Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

NN 54/2014 (30.4.2014.), Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

1023

Na temelju članka 22., stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.) i članka 20., stavka 4. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/2009. i 24/2010.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

ODLUKU

O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.

I.

(1) Ovom odlukom utvrđuju se zajednički, posebni i dodatni elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

OPĆE ODREDBE

II.

(1) U I. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranim brojem upisnih mjesta.

(2) Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

(3) Upisati se mogu kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred još nisu navršili 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskoga odbora, upisati se mogu i kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred još nisu navršili 18 godina.

(4) Dobne granice za upis učenika u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su člankom 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 130/2011.).

(5) Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju i upisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

(6) U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše šest obrazovnih programa.

III.

(1) U srednju školu može se upisati i redovito obrazovati bez plaćanja troškova školovanja i kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije, a ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

(2) Kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjavaju ni jedan od navedenih uvjeta, mogu se upisati u srednju školu kao redoviti učenici uz uvjet da plaćaju troškove školovanja.

(3) Odluku o godišnjim troškovima školovanja, koji ne mogu biti manji od 2 500 kuna, donosi osnivač školske ustanove na prijedlog školskoga odbora.

(4) Iznimno, školski odbor uz suglasnost osnivača može donijeti odluku kojom učenika može osloboditi školarine.

ELEMENTI VREDNOVANJA

IV.

Za upis u I. razred srednjeg obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

ZAJEDNIČKI ELEMENT

V.

(1) Zajednički element za upis u sve srednjoškolske programe čine prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

(2) Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine vrednuje se zajednički element iz stavka 1. ove točke.

(3) Za upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije i programe obrazovanja za vezane obrte, u trajanju od najmanje tri godine, uz element iz stavka 1. ove točke, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

(4) Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, uz element iz stavka 1. ove točke vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima od kojih su dva propisana priloženim Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

(5) U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

VI.

(1) Dodatni element čine sposobnosti i darovitosti učenika.

(2) Sposobnosti i darovitosti kandidata dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti;

– na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima u znanju;

– na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava.

Upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna

VII.

(1) Za upis kandidata u programe likovne umjetnosti i dizajna provjerava se darovitost kandidata za likovno izražavanje crtanjem olovkom ili ugljenom te slikanjem (tempera, gvaš ili akvarel). Navedenom provjerom moguće je ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni bodovni prag na navedenoj provjeri je 70 bodova.

(2) Konačna ljestvica poretka kandidata utvrđuje se zbrajanjem bodova dobivenih provjerom darovitosti za likovno izražavanje i zajedničkog, dodatnog i posebnog elementa vrednovanja.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz provjere darovitosti za likovno izražavanje.

Upis kandidata u programe glazbene umjetnosti

VIII.

(1) Kandidatima koji su uspješno završili osnovno glazbeno obrazovanje ili drugi (II.) pripremni razred srednje glazbene škole za upis u I. razred četverogodišnjega srednjega glazbenog programa vrednuju se:

zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;

opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda glazbene škole ili dva razreda pripremnoga obrazovanja;

ostvareni rezultati na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

Na takav način moguće je steći najviše 260 bodova.

(2) Prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače obuhvaća provjeru iz temeljnoga predmeta struke i solfeggia, za teoretičara provjeru iz klavira i solfeggia, a za graditelja i restauratora glazbala provjeru solfeggia i ocjenu priloženog rada (izgrađeno glazbalo). Na temelju prijamnoga ispita moguće je steći najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

(4) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijamnoga ispita koji sadrži provjeru sluha, glazbenog pamćenja i ritma, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnome izboru. Na prijamnome ispitu može se ostvariti najviše 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

Upis kandidata u programe plesne umjetnosti

IX.

(1) Kandidatima koji su uspješno završili osnovno plesno odnosno baletno obrazovanje ili pripremni razred srednje plesne škole za upis u I. razred četverogodišnjega srednjega plesnog programa vrednuju se:

– zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja;

– opći uspjeh iz četvrtoga razreda plesne odnosno baletne škole ili uspjeh iz pripremnoga razreda;

– ostvareni rezultat na prijamnome ispitu plesne darovitosti koji uključuje uspjeh iz glavnih plesnih predmeta koje utvrđuje škola i objavljuje u sklopu natječaja za upis.

Na takav način moguće je steći najviše 200 bodova.

(2) Na temelju prijamnoga ispita moguće je steći najviše 115 bodova, a minimalni prag na prijamnome ispitu je 70 bodova.

(3) Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu plesne darovitosti.

(4) Kandidati koji nisu pohađali osnovnu plesnu školu upisuju pripremni razred srednje plesne škole nakon položenoga prijamnog ispita plesne darovitosti. Na prijamnome ispitu može se ostvariti najviše 120 bodova, a minimalni prag je 70 bodova.

(5) Izbor kandidata za upis u programe plesne umjetnosti utvrđuje se i na temelju zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome programu. Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrani program i dokazuje se potvrdom liječnika specijalista (ortopeda).

Upis iznimno darovitih kandidata

X.

Na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, u pripremni program srednje škole odnosno u prvi razred srednje glazbene ili plesne škole mogu se upisati i kandidati koji još nisu završili završni razred općeobrazovnoga osnovnog obrazovanja, a nakon provjere darovitosti koju provodi glazbena ili plesna škola.

Upis kandidata u razredne odjele za sportaše

XI.

(1) Pravo prijave za upis u razredne odjele za sportaše imaju kandidati koji su uvršteni na rang-listu određenoga sportskog saveza.

(2) Bodovanje za upis kandidata u I. razred razrednih odjela za sportaše provodi se na sljedeći način:

– maksimalan broj bodova koje kandidat za upis u ove programe može ostvariti na temelju kriterija sportske uspješnosti i uspjeha u prethodnom obrazovanju je 267;

– od navedenoga maksimalnog broja bodova, do 187 bodova kandidat ostvaruje na temelju kriterija sportske uspješnosti, prema izračunu opisanome u stavku 7. ove točke;

– daljnjih najviše 80 bodova kandidat ostvaruje na temelju zajedničkoga elementa vrednovanja uspjeha u prethodnom školovanju.

(3) Izračun broja bodova kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti uzima u obzir sljedeće parametre:

1. položaj pojedinoga kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;

2. ukupan broj kandidata na rang-listi matičnoga nacionalnoga sportskog saveza;

3. skupina u koju je pojedini sport razvrstan, sukladno odluci Povjerenstva za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. za razredne odjele za sportaše.

(4) Rang-liste kandidata za svaki nacionalni sportski savez jedinstvene su u smislu da obuhvaćaju i ženske i muške kandidate.

(5) Nacionalni sportski savezi provode rangiranje na temelju kriterija sportske uspješnosti. Kriterije sportske uspješnosti za svaki pojedini sport autonomno utvrđuju odgovarajući nacionalni sportski savezi te ih objavljuju na svojim mrežnim stranicama i dostavljaju Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.

(6) Izračun broja bodova prema kriteriju sportske uspješnosti obavljat će se prema sljedećim izračunima:

gdje je:

b konačan broj bodova pojedinačnoga kandidata na temelju kriterija sportske uspješnosti;

N[S] ukupan broj svih kandidata na rang-listi nacionalnoga saveza za sport S;

n mjesto u poretku pojedinačnoga kandidata na rang-listi odgovarajućega nacionalnog saveza;

Bmin minimalan broj bodova za kandidate s rang-liste nacionalnoga saveza – smatra se da ga je kandidat automatski ostvario samim uvrštenjem na rang-listu saveza – isti je za sve skupine sportova te iznosi 140 bodova;

Bmax[X] maksimalan broj bodova za kandidate s rang-liste nacionalnoga saveza sporta iz skupine X – za prvu skupinu sportova (X = 1) iznosi 187 bodova, za drugu (X = 2) 168 boda, za treću (X = 3) 150 bodova;

M[X] najveći dopušteni ukupan broj kandidata s brojem bodova većim od Bmin za kandidate s rang-liste nacionalnoga saveza za sport iz skupine X – za prvu skupinu sportova (X = 1) iznosi 47 kandidata, za drugu (X = 2) 28 kandidata, za treću (X = 3) 10 kandidata.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

XII.

Kandidatu se na osnovi točaka XIII. i XIV. ove odluke vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

XIII.

(1) Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

• natjecanjima u znanju iz: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;

• natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;

• jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

(2) Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

Državna/
međunarodna
natjecanja
Prvo, drugo ili treće osvojeno
mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7.
ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis
(pod uvjetom da zadovolje
na ispitu sposobnosti i darovitosti
u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član
skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu
osnovnog obrazovanja

3 boda

Drugo osvojeno mjesto kao član
skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu
osnovnog obrazovanja

2 boda

Treće osvojeno mjesto kao član
skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu
osnovnog obrazovanja

1 bod

Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na sportskim natjecanjima

XIV.

(1) Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

(2) Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

Natjecanja
školskih sportskih
društava
Učenici koji su na državnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao
članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

XV.

(1) Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

(2) Kandidatima će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga (najpovoljnijega) od prava prema odredbama navedenim u točkama XVI., XVII. i XVIII., bez obzira na to mogu li ostvariti dva ili više prava.

Upis kandidata s teškoćama u razvoju

XVI.

(1) Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su osnovnu školu završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenome obliku školovanja.

(2) Kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnoga upisa u jedan od programa obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, prema mogućnostima srednje škole sukladno važećim propisima.

(3) Za ostvarenje prava izravnoga upisa kandidat obvezno prilaže:

– rješenje ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba o primjerenome obliku školovanja u osnovnoj školi;

– stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalist školske medicine), koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja o utvrđenim zdravstvenim smetnjama koje mogu značajnije sužavati mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja, a na osnovi specijalističke medicinske dokumentacije;

– stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – uz naznačeni stupanj i vrstu programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga). Navedeno stručno mišljenje Služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje izdaje na temelju prethodno izdanoga stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika iz prethodnoga navoda.

(4) Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i programu uz individualizirani pristup, kao i učenici koji su osnovno obrazovanje završili po prilagođenome nastavnom planu i programu, mogu nastaviti školovanje:

– po redovitome nastavnom planu i programu srednjega obrazovanja s individualiziranim pristupom;

– po prilagođenome nastavnom planu i programu srednjega obrazovanja;

– ili, iznimno, po posebnome nastavnom planu i programu u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

(5) Kandidati koji su osnovno obrazovanje završili po posebnome nastavnom planu i programu mogu nastaviti školovanje po posebnome nastavnom planu i programu u srednjim školama ili posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama odnosno ustanovama socijalne skrbi koje imaju odobrenje za provođenje srednjoškolskih programa za učenike s teškoćama u razvoju.

Upis kandidata sa zdravstvenim teškoćama

XVII.

(1) Kandidati sa zdravstvenim teškoćama su kandidati koji su prethodno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i programu, a kojima su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili im značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga obrazovnog programa.

(2) Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(3) Za ostvarivanje prava na dodatni bod kandidat iz stavka 1. ove točke prilaže:

– stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalista školske medicine), koji je pratio učenika tijekom prethodnog obrazovanja, a na osnovi specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor obrazovnih programa i zanimanja prema stručno usuglašenoj metodologiji;

– stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga). Navedeno stručno mišljenje Služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje izdaje na temelju prethodno izdanoga stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika iz prethodnoga navoda.

Upis kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

XVIII.

(1) Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh u osnovnoj školi dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrjednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(2) Otežani uvjeti uzrokovani ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima koji su mogli utjecati na uspjeh kandidata u osnovnoj školi su:

– ako kandidat živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;

– ako kandidat živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj: 57/2012. i 120/2012.);

– ako kandidat živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/2013.) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;

– ako je kandidatu jedan roditelj preminuo;

– ako je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislu članka 21. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/2013.).

(3) Kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente:

– liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;

– potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;

– potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;

– potvrdu o smrti roditelja (preslika smrtovnice);

– potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik socijalne skrbi.

Upis kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

XIX.

(1) Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

(2) Za korištenje prava iz stavka 1. ove točke kandidat prilaže:

– preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge;

– preporuku nadležnoga centra za socijalnu skrb.

Upis kandidata hrvatskih državljana koji dolaze iz obrazovnih sustava drugih zemalja

XX.

Pravo na izravni upis u srednju školu, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati koji su se najmanje dva od posljednjih četiriju razreda prethodnoga obrazovanja školovali u inozemstvu. Za ostvarivanje prava na izravan upis kandidat prilaže odgovarajuće dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju školovanja i razlozima boravka u inozemstvu (dokaz o državljanstvu i boravku u inozemstvu te svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu).

ROKOVI

XXI.

Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis kandidata u I. razred srednje škole određuju se u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. koju donosi ministar znanosti, obrazovanja i sporta.

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

XXII.

Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kandidata kao obveza pri upisu u školu uvjet može biti potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za propisani program ili liječnička svjedodžba medicine rada, ovisno o tome što je propisano za određeni obrazovni program.

POSEBNA MJERILA I POSTUPCI ZA UPIS KANDIDATA

Upis u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju do tri godine

XXIII.

(1) Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine utvrđuje se na temelju:

– zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja;

– zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

(2) Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i zadaća dokazuje se u skladu s propisanim za određeni obrazovni program.

Upis u programe obrazovanja za vezane obrte

XXIV.

(1) Za upis u programe obrazovanja za vezane obrte primjenjuju se osim zajedničkih mjerila i posebna mjerila i postupci utvrđeni na temelju posebnih propisa.

(2) Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za vezane obrte utvrđuje se na temelju:

– zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja;

– zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju.

(3) Zdravstvena sposobnost kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća uvjet je za prijavu u odabrano zanimanje i dokazuje se liječničkom svjedodžbom medicine rada.

(4) Nakon utvrđene ljestvice poretka kandidati su dužni pri upisu dostaviti školi sklopljen ugovor o naukovanju.

(5) Licencirani obrtnik i/ili pravna osoba može provesti postupak odabira kandidata s kojime će sklopiti ugovor o naukovanju, ako se o tome usuglase područna obrtnička komora i škola.

(6) Područne obrtničke komore dužne su nakon objave ove odluke dostaviti strukovnim školama popise licenciranih obrtnika i/ili pravnih osoba s točnom adresom i brojem slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja po zanimanjima. Obveza je da se popisi slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja istaknu na oglasnim pločama područnih obrtničkih komora te na oglasnim pločama škola.

(7) Kada je broj slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja kod licenciranog obrtnika ili pravne osobe za pojedine programe obrazovanja za vezane obrte znatno veći od planiranoga broja učeničkih mjesta za istovjetna zanimanja u školi, područna obrtnička komora će uskladiti broj mjesta u odgovarajućemu strukovnom cehu tako da se poimence utvrdi s kojim će obrtima ili pravnim osobama za ovu školsku godinu sklapati ugovor o naukovanju, o čemu obavještava školu.

(8) Ugovor o naukovanju sklapaju licencirani obrtnik ili pravna osoba i učenik (roditelj ili skrbnik), u skladu s člancima 55. i 61. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj: 143/2013.), koji donosi na uvid:

– ovjerenu presliku svjedodžbe završnoga razreda osnovnog obrazovanja;

– liječničku svjedodžbu medicine rada.

(9) Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada učeniku (roditelju ili skrbniku), obrtniku ili pravnoj osobi, školi i Ministarstvu poduzetništva i obrta.

(10) Ministarstvo poduzetništva i obrta vodi evidenciju ugovora o naukovanju.

(11) Licencirani obrtnik ili pravna osoba može sklopiti onoliko ugovora koliko je utvrđeno u područnoj obrtničkoj komori, a sukladno broju slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja.

(12) Radi odabira učenika licencirani obrtnik ili pravna osoba može prije sklapanja ugovora utvrditi uvjete i raspisati natječaj za prijam učenika. Ako se na tako objavljeni natječaj prijavi više učenika nego što ima slobodnih mjesta za praktičnu nastavu i vježbe naukovanja, preporučuje se licenciranome obrtniku ili pravnoj osobi da ugovor sklopi s učenikom koji ima bolji školski uspjeh.

DODATNE PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

XXV.

(1) Ako je uvjet za upis u pojedinoj školi znanje određenoga stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio, stručno povjerenstvo škole u koju se kandidat upisuje mora provjeriti znanje kandidata iz toga jezika.

(2) Škole koje upisuju učenike u strukovne obrazovne programe za koje je potrebna određena tjelesna, govorna i slična spretnost ili sposobnost mogu provoditi provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata za obrazovni program.

UTVRĐIVANJE UKUPNOGA REZULTATA KANDIDATA

XXVI.

(1) Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se na temelju zbroja broja bodova koje je kandidat stekao po svim osnovama vrednovanja (zajednički, dodatni i poseban i element vrednovanja).

(2) Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje se ljestvica poretka kandidata za upis i objavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole.

XXVII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/14-06/00101

Urbroj: 533-25-14-0001

Zagreb, 28. travnja 2014.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS

Područje/Obrazovni sektor

Program

Trajanje u godinama

Predmet 1

Predmet 2

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Ekonomist

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Ekonomist – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Komercijalist

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Komercijalist – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Poslovni tajnik

4

Povijest

Geografija

Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Upravni referent

4

Povijest

Geografija

Elektrotehnika i računalstvo

Elektrotehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroenergetiku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroniku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za elektroniku – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za mehatroniku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za mehatroniku – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za procesnu tehniku

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za računalstvo

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za računalstvo – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za radiokomunikacije

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Tehničar za telekomunikacije

4

Fizika

Tehnička kultura

Elektrotehnika i računalstvo

Zrakoplovni tehničar IRE

4

Fizika

Tehnička kultura

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Ekološki tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Geološki tehničar

4

Biologija

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Geotehničar

4

Fizika

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Naftno-rudarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Rudarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija

Kemijski tehničar

4

Biologija

Kemija

Graditeljstvo i geodezija

Arhitektonski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Geodetski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Građevinski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Graditeljstvo i geodezija

Kamenoklesarski tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Graditeljstvo i geodezija

Klesarski tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Graditeljstvo i geodezija

Tehničar geodezije i geoinformatike – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafičar-dizajner multimedijskih sadržaja

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafički tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafički tehničar dorade

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafički tehničar pripreme

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafički tehničar tiska

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Grafički urednik – dizajner

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Medijski tehničar

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Medijski tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Tehnički urednik

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

WEB dizajner

4

Fizika

Likovna kultura

Grafička tehnologija i audio – vizualno oblikovanje

Web dizajner – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Likovna kultura

Gimnazija

Ekonomska gimnazija – eksperimentalni program

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Jezična gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Klasična gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Klasična gimnazija – učenici koji nastavljaju učenje klasičnih jezika

4

Latinski jezik

Povijest

Gimnazija

Opća gimnazija

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Prirodoslovna gimnazija

4

Biologija

Kemija

Gimnazija

Prirodoslovno-matematička gimnazija

4

Kemija

Fizika

Gimnazija

Tehnička gimnazija – eksperimentalni program

4

Fizika

Kemija

Gimnazija

Turistička gimnazija – eksperimentalni program

4

Povijest

Geografija

Gimnazija

Agro gimnazija – eksperimentalni program

4

Biologija

Kemija

Gimnazija

Umjetnička gimnazija

4

Povijest

Likovna kultura

Gimnazija

Eksperimentalni program ZPG-a – gimnazijski program

4

Fizika

Povijest

Gimnazija

Gimnazija održivog razvoja – eksperimentalni program

4

Fizika

Kemija

Gimnazija

Zdravstvena gimnazija – eksperimentalni program

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tehničar za očnu optiku

4

Fizika

Tehnička kultura

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Kozmetičar

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Kozmetičar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Osobne, usluge zaštite i druge usluge

Tehničar zaštite osoba i imovine

4

Fizika

Tehnička kultura

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Agroturistički tehničar

4

Biologija

Geografija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – opći

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Agrotehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – stočar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Poljoprivredni tehničar – vrtlar

4

Biologija

Tehnička kultura

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Mljekarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Prehrambeni tehničar

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Prehrambeni tehničar eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Ribarsko-nautički tehničar

4

Biologija

Geografija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Tehničar nutricionist

4

Biologija

Kemija

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Veterinarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Promet i logistika

Tehničar cestovnog prometa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar cestovnog prometa – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Nautičar unutarnje plovidbe

4

Fizika

Geografija

Promet i logistika

Nautičar unutarnje plovidbe – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Geografija

Promet i logistika

Pomorski nautičar

4

Fizika

Geografija

Promet i logistika

Tehničar za logistiku i špediciju

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za jahte i marine – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar PT prometa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za poštanske i financijske usluge – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Telefonski operater

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar unutarnjeg transporta

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Zrakoplovni prometnik

4

Geografija

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar pregledač vagona

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar vuče – strojovođa

4

Fizika

Tehnička kultura

Promet i logistika

Tehničar za željeznički promet

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Brodograđevni tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Metalurški tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Računalni tehničar za strojarstvo

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarski računalni tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarski tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Strojarsko-tehnološki tehničar

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar poljoprivredne mehanizacije

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za brodostrojarstvo

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za energetiku

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za finomehaniku

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za obrađivačku tehniku

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za strojeve i uređaje

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za vozila i vozna sredstva

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Tehničar za vozila i vozna sredstva – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Fizika

Kemija

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Zrakoplovni tehničar ZIM

4

Fizika

Kemija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar

4

Fizika

Tehnička kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar – restaurator

4

Likovna kultura

Tehnička kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar – dizajner

4

Likovna kultura

Tehnička kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Drvodjeljski tehničar dizajner – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Likovna kultura

Tehnička kultura

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Meteorološki tehničar

4

Biologija

Fizika

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarski tehničar

4

Biologija

Kemija

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Tehničar zaštite prirode

4

Biologija

Kemija

Tekstil i koža

Kožarski tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Obućarski tehničar (Galanterijski tehničar)

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Modelar obuće i kožne galanterije – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Dizajner odjeće

4

Kemija

Likovna kultura

Tekstil i koža

Dizajner tekstila

4

Kemija

Likovna kultura

Tekstil i koža

Odjevni tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Modni tehničar – eksperimentalni strukovni kurikulum

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Tekstilni tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Tekstil i koža

Tekstilno-kemijski tehničar

4

Kemija

Tehnička kultura

Turizam i ugostiteljstvo

Hotelijersko-turistički tehničar

4

Povijest

Geografija

Turizam i ugostiteljstvo

Turističko-hotelijerski komercijalist

4

Povijest

Geografija

Umjetnost

Glazbenik čembalist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik fagotist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik flautist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik gitarist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik harfist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik harmonikaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik klarinetist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik kontrabasist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik mandolinist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik oboist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik orguljaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik pjevač

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik saksofonist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik tamburaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik trombonist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik trubač

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik tubist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik udaraljkaš

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violinist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik violončelist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik – teorijski smjer

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik klavirist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Glazbenik rogist

4

Likovna kultura

Glazbena kultura

Umjetnost – glazbena umjetnost

Graditelj i restaurator glazbala

4

Glazbena kultura

Tehnička kultura

Umjetnost – likovna umjetnost

Likovna umjetnost i dizajn

4

Likovna kultura

Tehnička kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač klasičnog baleta

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač narodnih plesova

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Plesač suvremenog plesa

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Umjetnost – plesna umjetnost

Scenski plesač

4

Biologija

Tjelesna i zdravstvena kultura

Zdravstvo i socijalna skrb

Dentalna asistentica/asistent

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Dentalni tehničar/Dentalna tehničarka

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Farmaceutski tehničar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege

5

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Medicinski kozmetičar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Primalja – asistentica/asistent

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Sanitarni tehničar

4

Biologija

Kemija

Zdravstvo i socijalna skrb

Zdravstveno-laboratorijski tehničar

4

Biologija

Kemija

54 30.04.2014 Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. 54 30.04.2014 Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. 54 30.04.2014 Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. 54 30.04.2014 Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.