Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

NN 52/2014 (28.4.2014.), Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

993

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI AUTOBUSNIH KOLODVORA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila i postupak za kategorizaciju autobusnih kolodvora.

Članak 2.

Autobusni kolodvori kategoriziraju se na temelju mjerila iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

(1) Zahtjev za utvrđivanje kategorije autobusnog kolodvora podnosi se uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za poslove prometa, na čijem se području nalazi autobusni kolodvor (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna odnosno fizička osoba navodi podatke o elementima potrebnim za kategorizaciju autobusnog kolodvora, u skladu s ovim Pravilnikom, te na zahtjev Povjerenstva iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika daje i druge podatke, odnosno stavlja odgovarajuće dokumente na uvid.

Članak 4.

(1) Kategoriju autobusnog kolodvora utvrđuje Povjerenstvo za kategorizaciju autobusnih kolodvora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od tri člana, dva stalna i jednog promjenljivog člana. Dva stalna člana imaju zamjenike.

(3) Dva stalna člana Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, a jednog promjenljivog člana imenuje nadležni ured.

(4) Stalni članovi Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka su predstavnik Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koji je i predsjednik Povjerenstva, te predstavnik Grupacije autobusnih kolodvora Hrvatske gospodarske komore.

Članak 5.

Očevid obavlja Povjerenstvo i sastavlja zapisnik o očevidu. Nadležni ured na temelju prijedloga Povjerenstva donosi rješenje o kategoriji autobusnog kolodvora.

Članak 6.

Autobusni kolodvori kategoriziraju se na temelju osnovnih i dodatnih mjerila u četiri kategorije, i to: A, B, C i D kategoriju.

OSNOVNA MJERILA:

1. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST KOLODVORSKE ZGRADE

1.1. Čekaonica

1.1.1. grijanje i osvjetljenje

1.1.2. klimatizacija čekaonice

1.1.3. mjesta za sjedenje

1.2. Prodaja autobusnih karata

1.2.1. kompjutorizirana

1.2.2. strojna

1.2.3. ručna

1.3. Način informiranja

1.3.1. putem panoa

1.3.2. razglasom

1.3.3. videomonitorom

1.3.4. telefonom

1.3.5. usmeno

1.3.6. putem internetske stranice

1.4. Peroni

1.4.1. dovoljan broj ovisno o učestalosti dolazaka i polazaka autobusa

1.4.2. najmanje dva natkrivena

1.4.3. za povremeni prijevoz

1.5. Sanitarne prostorije

1.6. Prometni ured

1.7. Garderoba

1.8. Prostor prilagođen za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću

2. PROMET U MIROVANJU

2.1. Prostor za parkiranje

2.1.1. autobusa

2.1.2. osobnih automobila

3. RADNO VRIJEME AUTOBUSNOG KOLODVORA

3.1. 0.00 – 24.00 sata

3.2. 5.00 – 22.00 sata

3.3. 6.00 – 20.00 sati

DODATNA MJERILA:

1. PRATEĆI SADRŽAJI

1.1. Pomoć za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti

1.2. Ugostiteljska djelatnost

1.2.1. restoran

1.2.2. kafeterija

1.2.3. ostale vrste ugostiteljske ponude

1.3. Uslužna djelatnost

1.3.1. bankomat

1.3.2. prodaja tiska

1.4. Trgovačka djelatnost

1.4.1. prehrambeni proizvodi

1.4.2. ostale trgovine

1.5. Pristup internetu

2. GEOPROMETNI POLOŽAJ AUTOBUSNOG KOLODVORA

2.1. Povezanost autobusnog kolodvora s prometnim terminalima

2.1.1. javnoga gradskog prometa (stajališta za autobuse ili tramvaje)

2.1.2. taksi stajalište

2.1.3. druge prometne grane (do 10 minuta pješačenja).

Članak 7.

(1) Osnovna mjerila su obavezna i utvrđena za svaku kategoriju, dok su dodatna mjerila izborna.

(2) Mjerila su iskazana u bodovima. Ukupni minimalni broj bodova po kategorijama utvrđen je u Tablici, koja je tiskana uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

(1) Kategorija autobusnog kolodvora utvrđuje se na temelju osnovnih i dodatnih mjerila.

(2) Ako su ispunjena samo osnovna mjerila, autobusnom kolodvoru utvrđuje se za jedan stupanj niža kategorija.

Članak 9.

Autobusni kolodvori kojima je kategorija utvrđena na temelju Pravilnika o kategorizaciji autobusnih kolodvora (»Narodne novine«, br. 117/05 i 111/07), dužni su roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ispuniti mjerila sukladno ovom Pravilniku, za kategoriju koja im je utvrđena.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora (»Narodne novine«, br. 117/05 i 111/07).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/46

Urbroj: 530-05-1-1-1-14-1

Zagreb, 17. travnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

Tablica

UKUPNI MINIMALNI BROJ BODOVA PO KATEGORIJAMA AUTOBUSNIH KOLODVORA

MJERILA

A    

B     

C    

D   

I. OSNOVNA MJERILA

1. INFRASTRUKTURNA OPREMA KOLODVORSKE ZGRADE

1.1.

Čekaonica


1.1.1. grijana i osvijetljena

x

x

x

x


1.1.2. klimatizacija

x

x
1.1.3. mjesta za sjedenje

x

x

x

x

1.2.

Prodaja autobusnih karata


1.2.1. kompjutorizirana

x

x
1.2.2. strojnax1.2.3. ručna
x

1.3.

Način informiranja


1.3.1. putem panoa

x

x

x

x


1.3.2. razglasom

x

x

x1.3.3. videomonitorom

x

1.3.4. telefonom

x

x

x

x


1.3.5. usmeno

x

x

x

x


1.3.6. putem internetske stranice

x

x1.4.

Peroni


1.4.1. Dovoljan broj ovisno o učestalosti

x

x

x

x


1.4.2. Najmanje dva natkrivena

x

x

x

x


1.4.3. Za povremeni prijevoz

x

x1.5.

Sanitarne prostorije

x

x

x

x

1.6.

Prometni ured

x

x

x

x

1.7.

Garderoba

x

x

x


1.8

Prostor prilagođen za pristup osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću

x

x

x

x

2. PROMET U MIROVANJU

2.1.

Prostor za parkiranje


2.1.1. autobusa

x

x

x2.1.2. osobnih automobila

x

x3. RADNO VRIJEME


3.1. 0.00 – 24.00 sata

x

3.2. 5.00 – 22.00 sata


x
3.3. 6.00 – 20.00 satix

x

UKUPNI OBVEZNI BROJ

BODOVA PO KATEGORIJAMA

20

19

15

12

II. DODATNA MJERILA

1. PRATEĆI SADRŽAJI

1.1

Pomoć za osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti.

1.2.

Ugostiteljska djelatnost


1.2.1. restoran


1.2.2. kafeterija


1.2.3. ostale ugostitelj. usluge

1.3.

Uslužna djelatnost


1.3.1. bankomat


1.3.2. prodaja tiska

1.4.

Trgovačka djelatnost


1.4.1. prehrambeni proizvodi


1.4.2. ostale trgovine

1.5.

Pristup internetu

2. GEOPROMETNI POLOŽAJ

2.1.

Razina povezivanja


2.1.1 stajalište tram. bus


2.1.2. taksi stajalište


2.1.3. druge prometne grane (do 10 minuta pješačenja)

MINIMALNI BROJ IZBORNIH BODOVA:

10

7

4

0

52 28.04.2014 Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora 52 28.04.2014 Pravilnik o kategorizaciji autobusnih kolodvora