Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

NN 52/2014 (28.4.2014.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

995

Na temelju članka 4. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA I OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i način vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima kojima je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdala odobrenje za osnivanje i rad te registra obveznih mirovinskih fondova kojima upravljaju navedena društva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).

3. Mirovinsko društvo je društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

4. Mirovinski fond je obvezni mirovinski fond.

UPIS PODATAKA I VOĐENJE REGISTARA

Članak 3.

(1) Upis i izmjena podataka u registrima iz članka 1. ovog Pravilnika provodi se na temelju primljenih obavijesti mirovinskih društava i po službenoj dužnosti.

(2) Registri iz članka 1. ovog Pravilnika vode se u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika, a podaci su dostupni na službenoj mrežnoj stranici Agencije.

PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

Članak 4.

(1) U registar mirovinskih društava iz članka 1. ovog Pravilnika upisuju se sljedeći podaci:

1. tvrtka,

2. sjedište,

3. OIB,

4. matični broj subjekta (MBS),

5. datum izdavanja odobrenja za rad,

6. datum oduzimanja odobrenja za rad,

7. temeljni kapital,

8. djelatnosti,

9. datum izdavanja odobrenja za rad u odnosu na djelatnosti iz članka 7. stavka 1. podtočka b) Zakona,

10. datum oduzimanja odobrenja za rad u odnosu na djelatnosti iz članka 7. stavka 1. podtočka b) Zakona,

11. datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja za rad mirovinskom društvu,

12. kontakt podaci (elektronička pošta, mrežna stranica, telefon, faks),

13. uprava (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja odobrenja),

14. prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, OIB, prebivalište, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti),

15. nadzorni odbor (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište, datum izdavanja odobrenja, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja odobrenja),

16. članovi mirovinskog društva (tvrtka/naziv ili ime i prezime, OIB, sjedište ili prebivalište, vlasnički udjel u postotku),

17. brisanje mirovinskog društva.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 8. i 12. ovoga članka objavljuju se u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika.

Članak 5.

(1) U registar mirovinskih fondova iz članka 1. ovog Pravilnika upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv mirovinskog fonda,

2. kategorija mirovinskog fonda,

3. tvrtka mirovinskog društva,

4. OIB,

5. ISIN oznaka (broj),

6. datum odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima,

7. datum oduzimanja odobrenja za osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima,

8. datum prestanka poslovanja mirovinskog fonda,

9. depozitar mirovinskog fonda (tvrtka, sjedište, OIB),

10. revizor mirovinskog fonda (tvrtka, sjedište, OIB),

11. brisanje mirovinskog fonda.

(2) Podaci iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka objavljuju se u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovog Pravilnika.

DOSTAVA PODATAKA

Članak 6.

(1) Mirovinsko društvo kojemu je Agencija izdala odobrenje za rad dužno je Agenciji nakon upisa u sudski registar bez odgode dostaviti podatke iz članka 4. ovog Pravilnika koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti.

(2) Točne i ažurne podatke iz članka 4. ovog Pravilnika mirovinsko društvo upisuje elektroničkim putem i dostavlja na propisanom obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika. Obrazac iz Priloga 1. ovog Pravilnika Agencija će objaviti na svojoj mrežnoj stranici.

(3) Kod dostave podataka iz članka 4. ovog Pravilnika posljednja stranica obrasca iz Priloga 1. ovog Pravilnika treba biti potpisana od osoba koje su ovlaštene za zastupanje mirovinskog društva i ovjerena pečatom mirovinskog društva.

(4) Mirovinsko društvo dužno je Agenciji bez odgode od dana saznanja dostaviti podatke iz članka 5. stavka 1. točaka 4., 5., 8. i 10. ovog Pravilnika.

PODACI KOJE AGENCIJA UPISUJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 7.

Agencija po službenoj dužnosti u registre iz članka 1. ovog Pravilnika upisuje podatke iz članka 4. stavka 1. točaka 6., 9, 10., 11. i 17. te podatke iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 3., 6., 7., 9. i 11. ovog Pravilnika.

PROMJENA PODATAKA

Članak 8.

(1) Podaci koji se upisuju u registre iz članka 1. ovog Pravilnika trebaju biti točni i ažurni. Ukoliko dođe do promjene podataka iz članka 4. odnosno članka 5. ovog Pravilnika, koje Agencija ne upisuje po službenoj dužnosti, mirovinsko društvo dužno je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju. Uz navedenu obavijest mirovinsko društvo dužno je dostaviti i dokumentaciju koja dokazuje navedenu promjenu.

(2) Mirovinsko društvo dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju o uočenom netočnom podatku koji je objavljen u registrima i dostaviti točan podatak za upis u registre s dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.

PRVA OBJAVA REGISTRA

Članak 9.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, mirovinska društva, dužna su Agenciji dostaviti podatke iz članka 4. i članka 5. ovog Pravilnika na obrascima iz Priloga 1. i Priloga 2. ovog Pravilnika, na način propisan člankom 6. stavkom 2. i 3. ovog Pravilnika.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/30
Urbroj: 326-440-14-1
Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.

Obrazac OMD

PRILOG 1
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
REGISTAR MIROVINSKIH DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

PODACI ZA MIROVINSKO DRUŠTVO:

Tvrtka:

                                      

Sjedište:OIB:
Matični broj subjekta (MBS):                                                                     

Temeljni kapital:


Djelatnosti:

                                                

Kontakt podaci:(elektronička pošta)

(mrežna stranica)

                      
                   

(telefon)

(faks)

Uprava:

1.

                                            


(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)         

(prebivalište)


                                                

(datum izdavanja odobrenja)                               

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

2.
(ime i prezime)                    

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)         

(prebivalište)
(datum izdavanja odobrenja)                               

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

3.
(ime i prezime)                    

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)         

(prebivalište)
(datum izdavanja odobrenja)                               

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

Prokuristi:

1.

                                          


(ime i prezime)

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)

                 

(OIB)

(prebivalište)


                                                        

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

2.
(ime i prezime)                   

(funkcija i ovlaštenje za zastupanje)(OIB)        

(prebivalište)


                                                         

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

Nadzorni odbor:

1.


                                  

(ime i prezime)

(funkcija)(OIB)         

(prebivalište)
(datum izdavanja odobrenja)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

2.
(ime i prezime)

(funkcija)(OIB)

(prebivalište)


                       
                                                      

(datum izdavanja odobrenja)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

3.


                                

(ime i prezime)

(funkcija)(OIB)

(prebivalište)
(datum izdavanja odobrenja)

(datum stupanja na dužnost)

(datum prestanka dužnosti)

Članovi mirovinskog društva:

Ime i prezime ili tvrtka/naziv

OIB      

Prebivalište ili sjedište

Vlasnički udjel (%)

Napomena: Ukoliko je potrebno upisati više osoba nego je predviđeno redova i stupaca, isti se upisuju na način da se dodaju redovi i stupci za navedene.

Obrazac OMF

PRILOG 2
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
REGISTAR OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

PODACI ZA MIROVINSKI FOND:

Naziv mirovinskog fonda:


Tvrtka mirovinskog društva:

                                 

OIB:


ISIN oznaka (broj): 

                        

Depozitar mirovinskog fonda:


(Tvrtka)

                   

(OIB)

(sjedište)

Revizor mirovinskog fonda:


(Tvrtka)(OIB)          

(sjedište)

52 28.04.2014 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova 52 28.04.2014 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova 52 28.04.2014 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova 52 28.04.2014 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova