Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima

NN 52/2014 (28.4.2014.), Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1000

Na temelju članka 69. stavka 6., članka 72. stavka 5., članka 76. stavka 3. i članka 76. stavka 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPCIMA, UVJETIMA I NAČINU PRIJENOSA POSLOVA UPRAVLJANJA OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju postupak, uvjeti i način dobrovoljnog i prisilnog prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

3. Mirovinsko društvo je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

4. Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

DOBROVOLJNI PRIJENOS POSLOVA UPRAVLJANJA MIROVINSKIM FONDOVIMA

Sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondovima

Članak 3.

(1) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima, svaki na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondovima, koja će sadržavati najmanje podatke iz stavka 2. ovog članka.

(2) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 15 dana od zaprimanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondovima, putem Središnjeg registra osiguranika obavijestiti sve članove mirovinskih fondova kojima upravljaju o sljedećem:

a) društvu koje prenosi, odnosno društvu koje preuzima poslove upravljanja mirovinskim fondovima,

b) svim postupcima i radnjama koje će društva prenositelj i preuzimatelj poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

c) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja, prema članku 69. stavku 3. točki 2. Zakona,

d) pravima članova mirovinskih fondova u postupku prijenosa poslova upravljanja, a osobito o:

• pravu na neplaćanje naknade za izlaz zbog prijenosa poslova upravljanja mirovinskim fondovima na društvo preuzimatelja, u skladu s odredbama članka 72. stavka 3. Zakona,

• pravu na prijenos računa u neko treće mirovinsko društvo, bez obračunavanja naknade za izlaz, u skladu s odredbama članka 72. stavka 4. Zakona,

e) osnovama i rokovima postupka pripajanja mirovinskih fondova iste kategorije, koje će uslijediti nakon završetka postupka prijenosa poslova upravljanja.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka društvo prenositelj i društvo preuzimatelj, svaki za svoje članove, dostavljaju u pisanom obliku Središnjem registru osiguranika, koji ju potom prosljeđuje članovima mirovinskih fondova na jedan od sljedećih načina:

1. putem elektroničke pošte, ako je član mirovinskom društvu ili Središnjem registru osiguranika dostavio valjanu adresu elektroničke pošte te je odabrao takav način dostave podataka ili

2. poštanskom pošiljkom.

(4) Osim ako ugovorom iz članka 69. stavka 3. Zakona nije drugačije određeno, troškove obavještavanja iz stavka 2. i 3 ovoga članka snose mirovinsko društvo prenositelj i preuzimatelj, svaki za svoje članove.

PRISILNI PRIJENOS POSLOVA UPRAVLJANJA MIROVINSKIM FONDOVIMA

Postupak javnog poziva za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja i izbor najpogodnijeg društva kod prisilnog prijenosa upravljanja mirovinskim fondovima

Članak 4.

(1) U skladu s člankom 76. stavkom 1. Zakona, depozitar će u roku od 7 dana objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja mirovinskim fondovima. Poziv se objavljuje u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, te na internetskoj stranici depozitara.

(2) Pozivom iz stavka 1. ovoga članka depozitar poziva sva zainteresirana mirovinska društva, koja ispunjavaju uvjete za upravljanje mirovinskim fondovima i zainteresirana su preuzeti upravljanje mirovinskim fondovima, da u roku od 45 dana podnesu ponudu za upravljanje mirovinskim fondovima koji su pod privremenom upravom depozitara.

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg mirovinskog društva

Članak 5.

Prilikom izbora najpovoljnijeg mirovinskog društva na koje će se prenijeti poslovi upravljanja mirovinskim fondovima, depozitar i, prema potrebi Agencija, će se voditi sljedećim kriterijima:

a) dosadašnjim radom, uspjehom i rezultatima mirovinskog društva,

b) ugledom članova uprave mirovinskog društva,

c) usklađenošću postupanja mirovinskog društva s odredbama Zakona i na temelju njega donesenih propisa,

d) pravovremenim i urednim izvršavanjem obveza mirovinskog društva,

e) suradnjom mirovinskog društva sa članovima,

f) suradnjom mirovinskog društva s depozitarom,

g) suradnjom mirovinskog društva s Agencijom, osobito u postupcima nadzora te

h) drugim relevantnim kriterijima za zaštitu interesa članova mirovinskih fondova.

Sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti o prisilnom prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondovima

Članak 6.

(1) Društvo preuzimatelj dužno je u roku od 8 dana od zaprimanja odobrenja Agencije za upravljanje mirovinskim fondovima, objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu, koja će informacija sadržavati najmanje podatke iz stavka 2. ovog članka.

(2) Društvo preuzimatelj dužno je u roku od 15 dana od dobivanja odobrenja Agencije za upravljanje mirovinskim fondovima, putem Središnjeg registra osiguranika obavijestiti sve članove prenesenih mirovinskih fondova o sljedećem:

a) razlogu prisilnog prijenosa poslova upravljanja, prema članku 74. Zakona,

b) svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

c) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja, prema članku 76. stavku 6. Zakona,

f) pravima članova mirovinskih fondova u postupku prijenosa poslova upravljanja, a osobito o:

• nemogućnosti promjene mirovinskog fonda za članove, prema odredbama članka 76. stavka 8. Zakona,

• prelasku u mirovinski fond odgovarajuće kategorije, prema odredbama članka 76. stavka 9. Zakona,

• pravu na prijenos računa u mirovinski fond kojim upravlja treće mirovinsko društvo, prema odredbama članka 76. stavka 9. Zakona,

g) osnovama i rokovima postupka pripajanja preuzetih mirovinskih fondova, koje će uslijediti nakon završetka postupka prijenosa poslova upravljanja.

(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka društvo preuzimatelj dostavlja u pisanom obliku Središnjem registru osiguranika, koji ju potom prosljeđuje članovima prenesenih mirovinskih fondova na jedan od sljedećih načina:

1. putem elektroničke pošte, ako je član mirovinskom društvu ili Središnjem registru osiguranika dostavio valjanu adresu elektroničke pošte te je odabrao takav način dostave podataka ili

2. poštanskom pošiljkom.

(4) Troškove obavještavanja iz stavka 2. i 3 ovoga članka snosi mirovinsko društvo preuzimatelj.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/29

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.