osobe koja podnosi zahtjev u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak«.

Članak 3.

Ove izmjene Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/20
Urbroj: 514-03-01-01-03-14-23
Zagreb, 14. travnja 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.