Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

NN 50/2014 (23.4.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

50 23.04.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

969

Na temelju članka 87. stavka 8. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 i 145/13) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZVUČNOM SNIMANJU RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 82/09), u članku 3. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »rasprave« dodaje se zarez, u podstavku 5. riječ: »djelovanje« zamjenjuje se riječju: »djelovanja«, a u podstavku 8. riječ: »presnimavaje« zamjenjuje se riječju: »presnimavanje«.

U stavku 3. riječ: »snimnja« zamjenjuje se riječju: »snimanja«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječ: »Snimaje« zamjenjuje se riječju: »Snimanje«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1., u uvodnoj rečenici, riječ: »započije« zamjenjuje se riječju: »započinje«, a riječ: »snimaju« zamjenjuje se riječju: »snimanju«, u podstavku 3. iza riječi: »rasprave« dodaje se zarez, a u podstavku 4. iza riječi: »(članak 10. ovog Pravilnika)« dodaje se zarez.

Članak 4.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »spis« dodaje se riječ: »predmeta«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »spisa« dodaje se riječ: »predmeta«.

U stavku 2. riječi: »kaznenog spisa« zamjenjuju se riječima: »spisa predmeta«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »spisu« dodaje se riječ: »predmeta«.

Članak 7.

U članku 16. stavku 1. riječi: »kazneni spis« zamjenjuju se riječima: »spis predmeta«.

U stavku 2., u prvoj rečenici, iza riječi: »spisa« dodaje se riječ: »predmeta«, a u drugoj rečenici, iza riječi: »spisu« dodaje se riječ: »predmeta«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. iza riječi: »spisu« dodaje se riječ: »predmeta«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/16

Urbroj: 514-05-01-01-02-14-11

Zagreb, 15. travnja 2014.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.