Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 52/2014 (28.4.2014.), Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

999

Na temelju članka 87. stavka 5., članka 90. stavka 4. i članka 94. stavka 8. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O POSTUPCIMA, UVJETIMA I NAČINU PRIJENOSA POSLOVA UPRAVLJANJA DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju postupak, uvjeti i način dobrovoljnog i prisilnog prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom.

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. Zakon je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014)

3. Mirovinsko društvo je društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom.

4. Mirovinski fond je dobrovoljni mirovinski fond.

DOBROVOLJNI PRIJENOS POSLOVA UPRAVLJANJA MIROVINSKIM FONDOM

Sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondom

Članak 3.

(1) Društvo prenositelj i društvo preuzimatelj dužni su u roku od 8 dana od zaprimanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom, svaki na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondom, koja će sadržavati najmanje podatke iz stavka 2. ovog članka.

(2) Društvo prenositelj dužno je u roku od 15 dana od dobivanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom, obavijestiti sve članove u mirovinskom fondu koji se prenosi o sljedećem:

a) društvu koje preuzima upravljanje mirovinskim fondom,

b) svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

c) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja, prema članku 87. stavku 3. točki 2. Zakona,

d) pravima članova mirovinskog fonda koji se prenosi, u postupku prijenosa poslova upravljanja, a osobito o pravu na neplaćanje naknade za izlaz, prema članku 90. stavku 3. Zakona,

e) pravnim posljedicama prijenosa upravljanja mirovinskim fondom.

(3) Društvo prenositelj će obavijest iz stavka 2. ovog članka dostaviti članovima mirovinskog fonda koji se prenosi na jedan od sljedećih načina:

1. putem elektroničke pošte, ako je član mirovinskom društvu dostavio valjanu adresu elektroničke pošte te je odabrao takav način dostave podataka ili

2. poštanskom pošiljkom.

PRISILNI PRIJENOS POSLOVA UPRAVLJANJA MIROVINSKIM FONDOM

Poslovi koje nije moguće odgoditi

Članak 4.

Poslovima upravljanja mirovinskim fondom iz članka 93. stavka 1. Zakona, koji se ne mogu odgađati, smatraju se, primjerice:

a) poslovi zbog kojih bi, da ih depozitar ne obavi, za mirovinski fond nastala šteta,

b) administrativni poslovi iz članka 11. stavka 3. točaka 3., 4., 6. i 7. Zakona.

Postupak javnog poziva za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja i izbor najpogodnijeg društva kod prisilnog prijenosa upravljanja mirovinskim fondom

Članak 5.

(1) Depozitar će u roku od 60 dana od dana nastupanja razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom iz članka 92. Zakona, provesti odgovarajući postupak prikupljanja ponuda te postupak izbora novoga društva.

(2) Depozitar će objaviti javni poziv za prikupljanje ponuda za preuzimanje upravljanja mirovinskim fondom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske, te na internetskoj stranici depozitara. Tim se pozivom pozivaju sva zainteresirana društva koja ispunjavaju uvjete za upravljanje mirovinskim fondom i zainteresirana su preuzeti upravljanje mirovinskim fondom, da u roku od 15 dana podnesu ponudu za upravljanje mirovinskim fondom koji je pod privremenom upravom depozitara.

(3) Ako se na poziv iz stavka 2. ovoga članka depozitaru javi više društava koja ispunjavaju uvjete za preuzimanje poslova upravljanja mirovinskim fondom, depozitar je dužan, prilikom izbora društva, isključivo voditi računa o interesima članova mirovinskog fonda. Pritom se depozitar može voditi i sljedećim kriterijima:

a) dosadašnjim radom, uspjehom i rezultatima mirovinskog društva,

b) ugledom članova uprave mirovinskog društva,

c) usklađenošću postupanja mirovinskog društva s odredbama Zakona i na temelju njega donesenih propisa,

d) pravovremenim i urednim izvršavanjem obveza mirovinskog društva,

e) suradnjom mirovinskog društva sa članovima,

f) suradnjom mirovinskog društva s depozitarom,

g) drugim relevantnim kriterijima za zaštitu interesa članova mirovinskog fonda.

(4) Po provedenom postupku iz stavka 1. ovog članka, depozitar i društvo preuzimatelj će bez odgode sklopiti ugovor o prijenosu poslova upravljanja.

(5) Nakon zaključenja ugovora iz stavka 4. ovog članka, a prije prijenosa poslova upravljanja, društvo preuzimatelj mora dobiti odobrenje Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom. O zahtjevu za izdavanje odobrenja za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom, Agencija će odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, u protivnom će se smatrati da je zahtjev odobren.

Sadržaj, način objave i dostave informacije i obavijesti o prisilnom prijenosu poslova upravljanja mirovinskim fondom

Članak 6.

(1) Depozitar koji privremeno upravlja mirovinskim fondom koji se prenosi dužan je u roku od 8 dana od zaprimanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom, na svojoj internetskoj stranici na vidljivom mjestu, objaviti informaciju o prijenosu poslova upravljanja, koja će informacija sadržavati najmanje podatke iz stavka 3. ovog članka.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka, informaciju o prijenosu poslova upravljanja koja sadrži podatke iz stavka 3. točaka a), c) i d) objavit će i društvo preuzimatelj na svojoj internetskoj stranici.

(3) Depozitar koji privremeno upravlja mirovinskim fondom koji se prenosi dužan je u roku od 15 dana od dobivanja odobrenja Agencije za prijenos poslova upravljanja mirovinskim fondom obavijestiti sve članove fonda koji se prenosi o sljedećem:

a) razlogu prijenosa poslova upravljanja,

b) izabranom društvu koje preuzima upravljanje mirovinskim fondom te kriterijima kojima se vodio pri tom izboru,

c) svim postupcima i radnjama koje će se poduzeti u vezi s prijenosom poslova upravljanja,

d) roku u kojem će se poslovi upravljanja prenijeti na društvo preuzimatelja, prema članku 94. stavku 4. Zakona,

e) pravima članova mirovinskog fonda koji se prenosi, u postupku prijenosa poslova upravljanja, a osobito o pravu na neplaćanje naknade za izlaz, prema članku 90. stavku 3. Zakona.

(4) Obavijest iz stavka 3. ovog članka, depozitar će dostaviti članovima mirovinskog fonda koji se prenosi na jedan od sljedećih načina:

1. putem elektroničke pošte, ako je član mirovinskom društvu ili depozitaru dostavio valjanu adresu elektroničke pošte te je odabrao takav način dostave podataka ili

2. poštanskom pošiljkom.

(5) Kako bi se ostvarile pretpostavke za obavještavanje članova u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, od trenutka nastupa razloga za prisilni prijenos poslova upravljanja, mirovinsko društvo čijim se fondovima prenosi upravljanje, odnosno drugi subjekti iz članka 130. stavka 1. točke 2. i 3. Zakona, dužni su omogućiti depozitaru kontinuirani uvid u registar članova.

(6) Pored prava na naknadu iz članka 93. stavka 3. Zakona, depozitar ima pravo i na pokriće opravdanih troškova koje je imao u svrhu provedbe postupka izbora drugog društva (troškovi obavještavanja članova), koji će se troškovi namiriti iz imovine mirovinskog fonda.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/22

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 18. travnja 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.