Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 54/2014 (30.4.2014.), Odluka o dopuni Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1026

Na osnovi odredbi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13. i 1/14.) i članka 14. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13., 11/14, 12/14. i 34/14.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 60. sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine, uz suglasnost ministra zdravlja, a po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 156/13. i 24/14.) iza članka 59. dodaje se novi članak 59.a koji glasi:

»Članak 59.a

Posebni standard primjenjuje se na ugovorne zdravstvene ustanove koje provode liječenje hemodijalizom na području umjerene i teže zemljopisne i prometne izoliranosti.

Dodatna sredstva za ugovorne zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kao razlika cijene za hemodijalizu u izvanbolničkim centrima i cijene za hemodijalizu u bolničkim centrima utvrđenih u Tablici 2.2. iz članka 99. Odluke o ugovaranju.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. svibnja 2014. godine.

Klasa: 025-04/14-01/85

Urbroj: 338-01-01-14-1

Zagreb, 26. ožujka 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda

za zdravstveno osiguranje

prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.