Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 51/2014 (25.4.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

979

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/2001 i 39/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014 i 40/2014), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda
   izvršni koordinator za područne službe
   predstojnik područne službe
   načelnik odjela za medicinsko vještačenje I.         2,279

2. načelnik odjela za medicinsko vještačenje II.       2,260

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši vještak                                                        2,250

2. vještak                                                              2,230

3. viši stručni suradnik specijalist za
    mirovinsko osiguranje                                        1,940
    viši stručni suradnik specijalist
    (određene struke ili za određene poslove)

4. stručni suradnik specijalist za mirovinsko osiguranje
    stručni suradnik specijalist
    (određene struke ili za određene poslove)        1,697

5. viši projektant informacijskog sustava              1,600

6. samostalni pravni zastupnik                             1,523

7. viši upravni referent
    viši stručni suradnik                                         1,406

c) Radna mjesta II. vrste

1. samostalni stručni referent I.                           1,164

2. samostalni stručni referent II.                         1,048

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni referent I.                                          0,920

2. stručni referent II.                                         0,873«.

Članak 2.

U članku 5. podstavku a) Položaji I. vrste, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. predstojnik regionalnog ureda                    2,279«.

Podstavak b) mijenja se i glasi:

»b) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik u središnjem uredu        1,620«.

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Agencije                                           3,395

2. zamjenik ravnatelja Agencije                           3,007

3. glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća – voditelj
   glavni istražitelj pomorskih nesreća – voditelj
   glavni istražitelj željezničkih nesreća – voditelj   2,910

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši istražitelj zrakoplovnih nesreća
    viši istražitelj pomorskih nesreća
    viši istražitelj željezničkih nesreća                    2,716

2. istražitelj zrakoplovnih nesreća
    istražitelj pomorskih nesreća
    istražitelj željezničkih nesreća                         2,522«.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                                      3,201

2. zamjenik ravnatelja                                      2,716

3. pomoćnik ravnatelja                                    2,425«.

Članak 5.

Članak 38. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Savjetodavnoj službi su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                                     3,395

2. pomoćnik ravnatelja                                   2,425

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator                                         1,940«.

Članak 6.

Iza članka 54.g dodaju se članci 54.h i 54.i koji glase:

»Članak 54.h

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda ravnatelja

direktor sektora                                          3,007

2. voditelj službe                                         2,716

3. voditelj odjela                                         2,328

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik ravnatelja                                 2,619

2. koordinator specijalist                            1,988

3. viši stručni savjetnik                               1,978

c) Radna mjesta II. vrste

1. administrator za praćenje, analizu i izvještavanje    1,164

Članak 54.i

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Agenciji za ugljikovodike su:

a) Položaji I. vrste

1. direktor sektora                                    3,201

2. voditelj službe                                       2,619

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik specijalist                        2,619

2. viši savjetnik                                       2,134«.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/48

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 24. travnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

51 25.04.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama