Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 52/2014 (28.4.2014.), Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1001

Na temelju članka 100. stavka 3., članka 170. stavka 4., članka 173. stavka 3., članka 175. stavka 2., članka 177. stavka 7., članka 180. stavka 3., članka 182. stavka 5. i članka 185. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O ODOBRENJU OSNIVANJA, PROSPEKTA I STATUTA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju:

a) sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom,

b) sadržaj zahtjeva za odobrenje prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda.

c) dodatni uvjeti koji se odnose na objavu prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda,

d) uvjeti za izdavanje odobrenja na bitne promjene prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda,

e) sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja na statut dobrovoljnog mirovinskog fonda,

f) dodatni uvjeti za objavu statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014)

3. Mirovinsko društvo je mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

4. Fond je dobrovoljni mirovinski fond.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OSNIVANJE I UPRAVLJANJE FONDOM

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje fondom Agenciji u ime fonda podnosi mirovinsko društvo.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pored dokumentacije i podataka navedenih u članku 100. stavku 2. Zakona mora sadržavati i:

1. odluku o osnivanju fonda,

2. dokaz o održavanju kapitala društva za upravljanje u skladu s člancima 19. i 20. Zakona,

3. dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi,

4. drugu dokumentaciju na zahtjev Agencije,

5. u slučaju zatvorenog fonda, podatke o pokrovitelju (ime i prezime/naziv/tvrtku, adresu/sjedište pokrovitelja), te ugovor sklopljen između pokrovitelja i mirovinskog društva.

PROSPEKT FONDA

Zahtjev za izdavanje odobrenja prospekta

Članak 4.

(1) Mirovinsko društvo podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja prospekta fonda. Uz zahtjev se dostavlja prijedlog prospekta u pisanoj formi, ovjeren pečatom i potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo, te u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

(2) Kada službena osoba Agencije u postupku izdavanja odobrenja na prospekt utvrdi da je potrebno izvršiti određena usklađenja sa zakonskim i podzakonskim propisima, mirovinsko društvo će usklađeni prijedlog prospekta fonda dostaviti na način propisan u stavku 1. ovog članka.

Objava prospekta

Članak 5.

Pored odredaba o načinu i uvjetima objave prospekta fonda, propisanih odredbama članka 172. i 173. Zakona, svaka objava prospekta odnosno izmjena i dopuna prospekta u elektronskom obliku na mrežnoj stranici mirovinskog društva mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. prospekt mora biti objavljen na vidljivom mjestu i

2. članovi fonda moraju imati mogućnost spremanja i ispisa prospekta.

Zahtjev za izdavanje odobrenja na bitne promjene prospekta

Članak 6.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja na bitne promjene prospekta fonda, mirovinsko društvo dostavlja:

– promijenjeni prospekt fonda u pisanoj formi, ovjeren pečatom i potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo, te u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu,

– razlikovnu verziju prospekta u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu i

– odluku o usvajanju promjena prospekta, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se prospekt mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima nema promjene.

Članak 7.

U obavijesti o bitnim promjenama prospekta koja se objavljuje u skladu s člankom 177. stavak 2. Zakona te u obavijesti koja se šalje članovima fonda u skladu s člankom 177. stavak 3. Zakona, mirovinsko društvo dužno je navesti:

– koje su bitne promjene prospekta,

– datum objave obavijesti,

– dan kada bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u skladu s člankom 177. stavkom 6. Zakona, te

– uputu članovima fonda iz članka 177. stavka 4. Zakona.

Nebitne promjene prospekta

Članak 8.

Mirovinsko društvo je dužno pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti Agenciju o nebitnim promjenama prospekta fonda, te u obavijesti navesti koji su podaci u prospektu promijenjeni.

STATUT FONDA

Zahtjev za izdavanje odobrenja statuta

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo podnosi Agenciji zahtjev za izdavanje odobrenja statuta fonda. U prilogu zahtjeva dužno je dostaviti prijedlog statuta fonda u pisanoj formi, ovjeren pečatom i potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo, te u elektroničkom obliku – na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu.

(2) Kada službena osoba Agencije u postupku izdavanja odobrenja na statut ili promjene statuta utvrdi da je potrebno izvršiti određena usklađenja sa zakonskim i podzakonskim propisima, mirovinsko društvo će usklađeni prijedlog statuta dostaviti na način propisan u stavku 1. ovog članka.

Zahtjev za izdavanje odobrenja na promjene statuta fonda

Članak 10.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja na promjene statuta fonda mirovinsko društvo dostavlja:

– izmijenjeni statut fonda u pisanoj formi, ovjeren pečatom i potpisom na zadnjoj stranici od osoba koje su ovlaštene zastupati mirovinsko društvo, te u elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu,

– razlikovnu verziju statuta u elektroničkom obliku, na odgovarajućem mediju u jasnom i čitljivom formatu i

– odluku o usvajanju promjena statuta, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se statut mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima nema promjene.

Javna objava statuta

Članak 11.

Pored odredaba o uvjetima i načinu objave statuta fonda propisanih odredbama članka 185. Zakona, svaka objava statuta odnosno promjena statuta u elektronskom obliku na mrežnoj stranici mirovinskog društva mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. statut mora biti objavljen na vidljivom mjestu i

2. članovi fonda moraju imati mogućnost spremanja i ispisa statuta.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Osim dokumentacije iz zahtjeva, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja na statut ili njegove promjene.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/23

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.