Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine

NN 49/2014 (18.4.2014.), Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine

49 18.04.2014 Naputak o oslobađanju sanitarnog inspekcijskog nadzora pri uvozu voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske proizvedenog u pograničnom području Bosna i Hercegovine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

948

Na temelju članka 46. stavka 6. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« broj 113/08 i 88/10) ministar zdravlja donosi

NAPUTAK

O OSLOBAĐANJU SANITARNOG INSPEKCIJSKOG NADZORA PRI UVOZU VOĆA I POVRĆA U POGRANIČNO PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE PROIZVEDENOG U POGRANIČNOM PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

Ovim Naputkom propisuju se uvjeti i postupak za oslobađanje sanitarnog inspekcijskog nadzora uvoza voća i povrća u pogranično područje Republike Hrvatske, namijenjenog za komercijalne svrhe, proizvedenog u pograničnom području Bosne i Hercegovine od strane državljana Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili boravište u pograničnom području Republike Hrvatske i oslobođenog od uvoznih davanja sukladno carinskim i poreznim propisima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Naputka imaju sljedeće značenje:

Pogranično područje sa Bosnom i Hercegovinom je dio područja uz državnu granicu čija širina je određena Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu potpisanom 19. lipnja 2013. godine, odnosno područje koje uključuje naselja u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini navedena u Dodatku A i B navedenog Sporazuma. Pogranično područje ne obuhvaća morski prostor Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Korisnik prava za potrebe ovog Naputka je državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u pograničnom području Republike Hrvatske, čije zemljište ili objekt dijeli granična crta ili se u cijelosti nalaze u pograničnom području Bosne i Hercegovine i koji državnu granicu prelazi uz predočenje pogranične propusnice.

Članak 3.

Pri uvozu voća i povrća ne provodi se sanitarni nadzor na graničnom prijelazu za korisnika prava.

Korisnik prava obvezan je pri svakom prelasku granice carinskom službeniku podnijeti evidencijski list.

Evidencijski list u pograničnom prometu izdaje i nadzire ovlašteni granični carinski ured.

Članak 4.

Teritorijalno nadležni sanitarni inspektor za pogranično područje Republike Hrvatske u kojem se nalazi prebivalište ili boravište korisnika prava može od njega zatražiti na uvid evidencijski list izdan od strane ovlaštenog graničnog carinskog ureda te nasumičnim sanitarno-inspekcijskim nadzorom provjeriti pridržava li se korisnik prava odredbi ovoga Naputka.

Ako teritorijalno nadležni sanitarni inspektor, prilikom sanitarno-inspekcijskog nadzora, iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da korisnik prava ne postupa u skladu s odredbama ovoga Naputka, provest će postupak po službenoj dužnosti uz izricanje odgovarajuće mjere.

Članak 5.

Nadležni granični carinski ured Ministarstva financija u provedbi ovoga Naputka surađuje s Ministarstvom zdravlja, Upravom za sanitarnu inspekciju pri razmjeni podataka o korisnicima prava koji podnose evidencijski list u skladu s carinskim propisima.

Podatak o izdanim evidencijskim listovima o pograničnom prometu za prethodni mjesec ovlašteni granični carinski ured dostavlja Ministarstvu zdravlja, Upravi za sanitarnu inspekciju najkasnije do desetog dana u mjesecu koji slijedi.

Članak 6.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-02/35
Urbroj: 534-10-1-1-1/2-14-01
Zagreb, 10. travnja 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.