Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

NN 51/2014 (25.4.2014.), Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

984

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 7. stavka 7. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13, 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA

UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se:

(a) ciljna skupina

(b) razdoblje provedbe

(c) prihvatljivi proizvodi i veličina obroka

(d) prihvatljivi troškovi i način obračuna potpore

(e) odobravanje podnositelja Zahtjeva za potporu

(f) prateće mjere

(g) uvjeti za odobravanje potpore

(h) administrativna kontrola i kontrola na terenu

(i) inspekcijski nadzor

(j) povrat potpore.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

– Uredba Komisije (EZ) br. 288/2009 od 7. travnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 vezano uz potpore Zajednice za opskrbu voćem i povrćem, prerađenim voćem i povrćem i proizvodima od banana za djecu u obrazovnim ustanovama, u okviru Sheme školskog voća (SL L 97, 8. 4. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 288/2009)

– Uredba Komisije (EZ) br. 1913/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu agromonetarnog sustava za euro u poljoprivredi i o izmjenama i dopunama određenih uredbi (SL L 365, 21. 12. 2006.).

Definicije

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Shema školskog voća i povrća je sustav posebnih pomoći koji ima za cilj promicanje potrošnje voća i povrća u svakodnevnoj prehrani i podizanje razine svijesti o važnosti voća i povrća za zdravlje djece.

2. Ciljna skupina su učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske.

3. Razdoblje provedbe je period koji obuhvaća dvije kalendarske godine, a počinje 1. kolovoza i završava 31. srpnja sljedeće godine.

4. Dobavljač voća i povrća je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća.

5. Škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća, a nadležna je za organiziranje raspodijele voća i povrća i provedbu pratećih mjera.

6. Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća je dobavljač voća i povrća odobren od Agencije za plaćanja za isporuku voća i povrća školama koje sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, koji o svom trošku nabavlja i isporučuje.

7. Podnositelj Zahtjeva za potporu za monitoring i evaluaciju je tijelo odobreno za monitoring i evaluaciju utjecaja Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike i zdravlje školske djece od ministarstva nadležnog za zdravlje.

8. Podnositelj Zahtjeva za potporu za komunikaciju je tijelo odobreno za komunikaciju u okviru Sheme školskog voća i povrća od ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela i njihove zadaće u provedbi uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika su:

(a) ministarstvo nadležno za poljoprivredu koje:

– odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za komunikaciju u okviru Sheme školskog voća i povrća.

(b) ministarstvo nadležno za zdravlje koje:

– odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za monitoring i evaluaciju u okviru Sheme školskog voća i povrća

– potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda.

(c) ministarstvo nadležno za obrazovanje koje:

– potvrđuje spisak škola i broj učenika koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća.

(d) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) koja:

– odobrava podnositelja Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća

– dodjeljuje potporu

– obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja Zahtjeva za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća.

(e) Agencija za odgoj i obrazovanje koja:

– obavlja informiranje škola i svih djelatnika koji rade s djecom o važnosti provedbe i obvezama koje proizlaze iz provedbe Sheme školskog voća i povrća.

(2) Ministarstva iz stavka 1. podstavaka (a), (b) i (c) nadležna su i za:

– informiranje javnost o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani u okviru svojih nadležnosti

– promoviranje konzumiranja voća i povrća na jednostavan i zanimljiv način.

Područje provedbe

Članak 5.

Shema školskog voća i povrća provodit će se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Prihvatljivi proizvodi

Članak 6.

Lista prihvatljivih proizvoda koje je u okviru Sheme školskog voća i povrća potvrdilo ministarstvo nadležno za zdravlje nalazi se u Prilogu I ovoga Pravilnika.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Sheme školskog voća i povrća su:

(a) troškovi za voće i povrće franco škola koji su nastali u razdoblju provedbe Sheme školskog voća i povrća u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom;

(b) troškovi izravno vezani uz provedbu Sheme školskog voća i povrća, a uključit će samo:

(I) troškove za aktivnosti monitoringa i evaluacije;

(II) troškove za komunikaciju vezane uz informiranje šire javnosti o Shemi školskog voća i povrća, uključujući plakat. Ovi troškovi mogu uključiti i informativni i promotivni materijal kao što su pisma, leci, brošure, pribor i slično.

(2) Iznos potpora za troškove prihvatljive u okviru Sheme školskog voća i povrća isplatit će se u skladu s aktom iz članka 2. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Iznos potpore po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u 1. do 8. razred osnovnih škola koje sudjeluju u provedbi Sheme školskog voća i povrća i iznosa planiranog za troškove za voće i povrće franco škola.

(4) Prilikom isporuke školi dobavljač mora isporučiti voće i povrće u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koja sudjeluje u provedbi Sheme školskog voća i povrća, a da masa obroka po učeniku na mjesečnoj razini iznosi od 100 do 150 g.

(5) Za količine isporučenog voća i povrća koje na mjesečnoj razini iznose iznad 150 g ili ispod 100 g mase obroka neće se isplatiti potpora.

(6) Administrativna kontrola isporučenih količina voća i povrća obavlja se na mjesečnoj razini.

(7) Za sve prihvatljive troškove u okviru Sheme školskog voća i povrća porez na dodanu vrijednost (PDV) isplatit će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(8) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u iznosu do:

– 90 % iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda i

– 10 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Europski plakat Shema školskog voća i povrća

Članak 8.

Europski plakat Shema školskog voća i povrća izrađuje tijelo odobreno za komunikaciju u skladu s Prilogom III Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će:

– najkasnije 30. travnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća objavit javni poziv za odabir dobavljača voća i povrća

– najkasnije 30. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća na web-stranici www.apprrr.hr objaviti:

– popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog poziva

– popis škola koje mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća s brojem učenika po školi

– procijenjeni iznos potpore po školi prema broju učenika koji mogu sudjelovati u Shemi školskog voća i povrća.

(2) Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavit će Agenciji za plaćanje:

– najkasnije 20. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća ukupan broj učenika od 1. do 8. razreda po svakoj školi u tekućoj školskoj godini

– najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća privremeni broj učenika od 1. do 8. razreda po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu

– najkasnije 15. listopada u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća konačan broj učenika od 1. do 8. razreda po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu.

(3) Prilikom prijave na javni poziv iz stavka 1. ovoga članka, dobavljač voća i povrća će dostaviti Agenciji za plaćanja:

(a) dokaz da je u Sudskom ili Obrtnom registru registriran za djelatnost trgovine hranom

(b) dokaz da je upisan u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

(c) informacije o području koje planira pokrivati pri isporukama voća i povrća (županija/e ili cijela Republika Hrvatska)

(d) pisanu izjavu prema kojoj će:

– u skladu s ovim Pravilnikom, koristi voće i povrće financirano iz Sheme školskog voća i povrća za potrošnju u školama

– vratiti svu neopravdano isplaćenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu distribuirani djeci u skladu s člankom 6. ovog Pravilnika ili je isplaćena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom

– u slučaju prijevare ili ozbiljnog nehata vratiti dodatno i iznos u visini razlike između isplaćenog iznosa i iznosa na koji je kao podnositelj Zahtjeva za potporu imao pravo

– na zahtjev dostaviti prateće dokumente

– se podvrći bilo kakvoj kontroli posebno administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Ministarstvo nadležno za zdravlje će u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 30. travnja odlukom odobriti tijelo nadležno za monitoring i evaluaciju utjecaja Sheme školskog voća i povrća na prehrambene navike i zdravlje školske djece i godišnji plan aktivnosti.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 30. travnja odlukom odobriti tijelo nadležno za komunikaciju u okviru Sheme školskog voća i povrća i godišnji plan aktivnosti.

(3) Tijelo odobreno za monitoring i evaluaciju i tijelo odobreno za komunikaciju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 15. svibnja u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća dostaviti odobreni godišnji plan aktivnosti i pisanu izjavu prema kojoj će:

– u skladu s ovim Pravilnikom, koristiti potporu za monitoring i evaluaciju/komunikaciju u okviru Sheme školskog voća i povrća

– u slučaju prijevare ili ozbiljnog nehata vratiti dodatno i iznos u visini razlike između uplaćenog iznosa i iznosa na koji je podnositelj Zahtjeva za potporu za monitoring i evaluaciju/komunikaciju imao pravo

– na zahtjev dostaviti prateće dokumente.

(4) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća:

– najkasnije 5. rujna odlukom privremeno odobriti dobavljača i odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi u okviru Sheme školskog voća i povrća.

– najkasnije 30. listopada odlukom odrediti iznos prava na potporu po pojedinoj školi koja sudjeluje u Shemi školskog voća i povrća i konačni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je sklopio ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(5) Konačni iznos potpore po dobavljaču za svaku školu s kojom je sklopio ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća se ne može naknadno mijenjati.

Ugovor

Članak 11.

(1) Dobavljači i škole iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika moraju sklopiti ugovor o pristupanju Shemi školskog voća i povrća (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka dobavljači moraju dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 20. kolovoza u godini u kojoj počinje razdoblje provedbe Sheme školskog voća i povrća.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje ove obavezne dijelove:

– ugovorne strane

– predmet ugovora

– prava i obveze ugovornih strana

– klauzulu o pristupanju Shemi školskog voća i povrća i prihvaćanju odredbi ovoga Pravilnika

– učestalost isporuke i raspodjele

– vrstu voća i povrća koje će se isporučivati

– obveze ugovornih strana u pogledu isporuke i prijema voća i povrća

– okvirni broj učenika koji sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća po školi

– okvirni tjedni raspored vrsta voća i povrća koje dobavljač isporučuje školi tijekom nastavne godine sa naznačenim danom u tjednu i vremenom isporuke

– prateće mjere koje dobavljač u suradnji sa školom može organizirati i financirati tijekom nastavne godine

– obvezu škole da potpiše i ovjeri račun i otpremnicu ili račun – otpremnicu dobavljača za isporučeno voće i povrće (dva primjerka računa i otpremnice ili račun – otpremnica ostaju dobavljaču, a treći primjerak ostaje školi za vlastitu evidenciju)

– klauzulu prema kojoj ugovorne strane prihvaćaju obvezu podvrgavanja administrativnoj kontroli i kontroli na terenu te inspekcijskom nadzoru

– klauzulu o sudu nadležnom u slučaju spora

– odredbu da će se izmjene i dopune ugovora odrediti aneksom.

(4) Nakon donošenja odluke iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika i sklapanja Ugovora iz stavka 1. ovoga članka, škola i dobavljač mogu izmijeniti ili dopuniti Ugovor u dijelu odredaba iz stavka 3. podstavaka 6., 8. i 9. ovoga članka kako bi se isporuke uskladile s konačnim financijskim iznosom potpore utvrđenim odlukom iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(5) Izmjenu ili dopunu Ugovora iz stavka 4. ovoga članka dobavljač je obavezan dostaviti Agenciji za plaćanja prije izdavanja konačne odluke iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) U tijeku provedbe Sheme školskog voća i povrća dobavljač može sklopiti Ugovor s više škola dok škola može sklopiti ugovor samo s jednim dobavljačem.

(7) Iznimno od stavka 6. ovoga članka, u slučaju nepoštivanja ugovornih obveza od strane dobavljača i oduzimanja odobrenja dobavljaču, škola može prijaviti Agenciji za plaćanja raskid ugovora i sklopiti novi Ugovor s drugim dobavljačem s popisa dobavljača pri čemu zadržava pravo na financijski okvir koji je utvrđen odlukom iz članka 10. stavka 4. ovoga Pravilnika za prvog dobavljača uz korekciju financijskog iznosa za već isporučeno voće i povrće.

Učestalost isporuke

Članak 12.

(1) Isporuka voća i povrća u okviru Sheme školskog voća i povrća odvijat će se najmanje jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

(2) Dobavljač će započeti isporuku voća i povrća nakon izdavanja privremene odluke iz članka 10. stavka 4. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

Prateće mjere

Članak 13.

(1) Shema školskog voća i povrća zahtjeva provedbu pratećih mjera među učenicima od 1. do 8. razreda osnovne škole.

(2) U okviru Sheme školskog voća i povrća provodit će se jedna ili više sljedećih pratećih mjera:

– organiziranje satova degustacije

– postavljanje i održavanje nastave u vrtu

– organiziranje posjeta poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti za povezivanje djece s poljoprivredom

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama i pitanjima zaštite okoliša u vezi sa proizvodnjom, distribucijom i potrošnjom voća i povrća

– poticanja distribucije voća i povrća u skladu su sa ciljevima Sheme školskog voća i povrća.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za obrazovanje i ministarstvo nadležno za zdravlje provodit će mjere iz stavka 1. ovoga članka u okviru svojih nadležnosti.

(4) Škole i dobavljači sukladno ugovoru organizirati će provedbu pratećih mjera iz stavka 1. I 2. ovoga članka u okviru Sheme školskog voća i povrća.

(5) Škole i dobavljači napravit će godišnje izvješće o provedbi pratećih mjera u okviru Sheme školskog voća i povrća s podacima o:

– vrsti prateće mjere

– mjestu provedbe

– datumu održavanja

– broju sudionika

– samoj aktivnosti.

(6) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka škole i dobavljači dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu do 31. srpnja za prethodnu školsku godinu.

Monitoring i evaluacija

Članak 14.

(1) Tijelo iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika obavlja monitoring utjecaja Sheme školskog voća i povrća na godišnjoj razini te evaluira njenu učinkovitost na prehrambene navike i zdravlje školske djece u skladu s člankom 12. Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009.

(2) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja monitoring provedbe Sheme školskog voća i povrća i dostavlja Europskoj komisiji izvješće o evaluaciji u skladu s člankom 12. Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009.

Privremeno ili trajno oduzimanje odobrenja

Članak 15.

Ako se utvrdi da podnositelj Zahtjeva za potporu više ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, odobrenje će se u skladu s člankom 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009 privremeno ili trajno oduzeti ili vratiti.

Uvjeti za odobravanje potpore

Članak 16.

(1) Podnositelji Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća i povrća podnosi Zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća u skladu s obrascem iz Priloga IV ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole kojoj je isporučio voće i povrće

– broju učenika po školi koji su sudjelovali u Shemi školskog voća i povrća

– datumu, vrsti i količini isporučenog voća i povrća

– cijeni isporučenog voća i povrća.

(3) Podnositelj Zahtjeva za potporu za monitoring i evaluaciju i podnositelj Zahtjeva za potporu za komunikaciju u skladu s obrascem iz Priloga V ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole u kojoj je proveden monitoring i evaluacija odnosno jedna od aktivnosti u vezi s komunikacijom

– provedenim aktivnostima.

(4) Zajedno sa Zahtjevom za potporu Shemi školskog voća i povrća:

– podnositelj Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ovoga članka dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz stavka 2. zajedno sa dokazom o plaćanju isporučenog voća i povrća.

– podnositelji Zahtjeva za potporu iz stavka 3. ovoga članka dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz stavka 3. ovoga članka.

Zahtjev za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjev za potporu može podnijeti samo podnositelj Zahtjeva za potporu Shemi školskog voća i povrća odobren u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(2) Potpora za isporuku voća i povrća može se odobriti samo za voće i povrće koje se nalazi na Listi prihvatljivih proizvoda.

(3) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća mora biti ispravno popunjen i potpun i mora ga pratiti dokumentacija u skladu s Prilogom IV.

(4) Zahtjev za potporu za isporuku voća i povrća pokrit će obračunsko razdoblje od kalendarskih mjesec dana, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Zahtjev za potporu za monitoring ili komunikaciju može se podnijeti Agenciji za plaćanja tijekom provedbe istih.

(6) Neispravno popunjen i nepotpun Zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja Zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune.

(7) Obrasci Zahtjeva za potporu nalaze se u Prilogu IV i V ovoga Pravilnika.

Isplata potpore

Članak 18.

(1) Potpora Shemi školskog voća i povrća isplatit će se na temelju:

(a) Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi i otpremnice ili račun – otpremnice potpisane i ovjerene od škole i dobavljača za isporučene količine voća i povrća). Na računu je potrebno naznačiti: Napomena: »Troškove za voće i povrće franco škola po ovom računu u ime škole podmirit će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.« ili

(b) Zahtjeva za potporu za monitoring uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe monitoringa) i izvješće o monitoringu po završetku provedbe ili

(c) Zahtjeva za potporu za evaluacijsko izvješće uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe evaluacije) i evaluacijsko izvješće po završetku provedbe ili

(d) Zahtjeva za potporu za komunikaciju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

(2) Potpora Shemi školskog voća i povrća isplatit će se u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i ispravnog Zahtjeva za potporu.

Inspekcijski nadzor

Članak 19.

(1) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu poduzet će sve potrebne mjere kako bi se osiguralo poštivanje ovoga Pravilnika.

(2) Mjere iz stavka 1. ovoga članka odnose se na inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Pravilnika.

Povrat potpore

Članak 20.

(1) U slučaju nepropisno isplaćene potpore, korisnik mora vratiti Agenciji za plaćanja taj iznos u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu.

(2) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 1. ovoga članka, na iznos glavnice zaračunat će se zakonska zatezna kamata od prvog dana kašnjenja do uplate sredstava.

(3) Kamatna stopa obračunava se i ne smije biti niža od kamatne stope u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju kamatne stope.

(4) Povrat isplaćenog iznosa potpore uvećanog za kamate ne primjenjuje se ako je potpora isplaćena greškom Agencije za plaćanje i ako podnositelj Zahtjeva za potporu nije otkrio grešku u isplaćenoj potpori. U tom slučaju podnositelj Zahtjeva za potporu mora vratiti Agenciji za plaćanja samo isplaćeni iznos potpore.

Obavijesti

Članak 21.

Obavijesti iz članka 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 288/2009 izradit će se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. kojom se utvrđuju detaljna pravila o slanju države članice Europske unije Europskoj komisiji informacija i dokumenata koji se koriste u provedbi zajedničke organizacije tržišta, režima izravnih plaćanja, promocije poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuje na najudaljenije regije i na manje Egejske otoke.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća (»Narodne novine« broj 88/13, 99/13, 11/14).

(2) Postupci u provedbi Sheme školskog voća za kalendarsku godinu 2013./2014. dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća (»Narodne novine« broj 88/13, 99/13, 11/14).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvi dan od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/34

Urbroj: 525-07/0004-14-2

Zagreb, 15. travnja 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.


PRILOG I – PRILOG V


51 25.04.2014 Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća 51 25.04.2014 Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća