Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom

NN 51/2014 (25.4.2014.), Ispravak Pravilnika o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

992

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o gospodarenju otpadom koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 23 od 20. veljače 2014. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

U Pravilniku o gospodarenju otpadom ( »Narodne novine« broj 23/14) potrebno je:

U članku 5. stavku 1. točki 8. iza riječi »da« dodati riječ »je« i u stavku 3. umjesto » uključuje mobilno postrojenje« treba stajati »uključuje mobilni uređaj za obradu otpada« te umjesto »postavljeno mobilno postrojenje« treba stajati »postavljeni mobilni uređaj za obradu otpada«.

U članku 10. stavku 7. riječ »ogovarajuću« potrebno je zamijeniti s riječju »odgovarajuću«.

U članku 13. točki 4. umjesto »te mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 5. stavkom 1. točkama 1., 3., 4., 6., 8., 10. i 11., člankom 5. stavkom 2. i člankom 9. ovoga Pravilnika, s time da oznaka na primarnom spremniku ne mora sadržavati naziv proizvođača otpada.« treba stajati tekst: »te mora udovoljavati uvjetima propisanim člankom 5. stavcima 1. i 2. i člankom 9. ovoga Pravilnika, s time da oznaka na primarnom spremniku ne mora sadržavati naziv proizvođača otpada«.

U članku 16. stavku 2. umjesto »otpad propisom« treba stajati »otpad propisan«.

U članku 35. umjesto »Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 23/07, 111/07) i Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba – obrtnika koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj: 51/06).« treba stajati tekst: »Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj: 23/07 i 111/07), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona, te prestaje važiti Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba-obrtnika koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporaba i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (»Narodne novine«, broj: 51/06 ).«.

U Dodatku VII:

– u podnaslovu obrasca »OČEVIDNIK OSOBA KOJE SKLADIŠTE VLASTITI PROIZVODNI OTPAD«, umjesto »ODGOVORNA OSOBA« treba stajati tekst »OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM«.

– u podnaslovu obrasca »OČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA ODREĐENOG OTPADA«, umjesto »ODGOVORNA OSOBA« treba stajati tekst »OSOBA ODGOVORNA ZA GOSPODARENJE OTPADOM«.

U Dodatku VIII:

– u naslovu obrasca: »ZAHTJEV ZA UPIS U OČEVIDNIK ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPDOARENJA OTPADOM«, riječ: »GOSPDOARENJA« potrebno je zamijeniti riječju: »GOSPODARENJA«.

– u podnaslovu: »OČEVIDNIK PRIJEVOZNIKA OTPADA«, u tekstu: »Uz zahtjev se prilaže dokumentacija propisana člankom 110. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i popis ključnih brojeva otpada.« briše se dio teksta: i popis ključnih brojeva otpada.

U Dodatku IX:

– prvi podnaslov »Potvrda o upisu u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik prijevoznika otpada«.

– drugi podnaslov »Potvrda o upisu u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom«.

– treći podnaslov »Potvrda o upisu u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik trgovaca otpadom« i iza riječi »POTVRDU« dodati riječ »O«.

– četvrti podnaslov »Potvrda o upisu u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta« i umjesto »PRIJEVOZNIKA OTPADA« treba stajati »RECIKLAŽNOG DVORIŠTA.«

– peti podnaslov »Potvrda o upisu u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad« i umjesto »BROJ UPISA PRIJEVOZNIKA OTPADA« treba stajati »BROJ UPISA SKLADIŠTA PROIZVOĐAČA OTPADA:«.

– šesti podnaslov »Potvrda o upisu obavljanja poslova energetske oporabe određenog otpada« potrebno je zamijeniti tekstom »Potvrda o upisu u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada« i umjesto »BROJ UPISA PRIJEVOZNIKA OTPADA:« treba stajati »BROJ UPISA ENERGETSKOG OPORABITELJA:«.

U Dodatku XII:

Pod naslovom: »OČEVIDNIK O NASTANKU I TIJEKU OTPADA«:

– u podnaslovu »UPUTE ZA POPUNJAVNJE OČEVIDNIKA O NASTANKU I TIJEKU OTPADA«, riječ »POPUNJAVNJE« potrebno je zamijeniti riječju »POPUNJAVANJE«.

– u podnaslovu: »PODACI O OTPADU«, tekst: »Šifra: 1. Proizvođač otpada, 2. Posredovanje, 3. Prijevoz, 4. Trgovanje, 5. Skupljanje otpada u reciklažnom dvorištu, 6. Energetske oporaba određenog otpada, 7. Sakupljanje, 8. Interventno sakupljanje 9. Oporaba, 10. Zbrinjavanje, 11. Druga obrada« potrebno je zamijeniti tekstom: »Šifra: 1. Proizvođač otpada, 2. Prijevoz, 3. Trgovanje, 4. Skupljanje otpada u reciklažnom dvorištu, 5. Energetska oporaba određenog otpada, 6. Sakupljanje, 7. Interventno sakupljanje 8. Oporaba, 9. Zbrinjavanje, 10. Druga obrada.«.

– Pod naslovom »PODACI O TIJEKU OTPADA«:

– u tekstu »U polje Br. upisuje se radni broj«, riječ »radni« potrebno je zamijeniti riječju »redni«.

– u tekstu »U-Redni broj potvrde – u slučaju da je otpad otkupljen trgovinom na malo unosi se redni broj Potvrde o preuzetom otpadu iz Dodatka II ovoga Pravilnika«, izraz »Potvrde o preuzetom otpadu« potrebno je zamijeniti izrazom »Izjave o vlasništvu otpada«.

– iza teksta: »U-R – u slučaju da je otpad zaprimljen u reciklažno dvorište« potrebno je dodati u novom retku sljedeći tekst:

»U-MK – u slučaju prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

U-BK – u slučaju prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada,

UZ-Podatak – u slučaju zaprimanja otpada koji potječe s područja izvan teritorija Republike Hrvatske za otpad koji podliježe notifikacijskom postupku upisuje se Notifikacijski broj/broj pošiljke sukladno odgovarajućem dokumentu o prometu, a u slučaju otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku upisuje se naziv osobe koja organizira otpremu sukladno podacima iz točke 1. obrasca iz Priloga VII Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006,«,

te iza teksta »I-USO – ukoliko se radi o ukidanju statusa otpada.« dodaje se u novom retku tekst »U slučaju ulaza i izlaza otpada koji se smatra posebnom kategorijom otpada, iza oznake ulaza otpada (UVL, UO-Oznaka, U-Broj Pratećeg lista, U-Redni broj potvrde, U-R, U-MK, U-BK, UZ-Podatak) i oznake izlaza otpada (IO-Oznaka, I-Broj Pratećeg lista, IZ-Podatak, I-USO) upisuje se oznaka propisana posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada iz članka 53. stavka 3. Zakona.«

U Dodatku XIII:

– Pod naslovom: »PRATEĆI LIST ZA OTPAD« obrazac PL-O:

– u podnaslovu: DIO A-PODACI O OTPADU, u šestom retku tabele potrebno je riječ: »djelatnost1« zamijeniti s riječju: »djelatnost«,

– u podnaslovu: DIO C-PODACI O TVRTKI/OBRTU KOJA PREUZIMA OTPAD, u petom retku riječi: »Šifra djelatnosti1:« potrebno je zamijeniti riječima »Šifra djelatnosti:«.

– Pod naslovom: «UPUTE ZA POPUNJAVANJE PRATEĆEG LISTA ZA OTPAD«, u prvoj rečenici »Svaki prateći list mora biti numeriran ispunjavanjem polja Broj Pratećeg lista upisivanjem OIB-a, broja organizacijske jedinice i numeričkom brojčanom oznakom počevši od broja 1. u tekućoj godini.« potrebno je brisati točku iza riječi »godini« te tekst « (primjer: OIB_br. org. jedinice numerička brojčana oznaka).« napisati kao dio postojeće rečenice.

– iza prve rečenice potrebno je dodati tekst »Prateći list se ispunjava u tri primjerka od kojih po jedan primjerak zadržava tvrtka/obrt koja predaje otpad, tvrtka /obrt koja preuzima otpad i tvrtka/obrt koja prevozi otpad, osim u slučaju da prijevoz otpada obavlja tvrtka/obrt koja predaje otpad odnosno tvrtka/obrt koja preuzima otpad kada se ispunjavaju se samo dva primjerka pratećeg lista.«.

– u podnaslovu: DIO A – PODACI O OTPADU u dijelu teksta: «U slučaju kada je riječ o otpadu koji nastaje obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom (sekundarni otpad)..« potrebno je brisati riječi » (sekundarni otpad)«.

– u podnaslovu: DIO B – PODACI O TVRTKI/OBRTU KOJA PREDAJE OTPAD, u prvoj rečenici riječ: »preuzima« potrebno je zamijeniti s riječju: »predaje«.

Klasa: 351-01/13-04/68

Urbroj: 517-06-3-1-1-14-63

Zagreb, 16. travnja 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.