Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

NN 50/2014 (23.4.2014.), Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

972

Na temelju članka 234. stavka 2. i članka 237. stavka 2. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14.) te članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uz suglasnost ministra financija, na sjednici održanoj 16. travnja 2014., donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU NAKNADNE UPLATE DOPRINOSA OTPISANIH ZBOG ZASTARE ILI NENAPLATIVOSTI ZA OSIGURANIKE KOJI SU SAMI ZA SEBE OBVEZNICI DOPRINOSA I OBVEZNICI PLAĆANJA DOPRINOSA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak naknadne uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: doprinosi) otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti, u skladu s člankom 234. stavkom 1. i člankom 237. stavkom 1. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13. i 41/14., u daljnjem tekstu: Zakon), za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa, radi ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

Članak 2.

Osiguranicima iz članka 1. ovoga Pravilnika smatraju se osiguranici iz članka 10. – 13., članka 15. i članka 16. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 157/13.) kojima je na temelju rješenja Porezne uprave otpisan dug s osnove doprinosa za mirovinsko osiguranje zbog zastare ili nenaplativosti (u daljnjem tekstu: osiguranici).

II. POKRETANJE POSTUPKA

Članak 3.

(1) Postupak za naknadnu uplatu duga s osnove doprinosa, koji je otpisan rješenjem Porezne uprave zbog zastare ili nenaplativosti (u daljnjem tekstu: naknadna uplata doprinosa), pokreće se na zahtjev osiguranika.

(2) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa podnosi se mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od dvije godine, računajući od dana kada je rješenje o otpisu doprinosa postalo pravomoćno.

III. UTVRĐIVANJE OBVEZE ZA NAKNADNU UPLATU DOPRINOSA

Članak 4.

(1) Visinu obveze za naknadnu uplatu doprinosa obračunava i utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

(2) Obveza se utvrđuje u cijelosti za sve vrijeme provedeno u osiguranju za koje je dug s osnove doprinosa otpisan rješenjem Porezne uprave zbog zastare ili nenaplativosti.

(3) U izreci rješenja iz stavka 1. ovoga članka obvezno se navodi svota za naknadnu uplatu doprinosa, svota kamata za uplatu, dospijeće plaćanja obveze, pridržaj ukidanja rješenja ako se obveza ne uplati u propisanom roku te za slučaj pobijanja rješenja da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

IV. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE OBVEZE DOPRINOSA

Članak 5.

(1) Obveza doprinosa za naknadnu uplatu obračunava se u visini koju čini svota neuplaćenih doprinosa i zateznih kamata, utvrđena rješenjem Porezne uprave o otpisu doprinosa zbog zastare ili nenaplativosti, uvećana za daljnje kamate na neuplaćene doprinose obračunane od dana s kojim su te obveze otpisane do dana donošenja rješenja iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Kamate na neuplaćene doprinose obračunavaju se prema propisima koji su važili u vrijeme za koje doprinosi nisu plaćeni.

(3) Obveza utvrđena rješenjem iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika dospijeva na naplatu u roku od trideset dana od dana primitka rješenja.

Članak 6.

Doprinosi se smatraju plaćenim u cijelosti ako je podmiren dug za doprinose i obveze koje proizlaze iz neuplaćenih doprinosa.

V. DOSTAVA POTVRDE

Članak 7.

Porezna uprava dužna je dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) potvrdu da je obveza utvrđena rješenjem iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika podmirena u cijelosti.

VI. POSTUPAK VEZAN UZ OSTVARIVANJE PRAVA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

Članak 8.

Na temelju potvrde iz članka 7. ovoga Pravilnika, mjesno nadležna područna služba/ured Zavoda uspostavit će prijavu i odjavu osiguranja za razdoblje za koje su otpisani doprinosi naknadno uplaćeni te evidentirati podatke o stažu i osnovici osiguranja.

Članak 9.

Kao osnovice za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja u slučajevima naknadne uplate doprinosa uzimaju se osnovice koje bi se primijenile prema propisima važećim za razdoblje na koje se odnosi otpisani dug doprinosa.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa (»Narodne novine«, broj 136/06. i 36/12.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01-14-02/5
Urbroj: 341-99-01/01-14-5
Zagreb, 16. travnja 2014.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Mirjana Rađenović, v. r.

50 23.04.2014 Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa 50 23.04.2014 Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa